Ny hemsida – Botkyrkaparken.se

 
Vi välkomnar den nya hemsidan botkyrkaparken.se. Genom den kan alla, som vill följa turerna med den omdömeslösa och förstörande exploateringen i Hågelby, Eriksberg och Lindhov, få tillgång till senaste nytt.
 
Många dokument, yttranden och samrådshandlingar finns alltid att läsa. Ibland så färska att kommunen inte "hunnit" lägga ut dem på sin svårlästa hemsida.
 
Skål för ett mycket bra privat initiativ!
 
Gott Nytt År


Jan Lindblad – Naturens bilderbok ◊ 2010-12-23


                            Hågelby´s jordbruksmarker i vintervila
 
Vår värld är rik – Naturens bilderbok ger fantastiska vyer och perspektiv både på förfluten och tillkommande tid. Ännu är vår värld rik – ska vi en gång förstå att naturens överflöd är dess enda chans att överleva?

 
Skall vår art, Homo sapiens, den tänkande människan, ge fog för sitt artnamn och stoppa sin framfart mot andra djurarter, mot naturen och mot sig själv, ska intelligensen bygga upp istället för att rasera, visa sig vara sin egen mästare eller överutvecklas – mot vansinne?

 
/Jan Lindblad 1966

 

 
*God jul och Gott Nytt År önskar bloggarna Gunilla Nuse och C-H Ramsay*


Trängselskatten löser trängseln vid Hågelby

 
 
Den briljanta politiska majoriteten i Botkyrka kommun har efter ett antal studiebesök i huvudstaden noterat att det därstädes finns ett system för att minska okynnestrafiken i staden. Man har resolut infört avgifter för dessa marodörer i trafiken.
 
Majoriteten, som anser att Botkyrka egentligen är den rättmätiga porten till Stockholm, har nu funnit lösningen på ett motsvarande problem i den egna kommunen, nämligen Hågelbyleden vid Hågelby.
 
Således om trängselskatt införs vid infart på Hågelbyleden och en avgift tages vid motsvarande utfart blir det inte bara en inkomst till kommunen, utan även ett billigt sätt att komma förbi kravet på en trafiklösning med ny väg.

Besökande till nöjesparken kommer då att få lösa dubbel avgift eftersom de faktiskt gör extra av- och påfart.
 
Några miljöintresserade i miljönämnden har naturligtvis föreslagit att åtminstone utmed Hågelbyleden införa absolut dubbdäcksförbud vid vite. Syftet med detta är naturligtvis att skona den känsliga miljön i Hågelby och även, som en bonus, gives här vitesinkomster till kommunkassan.
 
Kommunordföranden uttrycker att "detta är en fantastiskt spännande idé och vi har såväl vägverket och åtminstone 2/3 av medborgarna med oss".


Hågelby - Framtidsvision år 2035

 
                                            Hågelby nådens år 2035 
 

Så har yttrandetiden gått ut för samrådshandling oktober 2010 för Hågelby, Eriksberg och Lindhov.

Det föreligger ett massivt motstånd mot exploateringen av Hågelby marker med goda och väl underbyggda argument.

Trots detta fortsätter kommunen att planera för vidare detaljplaneprogram del 1, del 2 och del 3!


Är det någon som minns tunneln genom Hallandsåsen?

Där körde den kommunen över alla sakliga argument mot en tunnel. Snart 20 år senare och 10 miljarder dyrare finns det ett hål hela vägen genom berget. Nu har vi det hålet och det bedöms i nuläget att det tar bara 5 år ytterligare att dra spår igenom. Tidsvinsten blir nästan 5 minuter mellan Göteborg och Malmö, dvs 2 miljarder kronor per minut, hittills! Arbetet under dessa 5 år blir nog inte helt gratis.


Kommunalgubbarna ångrar sig nu i efterhand och hade de "vetat allt detta och om all miljöförstöring" hade de inte propsat på tunneln. –Men faktum är att geologer avrådde med vetenskapliga argument redan i förväg.


Nej, Botkyrka politiker, tag varning. Avbryt projektet med Hågelby!


