Katarina Berggren bygger sandslott i Hågelby ◊ 2011-02-27

 
 
Botkyrkapolitikernas planer på utbyggnaden av Hågelby "familjepark" är ett veritabelt sandslott som är baserat på synnerligen svaga grundpelare.

 • Länsstyrelsens mycket kritiska yttrande (2011-02-18; 4022-2011-53), som uppmärksammar ett stort antal punkter som klart talar mot nöjesparken. Se hemsidan www.botkyrkaparken.se där finns hela yttrandet under LÄNKAR.
   
 • En stor svaghet i den ekonomi som skall stå för alla gigantiska kostnader som efter en trovärdig värdering närmar sig miljardbelopp. John-John Lindgren, som är den pådrivande kraften, har inte kunnat visa ens en gång spår av en övertygande kalkyl.
   
 • Naturskyddsföreningen visar på den miljöförödelse som är oundviklig.
   
 • Länsstyrelsen påpekar alla fornlämningar som måste utgrävas.
   
 • Ridverksamheten, med den viktiga ungdomsaktiviteten i Skrefsta, trängs undan till en mycket osäker framtid.
   
 • Botkyrka innevånares svaga intresse för nöjesparken. Tolkningen av den opinionsundersökning, som kommunen låtit göra, uppvisar särdeles grava svagheter.
   
 • Länsstyrelsens säger att "Planförslaget bör inte antagas i nuvarande form".
   
  Tiden och verklighetens torra vindar kommer snart att ge det bittra svaret
  "Åh Katarina, Slottet blev till sand".

 


Katarina Berggren har bluffat om entusiasmen kring nöjesparken ◊ 2011-02-21

 
 
Åtta minuter in i ett YouTube klipp "informerar" Katarina B om hur stor del av Botkyrkaborna som är positiva till planerna på en familjepark i Hågelby.
Upprepat nämner hon att det är 2/3 (dvs 67%) av medborgarna som är positiva till nöjesparken.
 
Emellertid är detta helt felaktiga siffror. Undersökningen är gjord av intervjuföretaget Synovate år 2007. Ingen ytterligare undersökning har genomförts. 
 
Frågeställningen var: "Vilken är din inställning till planerna att etablera en familjepark? Skulle du säga att du är ….?

 • Mycket positiv
 • Ganska positiv
 • Varken eller / ingen uppfattning
 • Vet ej
 • Ganska negativ
 • Mycket negativ

Sammanfattat blev resultatet att 53 % är positiva och 47 % negativa eller saknar uppfattning i frågan.Här griper K.B. efter den okunniges möjlighet att misstolka statistik. 53 % blir i en blinkning 67 %.
 
Vidare saknas uppgift om hur många personer som tillfrågats, hur urvalet har gått till, hur stor är felmarginalen och finns det en signifikant skillnad mellan positiva och ej positiva svar.
 
Finns det fler bedrägerier i hanteringen?
 
En korrekt ställd fråga skulle ha varit:
 
Ställd mot planerna för en familjepark, vilken är Din inställning till en exploatering och ödeläggelse av Hågelby´s bevaransvärda marker med arkeologiska lämningar, högvärdig jordbruksmark, herrgårdslandskap, gammal ekskog med rödlistade arter och den väl fungerande och viktiga häst- och ridverksamheten vid Skrefsta?
 
Med denna frågeställning kan inte många ha varit positiva till Grönalundsfamiljen Lindgrens önskan att få Hågelby till lekområde.


De stora stegens förintelse i Botkyrka ◊ 2011-02-17

 
 
Botkyrka kommun blir den första kommunen i länet, som effektivt och med öppna ögon har påbörjat den slutliga lösningen på Bornsjökilens förintelse.
Bornsjökilen, det så viktiga och sammanhängande grönområdet för människor, djur och växter i Botkyrka, hotas.
 
Den tänkta nöjesparken, som skall placeras mitt i en stor del av Bornsjökilen i området Hågelby –Skrefsta kommer att bebyggas med stadsgata, 4 våningshus, stora byggnader för olika aktiviteter, tält och camping, 200 övernattningsstugor, vattenland, sagopark, en stor utomhusscen för 50.000 besökare och mycket mycket mer, som inte redovisats än.
 
