Kommunstyrelsens ordförande diskuterar med Subtopia

Under juni månad 2010 träffade Katarina Berggren några representanter för arbets- och kompetenscenter för att närmare informera om kommunens verksamhet och i synnerhet om Nöjesparken Hågelby.
 
Vad bör man nu kräva av en folkvald politiker i den högsta positionen som kan ernås i kommunen, dvs styrelsens ordförande.
 
Jo, nog förväntar man sig en viss begåvning, s.k. intellektuell briljans med förmåga att hålla ihop ett möte med adekvat information och att åtminstone verka övertygande med en viss korrekt utstrålning.
 
För illustration hänvisar vi till ett klipp från YouTube där en manlig representant för Subtopia inledningsvis förirrar sig i fullständigt obegriplig argumentation.
Efter 2 min 32 sek övertar så K. Berggren ordet.
 
Ett så handviftande, förvirrat, ordsökande och okunnigt anförande anstår inte en ordförande, som dessutom är ansvarig för och beslutar om exploateringen av Hågelbys bevaransvärda marker. Det verkar som om hon fastnat i ett Möbiusband, hon kommer varken ut eller in!
 
LÄNK
 
Vem skulle våga teckna ett viktigt avtal med denna person eller skulle Du riskera att köpa en begagnad bil av henne?


Kommunstyrelsen har sammanträtt

 
Utställningen av programförslaget (66 sidor) finns att läsa på kommunalhuset i Tumba, medborgarkontoret i Alby samt på  www.botkyrka.se

Varför inte på fler ställen i kommunen, t.ex.på några bibliotek där folk befinner sig naturligt? Är kanske frågan inte tillräckligt viktig, eller är man rädd för ökad kritik?
 
I våra bloggar kommer vi framöver att ta upp och kritiskt granska valda viktiga delar ur programförslaget, såsom hanteringen av strandskyddet, flytten av ridskolan, gröna kilen, arkeologin m.m.


Utdrag ur ABC-nytt och artikel i DN ◊2010-10-23


 
I veckan svarade kommunstyrelsen i Botkyrka på ett departementsförslag om att även invandrare, som inte är flyktingar, ska få gå en introduktion till det svenska samhället när de kommer till kommunerna.
Moderaterna valde att skriva ett eget svar.
 
I svaret finns ett stycke som är väldigt likt Sverigedemokraternas principprogram. Kommunalrådet Katarina Berggren (S) studsade när hon såg det.
 
För närvarande håller kommunstyrelsen på att försöka få ihop ett programförslag till Hågelby nöjespark. Det är fullt av motsägelser och inkonsekvenser.
 
Har politikerna verkligen medborgarnas förtroende och är de verkligen tillräckligt kompetenta att fatta så viktiga beslut som att ödelägga hela Hågelbys område, som utgör ett riksintresse avseende bevaransvärda kulturmarker.


Kommunstyrelsen sammanträder

 
 
Ett nytt kommunstyrelsemöte sker den 25/10 2010 i kommunalhuset i Tumba.
 
Syfte: Att snabbt klubba igenom nya programhandlingar för Hågelby-Eriksberg-Lindhov. Därefter genomförs ett fullständigt programsamråd innan det slutliga programmet för hela området klubbas igenom för antagande.
 
Hur agerar nu kommunstyrelsen?
 Jo, skyndar sig på för att få detta möte till stånd 2 veckor innan den nya folkvalda kommunstyrelsen tar plats.
 
Detta förfarande är så odemokratiskt det kan bli!  Fy skäms Botkyrka kommun. De folkvalda i olika partier stängs sålunda ute från detta för innevånarna mycket viktiga beslut.
 
Stoppa familjeparken, hejda nöjesparken, hindra Botkyrkaparken, bromsa politkernas egenmäktighet.
 Rädda Hågelby!


Cirkus `13/10


Vid Alby strand ligger den stora hangaren, som f.n. disponeras av Cirkus Cirkör.
  
Den 10/10 var vi (Gunilla o C-H Ry) på föreställningen Inside-out, Cirkus Cirkörs utannonserade evenemang.
 
