Botkyrka, följ Salems exempel! Skrota nöjesparken!

Vad vill Botkyrka? Följ Salems exempel, skrota nöjesparken!
 
Salems kommun har visat planerna för ett nytt centrumbygge i Rönninge. Planerna har bestått av en ombyggnation av ett busstorg, ianspråktagande av park- och boulebana för att bebygga ytan med ett 4-våningars huskomplex och till råga på allt ett 10-vånings kompakt höghus mitt i centret.
 
Kommuninnevånarna har fått utförlig information om detaljplanen via brevlådan, kommunens hemsida och genomfört samråd. Samrådet samlade ett stort antal medborgare, vars synpunkter noga noterades i protokoll och besvarades insiktsfullt. Mötet leddes professionellt av en ordförande.
 
Medborgarna gavs slutligen möjlighet att besvara en enkät med noga preciserade frågor om detaljplanen.
Moderaterna i kommunledningen backar nu efter massiva protester mot byggnationen i Rönninge centrum. Politikerna har således noterat att det råder ett omfattande missnöje med förslaget, vilket förstör den småskaliga idyllen med kompakt skugga, trängsel och blåshål.
 
Heder åt politiker som kan visa hänsyn till medborgarnas synpunkter och ta konsekvenserna genom att skrota ett dåligt förslag. Så sätter man sig på kartan som en klok och demokratisk kommun!
  
Men så har vi ju Botkyrka kommun. I Botkyrka råder diktatoriska fasoner. Samråd som hållits har framstått som en parodi.
 
Den politiska majoriteten, även påhejad av borgerligheten, har pekat ut den allra sista pärlan i herrgårdslandskapet Hågelby, som en utmärkt plats för ett nöjesfält.
 
Där finns högvärdig jordbruksmark, som f.n. brukas av AlfaLavall, där finns arkeologiska lämningar, såväl utgrävda som outforskade, där finns den absolut bevaransvärda gröna Bornsjökilen, som spridningskorridor för alger, svampar, växter och djur, och där finns hästar med ridverksamhet för kommunens ungdomar och äldre.
 
Allt detta vill man föröda och sälja eller lämna över till den nöjesparkfixerade familjen Lindgren AB, vars enda meriter är att med kommunalt stöd från Stockholms kommun ha drivit Gröna Lund. Nu stampar man i marken och klappar på kommunens port för att redan nu få förhandsrätt att börja bygga tältstad och husvagnsgetto på åkermarken.
 
Såväl detaljplanen som begäran om upphävande av strandskyddet kring sjön Aspen har medfört grava anmärkningar från såväl medborgare, Botkyrka ridsällskap, Naturskyddsföreningen, Länsstyrelsen, Länsmuséet samt boende vid Skårdal med flera.
 
Nu Botkyrka kommuns politiker, sätt Er på kartan som en demokratisk kommun.
 
Framhärda inte halsstarrigt vidare med planerna på Hågelby Nöjespark.
Låt nu Botkyrka lämna epitetet demokratisk diktatur.
Skrota Nöjesparken!


Anders Wijkman och Johan Rockström ”Den stora förnekelsen” rör även Botkyrkas nöjesfält i Hågelby-Skrefsta

Ur den stora förnekelsen
 
Den stora förnekelsen
 är en fantastiskt intressant och välskriven bok, som alla politiker i samhällsbyggande funktioner bör läsa.
Anders Wijkman och Johan Rockström tillhör Sveriges internationellt mest kända namn inom klimat- och miljöfrågor. De kombinerar politisk kunskap, erfarenheter av internationella förhandlingar, vetskap om forskning och om maktförhållande - till en berättelses om allt som måste ske om vi inte ska förstöra miljön och därmed även ekonomin.
 
Författarnas syfte med boken är "att kritiskt granska människans förhållningssätt till naturen i sin helhet och därmed hoten mot de komplexa system på jorden, som är förutsättning för allt liv."
 
