Sagan om Hågelby – Skrefsta del 23, Runstenen vid Kyrkkulla

 
Att området kring Hågelby har varit bebott sedan urminnes tider är välkänt. Detta vittnar ett stort antal fornlämningar om.

Det märkligaste fyndet är dock den nyupptäckta runstenen vid Kyrkkulla som har frilagts och restaurerats.
 
Texten i original lyder som följer:
 
Tolkning av skriften är: "Eskil och Ingvar reste stenen för att hedra Ärlig, sin fader med budskapet att bevara traktens jord i evinnerlig tid".
 
Människorna i början av 1000-talet hade redan då förståndet och insikten i hur viktigt det är att i nutid och framtid bevara det, som ger liv och föda åt mänskligheten.
 
Vi alla, som lever i den moderna tiden med vetskap om jordens begränsade resurser, har tvingats inse denna sanning.
 
Eller är det kanske inte alla som inser detta?


Sagan om Hågelby – Skrefsta del 22, Sopberget

  
Det har varit festival på Hågelby´s nya utomhusscen med 50.000 besökare från Botkyrkaområdet. Lämningarna efter gästerna är gigantiska. De enda som är glada är Hågelby´s brunråttor, små gulliga varelser, som kilar ut och in i festivalresterna på jakt efter godbitar.
 
Sophanteringen är ännu ej löst, pengar fattas. En tillfällig lösning har upprättats på vägen mellan Hågelby´s vandrarhem och Kyrkkulla i väntan på att kommunkassan skall fyllas på, eller att exploatören skakar fram nya pengar. Båda utvägarna kan dröja!
 
Kommunen har kontrollansvaret
för att allt går rätt till under byggnationen (enligt MBK Detaljplan 24 04, uppdr.nr 1150771000), tydligen bortser man dock från att sophanteringen inte har normal funktion.
 
Sopberget är lite mer än lagom kan man väl säga. Råttorna är i alla fall nöjda.

Sagan om Hågelby – Skrefsta del 21, Campingfylla vid ridhuset

 
 
Camping är ett mycket billigt alternativ att fira nöjespark med. Inga problem med spriten, det går att få tag på i Botkyrkaporten.
 
Problemen hopar sig däremot för alla dem som vill ha snyggt och välskött omkring sig. Papper, ölburkar, blöta kläder och matrester med spyor ligger spritt överallt. Klientelet uppträder arrogant och fräckt när vakterna gått hem klockan 5.
 
De unga ridflickorna vågar inte gå på vägen förbi campingen. De blir ideligen trakasserade och antastade av skräniga raggare. Ridflickorna tycker att allt är förstört, det är inte som förut längre.
 
Detta förutsågs av föräldrar och ridsällskapet (BRS) redan under planeringsstadiet av nöjesparken. Men ingen hänsyn till invändningarna har tagits från planerarnas sida.
 
(Personerna på bilden har inget samband med textmaterialet)
 


Sagan om Hågelby – Skrefsta del 20, Skördetröskan i veteåkern

 
Mellan de hängande lövmassorna ut från Kyrkkullas dunkla ljus, ses veteaxen sakta röra sig i vinden.

Vita fjärilar i mängd fladdrar med sin lätta flykt över fälten. Skördetröskan arbetar effektivt, tunga regnmoln syns hota, det är bråttom att skörda.

 

De gula rapsfälten på andra sidan Kyrkvägen, som lyste av guld och doftade honung i våras, är redan bärgade för i år. En underbar vy så bländande gul.

Ett öppet landskap som ständigt skiftar med årstiden.

 

Något att minnas, något att återvända till. En naturupplevelse när den är som bäst. Något verkligt värdefullt

 

 

Foto: Gunilla Nuse, den 21 augusti 2010 på Hågelby´s marker.

 

.

Sagan om Hågelby – Skrefsta del 19, Nöd – lösning vid Kyrkkulla

 

Projektet Hågelby nöjespark del 2 är ännu ej påbörjad. Kommunen har därför ej löst vatten och avloppsfrågan. Det är enorma kostnader att lägga nya kulvertar och rör samt att ansluta dessa till befintliga kommunala system.

