Länsstyrelsens kritik av Botkyrka kommuns nya programförslag (oktober 2010) Hågelby, Eriksberg och LindhovLänsstyrelsens synpunkter i korthet

 • Strukturella osäkerheter bl.a. att flytta Hågelbyleden.
 • Angeläget med en fördjupad dialog med berörda parter beträffande vägar.
 • Inte säkerställt att det omfattande programmet kan accepteras utifrån nuvarande underlag.
 • Osäkert om familjeparken och bebyggelsen vid Botkyrka kyrka kan tillåtas om man ser till de värden av riksintresse, som där finns.
 • Angeläget att markanvändningen behandlas samlat vid kommande planering (del 1-3).
 • Kommunen måste säkerställa förutsättningar för en långsiktig förvaltning av natur och kulturmiljöer m.m., som kommunen ämnar att bevara.
 • Programmets genomförande kommer att innebära en omfattande negativ inverkan på kulturmiljövärden genom att det välbevarade kulturlandskapet kommer att splittras av ny bebyggelse och att sambanden försvinner.
 • Stor vikt att området skyddas mot åtgärder som påtagligt skadar kulturmiljön.
 • Kommande detaljplaner måste utformas så att landskapets kvaliteter bibehålls med hänsyn till riksintresset.
 • Kostnader för vidare arkeologiska undersökningar blir omfattande.
 • Markingrepp och byggnader kan inte utföras där sagoparken är tänkt att ligga. Den marken är lagskyddat fornlämningsområde.
 • Det kommer inte att finnas förutsättningar för att upphäva strandskyddet i den omfattning, som programmet förutsätter.
 • Området "rekreationspark, högre anläggning" (karta sid 15) bör reduceras inom strandskyddet.
 • Kommunen måste, om den vill förändra Hågelbyleden till en väg utan transport av farligt gods, visa alternativ till en ny väg för farligt gods.
 • Spårkoppling finns inte med i länsplan 2010-2021, inte heller i den utblick fram till 2025, som presenteras i länsplaneförslaget eller i Stockholmsförhandlingen.
 • I planeringen bör kommunen ta med att en spårkoppling är svår att finansiera inom en överskådlig framtid.
 • Det måste redovisas hur trafikproblemen i korsningen Hågelby skall lösas.
 • Hur exploateringen påverkar vattenkvaliteten i sjön Aspen måste redovisas.
 • Vid ytterligare utredning bör även Aspen, Albysjön, Tullingesjön och Bornsjön behandlas ur miljökvalitetsnormer för vatten.
 • Konsekvenser av en flytt av ridverksamheten måste utredas ytterligare.

Detta utgör en mycket förkortat sammandrag av Länsstyrelsens yttrande daterat den 8/12 2010.  
Se originalrapporten i Facebook: "Nej till nöjespark i Hågelby - Skrefsta"


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0