Litt.ref.:   http://sv.wikipedia.org/wiki/Hallands%C3%A5stunneln


Länsstyrelsens kritik av Botkyrka kommuns nya programförslag (oktober 2010) Hågelby, Eriksberg och LindhovLänsstyrelsens synpunkter i korthet

 • Strukturella osäkerheter bl.a. att flytta Hågelbyleden.
 • Angeläget med en fördjupad dialog med berörda parter beträffande vägar.
 • Inte säkerställt att det omfattande programmet kan accepteras utifrån nuvarande underlag.
 • Osäkert om familjeparken och bebyggelsen vid Botkyrka kyrka kan tillåtas om man ser till de värden av riksintresse, som där finns.
 • Angeläget att markanvändningen behandlas samlat vid kommande planering (del 1-3).
 • Kommunen måste säkerställa förutsättningar för en långsiktig förvaltning av natur och kulturmiljöer m.m., som kommunen ämnar att bevara.
 • Programmets genomförande kommer att innebära en omfattande negativ inverkan på kulturmiljövärden genom att det välbevarade kulturlandskapet kommer att splittras av ny bebyggelse och att sambanden försvinner.
 • Stor vikt att området skyddas mot åtgärder som påtagligt skadar kulturmiljön.
 • Kommande detaljplaner måste utformas så att landskapets kvaliteter bibehålls med hänsyn till riksintresset.
 • Kostnader för vidare arkeologiska undersökningar blir omfattande.
 • Markingrepp och byggnader kan inte utföras där sagoparken är tänkt att ligga. Den marken är lagskyddat fornlämningsområde.
 • Det kommer inte att finnas förutsättningar för att upphäva strandskyddet i den omfattning, som programmet förutsätter.
 • Området "rekreationspark, högre anläggning" (karta sid 15) bör reduceras inom strandskyddet.
 • Kommunen måste, om den vill förändra Hågelbyleden till en väg utan transport av farligt gods, visa alternativ till en ny väg för farligt gods.
 • Spårkoppling finns inte med i länsplan 2010-2021, inte heller i den utblick fram till 2025, som presenteras i länsplaneförslaget eller i Stockholmsförhandlingen.
 • I planeringen bör kommunen ta med att en spårkoppling är svår att finansiera inom en överskådlig framtid.
 • Det måste redovisas hur trafikproblemen i korsningen Hågelby skall lösas.
 • Hur exploateringen påverkar vattenkvaliteten i sjön Aspen måste redovisas.
 • Vid ytterligare utredning bör även Aspen, Albysjön, Tullingesjön och Bornsjön behandlas ur miljökvalitetsnormer för vatten.
 • Konsekvenser av en flytt av ridverksamheten måste utredas ytterligare.

Detta utgör en mycket förkortat sammandrag av Länsstyrelsens yttrande daterat den 8/12 2010.  
Se originalrapporten i Facebook: "Nej till nöjespark i Hågelby - Skrefsta"


Ur tusen och en natt, sagor från dagdrömmars tid

 
 
Den gamle och mystiske trollkarlen Ali JJ Ben Hassan har bytt till sig den underbara gamla oljelampan av renaste guld i utbyte mot tvenne smäcklampor i mässing.

JJ smeker försiktigt lampans alla ytor med en föraktfull glimt i ögat. Den instängda Anden, som tidigare varken kommit in eller ut, visar sig i en skepnad av Katarina.

"Jag är Din tjänare, vad önskar Du min ouppnåeliga Herre. Du får här tre önskningar för att du förlöst mig ur mitt möbiusband".

JJ ser sig om, han ser en äng, en åker, en sjö, en herrgård, ett stall med arabiska fullblod och gömda i den arkeologiska myllan trettio silverpenningar. "Allt detta önskar jag mig".

"-Du fick tre önskningar! –Men du önskade 6 skilda ting. -Du har önskat mer än vad jag kan ge Dig. Må du renas i den eviga elden, du otacksamme".


Ålborg +10 deklarationen. Men tvärt om. ◊ 2010-12-04


                                                    Hågelby sett från Skårdalsidan

Om nöjesparken i Hågelby blir verklighet:
 
Botkyrkaborna har inte arbete
 
Ett stort antal botkyrkabor har inte tillräcklig utbildning för att få arbete.
Många arbetstillfällen går till bättre utbildade från andra kommuner.
 
Billigare arbetskraft hämtas från andra länder. Arbetskraftsinvandringen blomstrar i Botkyrka.
 
Medborgare i Norra Botkyrka går självklart inte före i arbetskön.
 
 
 Botkyrkaborna känner sig inte hemma
 
Den genomgripande förvandlingen har förstört den trygga och invanda miljön.
 
Botkyrkaborna förvägras den vackra lantliga miljön som skänkt så mycken frid och ro, de saknar det öppna landskapet, de doftande rapsfälten, de betande hästarna.
 
Botkyrkaborna ser husvagnar, tält, gator, hus av olika storlekar, de ser inhägnade attraktioner, de ser plantskoleträd och små gräsplättar, de ser bilar, bilar och återigen bilar i Hågelby.
 