 

Planen för Hågelby del 1 är däremot i full gång. För att komma runt avloppsfrågan har exploatören med familjen Lindgren kommit på en genial lösning. Ett antal kabinett har byggts upp på jordbruksmarken med torr hantering av bajs och kiss. Detta är ju den mest perfekta metoden för miljömässigt god tillvaratagande av näringsämnena i latrinen.

 

Det anses att fyra dass samt ett lite mer lyxig variant kommer att räcka för den första delen i nöjesparken.

Fem torrdass är faktiskt lite mer än långt ifrån lagom, som kommunalordföranden brukar säga.

 

Hälsovårdsmyndigheten är dock ännu ej tillfrågad om den mänskliga avföringen kan få dumpas på Skrefsta´s gödselstack.


Sagan om Hågelby – Skrefsta del 18, Matgloben

 
 
Skördetröskan på Hågelby-Skrefsta´s högvärdiga odlingsmarker arbetar för högtryck för att hinna skörda höstens vete. Damm och agnar yr i vinden. Grävskopor lurar redan i vassen för att tugga sönder den svarta myllan till en nöjespark.

 

Det går lätt att kompensera den förstörda natur- och kulturmarken med en genialisk idé som kläckts av Katarina Berggren (s), Botkyrkas innovativa kommunalråd.

 

Ett gigantiskt klot, stort som Globen, planeras att byggas. Här skall odlas mat för att motverka den kommande världsbristen på föda och slippa långa transporter. "Fantastiskt spännande" säger Katarina Berggren.

"En klimatsmart lösning och den första i sitt sitt slag i världen och ett nytt landmärke för Botkyrka och Stockholmsområdet". (Läst i Dagens Nyheter 21 /8 2010.)

 

För säkerhets skull har Botkyrka kyrka flyttats från motorvägens närhet för att ge plats åt det nya landmärket. Matgloben, -porten till Botkyrka.

 

Att spoliera jordbruksmark för nöjespark och ersätta den med en uppblåst ballong, ett lysande hugskott och mer än långt ifrån lagom.


Sagan om Hågelby – Skrefsta del 17, Strutspolitik i hästhagen

 
 
Skrefsta-Hågelbys hästar betar i det rofyllda herrgårdslandskapet. Öppna vyer, böljande fält, gamla ekar och stänk av vattenblänk bakom en alridå fångar vår blick.
 
Hästarna förvånas över det främmande djuret i hagen. Letar det möjligen efter guldkorn?
 
"Vad är det för märklig strutspolitik som förs i kommunen? Måste vi flytta på oss för att släppa fram karuseller, tält och åkattraktioner.
Vi hästar är faktiskt viktiga för Botkyrkas ungdomar".
 
Så tokigt kan det väl inte gå? Kanske strutsen kommer på bättre tankar och drar huvudet ur sanden.
 
Hur var det egentligen med hästutredningen som Botkyrka kommun beställt.
En omfattande utredning, Häst och ridverksamhetens framtid i programområdet av Christina Risshytt Collman, visar att det är missriktat och i alla avseenden fel att flytta hästverksamheten från Skrefsta. Allt för stora hänsyn har tagits till Fam. Lindgren enligt utredningen.
 
Vid Kommunens sammanställning inför presentationer och samrådsmöten har just denna utredning försvunnit, dvs mörkats. Ingenstans i det digra materialet är denna utmärkta utredning refererad. Det är väl strutspolitik!
 
Länsstyrelsen anser att det är angeläget att konsekvenserna för Bornsjöns vattenskyddsområde utreds ytterligare, eftersom planförslaget förordar att flytta hästverksamheten till Lindhovs marker nära Bornsjön.
 


Sagan om Hågelby – Skrefsta del 16, Allergisk chock

  

De övernattande campinggästerna i Hågelby – Skrefsta´s eminenta camping- och husvagnsläger drabbades plötsligt av mystiska symptom. Många valde att snabbt lämna platsen, andra blev liggande på marken med stark hosta, andningsbesvär och kliande ögon.

 

Tillkallad läkare konstaterade att campinggästerna drabbats av allergichock, då vinden från häststallarna förde med sig hästallergener, som snabbt spred sig över hela campingområdet.