Det är lätt att förstå att Bornsjökilen blir totalt avskuren och förminskad av detta planerade innehåll. De i planhandlingarna utlovade små träden och buskarna och alla fina plantskoleblommor och två små ekodukter att trippa över kompenserar icke den förintade Bornsjökilen.
 
Dessutom planeras för utvidgning av Lovisebergs industriområde i Botkyrka (bakom brandstationen). Det kan väl inte vara obekant för kommunens styrande att detta område också hör till Bornsjökilen?
 
Därtill är planerna snart i hamn för ett nytt villaområde och nya vägar i Skårdal (ligger mitt emot Hågelby på andra sidan sjön Aspen). Detta område ingår också i Bornsjökilen, vilket kommunens styrande torde vara väl medvetna om. Här vill man häva strandskyddet och bygga på bästa jordbruksmark med troliga fornlämningar. Bornsjökilen blir således även här starkt försvagad.
 
På Huddingesidan är också Bornsjökilen starkt hotad. Huddinge kommun planerar för ett stort industriområde i Loviseberg som gränsar till Tullinge i Botkyrka.
 
Läs Botkyrka kommuns yttrande till Huddinge i det här ärendet (KS/2010:450), där de bl.a. skriver:
 
Kommunstyrelsen i Botkyrka ser att den nu föreslagna utbredningen kommer att medföra påtagligt negativa effekter på värdefull natur, för friluftslivet och för de boende i området. Vi ser att tillgängligheten till bostadsnära natur försämras, invanda promenadstråk och gröna spridningskorridorer hotas.
 
Kommunstyrelsen i Botkyrka vill också ge uttryck för oro för buller. Vi befarar att buller från de planerade verksamheterna kommer att besvära både boende i närheten och bryta tystnaden i skogen. Tyst natur är en bristvara i stora städer.
 
Märkligt så besynnerligt att Botkyrka kommun nu plötsligt inser värdet av Bornsjökilen!!!


Bottennapp på statens bekostnad ◊ 2011-02-13

 
                                                       Blindstyre!
 
Krönikör PJ Anders Linder skrev i SVD 13/2 2011:
 
"Hög svansföring i miljöfrågor har blivit ett måste för politiker med höga ambitioner och det med all rätt. Det må ha varit oundvikligt att offra naturvärden när man en gång i tiden skulle få fart på tillväxten och bryta fattigdomens järngrepp, men där står vi inte idag. Numera har vi inga rimliga ursäkter för att föröda luft och vatten och tömma skogar och hav på liv. Tvärtom har vi möjlighet att underlätta för människor, som fortfarande är materiellt mindre lyckligt lottade, att få en drägligare tillvaro utan att behöva upprepa våra dikeskörningar." ….osv.
 
En mycket tänkvärd krönika, som i vissa stycken passar in i vad som håller att på att hända med den sista samhällsnära pärlan i Botkyrka kommun. I området Hågelby- Skrefsta bygger snart kommunen en stor nöjespark på bästa jordbruksmark av Riksintresse med mängder av gömda arkeologiska lämningar tillika på en stor del av den viktiga gröna Bornsjökilen.
 
Botkyrka kommuns styrande kör nu med vidöppna ögon "rakt ned i diket" trots alla kloka invändningar och yttranden från bl.a. Länsstyrelsen, Naturskyddsföreningen, andra sakägare och medborgare.
 
Nog är det väl så att människans ställning i samhället för med sig rättigheter och skyldigheter. Som ingen annan art har vi en skyldighet att vara rädd om världen, nationen och närmiljön. Denna särställning ger oss en alldeles egen värdighet! *
 
Exploateringen av den oskattbara och unika herrgårdsmiljön i Botkyrka – Hågelby rycker dessvärre allt närmare.
 
*
Ur under strecket, Sv D 13/2 2011.


Utställning av detaljplan och fastighetsplan för Skårdal

 
                                      Sorgfågel sörjer över Skårdal


Så hade samhällsbyggnadsnämnden ett sammanträde den 2011-02-08 där planen för Skårdal gick till beslut om utställning.
 
Det märkliga här är att kommunen äger några marker i detta gamla fritidsområde, och nu planeras det att exploatera området med en detaljplan med 15 nya kommuntomter och en tvingande plan att de äldre privata fastighetsägarna skall stycka sina tomter med 8 nya mindre enheter. Totalt blir det 23 nya tomter i detta lilla område.
Ingen miljökonsekvensbeskrivning har utförts, vilket är viktigt vid all omdaning av ett område. Ej heller anser kommunen att någon arkeologisk utgrävning är nödvändig, trots att tidigare fynd gjorts i området och det är klassat som arkeologiskt intressant. Länsmuséets synpunkter nonchaleras.
 
