Ekholmens Natura 2000-område i Bornsjökilen, Botkyrka

Spänger i naturskyddsområdet Ekholmen
                    Våtmarksvägen till Ekholmen                    Foto: Gunilla Nuse

Hur många vet att det finns ett Natura 2000-område c:a 300 meter från Skrefsta ridstallar och vad är ett Natura 2000 område?
 
Det är det naturskydd, som täcker störst del av Sverige men är okänt för de flesta svenskar. Sedan Sverige gick med i EU tillhör vi också Natura 2000, det nätverk av skyddad natur med målet att bevara biologisk mångfald. Varje EU-medlemsland skall kartlägga hur mycket de har av EU´s prioriterade naturtyper och arter. De måste sedan skydda en viss andel av dessa beroende av hur mycket de har.
 
I Ekholmen, en halvö ut i sjön Aspen, härskar en synnerligen rik biologisk mångfald bland 60-talet ekar, 30 st av dem är månghundraåriga och mycket majestätiska.
I mångfaldens Ekholmen finns c:a 22 rödlistade arter, de flesta knutna till ekskogsmiljön.
 
I detta naturområde kan alla naturälskare få sitt lystmäte tillgodosett.
Ornitologer kan njuta av olika sångfåglar, t.ex. näktergal och svarthättesångare. Stenknäck och stjärtmes häckar här, mindre hackspett och skogsduva finner boplatser i ekars håligheter, så även kattuggla och knipa. Fiskgjusen häckar varje år i området. Ett 40-tal fågelarter, de flesta knutna till ädellövträd och sumpskog, har sin livsmiljö på Ekholmen.
 
 Gammelklokrypare och död ekved
Gammelklokrypare och död ekved   Foto och montage: C-H Ramsay 
 
Insektsfaunan är synnerligen rik och skyddsvärd. Här kan man finna många sällsynta insekter, som indikerar lång kontinuitet av jätteekar och hålträd. För att nämna några: gammelklokrypare, fruktbagge och varvsfluga.
Här bland ihåliga ekar med gott om insekter trivs flera sorters fladdermöss såsom nordisk fladdermus, vattenfladdermus, dvärgfladdermus och stor fladdermus.
 
Lavfloran och vedsvampfloran är mycket rik med ovanliga och skyddsvärda arter som korallticka, blekticka, parknål, brun nållav, gul dropplav och rödbrun blekspik. Botaniker får också en spännande vandring bland ekar och sumpskog. Långstarr, skogsknipprot och lungört trivs här. Vårens blomning är riklig med vårlök, blåsippa, vitsippa och smånunneört.
 
Detta fantastiska naturområde är lätt tillgängligt via anlagda spänger, som för vandrarna ut till eklandskapet genom våtmarken och sumpskogens trolska landskap.
 
En fråga som uppkommer: Hur kommer Natura 2000 området med Ekholmens alla skiftande naturvärden att påverkas av en Nöjespark som närmaste granne? En fullt utbyggd nöjespark enligt detaljplanen kommer att hamna 300 meter från naturskyddsområdet.
 
Även ingrepp utanför ett Natura 2000-område kan vara förbjudet enligt EU´s direktiv.
 
För att möjliggöra och bibehålla den biologiska mångfalden, som innefattar så många bevaransvärda rödlistade arter, skall även den omgivande naturen skyddas. På så sätt skapas ett tillräckligt livsrum och spridningsvägar för alla arter som ingår i det ekologiska och hållbara kretsloppet i Ekholmens miljö med omnejd.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0