Vidare "på senare år har exemplen blivit allt fler på att vår livsstil och våra konsumtionsvanor är på kraftig kollisionskurs med naturen".
 
Jaha, vad har det med Nöjesfältet i Hågelby-Skrefsta att göra, undrar kanske kommunpolitkerna i Botkyrka? "Vi asfalterar och bebygger ju bara en liten del av jordbruksmarken och herrgårdlandskapet i Hågelby och tillskapar ett Nöjesfält istället (sagt av Miljöpartiets nye ordförande i Botkyrka kommun).
 
Det är skrämmande att Botkyrka kommuns politiker inte förstår någonting. De mottager glädjestrålande ett miljöpris ur Kungens hand men har inte förstått problemens kärna. Det handlar faktiskt inte om lågenergilampor!
 
Det är till just sådana politiker denna bok bl.a. riktar sig och tyvärr de är många många runt om i världen och i Sverige.
 
"Varför är det så svårt för samhället att hantera miljö -och klimatkrisen? Varför händer så litet? Vi fortsätter att leva med myten om den eviga materiella tillväxten -som om jordens tillgångar vore oändliga. Vi lånar av framtiden, av våra barn och barnbarn".
 
"När naturresurserna förslösas redovisas det som ökat välstånd i ett lands räkenskaper. Men allt kan inte mätas i pengar. Vi behöver en ny metod att mäta välfärd, och en ny ekonomisk modell och ett annat sätt att tänka och agera."
 
"Medvetenheten är hyggligt stor idag om riskerna med klimatpåverkan" konstaterar författarna.
 
Den medvetenheten finns uppenbarligen inte alls hos Botkyrka kommuns politiker. Då skulle de aldrig ha tagit projekt Hågelby NÖJESFÄLT så här långt. De skulle tidigt ha lyssnat på alla kritiska synpunkter bl.a. från Länsstyrelsen, Länsmuseet, Naturskyddsföreningen och många fler och lagt ned hela projektet.
 
Köp boken!  LÄNK


Vem skyddar Botkyrkas samhällsnära grönytor i Hågelby?


 
Något moraliskt eller lagligt skydd finns tydligen inte för att skydda Hågelby-Skrefsta-Skårdals kulturlandskap.
 
De lagar som finns för att skydda Riksintresset (miljöbalken 3-4 kap.) verkar inte räcka till när politikerna slår ihop sina kloka huvuden för att klura ut formuleringar som kringgår lagen. Kryphål finns ju alltid. Dyra konsulter, som är experter på att trixa sig runt lagar, hyrs in för höga kostnader av Botkyrka kommun.
 
Sthlm stadsmuseum förbereder nu ett system för att K-märka grönytor mellan befintliga hus, som de menar kan också vara kulturhistoriskt värdefulla. "Vi måste bli duktiga på att värdera även det gröna" säger Klara Johansson, byggnadsantikvarie på museet och ansvarig för projektet. (Svd 14/3 2011)
 
Syftet med projektet är bl.a. att planerare och politiker ska ha ett bättre underlag när ny bebyggelse projekteras så att det inte exploateras in i det gröna.
 
Hågelby-Skrefsta-Skårdal är ett strålande exempel på skyddsvärd natur när den är som bäst. Herrgårdslandskapet, arkeologiska lämningar, jordbrukslandskapet, allemansrätten och den gröna Bornsjökilen utgör här en skatt för oss och för kommande generationer.
Mycket riktigt har Botkyrka kommun i sin senaste översiktsplan förklarat detta område som bevarandevärt. I den nya utmärkta rapporten "Botkyrkas gröna värden" finns många bra skrivningar hur naturen i Botkyrka skall tas tillvara.
Ja, så har vi lagen om Riksintresset, som så väl passar in på området.
 
