Sagan om Hågelby – Skrefsta del 8, grävskopa härjar

´
Hemska syn, nu är förstörelsen redan igång! Denna bördiga jord intill Kyrkvägen skövlas nu för att omdanas till en nöjespark.
 
Privata intressen, kommunens hallstarriga entusiasm att skapa arbetstillfällen för några karusellskötare och rutschkanevakter m.m. och arroganta attityd till länsstyrelsens protester och invändningar innebär att nu offras rapsfältet för all framtid.
 
Grävmaskinisten förstår inte vad han håller på med. Utställningen av den reviderade planen för familjeparken i sin helhet har inte ens påbörjats. Hur skall detta sluta?
 
Är det så här vi vill se vårt kära Hågelby förändras, eller kan vi medborgare sätta stopp!
 
Som länsstyrelsen tidigare påtalat anger 3 kap, paragraf 4 i miljöbalken att:
 
"Jordbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får endast tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk".
 
Se den spännande fortsättningen.


Sagan om Hågelby – Skrefsta del 7, festivalkonkurs

´

Sommarens rapporter i dagspressen (senaste inlägget Svd 28/7 2010) om festivalkonkurser får oss osvikligt att koppla ihop det med Botkyrka kommuns stora satsning i Hågelby beträffande en nöjespark. Där skall även ingå en stor festivalscen för ca 50.000 åskådare.
´
Vilka risker tar Botkyrka kommun genom att blanda sig i nöjesbranschen? Kommunen har redan stora skulder och kommuninnevånarna är inga starka skattebetalare.
´
Visserligen är bolaget Live Nation Sweden, som sysslar med nöjesbranschen, involverade i Botkyrkas kommande storsatsning inom nöjesindustrin.
´
VD i det bolaget är Staffan Holm (även VD i många andra olika bolag), som ju så påpassligt har köpt Skrefsta Gård (Tumba 7:1). Familjen Lindgren har också ett stort antal bolag inom nöjesbranschen.
´
Att så många olika bolag står bakom kommunens satsning måste väl kännas tryggt.
´
Eller kanske inte?
´
För kommuninnevånarna skulle det möjligen kännas tryggare att Botkyrka kommun ägnar sig åt det som verkligen behövs –vård skola och omsorg.
´

/Gunilla Nuse o C-H Ramsay


Sagan om Hågelby – Skrefsta del 6, alskogen

Ägaren till Skrefsta Gård (Tumba 7:1), Staffan Holm, har i sitt yttrande till kommunen tydliggjort att nöjesparkens exploatering på intet sätt får påverka gårdens strandlinje. Emellertid har exploatören föreslagit att en sammanhängande promenadstig bereds runt sjön Aspen rakt över Staffan Holm´s sjötomt.

´

Den sammanhängande strandlinjen från Hågelby stallar till Skrefsta Gård består till största delen av gammal högväxt alskog sk sumpskog. Sådan skog har en unik förmåga att rena vattnet från fosfater, det värsta av övergödningsproblemet i sjön.

 

Kommunen och exploatören har gemensamt föreslagit att den viktiga strandskogen av al avlägsnas och ersätts av grusad promenadstig. Tanken på vattenrening är som bortblåst!

´

Men, tro det eller ej, exploatörens iver känner inga gränser. Det rasslar och motorsågarna är redan igång. En grävskopa härjar friskt i alskogen, och det blev bara några pinnar kvar. Det skall röjas och byggas, Skrefsta Gård´s privata strand försvinner trots ägarens protester. Ägaren, Staffan Holm, är ju projektledare för bygget av nöjespark i Hågelby. Han motarbetar visst sig själv!

 

Grävskoporna far fram och tar stora tuggor i den vackra och djurlivsrika strandlinjen.

Grodor, ödlor, småkryp och häckande sjöfågel –bort med er! Här finns ingen plats för mångfalden! "Det finns väl andra platser som ni kan befolka."

Just här gäller inte biotopskyddet.

 

Inte nu.
 