Botkyrkaborna mår dåligt och känner sorg. De kan inte förstå hur det vackra herrgårdslandskapet kunde offras för "en ny historisk epok, dvs framväxten av en Familjepark, som tog hela naturen i anspråk" (I samrådshandligarna tillstår kommunen, att landskapsbilden kommer att förändras radikalt.)
 
 
Botkyrka bidrar till klimatförändringar
.
 
Nöjesparken kommer att bidra till väsentligt mycket större koldioxidutsläpp.
 
Vägarna kommer inte att kunna byggas ut i takt med trafikökningen Pengar saknas i nuläget.
 
Botkyrkaborna sitter oftare i bilköer eftersom vägarna i Hågelby – Eriksberg – Tumbaområdet korkas igen.
 
Kollektivtrafikens utbyggnad är satt på framtiden. Allt fler botkyrkabor tar bilen.
 
Parkeringsplatserna i parken räcker inte till. Allt fler nöjesparksbesökare från andra regioner snurrar runt i närområdet och letar parkeringsplatser.
 
 
Botkyrkaborna är inte friska och mår inte bra.
 
Botkyrkaborna i miljonprogrammen får inte sin boendemiljö upprustad. Pengar och skattemedel saknas.
 
Botkyrkaborna mår dåligt av ökande koldioxidutsläpp, buller och trafikkaos.
 
Botkyrkaborna saknar sitt Hågelby, som blivit en storskalig nöjesattraktion för hela Sverige. Camping och billigt boende har dragit till sig oönskat klientel.
 
Botkyrkaborna har inte råd att betala inträde i nöjesparken.
 
Botkyrkaborna saknar den fria tillgången till naturlig natur i Hågelby. De saknar tystnaden, vindens stilla sus i gamla ekar och vingslagen från forna tider.
 
Botkyrkabor i Fittja, Alby, Tumba, Norsborg och Storvreten saknar sin samhällsnära lättillgängliga natur i Hågelby - Skrefsta.
 
Botkyrkaborna saknar Skrefstas ridanläggning.
 
Medborgarna tvingas se Bornsjökilen bortexploaterad för alltid.
 
 
Botkyrkaborna har kanske förtroende för varandra men inte för demokratin.
 
Botkyrkaborna tror inte att kommunen med det nya programmet skall lyckas bättre med att bygga in trygghet och skapa offentliga platser med hög kvalitet.
 
Botkyrkaborna kommer i Hågelbyprojektet att få stå för stora kostnader, både via skatten och via sämre service inom vård, skola och omsorg.
 
Botkyrkaborna har inte blivit delaktiga i planeringen av Hågelbyprojektet. Väl grundade synpunkter såväl från privatpersoner som olika myndigheter och organisationer har kommunen bortsett ifrån.
 
Botkyrkaborna skall inte ha för mycket saklig information , det gagnar inte projektet.
 
Exploateringsplaner (Skårdal, Lindhov, Hallunda äng och Slagsta, m.m.) finns framtaget, varvid de närboendes intressen hänsynslöst och odemokratiskt åsidosätts. Dessa pengar från kommunens tomtförsäljningar är nödvändiga för att bekosta den gigantiska nöjesparkens kringkostnader.
 
 
*) Ålborg +10 deklarationen har Botkyrka kommun antagit och undertecknat. Den skall gälla som riktlinje och vägledning i allt planarbete. Kommunen tillskriver sig att ta hänsyn till deklarationen.

 

 

 

 


Yttrande över samrådshandling oktober 2010


 
Botkyrka kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
147 85 Tumba

Insänt till kommunen den 2010-12-02

Yttrande över samrådshandling oktober 2010 avseende: Program för områdena Hågelby, Eriksberg och Lindhov, Botkyrka kommun.
  
Så har ett nytt samrådsmöte hållits (den 30/11 2010) med Naturskyddsföreningen samt tre politiker från S, V och Mp i Botkyrka kommun.

Mot bakgrund av det skriver jag mitt yttrande över exploateringen av Hågelby – Skrefsta´s marker. Övrig exploatering avstår jag från att ha synpunkter på.
 
Trafiken

Hågelbyleden har redan i dagsläget nått sin kapacitet och måste åtgärdas även utan exploatering av Hågelby. Att föra in onödig trafik innan vägproblemet är löst, kommer att medföra "att Botkyrkaborna inte mår bra" (Ålborg +10-deklarationen). Den tänkta provisoriska lösningen med trafikljus vid utfart Hågelby kommer inte att räcka. Botkyrkaborna fortsätter att må dåligt av trafikkaoset.
 