Det skydd Hågelby-Skrefsta-Skårdals grönytor har eller rättare sagt borde ha, är de förtroendevaldas och tjänstemännens insikt, klokhet och kunskap att bevara landskapet för framtida generationer. Tyvärr, de kunskaperna eller viljan finns uppenbarligen inte i Botkyrka kommuns korridorer.
De till och med tycker att en nöjespark med allt vad därtill hör passar in i kulturlandskapet och gör det inte det "skall de i alla fall försöka bygga så lågt och osynligt som möjligt så att ingenting förstörs" (MKB).
 
Länsmuséets tidiga samrådsyttrande (15/12 09) är intressant. De skrev:
 
Botkyrka kommun bör noga överväga om de föreslagna exploateringarna är i överensstämmelse med intentionen att utveckla Bornsjökilens värdefulla natur-och kulturlandskap
 
Glad påsk önskar vi våra läsare!
 
Gunilla Nuse och CH Ramsay


Botkyrka, Skårdal – Ännu mer långt ifrån lagom

 
                                         Aspenvägen 7:17   från 2009                          Foto CHRy

Inga mer kommunala pengar till gatureparationer
 
Vad blir resultatet av Botkyrkas policy 2011 för Gatukostnadsuttag?
 
Kommunen vill vara en av de få kommuner i Sverige som avser att som regel använda Plan & Bygglagens möjligheter att utkräva full betalning av fastighetsägare för vägarbeten, som inte är att beteckna som rent underhåll.
 
Alltså har Du en lastbilstrafik med tunga transporter på den kommunala vägen utanför ditt hus som medför att det blir djupa däcksspår i asfalten, då är det inte underhåll utan kallas för reparation av bärlager och ytbeläggning.
Kostnaden skall till 100% betalas av er som har fastigheter vid denna väg.
 
Anser kommunen att "Din vägstump" är för smal eller har för brant backe, så upp med plånboken.
Kommunen sätter ribban för hur hög standarden skall vara på "Din" väg. Ett par hundra tusen kronor kan det kosta!
 
Bor du som i Edvard Perssons låt "Jag har bott vid en landsväg …." , och ligger vägen i Botkyrka (Idylliska Grödinge eller Tullinge?) Bara att beklaga. Grusade kommunala vägar skall på sikt försvinna i kommunen och upprustningen till asfalt skall fastighetsägarna vid vägen betala till 100%. Spara undan några hundra tusen kronor till den dagen!
 
Vill kommunen anlägga en separat gång och cykelbana för sina medborgare.
Då finns risk att en del tas av din trädgårdstomt. Du får löjligt låg ersättning.
Samt krävs Du på betalning för själva anläggningen av allmänhetens gångbanor.
Kanske klarar du dig undan med 50.000 kr.
 
Vill kommunen sälja av lite av sin mark i Ditt närområde för exploatering av villatomter. Sorry!! Genom fastighetsplan tar kommunen den mark den vill ha och du skall vara med och betala dessa nya vägar både till och inom det nya området.
Ett par hundra tusen kronor lär det nog kosta ?
 
Tycker kommunen att din fastighet ligger lite för nära en motorväg eller kraftledning, ja tom kanske störs kraftigt av buller. Kommunen ger gärna byggförbud på större delen av din tomt. Din ersättning för det?… glöm det, har du otur sammanfaller det med en större vägreparation av den kommunala vägen, -ett par hundra tusen mindre får Du i kassan. ;-(
 
Mer att läsa finns på hemsidan:  www.botkyrkaparken.se klicka på Skårdalen – vägkostnader.
 
Så har ännu en skurkkommun, dvs Sollentuna kommun, planerat att helt köra över sina medborgare för att kunna bebygga Edsbergs sportfält ("Väsjö stad") med vägar och höghus.

 

Därvid kommer:

 • Kommunen att avskaffa strandskydd för att kunna sälja egen mark för en miljard.
 • Kommunen att bryta ett skriftligt avtal med villaägarna, i vilket avtal kommunen mot betalning lovat att bygga och driva vägarna inom föreningens område för "all framtid".
 • Kommunen flyttar genomfartsled in på villaägarnas tomter för att kommunen ska kunna exploatera egen mark.