Länsstyrelsen skriver i sitt samrådsyttrande av den 16/6 2010:

 

"Denna strandskyddszons vegetation är dels av stor betydelse som produktiv födosöksmljö för sjöns fågelliv, dels har den en viktig funktion för att mildra de negativa effekterna av sjöns övergödning. Vegetationsbekämpning eller muddringar skulle skada naturtypen och sjöns vattenkvalitet. Kommunen behöver därför utveckla vilken verksamhet som planeras i vattenområdet. Länsstyrelsen påminner om att såväl byggande av bryggor som eventuell muddring även utgör tillstånds- eller anmälningspliktig vattenverksamhet.


Sagan om Hågelby – Skrefsta del 5, de gamla ekarna

De gamla månghundraåriga ekarna hyser en rik flora av vedsvamp, mossor och lavar även korallticka, blekticka och oxtungsvamp är några ovanliga och bevaransvärda vedsvampar som lever av gammal ekved. Några mycket ovanliga knappnålslavar växer också på de gamla ekarna. Dessa lavar är generellt ljuskrävande och missgynnas av igenväxning. Ekarna uppvisar en rik väv av växter och djurliv som är extremt beroende av varandra.

´


Vid planerna för den mycket kritiserade nöjesparken vid Hågelby har kommunen angivit att ekarna lätt kan ersättas med några nya plantskoleträd för att på så vis säkra kravet på biologisk mångfald.

 

Detta synsätt speglar planerarnas och även J.J. Lindgrens totala avsaknad av biologisk insikt.
 
Länsstyrelsen har i sitt yttrande kritiserat just denna lättsinniga syn på de gamla trädens bevarande.


Sagan om Hågelby – Skrefsta, del 4, Skrefsta ridhus

Här i den fina ridhusanläggningen, som på 1990-talet bekostades av Botkyrka kommun (läs skattebetalarna) kommer snart inga hästar att ridas i fina piruetter eller samlade galopper.

Nej här kommer illusionisten Joe Labero att svinga sitt magiska svärd eller cirkus cirkör att göra sina trick och huvudlösa konster.

 

J.J. Lindgren övertar byggnaderna nästan gratis och så anser han att dessa påkostade och moderna byggnader är utomordentligt lämpliga för att omskapas till trolleri eller dans på slak lina.

´

Märkligt att kommunen inte fattar hur det kommer att drabba de 800 medlemmarna i BRS.

 
Det är en mix av piruett, galopp, trolleri och huvudlös hantering av skattemedel. 


Sagan om Hågelby – Skrefsta, del 3, jordbruksmarken i sista vintervilan

Hågelby jordbruksmark ligger i vintervila. Åkrarna är plöjda och förberedda inför en ny vår med nya grödor i ett oändligt kretslopp. Markens mull och biologiska mikroliv sedan järnåldern har bevarats och berikats av DeLavall, som brukar marken på arrende.

´

Men nu har Botkyrka kommun sagt upp arrendet. DeLavall får se sig om efter annan brukbar jordbruksmark. Kommunen fixar och trixar så att den forna Grönalundsdirektören J.J. Lindgren med familj på sikt skall kunna överta hela Hågelby-Skrefsta vackra jordbruksmark.

´

Låt blicken svepa över vinterlandskapet. Snön döljer med ett gåtfullt lugn allt som finns därunder. Här finns ännu outgrävda arkeolgiska lämningar, gamla kanske 1000-åriga ekar i skogsbrynen, strandskydd för sjön Aspen, strandskydd för den lilla Elvestaån som korsar jordbruksmarken och inte minst den gröna bevaransvärda kilen från Bornsjön till Flottsbro/Gömmareområdet.

`

Botkyrka och Familjen Lindgren vill nu exploatera hela detta område med grävskopor, betongbygge, tält, husvagnar, stugbyar, 4-vånings stadshus, vattenland och tingel-tangel samt inhägna en stor del av området för entréavgifter.

´

Botkyrkaborna behöver inte detta! Vi behöver öppna landskap, tystnad, rymd, naturupplevelser lätt tillgängligt i
vårt närområde.


Sagan om Hågelby – Skrefsta, del 2, vem äger Skrefsta gård?

Skrefsta gård ligger vackert vid sjön Aspens strand. Gården inköptes av Staffan Holm som är knuten till ett av J.J. Lindgrens många företag. Märkligt så besynnerligt att Staffan dessutom är projektledare för planerna för Hågelby nöjespark. Detta förvärv underlättade kommunens vidare planer med att upplåta markerna till nöjespark.