 

Oturligt nog var det ett sällskap från Allergiföreningen, som valt att festa just på Hågelby, ovetande om hästarnas närhet.

 

Länsstyrelsen skriver att:

 

Inte heller temporära boenden bör förläggas inom sådan närhet till hästgårdar att enskilda kan drabbas av allergiska reaktioner.


Sagan om Hågelby – Skrefsta del 15, Skolbarn gör arkeologiska grävningar


 
Den planerade nöjesparken ligger på bevaransvärda arkeologiska marker med ännu outgrävda fornlämningar.
 
Vid samrådsmöten har JJ Lindgren berättat att de enorma kostnader, som arkeologiska utgrävningarna medför, kan bortses från om familjer med barn utför grävningarna.
 
På bilden vid den gamla åkerholmen Kyrkkulla strålar Lindgren i kapp med alla barn som är beredda att kasta sig över fina fynd som bältesspännen, guldkragar eller arabiska mynt.
 
Arkeologi är skitenkelt jublar magister JJ. Det motsvarar dessutom exploatörernas visioner av fantastiska upplevelser.
 
Det är inte så enkelt att vara arkeolog som magister JJ tror. Det är riksantikvarieämbetet som avgör kompetensen och utför arbetet.
 
 
Länsstyrelsen säger i samrådsyttrandet: 
 
Inom planområdet finns vid sidan om gravfälten vid sidan om Skrefsta och Hågelby en rad fornlämningar i åkermark i form av boplatslägen. Planens genomförande kräver att dessa lämningar slutundersöks.


Sagan om Hågelby – Skrefsta del 14, Trafikkaos

 
 
Redan idag är trafiksituationen på Hågelbyleden olidlig vid dagtid. Det finns anledning att förvänta att trafiken kommer att fördubblas de närmaste åren.

Om nöjesparken kommer till stånd blir trafiken än mer besvärande, med grusbilar, cement- och materialtransporter, samtidigt som besöksfrekvensen har beräknats till ca 1.000.000 (1 miljon) besök per år.

 

Kommunens planerare medger att Hågelbyleden ligger på gränsen för sin kapacitet idag.

 

Vägverket har meddelat att inga pengar finns anslagna till vägbyggen, vare sig utmed Hågelbyleden eller ny väg från E4.

 

För att lösa problemet har den begåvade majoriteten i Botkyrka kommuns politiska elit föreslagit att bredda avfarten till Hågelby med en fil samt att sätta upp trafikljus därstädes.

 


 
Bilden illustrerar en tänkt verklighet för trafiken inom nöjesparkområdet då fullständig trafikinfarkt förväntas. Trafikljus har ej lyckats minska trafiken eller lösa problemen.

 

Miljön har aldrig blivit bättre av köande bilar.

 

Enligt ramavtalet

mellan familjen Lindgren och kommunen, kommer vägar ej att bekostas av fam. L., och Vägverket avstår, således blir det skattebetalarna i Botkyrka kommun som bekostar de nya vägarna.
 

Sagan om Hågelby – Skrefsta del 13, Camping samsas med hästarna

 
I den vackra dalgången med Hågelby Gård i bakgrunden har tillskapats plats för c:a 200 campingbilar, fyllda av upplevelsehungriga familjer.

 

Exploatörens tanke här är "att utseende och innehåll skall utgöra en upplevelse i sig själv och det vi erbjuder skall vara unikt i förhållande till andra stugbyar".

 

Det unika här är att en liten snutt hagmark har sparats så att besökarna skall kunna se och uppleva hur det var förr –hästar, som betar i samklang med naturen.

 

Vad säger då Länsstyrelsen:

 

I förhållandet till det nuvarande kulturlandskapet framstår den tänkta campingen som svår att förena med riksintresset, där de ca 200 husvagnarna kommer att innebära ett påtagligt intrång i herrgårdslandskapet. Länsstyrelsen anser att den del av campinganläggningen, som omfattar uppställning av husvagnar, bör utgå.


Sagan om Hågelby – Skrefsta del 12, Elvestaån

 
En del av de pittoreska temahusen har exploatören valt att uppföra vid den rogivande och stilla flytande Elvestaån, som på sin färd från sjön Aspen mot Tullingesjön, passerar det anrika säteriet Elvesta Gård. I temahusen vid ån kan du övernatta och njuta av stillheten i det pastorala landskapet med vingslag från förr. Har du tur kan du få se grodors lek samt senare på sommaren vackra trollsländor –en riktig upplevelse!