Det allra värsta för de äldre invånarna i kommundelen är att den gamla grusvägen skall nyskapas med breddning, förlängning och asfaltering, allt för att betjäna kommunens nytomter. Kostnaden för detta blir över 10 miljoner kronor att fördelas mellan de gamla och nya tomtägarna. Från 133´045 till 1´463´495 kronor per fastighet. Detta är tvingande kostnad och skall erläggas när asfalten är lagd. Ingen möjlighet föreligger att få dispens eller uppskov. SKANDAL!
 
Här sitter nu nämndemännen i SBN och nickar förnöjt över det socialdemokratiska diktatoriska ordförandeförslaget. Endast Tullingepartiet (TUP) kom även denna gång med initierade, väl motiverade synpunkter mot förslaget. Detta ledde till ett yrkande att återremittera ärendet, vilket av hela den övriga majoriteten röstades bort för bifall för utställning av planen. TUP reserverar sig mot detta beslut.
 
Ja mycket mer finns att säga om denna orimliga plan, helt oacceptabel för de gamla invånarna i Skårdal. Gå in på hemsidan:  http://www.botkyrkaparken.se/ 
Där finns mycket mer att läsa!
 
 
Kommunen har i Ålborg+10 deklarationen angivit att Botkyrkaborna känner sig hemma samt att de är friska och mår bra, dessutom har förtroende för demokratin och känner sig delaktiga i planeringen. Inget av detta gäller för de överkörda Skårdalsborna, som i dagsläget känner sig tvingade att flytta till en mer medborgarvänlig kommun.
 
Ålborgdeklarationen är bara trams och tomma ord!


Botkyrka kommuns ”glömska”, hur hanterades den? ◊ 2011-02-04

 
                                            Vintervy i Hågelby
 
Naturskyddsföreningens yttrande om detaljplanen för Hågelby från 25/5 2010 glömdes eller gömdes och saknades alltså i kommunens sammanfattning av inkomna synpunkter (24-04), daterad 2010-12-21.
 
Samhällsbyggnadsnämnden fattade uppenbart ett beslut om utställning av en ny och något reviderad detaljplan på ofullkomliga handlingar.
 
Utställningen av detaljplanen för Hågelby nöjespark var således inte komplett under den extremt korta utställningstiden (2 veckor).
 
Nu är utställningen avslutad och enligt tidsplanen är det tänkt att planen skall godkännas och antas under mars-april, 4 veckor efter antagandet vinner planen laga kraft.
 
Vad gjorde de talangfulla politikerna och tjänstemännnen åt denna miss?

Ingenting!
 
Jo, en vecka in i samrådstiden hängs snabbt de "glömda" remisshandlingarna upp (på ett medborgarkontor läggs de på en liten hylla) dock utan de tvingande kommentarerna, som övriga yttranden från övriga remissinstanser hade. Handlingarna var med andra ord fortfarande inte kompletta.
 
Följande text medföljde det hastigt bilagda materialet:

"Yttrandet redovisas tyvärr inte i samrådsredogörelsen. Därför görs här en komplettering med Naturskyddsföreningens yttrande och nedanstående bemötande.

Inför antagande kommer en revidering att göras av samrådsredogörelsen
Bemötande:
Synpunkterna återfinns i bl.a. i länsstyrelsen yttrande. Synpunkterna har i sak blivit bemötta i andra delar av samrådsredogörelsen under kommentarerna till länsstyrelsens yttrande, under kultur och fritid samt under övriga. Yttrandet medför inga ytterligare ändringar av förslaget
."
 
Så hanterar kommunens mygelbegåvade elit sina misstag!
 
Nej, så lättvindigt kan kommunen inte tillåtas att avfärda en viktig remissinstans åsikter, som Naturskyddsföreningens välskrivna yttrande.
  
Det enda rätta hade i detta läge varit att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden, med fullständiga handlingar, för beslut om ny och förlängd utställning.
Det finns lagar som reglerar även en kommuns arbete och hantering, t.ex. Kommunallagen, Plan- och bygglagen samt Miljöbalken (6 kapitlet paragraf 16 punkt 2).


RSS 2.0