En mycket fin och spännande föreställning av mycket duktiga aktörer, ackompanjerade av bra och suggestiv musik med hårt tryck i bastrumman.
Den nyligen invigda lokalen, en "hangar", överraskade. Tråkig fasad men insides var det mycket trevligare. Vita småbord och stolar, levande ljus och en väl tilltagen bar mötte i entrén.
 
Spellokalen hade bekväma stolar med numrerade platser, bra ljus och ljud, varmt och skönt.

En positiv upplevelse m.a.o.
 
Lokalen var fullsatt. Enligt uppgift c:a 600 personer, vilka njöt av föreställningen.
En förfrågan till ett stort antal besökare om de var Botkyrkabor blev svaret "Nej". Kanske inte så många Alby-Botkyrka boende var där?   Såg mest ut som från Stockholms innerstad.
 
Vi kunde senare notera via programbladet att inga Botkyrkabor var engagerade i föreställningen. Hur rimmar det med Botkyrkas policy att verksamheter skapar arbetstillfällen inom kommunen?
 
Men via skattsedel och överföringar från Botkyrkabyggens hyror är de boende dock med och betalar för denna satsning för att sätta Botkyrka på kartan.
Är inte det lite mer än lagom magstarkt för många hyresgäster, tro?
 
I denna spännande miljö och för stora pengar renoverade lokal bjuder kommunen sina anställda, kommunala företag och anlitade entreprenörer på gratis cirkusevenemang. Storartat, men måste betalas. Kanske några extraföreställningar kan bidraga med biljettintäkter. D.v.s. 360 kronor gånger 600 besök ger 216.000 kronor, alltid något.
 
Hur många kronor måste Botkyrkaborna avstå i kommunens nästa storsatsning med nöjesparken i Hågelby. Trots politikernas frikostiga löften att det inte skall kosta innevånarna ett öre, vet vi att dessa rundhänta löften inte går att hålla:

 • Alla utredningar och marknadsföring
 • Nya vägdragningar
 • Flytten av Skrefsta ridanläggning med stallar och ridhus
 • Vatten och avlopp
 • Dagvattenrening
 • Utgrävningar av arkeologiska fyndplatser
 • Juridiska konsultationer
 • Förlusten av högvärdig jordbruksmark
 • För all framtid irreversibelt skadad kulturmark, som klassas som mycket värdefull och av riksintresse.

Vems är pengarna som betalar allt detta ? Hur ser budgeten ut? Finns där en riskanalys för nöjesprojektet?
Observera att kommunen har inget eget kapital, det är medborgarnas medel som disponeras efter uppgjord budget och godkänt skatteuttag.
 
Kommer det även beträffande nöjesparken i Hågelby att bli så att inga kommunmedborgare får ta del av de utlovade arbetstillfällena?

 


Botkyrkabyggens bidrag till kommunens drift ◊ 2010-10-08


        Cirkus Cirkör                                         Alby från Albyberget
 

Botkyrka kommun tar ut stora summor ur sina allmännyttiga företag, bl.a Botkyrkabyggen. Detta bostadsbolag tar ut 18,9 miljoner kronor i koncernbidrag från hyresgästernas hyror utöver det lagstadgade maximala taket.

Detta och mycket mer intressant kan vi läsa i tidningen "Bofast" den 3/10 2010.
Läs hela artikeln.
 
Den 28/8 2010 i SvD Näringsliv togs problemfrågan upp om "Miljonprojektet" i ett stort reportage. Här kan vi läsa att "Pengar saknas att rusta Alby. Varken kommunen eller innevånarna har råd att betala för ett nytt Botkyrka".
 
Botkyrkas kommunala bostadsbolag Botkyrkabyggen förvaltar 80 % av miljonprogramhusen i kommunen. För en rejäl renovering, som verkligen behövs krävs 8 miljarder. De pengarna finns inte. –Jo, det finns mer än långt ifrån lagom med pengar, men inte till upprustning av nedslitna lägenheter i Alby.
 
De stora koncernbidragen från bl.a. Botkyrkabyggen satsas hellre i roligare saker, som kan sätta Botkyrka på kartan, t.ex. Subtopia och den nyligen invigda "Hangaren i Alby". Således har ca 17 miljoner satsats på Cirkushangaren och på Subtopias område har redan investerats 200 miljoner skattekronor.
 
