HÅGELBYDAGEN: Tal av Naturskyddsföreningens ordf. Jan Govella den 2012-09-22

Kära Botkyrkabor och föreningar

 

Vi har samlats här i dag för att utrycka våra känslor. Våra känslor för att bevara porten till vår hembygd, våra rötter. Botkyrkas hjärta Hågelby.

 

Här har våra förfäder bott, brukat sin jord, levt och begravt sina döda och förvaltat landskapet generation efter generation.  Till en av de vackraste infarter till någon kommun i Stockholmstrakten.

 

Det är här som "miljökommunen" Botkyrka vill bygga ett centrum för nöjen över de gamla gravarna, förändra landskapet, öka trafiken ytterligare och inskränka ännu mer av den biologiska mångfaldens livsbetingelser. Den som vi alla lever av.

     

Det talas mycket om hållbarhet, även i Botkyrka. Dvs  Social hållbarhet , Ekonomisk hållbarhet och Ekologisk hållbarhet.

 

Hur kan man socialt påstå att tillgängligheten ökar på området om man sätter upp ett staket och tar betalt. Hur ofta kommer flerbarnsfamiljer få råd att besöka parken. Hur ofta besöker du Gröna Lund?

Är det på så vis kommunen vill minska segregationen mellan norra och södra Botkyrka?

 

I dag är det fritt att ströva omkring och njuta, göra en picknick, se på djuren och umgås, även med tomma fickor.

Ekonomiskt sett är detta 10 åriga högriskprojekt ett hasardspel med stora insatser med en hel del av våra skattemedel. Bara en flytt av BRS kan kosta upp till 200 miljoner kronor.

Följande  stod att läsa i SvD 20/9

Pressad lönsamhet för nöjesparkerna

Lönsamheten är hårt pressad för flera av aktörerna. Konkurrensen är tuff och i dag krävs stora investeringar för att överleva.

Eller som GP skriver den 20/9

Liseberg tappade 150 000 besökare     

Liseberg har alltså tappat 150 000 besökare i sommar - hittills.

Flera nöjesparker har i år förlorat den hårda kampen om turisterna..

Under maj och juni var besökstappet rejält för Göteborgs största turistattraktion. Regn och rusk sågs som den största orsaken. Men besökarna uteblev även i juli och augusti - trots bättre väder.

 

Vår fråga blir hur kan man tro sig kunna konkurrera med Gröna Lunds 130 åriga erfarenhet 1,4 miljoner besökare och som bara skapar 90 helårsarbeten.

Eller Skara sommarland med 400 000 besökare och endast 20 skapade helårsarbeten.

 

Politiker försök förstå att klimatförändringarna inte är ett hot längre, utan är en realitet.  Med instabilare väder, ökad blåst och nederbörd. Hur ska detta kunna bli lönsamt?

Vem tar ansvaret för en eventuell konkurs och återställer ett förstört landskap.

 

Ekologiskt sett är detta en stor felsatsning. Den gröna Bornsjökilen försvagas ytterligare och för det andra…

 

Hur kan man göra en nöjespark på den bästa produktiva jordbruksmarken i närområdet. Nu när världsmarknadspriserna på grödor bara stiger och har aldrig varit så höga som nu just pga klimatförändringar. Detta kunde jag höra på radion på vägen hit.

Det är som att storskratta åt den kommande matbristen.

 

Politikerna har svikit sina egna miljömål.

 

Klimatstrategin med sina utmärkta mål

Familjeparkens Mål är att få en miljon besökare/år, som innebär ca 83 000 besökare per månad över året. D.v.s. fler besökare än Botkyrkas befolkning är i dag, per månad.  Ett stort tillskott av CO2 kommer att genereras utöver den befintliga trafiken. De lokala, nationella och globala klimatmålen gäller inte.

"Botkyrka bidrar inte till klimatförändringarna." Det var ett av de mål som togs i Ålborgdeklarationen.

 

Naturprogrammet

I detta utmärkta och antagna dokument för att värna om Botkyrkas gröna värden har följande mål satts upp:

 • Värna naturens miljöförbättrande funktioner (s.k. ekosystemtjänster)
 • Slå vakt om estetiskt tilltalande naturmiljöer
 • Orörda landskapspartier, utsiktsplatser, eller i övrigt speciellt vackra platser bör i möjligaste mån värnas från landskapsförändrande åtgärder, såsom t.ex. etablering av täkter, kommunikationsmaster, kraftledningar eller andra iögonfallande åtgärder.  (Som ett vattenland kanske)
 • Säkerställa särskilt värdefulla naturområden och naturobjekt
 • Bevara livskraftiga populationer av rödlistade arter
 • Gynna Södertörns typiska växt och djursamhällen
 • Motverka fragmentering av värdefulla naturmiljöer

 

Inget av dessa antagna miljömål gäller för politikerna. Nöjen går före natur och hållbarhet och de säger sig arbeta för ett hållbart Botkyrka!

 

Jag frågar er är det rimligt att offra så mycket…. och Hågelbys landskap för kanske 20  jobb…..Som bara kanske går till Botkyrkabor?

 

Vänner av sunt förnuft ska vi bevara parken som den är?.........

Ska vi bevara parken som den är?    /"Samfällt svar:  JAAA"/

 

Naturskyddsföreningen i Botkyrka & Salem med sina 1700 medlemmar har överklagat beslutet till Länsstyrelsen och anmält kommunen till EU för att ha gynnat en köpare.