 

Att Elvestaån är biotopskyddad och strandskyddad 100 meter på varje sida om ån, kan det bli ett problem för kommunens planerare?

 

Vad säger Länsstyrelsen!

 

Även öppna diken i jordbruksmark omfattas av det generella biotopskyddet. Ett dike finns omnämnt i Miljökonsekvensbeskrivningen, men finns inte redovisat i planbeskrivningen eller på plankartan. På Länsstyrelsens flygbilder syns även andra diken som torde omfattas av det generella biotopskyddet.

 

Planen behöver därför kompletteras med en tydligare redovisning av biotopskyddade öppna diken. Om den visar att det förekommer sådana i planområdet behöver man endera skydda dem i planbestämmelse eller lyfta fram att planens genomförande görs beroende av att man får dispens från Länsstyrelsen för att ta bort dem.

Även här bör de särskilda skälen redovisas.
 


Sagan om Hågelby – Skrefsta del 11, Pariserhjul

´
Här i Botkyrka är vi framsynta. Både ett snurrande pariserhjul och Skrefsta´s hästar kommer att kunna samsas om utrymmet i Hågelby nöjespark tack vare det tillskapade nöjesfältet. Det kan till och med vara bra för hästarnas psyke enligt nya rön "att det händer lite ovanliga saker omkring dem".

 

Att hästarnas betesmark till största delen försvinner, det är en annan historia.

Det finns ju pellets.

 
Länsstyrelsen säger i bilaga till samrådsyttrandet

 

I händelse av att det finns ytterligare planer för den eventuella flytten av ridanläggningen bör dess planer redovisas i Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Eftersom ridanläggningen avsågs få en ny placering inom Bornsjöns vattenskyddsområde, där bl. a. förbud för ny bebyggelse gäller, uttalade länsstyrelsen att det är angeläget att konsekvenserna för vattenskyddsområdet utreds ytterligare.

 

I enlighet med en dom i Miljööverdomstolen (mål M 8597-06) är det inte acceptabelt att vissa delar av projektets miljöpåverkan inte har behandlats ex.vis att ridverksamheten i Skrefsta sannolikt kommer att behöva avflyttas till annan plats . . .


Sagan om Hågelby – Skrefsta, del 10, Övernattningsmöjlighet

´

Så är byggnationen igång, stugor och husvagnar blir ett billigt och populärt sätt att klara vistelsen på nöjesparken.

´

Här framför Hågelbys anrika byggnader, på den bördiga jordbruksmarken, står några av de omtalade övernattningsstugorna med olika teman. Vid samrådsmöte har J.J. Lindgren bl. a. angivit tema Skärgårdsbodar, vilket visat sig vara mycket omtyckt. Inne i stugorna hänger gamla fiskenät från förr. Ett synnerligen uppskattat inslag.

 

I anslutning till bodarna har små campingvagnar ställts upp med extrabäddar, som ett billigt alternativ till de exklusiva skärgårdsstugorna. Nämnas kan att de pittoreska roslagsstugorna passar väl in i Kyrkkullas historiska miljö.

 

J.J. Lindgren har ju varit tydlig med att barnen kan komma att begära att år efter år komma tillbaka och samtidigt byta stuga mot ett ännu äventyrligare alternativ, vilket ju här tillgodoses.

 

Så kan visionen se ut.
 

Länsstyrelsen anger i sitt samrådsyttrande:

 

"Jordbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får endast tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. (Miljöbalken 3 kap, 4 par.)

 

Kommunen bör därför i det fortsatta planeringsarbetet redovisa sina överväganden beträffande jordbruksmarken.


Sagan om Hågelby – Skrefsta del 9, Galopp i vinterland

´

Foto: Anneli Elfsö
´
Hågelby-Skrefsta andlöst vackert i vinterskrud.
´
En vemodig tanke: Kommer det att finnas plats för dessa fantastiska hästar i framtidens Skrefsta?
´
Skrefstas marker är hästarnas marker.

 


RSS 2.0