Kommunens låneskuld är f.n. 700 miljoner och kommer att fördubblas inom några få år. Mångkulturellt centrum kostar 12 miljoner/år och det kommunala bolaget Upplev Botkyrka AB får 20 miljoner/år i bidrag.
 
Sveriges regering har tillskjutit 100 miljoner till Botkyrka för nästa år, men detta har försvunnit eller mörkats i vänsterbudgeten.
Dessutom får Botkyrka kommun ett alldeles gigantiskt belopp (en miljard) i kommunalt utjämnigsbidrag, dvs pengar från välskötta bättre styrda kommuner.

Snart, om allt går enligt kommunens planer, kommer ett nytt gigantiskt projekt att starta – den s.k. familjeparken i Hågelby. Kostnaderna för detta gränslösa projekt kommer att bli långt ifrån lagom. Utgifterna blir enorma för bl.a. vägdragningar, vatten och avlopp, flytt av Skrefstas ridanläggning och troligen övertagande av kostnaderna för de arkeologiska utgrävningarna (vilka exploatören markerat inte ligger i dennes engagemang) o.s.v. och måste då läggas på Botkyrkaborna.
Då blir det lagom. – För kommunen

I miljonprogramhusen får många skattetyngda och hyreströtta hyresgäster fortsätta att bo i sina lite lagom slitna och försummade bostäder många, många år framöver.


Lida Naturreservat


Katarina Berggren, Niklas Gladh och Jan Govella inviger Lida Naturreservat med tal och handmålning av naturstigsymbolen.

 
Naturreservatet på Lida invigdes den 26/9 av kommunfullmäktiges ordförande Katarina Berggren och Niklas Gladh från Miljöpartiet. 
Invigningstalen innehöll politikernas glädje över att få inviga ett så stort område vilket innebär stora värden för den biologiska mångfalden och till glädje för så många människor.
Jan Govella, Naturskyddsföreningens ordförande i Botkyrka-Salem, uttryckte även i sitt tal naturvännernas uppskattning och glädje över de nya skyddade naturområdena.
Ett mycket bra och lovvärt initiativ av Botkyrka Kommun. Tack.
 
Men:
 • Den gröna Bornsjökilen i Hågelby
 • Det värdefulla kulturlandskapet i Hågelby (av riksintresse)
 • Odlingsmarken i Hågelby
 • De arkeologiska lämningarna i Hågelby
 • Den samhällsnära tystnaden och friden i Hågelby
 • Den väletablerade ridverksamheten i Skrefsta för ungdomar från hela regionen

Hur hanterar Ni dessa värden, Katarina Berggren?
 
Så viktiga värden för så många människor i Hågelbys närområden, Norsborg, Fittja, Tumba, Alby och Vretarna. Dessutom viktiga värden för den biologiska mångfalden.
 
Det kan väl inte vara så att det ena efter det andra naturskyddade området instiftas i Botkyrka just nu för att tysta protesterna om Hågelbys exploatering?
 
Förlusten av biologisk mångfald i världen kostar 2000 – 5000 miljarder dollar per år. Detta enligt en uträkning och ett nytt sätt att tänka, TEEB (The Economic Ecosystems and Biodiversity) i sin rapport "Responding to the value of nature". Rapporten är ett initiativ inom FN´s miljöprogram.
  
Frågan man då måste ställa sig:
Har Botkyrka kommuns politiker över huvudtaget värderat och räknat på Hågelby – Skrefstas ekonomiska naturvärden, som de står nu, oexploaterade. Är det för svårt?
 
Kanske en sådan uträkning skulle komma fram till att de 200 nya arbetsplatserna är mindre värdefulla än naturområdet?
 
Ett sådant nytt sätt att tänka skulle säkert sätta Botkyrka på kartan som en miljökommun som uppfyller sina miljömål.
 
 
Invigningen av Lida reservatet avslutades med danser av gruppen Fuerza de Bolivia med ungdomar från kommunen.


RSS 2.0