Den tänkta lokalgatan från Eriksberg rakt över Bornsjökilen in i Hågelby – Skrefsta är helt förkastlig. Den skär av Bornsjökilen radikalt. Tillsammans med övrig bebyggelse i området (sagopark, vattenland, småhus, camping, höga hus, hårdgjorda ytor etc) kommer kommunen att effektivt bygga bort den gröna värdekilen för all framtid.
 
Bornsjökilen
En värdefull grön naturmark som är just så värdefull för att den är naturlig och hyser organismer från oöverskådlig historisk tid i en speciell biotop med gamla ekar i varierande miljö. Det är helt oacceptabelt att tillskapa nya biotoper genom att först hugga ned och sedan plantera nya plantskoleträd, som kanske tar 100 år innan de blir en ny passande värdebiotop.
Två små ekodukter i all ära, men de kompenserar inte alls den planerade förstörelsen.
 
Notera här att Mårten Wallberg, Naturskyddsföreningen i Stockholms län, som deltog i samrådsmötet, hade mycket starka synpunkter för den gröna kilens bevarande. Citat: " Klipper ni Bornsjökilen och förstör den, blir Ni historiska! Enligt nya sätt att värdera och tänka med begrepp ekosystemtjänster, blir summan Ni förlorar vid exploateringen av Bornsjökilen gigantisk. Det är mer hedervärt att bli historisk genom att avstå från etableringen".
Mårten Wallberg har vid en internationell konferens i Cacun bl.a. presenterat Bornsjökilen och uppmärksammats positivt för Sveriges synsätt med Gröna kilar.
 
Strandskyddet
Länsstyrelsens uppfattning ger en anvisning att strandskydden runt Aspen och på ömse sidor om Elvestaån skall bevaras till 100 meter. Jag hävdar att strandskyddet är ett riksintresse och är bl. a. till för att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur och växtliv.
 
Jordbruksmarken

Högklassad jordbruksmark (klass 5 av 5) blir helt sönderbyggd och det gamla läsbara herrgårdslandskapet med sin unika miljö går förlorad för kommande generationer. Botkyrka har under mycket lång tid exploaterats till vad det är idag varvid så gott som all kulturmark i närområdet redan gått förlorad.
Det unika samhällsnära landskapet runt Hågelby – Skrefsta – Lindhov skall sett ur det perspektivet naturligtvis bevaras för framtida generationer.
All jordbruksmark är ett riksintresse och har ett synnerligt stort värde, såväl lokalt, nationellt som globalt i avseende att producera mat.
 
Hästverksamheten
Mötet gav inga klarheter i Botkyrka Ridsällskap´s vidare öden. Det är högst oklart om ridverksamheten kan flyttas till Lindhov. Några närmare eller exakta planer finns inte att läsa i samrådshandlingarna. I detta skede borde mer fakta finnas tillgänglig i denna viktiga fråga, vilket också efterfrågades på mötet.
 
Med tanke på den välskötta ridverksamhetens stora betydelse för främst ungdomar, lättillgängligheten och den goda miljön för hästar, skall Skrefsta´s ridanläggning självklart vara kvar i området i befintligt skick.
Konsekvensen är att en hästverksamhet ej rimligen kan samsas med en utbyggd nöjespark.
 
Arkeologi
Den planerade familjeparken ligger på bevaransvärda arkeologiska marker med ännu outgrävda fornlämningar.
Länsstyrelsen säger:
"Inom planområdet finns vid sidan om gravfälten, vid sidan om Skrefsta och Hågelby en rad fornlämningar i åkermark i form av boplatslägen. Planens genomförande kräver att dessa lämningar slutundersöks".
 
Slutligen
Mot bakgrund av allt som framkommit, i alla samrådshandlingar, miljökonsekvensbeskrivningar, övriga utredningar, yttranden från myndigheter och privatpersoner finns bara en väg att gå för Botkyrka kommun i detta komplexa projekt, kallat "familjeparken", dvs:
Avsluta projektet nu och framstå som den miljökunniga och ansvarstagande kommun Ni styrande vill framstå som. Den nyligen antagna utredningen om Botkyrkas Gröna Värden är ett bra dokument, som understryker vikten av att ta vara på och värna naturvärden i Botkyrkas fantastiska kulturmiljö.

Det finns ingen bättre natur än den naturliga naturen
.
 
Tullinge den 1 december 2010
 
Gunilla Nuse


RSS 2.0