Undanhållen information * 2014-02-27

 

 

Ibland ställer kommuninnevånare frågor till kommunens anställda i hopp om att få klargörande svar på sina frågor. Frågor om detaljplanen för nöjesparken i Hågelby har nyligen ställts och här vill vi tydliggöra svaren.

 

Anders Nilsson svarar frågeställaren ”…Avtalspaketet har prövats i flera instanser under 2013 såsom Förvaltningsrätten och Kammarrätten där de bedömt att kommunen gjort rätt. Även detaljplanen har prövats av Länsstyrelsen och Regeringen”.
Vilket togs upp i vår förra blogg.

 

Nu handlar det om de överklaganden som gjordes redan 2012 till Länsstyrelsen.
Anders Nilsson glömde att berätta att i samband med Länsstyrelsens beslut den 27/3 2013 (baserat på inkomna överklaganden från juli 2012) låter Länsstyrelsen meddela att ”vid denna utgång prövas inte övriga invändningar”.
Det enda som vid det tillfället prövades var att processen med förenklat planförfarande var felaktigt och att detaljplanen därför upphävdes.

 

M.a.o. det omfattande innehållet i bl.a. Ridsällskapets och Naturskydds-föreningens överklaganden från juli 2012 har Länsstyrelsen ännu ej prövat. 

Överklagandena, som ännu ej behandlats i sin helhet, tar upp riksintresset, kulturmiljön, Bornsjökilen, friluftslivet, jordbruket, miljöbalken, BRS osäkra framtid, vägar och trafik, avtalspaketet, hästars sårbarhet och mycket mer.

 

Så Anders Nilssons påstående att detaljplanen prövats av Länsstyrelsen och Regeringen är direkt och grovt felaktig information. Regeringen har inte prövat detaljplanen som påstås. Regeringen har endast prövat överklaganden specifikt angående strandskyddet.


Miljonerna rullar i Botkyrka till ingen nytta * 2014-02-23

                                Vem äger pengarna?

 

I en mailkonversation i början av februari med en tjänsteman på Botkyrka kommun ifrågasätter en kommuninnevånare hela nöjesparksprojektet och ställer frågor. Så här svarar tjänstemannen när frågan om ekonomin kommer upp:
Avtalspaketet har prövats i flera instanser under år 2013 såsom Förvaltningsrätten och Kammarrätten där de bedömt att kommunen gjort rätt”.

 

Nu däremot säger kommundirektören i Mitt-i 18/2 att de vill säkerställa att de gör saker på rätt sätt och de vill ta fram ett nytt avtal på ett transparent och riktigt sätt så att det blir bra både för Botkyrkaborna och parken.
Så nu görs exploateringsavtalet om! Men det var ju prövat och befunnet rätt av Förvaltningsrätten och Kammarrätten! Det kan man kalla en rejäl kovändning! Hur är det med trovärdigheten egentligen?

 

Sorgligt nog kan man konstatera att kovändningen kom många skattemiljoner för sent. Den pågående miljonrullningen för att få till en nöjespark är en sannskyldig skandal. För varje misstag som sker i nöjesparksprojektet kostar det kommun-innevånarna många miljoner skattekronor (och en sämre kärnverksamhet).

 

En fråga som också inställer sig är: Hur är det med den anlitade advokatbyråns kompetens, eftersom de upprättade bl.a. ett exploateringsavtal till en total kostnad av ca 4 miljoner kronor (skattepengar) som uppenbarligen inte var tillräckligt transparent samt var dåligt för Botkyrkaborna, enligt utsago av kommundirektören.

 

Så har vi exploatören John-John Lindgren som är missnöjd och förvånad och vet nu ingenting och menar att det är en försvårande omständighet att detaljplanen inte togs upp nu.

 

Skattemiljonerna rinner iväg och vad gör Botkyrka kommun åt det?

 

Finns det inget nödstopp för Botkyrka. Stoppa projektet nu!


Medborgare stoppas med spamfilter * 2014-02-19

 
 

Ett flertal medborgare har stoppats vid kontakter via e-mail till Botkyrka kommun. T.ex. samrådsyttranden som skulle vara samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda före ett visst datum har stoppats. Ett felmeddelande når avsändare efter ett dygn. Kommunen har informerats men ej besvarat brevskrivaren.