Vi tycker att projektet är Ohållbart Oansvarigt och fullständigt Onödigt

Kom med i vår kamp

Tack för ordet


Hållbarhet eller den tänkta Hågelbyslakten

Botkyrkas ledande politiker förklarar att de vill vrida utvecklingen i en mer hållbar riktning med målet att alla skall leva ett gått liv utan att det påverkar kommande generationers möjlighet att göra detsamma. (Ur kommunens egen tidning Peil på Botkyrka)

 

Jasså jaha, hur går det ihop med samma politikers önskan att plåna ut Hågelbys marker för att bygga Nordens största nöjespark där istället.

 

På miljöpartiets egen hållbarhetsdag i Hågelby framfördes många djupt kritiska röster mot kommunens ohållbara projekt.

Hållbarhet, biologisk mångfald, ekotjänsterna, Bornsjökilens sårbarhet, ekonomin och exploateringsavtalet, hästverksamheten, jordbruksmarken, historiska lämningar m.m. -ja det finns mycket att belysa med kunskap och vetenskapliga argument.

 

Engagerade talare var Dan Gahnström (MP), Raymond Wigg (Landstinget MP), Jan Govella (Botkyrka Salems Naturskyddsförening), en representant från Botkyrka Ridsällskap, Naturskyddsföreningens Länsförbund´s vice ordf. Margareta Olofsson samt som presentatör Rebecka Reshdouni från MP.
BRS bidrog med en informativ utställning. Grön ungdom, Botkyrkapartiet samt vi bloggare syntes också aktiva i vimlet. Underhållning av cirkuselever, filmen Änglamark eller Nöjespark, körsång av Nova Cantica, rapparen Niklas och ett föbiilande brudpar var uppskattade inslag under dagen. BRUS med flera ponnyhästar underhöll de yngre barnen med ridning.

Ett starkt gemensamt krav att bevara Hågelbys Änglamarker lyste över det regntunga landskapet.

 

Den politiska ledningen i kommunen är antingen inkompetent eller hänsynslöst kalkylerande, frågan är vilket som är värst.


Manifestation mot Hågelby familjepark

 
Lördagen den 22/9
Var med och manifestera mot Botkyrka kommuns och John John Lindgrens projekt Hågelby nöjespark. Filmvisning Änglamark eller nöjespark. Tal av länsordföranden Mårten Wallberg och kretsordföranden i Naturskyddsföreningen Jan "Poppe" Govella.
 
Plats: Hågelby parken från kl 13 till 16
Kontaktperson: Jan Govella 070 788 42 83
Arr.: Naturskyddsföreningen i Botkyrka Salem

Nöjesparkens oönskade tillväxter i Botkyrka *2012-09-13

 
                                 Vattenfallet vid Hågelby                       Foto:  C-H Ramsay

 

Det fodras helt andra sorts politiker än dagens styrande. Politiker, som med mod, insikt och kunskap förstår att rädda undan omistliga värden från den heliga tillväxten. Värden som framtidens generationer kommer att behöva.

Sådana politiker lyser med några få undantag totalt med sin frånvaro i dagens Botkyrka.

Därför förvandlas en av Botkyrkas absoluta guldkorn snart till en tillväxtens nöjespark för kommers och lågkulturellt tingel-tangel.

Med nöjesparken kommer också oönskade  tillväxter i Botkyrkas redan problemfyllda värld såsom:

 • Ökade mängder bilar och avgaser med klimatstörande och hälsofarlig luft som följd.
 • Ökat buller över nejden och sjön Aspen och över närliggande bostadsområden.
 • Campingfolk, både önskade och mindre önskade.
 • Ökad tillväxt av parkeringsproblem och trafikträngsel.
 • Tillväxande kostnader för nöjesparken ger högre skattetryck för medborgarna.
 • Ökad tillväxt av sämre samhällsservice (vård, skola, omsorg) p.g.a. förutsedda och oförutsedda kostnader med nöjesparken.

 

Hågelby-Skrefstaområdet har en stor potential att utvecklas till något fint, som tar till vara de värden, som redan finns och utveckla dem varsamt och i samklang med naturen.

Inte ens de mindre vetande politikerna i Botkyrka kan rimligtvis tycka att en gigantisk nöjespark går i harmoni med Hågelbys kulturmarker.

Förskönande ord och fina skrivningar i alla utredningar och detaljplaner, hur fin nöjesparken eller som den hellre kallas, "familjeparken" skall bli, det är rena överdriften!

 

Under hela processen har politikerna i Botkyrka varit frikostiga med de blå dunsterna, allt för att få exploatera sönder det finaste Botkyrka har.

Ingenting är heligt, ingenting är bevaransvärt. Natur och kultur offras friskt.

Jordbruksmark och öppna landskap stjäls från medborgarna.

 

Ett löjes skimmer lyser över politikerna, som arrangerar hållbarhetsvecka i Hågelby, samtidigt som planerna på förstörelsen av kulturlandskapet står fast.

 

Botkyrka kommun –en miljökommun. Nej långt långt därifrån.


Botkyrkas uppseendeväckande försäljning av Hågelby *5/9

Dessa byggnader ingår i exploateringsavtalet, där Fam Lindgren AB erbjuds att köpa dem för endast 5,4 miljoner kronor.

                                                             Foto och bildbehandling:   C-H Ramsay

 

Exploateringsavtalet är signerat av Katarina Berggren kommunstyrelsens ordförande samt  kommundirektör Åsa Ratcovich i Botkyrka.

 

Båda ansvarar för skattebetalarnas pengar och egendomar.

 


RSS 2.0