 

Så förvillande likt hur Botkyrka kör över sina medborgare i Skårdal med nidingsdåd!
 
Se bloggen  Skandalen Väsjö stad


 


Botkyrka kommun – Långt ifrån lagom

  
Tankesmedjan Timbro har skapat webbsajten Slöso, Ombudsmannen mot slöseri med skattepengar.
Hit kan allmänheten anmäla projekt som de anser är onödiga eller alltför dyrbara.
 
"Politiker borde sluta att drömma om att sätta kommunen på kartan och istället bygga varumärke genom att ha den bästa äldreomsorgen" säger Eva Cooper, Slöso.
 
En intressant anmälan mot Botkyrka kommun har kommit in till Slöso.  
Se länken. 


Botkyrka kommun verkar mot översvämningar

         
 
svt ABC har i ett inslag uppmärksammat Botkyrka kommuns insatser för att motverka översvämningar i kommunen.
Som ett led i denna satsning har IVL Svenska Miljöinstitutet uppdragits att genomföra en utredning med rekommendationer av vad som kan förväntas av kommunen.
 
Nedan följer ett sammandrag av emotsedda klimatförändringar för Östra Svealand i ett 100-års perspektiv:
 
Årsmedeltemperaturen kommer att öka med 4-5 oC, mest markant i slutet av perioden. Antal värmeböljor med temperaturer över 20 oC beräknas bli både längre och vanligare. Sommarhalvåret beräknas bli avsevärt torrare (20% mindre regn) med minskad grundvattennivå som följd.
 
Ökad vind med stormar drivna av den ökade energimängden i atmosfären.
 
Höst och vinter förväntas bli nederbördsrika med en ökning av regnmängden med c:a 60%. Snötäcket förväntas bli mindre pga av ökad medeltemperatur.
 
Havsvattennivån förväntas att öka, bla beroende av ökad glaciär avsmältning samt volymutvidgning pga temp.ökning. Som en konsekvens kommer även Östersjön att öka sitt medelvattenstånd, som dessutom kan förstärkas av ökat antal västliga vindar.
 
Mälaren beräknas öka vattenståndet med upp till en meter. Emellertid om slussen i Stockholm byggs om kommer dess kapacitet att mer än fördubblas, vilket i någon mån kan motverka en extremt hög vattennivå i Mälaren.
 
För Botkyrka kommun har utredningen pekat på ett antal konsekvenser av denna miljöpåverkan och som kan medföra risker för

 • översvämningar
 • ras, skred och erosioner
 • dagvattenhantering och rening
 • stegrad grundvattennivå vintertid med upplösning och mobilisering av markföroreningar
 • fukt och mögelskador
 • papptak och målade fasader åldras snabbare
 • ökad värme och solstrålning sommartid medför behov av kylning och skuggning
 • vattenverket vid Norsborg påverkas av att vattenkvaliteten i Mälaren försämras samt att delar av verksamheten kommer att påverkas av ökad vattennivå i sjön
 • Tullinge grundvattentäkt påverkas av skillnaderna i grundvattennivån sommar och vinter, vilket utgör extra risk för påverkan från mijögifter i området. En grustäkt och en bergtäkt finns placerade ovanför Tullinge vattenverk i avrinningsområdet, vilka utgör riskfaktorer från maskinparken
 • långvarig nederbörd kan beröra Alhagen, Huddingevägen, Tullinge strand och vägkorset väg 225 och 257.

Dessa risker måste bli föremål för ändrade krav vid kommande planer i kommunen, speciellt vid detaljplaner och bygglovsbegäran. Hitintills har inga åtgärder eller sårbarhetsanalys företagits i kommunen för att kompensera för farorna som miljöändringen medför.
 