 

Hur är det ställt med öppenheten och tillgängligheten till kommunen?

 

Se artikeln i Södra Sidan  LÄNK


Kan hästar samexistera med tivolisnurror och camping * 2014-02-14

                               Hästarna i Skrefsta får inte plats

 

Finns det någonstans i vårt avlånga land ett enda exempel på och erfarenheter av att driva en stor ridanläggning med en omfattande ungdomsverksamhet i omedelbar närhet till en stor bullrande nöjespark med tält och husvagnar?
I så fall vore det mycket intressant att få ta del av de erfarenheterna.

 

Kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka, Katarina Berggren, säger att det är möjligt att en nöjespark kan samexistera med en ridverksamhet.
Hon anser att ”Botkyrka Ridsällskap bedriver en jätteviktig verksamhet och därför kommer Kultur och Fritid att under året undersöka hur man kan stötta ridverksam-heten generellt ännu mer framöver. Inte minst ur jämställdhetssynpunkt är det viktigt.
Så säger Katarina Berggren, som också hänvisar till detaljplan 1, som hon påstår visar att det är möjligt att samexistera.

 

Vad står i detaljplanen om samexistens? Finns det över huvud taget någon beskrivning av problemen, som kan uppstå och lösningar på svårigheterna?
Nej, absolut ingenting!

 

Sanningen är den att det finns inga lösningar och kanske behövs det inga lösningar! Eftersom riskkapitalbolaget har rätt att köpa all mark och byggnader i Hågelby–Skrefsta och då förlorar kommunen sin beslutanderätt över mark och byggnader. Hästarna kommer att avhysas!
Den totala avhästningen i Hågelby – Skrefsta blir då ett faktum.

 

Ärligt talat Katarina Berggren, så skapar du inga förutsättningar för en framtida hästverksamhet i Hågelby – Skrefsta, vad du än påstår.

 

Sanningar består inte av munnens grodor utan av sanna handlingar.

 

Och snart är det val!


Detaljplaneförslaget för nöjesparken i Hågelby senareläggs igen! * 2014-02-10

 

 

Kommunen i Botkyrka låter på sin hemsida den 10/2 meddela att detaljplanen, som skulle behandlas i samhällsbyggnadsnämnden (för 4-e gången) nu på tisdag 18/2, skjuts upp ännu en gång.

 

Förhandlingar pågår tydligen med JohnJohn Lindgren i FLAB om ett nytt exploateringsavtal. Det gamla avtalet gäller inte längre. Både kommunen och exploatören är angelägna att förbättra sin förhandlingsposition. Det är stora belopp för nya advokatkostnader det rör sig om -och det för skattebetalarnas pengar.
Är skattebetalarna tillfrågade om de vill vara med och betala?

 

Vid den senaste utställningen av detaljplanen var det så bråttom att medborgarna inte gavs tillräckligt lång yttrandetid. Utställningen förlades dessutom mitt i jul- och Nyårshelger (vid årsskiftet 2013 – 14).
Förklaringen till den korta utställningstiden: Exploatören pressade på och krävde att detaljplanen skulle hinnas med till nästa kommunfullmäktige sammanträde i slutet av mars. (Detta förmedlat av en tjänsteman på samhällsbyggnadens senaste nämndmöte.)

 

Vad är nu detta?
Exploatörerna är hotfulla med maffiametoder. Kommunen saknar kompetens och förmåga att göra rätt.
De inblandade saknar insikter i att kulturlandskapet måste bevaras.

 

Snart är det val!


Romeo och Julia i Hågelby * 2014-02-06

                        Nöjesfältets ägare Johan Lindgren

 

En spännande historia om förbjuden kärlek från förra seklet.
Gröna Lund på Djurgården i Stockholm startades och senare ägdes av ingenjören Gustav Nilsson, portarna slogs upp med buller och bång redan 1883.

 

Så en dag 1924 dök en utmanare upp. Ett resande sällskap slog upp sitt tivoli och nöjesfält på den tomma ödetomten mitt emot Gröna Lund på Allmänna Gränd i Stockholm.
Johan Lindgren var inkräktaren, ovänskap uppstod så till den milda grad att en dag låg en död häst utanför porten till Gröna Lund för att om möjligt tvinga besökarna över till Nöjesfältet.