På så vis undgick man uppenbart att planerna överklagades.

 Herrgårdsmiljö på sjötomt - Skrefsta Gård på Södertörn

I Södertörns leende kulturlandskap ligger detta magnifika herrgårdshus med en glittrande vattenspegel i fonden. En mycket vacker huvudbyggnad uppförd 1942 i högsta kvalitet med omsorg om varje detalj om totalt 475 kvm i två plan och källare med Skogaholms herrgård som förebild. Infarten mellan vackra smidda järngrindar leder på den anlagda grusvägen genom en allé kantad av vackra tujor och fruktträd upp till gårdsentrén med fontän och flaggstång.
 
Vem kommer att bebo denna vackra byggnad? Kan det möjligen bli J.J. Lindgrens framtida residens?
Vart tar i så fall det leende kulturlandskapet vägen om nöjesparkplanerna får fortsätta!
 
Så har vi kommunens sammanställning av samrådsyttranden från 30 juni 2010. Där kan man läsa hur Staffan Holm önskar att exploatören övertar gården om där blir för stökigt eller om vägen fram inte blir bra.
 
Staffan Holm´s ordagranna yttrande:
 
Det är för Tumba 7:1 särskilt viktigt att tillgängligheten - d.v.s. väg till och från Tumba 7:1 - inte försämras ytterligare.
Det är också viktigt att fastigheten inte blir utsatt för störningar från verksamheter som avses att bedrivas i närområdet.
Jag förutsätter därför att exploatören ordnar trafiklösningen för Tumba 7: 1 på sådant sätt att jag kan godkänna utförandet och att de åtgärder som fordras för att minimera störningar på Tumba 7:1 kommer till utförande och att exploatören i annat fall- d.v.s. om jag inte godkänner de föreslagna lösningarna - åtar sig att lösa fastigheten Tumba 7:1.


Sagan om Hågelby – Skrefsta, del 1, Hågelby slott på bevaransvärd mark

Här i detta vackra Hågelby slott levde familjen LM Eriksson och sedermera familjen Giertz i början av förra seklet.
Slottet med stora markarealer försåldes till Botkyrka kommun på 1960-talet. Kommunen betalade givetvis med innevånarnas skattepengar.
 
Gröna Lundsdirektören J.J. Lindgren spanade in den vackra naturen och det fina slottet med grödor och mark med vatten och arkeologiska lämningar. Lindgren visade sitt intresse och charmerade Botkyrka kommun och vips fick han ett ramavtal där han kan tillskansa sig hela härligheten för att där förverkliga sin dröm om en egen nöjespark, genom att skövla den värdefulla naturen.
 
Ja, här har det bott människor sedan järnåldern, men nu stundar andra tider.
 
Del 2 följer ...

 


Länk till vår facebooksida

Gå gärna in på vår sida i Facebook Nej till nöjespark i Hågelby - Skrefsta

Botkyrka kommuns satsning på nöjespark – Hultfredsfestivalens konkursSå har Hultfredsfestivalen gått i graven!

Hultfreds kommun gick in med 8 Mkr/år i sina räddningsförsök. Till slut ägde kommunen 91 % av aktierna efter flera konkurshot och stödköp av aktier.

För många festivaler i landet runt och för stor konkurrens knäckte Hultfredsfestivalen.

Det blev ingen lysande affär för Hultfreds kommun. Vem betalar förlusterna? Skattebetalarna sitter med Svarte Petter!

Jag undrar om Botkyrla kommuns politiker drar öronen åt sig? "Kan detta möjligen hända satsningen nöjesparken i Hågelby – Skrefsta" borde kommunpolitikerna fråga sig. "Är familjeparken en så klok satsning i vår fattiga kommun" ännu en fråga som kräver ett svar. Men nej.

Politikerna ställer sig ej sådana frågor. Förblindade av något mystiskt kör de vidare på denna vansinniga idé trots massiv opinion och trots Länsstyrelsens mycket kritiska samrådsyttrande.

Se referens i Facebook:

/Gunilla Nuse

http://www.facebook.com/group.php?gid=103171806392085&v=app_2373072738#!

RSS 2.0