Vad beträffar Hågelby nöjespark finns allvarliga varningar för klimatutvecklingen även i detta område:

 • Ökad regnvolym medför ett ökat vattenstånd i sjön Aspen med ändrad strandlinje, stranderosion och ökat avflöde.
 • Vattenflödet i Elvestaån kommer att öka. Den kulverterade delen av ån genom den nu befintliga parken måste byggas om för högre kapacitet. Vid större flöde i ån kommer vattenmättnad i åkanterna och erosioner att minska bärigheten, varför planer att utnyttja åstranden som bilparkering är ogenomförbar.
 • Ökad nederbörd under vår, vinter och höst minskar lämpligheten att nyttja jordbruksmarken för camping och nybebyggelse.
 • Ökad nederbörd ställer förnyade krav på omhändertagande av dagvatten med avledning och rening.
 • Den ökade medeltemperaturen med kraftiga temperaturtoppar sommartid kommer att medföra högre temperatur i Aspen med större syreförbrukning, speciellt i bottennära skikt. Detta medför syrebrist, bottendöd, fiskdöd och frisättning av fosfor ur bottensedimenten. Fritt fosfat kommer att gynna algtillväxt med ytterligare syrebrist, förruttnelse och död, alltså ett moment 22 tillstånd.

Inga hänsyn enligt ovanstående har tagits vid dataljplaneläggningen av Hågelby nöjespark.
  
Var har den miljöprisbelönade kommunen haft sina tankar under hela arbetet med områdesplan, detaljplaner och besvarande av olika yttranden och överklaganden?


Faksimil av brev från kommunen den 2011-04-01

                                              
 
 
Till alla som aktivt deltagit med synpunkter på Hågelby Familjepark.
 
Vi inom kommunstyrelsen har som målsättning att göra många förbättringar och utvecklingar inom Botkyrka kommun, så att våra medborgare kan trivas och känna sig väl tillrätta med såväl arbete som fritid och därvid trivas i vår kommun som goda skattebetalare.
 
Ett led i detta arbete har varit att omdana Hågelby gamla jordbruksområde till en storslagen areal för en fullvärdig trivsel- och underhållningsyta. Till denna stora omgestaltningssatsning har vi fått ett mycket stort stöd från Familjen Lindgren AB som ansvarar för planering av upplevelseinnehållet mm.
Ytterligare en ovärderlig fördel är det stora antal nya arbetsplatser som kommer att nyskapas för en mycket lång tid framöver.

 Vi har också tagit del av ett stort antal inkomna synpunkter, yttranden och andra inlagor från myndigheter, organisationer och privatpersoner boende såväl inom som utanför kommunen.
Dessa synpunkter har vi begrundat med stor omsorg och insikt. Efter mycket moget övervägande och med hänsyn till kommunens policy där vi bland annat säger att:

 • Botkyrka skall utvecklas i en klart positiv riktning men med klok sparsamhet med kommunens pengar.
 • Kommunen skall bättre ta till vara Botkyrkabornas synpunkter, idéer och förslag och låta dem påverka kommunens utveckling.
 • Botkyrkaborna skall trivas och ha tillgång till en kvalitativt välskött natur med stora möjligheter till fritidssysselsättning som kan stimulera sundhet och hälsa.

Mot denna bakgrund finner kommunstyrelsen att projektet Hågelby Familjepark svårligen uppfyller de stora krav som vi själva ställer på våra framtidsplaner.
Dels är den ekonomiska utfästelsen ännu inte helt tillgodosedd och dels mäktar kommunen inte med att tillfullo driva den gigantiska utbyggnadsplanen i enlighet med vår uppdragsgivares önskemål.
 
Vårt beslut är härmed tillkännagivet och riktas till dem som idogt arbetat mot förslaget.
 
Botkyrka den 31 mars 2011

Signatur
KB
Kommunordförande
Botkyrka kommun  

OBS Aprilskämt!
      Tyvärr


RSS 2.0