 

Lindgren hade en son som hörde till Nöjesparken, Nilsson hade en dotter som hörde till Gröna Lund familjen. Nu gick det som det gör i dylika fall, kärlek uppstod.

 

Sonen John Lindgren från nöjesfältet uppvaktade dottern Ninni Nilsson från Gröna Lund, och det i all hemlighet. Det var inte populärt. Familjefejden var ett faktum. En segdragen kamp om besökarna utbröt. Familjerna saboterade för varandra.

 

Sonen John Lindgren (nöjesfältet) och Ninni Nilsson (Gröna Lund)  1941 och 1942

 

Ninni ärvde Gröna Lund och John ärvde nöjesparken när föräldrarna avled.
Nu var det fritt fram för de älskande från respektive släkter att gifta sig. 1942 slog de samman sina ägodelar, det finare Gröna Lund gick så ihop med det slätstrukna nöjesfältet. År 1957 stängdes Lindgrens nöjesfält för gott. Gröna Lund blomstrar och ägs i dag av Clas Ohlson & Co.

 

Bloggkommentar:

Arvingen JohnJohn Lindgren vill nu förverkliga sin pojkdröm att på nytt starta ett nöjesetablissemang. Han har valt Botkyrka och Hågelby för sina planer. Pengarna från försäljningen av Gröna Lund räcker inte långt. Kapital från norska riskkapitalister måste till för den etableringen vid Hågelby.

 

Medborgarna i Botkyrka rasar mot alla planer att skapa ett nytt nöjesfält i Hågelby – Skrefsta.

 


Fritt från en artikel i Sv D den 2 februari 2014.
Bilder ur Gröna Lund´s arkiv
Första sidan av veckotidningen Se den 10 – 17 juli 1942


LÄNK


Hästsporten i Botkyrka utraderas * 2014-02-03

 

 

Botkyrka kommun har synnerligen goda förutsättningar att profilera sig som Stockholms närmaste hästkommun med hästen som länk mellan stad och land men också som länk mellan människor med olika bakgrund och ålder”.

 

Så skev Christina Risshytt-Colman, Kultura AB i sin utredning ”Projektrapport Häst-och ridverksamheten i programområdet” från 2009. Undrar om någon politiker har läst denna utredning överhuvudtaget?
Beställd av Botkyrka kommun inför detaljplaneringen!

 

Utredningen föreslår att kommunen medverkar till en lösning där Hågelbys hästar flyttar till Skrefsta Gård som en integrerad del av BRS.

 

Lösningen, som kommunen nu har presterat, är att Hågelby Stallförening är uppsagda och måste flytta från området.

 

Förvånande är att i ett avtal mellan kommunen och Bolaget (FLAB) läser vi att ”Bolaget ska medverka till att finna en för stallföreningen godtagbar lösning”.

 

Så har inte skett! En icke godtagbar lösning är att nu försvinner ett 30-tal hästar från Botkyrka. Stallplatser är idag en bristvara i Botkyrka och problemet att hitta nytt är stort. Dessutom dräneras BRS på medlemmar och ideellt arbete från stallföreningen i Hågelby.

 

Det är inget som bekymrar Katarina Berggren, som deklarerat att ”stallföreningen inte får mer hjälp”.

 

En viktig kultur i Hågelby, dvs hästkulturen, som funnits här sedan 60-talet jagas brutalt bort av Botkyrka kommun.
Snart är det Skrefstas hästar som står på tur. Ty det är väl ingen som tror på kommunens försäkran att de skall verka för att hästverksamheten och nöjesparken skall samverka? Det är en omöjlig symbios.
Botkyrka kommuns löften är av noll och intet värde.

 

 

 

Riskkapitalbolaget har option att köpa markerna i Hågelby – Skrefsta enligt avtalet. Kommunen har då förlorat rådigheten över området.
De totala avhästningen i Botkyrka kommun är då ett faktum! Det är väl ingen som är så naiv att tro att kommunen eller Bolaget lägger ned 150 miljoner för att bygga en ny ridanläggning?

 

Ett utvecklat hästmecca i Botkyrka kommun –det hade varit ett bra sätt att placera kommunen på kartan.


RSS 2.0