Botkyrka mörkar om Hågelby Familjepark

Fairy-tell
          Med enorm kraft på lånta hästar, kör kommunen över det sårbara

 
Nu är det på tiden att Botkyrka kommuns politiker och tjänstemän slutar att servera medborgarna sagor om Hågelby familjepark.
 
Trogna skattebetalare betalar in stora summor för verksamheten i kommunen men serveras massiva lögner om familjeparken och hur man faktiskt kommer att förstöra en ovärderlig naturskatt för all framtid.
 
Flertalet innevånare vill behålla Hågelby – Skrefsta som det nu är med tillgängliga öppna landskap, tystnad och ro samt en mycket väl fungerande ridverksamhet för ungdomar.
 
Inom kort kommer kommunpolitikernas hänsynslösa utnyttjande av sitt planmonopol att totalt förinta Hågelby - Skrefstas kulturmarker.
 
Politiker i Botkyrka, sluta göm er bakom fina ordvändningar och förskönande bilder i handling efter handling. Informera Botkyrkas innevånare och skattebetalare ärligt:
 
-Att tältplatser, uppställningar för husvagnar, en stadsgata med handel och stora servicebyggnader totalt bygger igen åkrarna mellan Skrefsta och Hågelby. En liten "siktlinje" sparas ut, som kanske kan anas om man står på ett specifikt ställe.
 
-Att trafiksituationen kommer att bli än mer kaotisk trots planerade rödljus och en liten breddning på ett ställe på Hågelbyleden.
 
-Att den vägförbättringen får skattebetalarna stå för eftersom Vägverket klart deklarerat att det inte finns pengar avsatta för Hågelbyleden nu.
 
-Att den planerade vägen från Eriksberg, som är tänkt att avlasta turisttrafiken från motorvägen (byggs rakt in i Gröna Kilen och snör effektivt av naturområdet), kommer att dröja minst 20-30 år.
 
-Att medborgarna får betala flytten av Skrefstas ridverksamhet på skattsedeln. En nätt summa på ca 150 – 200 miljoner kronor.
  
-Att exploatören J.J. Lindgren kommer att få åtnjuta många favörer t.ex bygglovsbefrielse från kommunens sida, för att Lindgren skall stanna kvar och satsa mer pengar i projektet.
 
-Att ärligt redovisa alla byggetappers innehåll för innevånarna och informera att hela Hågelby – Skrefsta faktiskt kommer att bli fullbebyggt av olika nöjesrekvisita inom ett antal år samt att en stor del kommer att bli inhägnad.
 
-Att kommunen kommer att ta på sig etableringskostnader och inledningsvis "drifta" verksamheten de första åren. (Refererar till ett youtubeklipp med Katarina Berggren.)
 
-Att kommunens politiker räknar med 2 – 3 konkurser innan parken går runt ekonomiskt. (Sagt av Dan Gahnström (MP) i ett öppet samhällsbyggnadsmöte.
  
-Att J.J Lindgren kräver att få äga marken i området d.v.s. fri grund och därmed upphör kommunens insyn i verksamheten.
 
-Att kommunen ämnar upplåta området med tomträtt alternativt sälja det. Vid upplåtelse med tomträtt kan inte fastigheten styckas utan kommunens medgivande. (Blogganm. Vid försäljning kan alltså fastigheten styckas och i sin tur försäljas av Lindgren, vilket han också kräver.)
 
Det finns mycket som är oklart och mycket som kommuninnevånarna inte får reda på. Det skulle vara för besvärande för kommunen att vara ärlig och redovisa vad den projekterade Familjeparken verkligen kommer att betyda för hela Hågelby –Skrefstaområdets natur och kulturmark och vad den kommer att betyda för skattebetalarna.
 
Som intressant kuriosa kan nämnas att J.J Lindgren vid två tillfällen begärt förhandsbesked för bygglov för att kunna börja bygga redan sommaren 2011.
Hört på ett kommunfullmäktigemöte.
J.J Lindgren saknar tydligen all insikt i planprocessens gång med laga kraft och överklaganden.
 
Något att notera är att kommunens politiker försvårar medvetet och halsstarrigt bedömningen av detaljplanehandlingarna genom att endast redovisa etapp 1. Detta trots att det är etapp 2 och 3 som kommer att innehålla den största och mest genomgripande och förstörande exploateringen. Vilket också Länsstyrelsen påpekat ett flertal gånger.
Länsstyrelsens krav ligger kvar och är flummigt besvarade av kommunen.
 
Den diktatoriska kommunstyrelsen struntar arrogant i tunga remissinstansers viktiga synpunkter så även i dessa frågor.


Samhällsbyggnadsnämnden har sammanträtt den 17 maj 2011

Dan Gahnström diskuterar miljö och kultur med Peter Nyberg
  Dan Gahnström och Peter Nyberg diskuterar kultur
 
Följetongen om Familjeparken i Hågelby är nu inne i det näst sista kapitlet. En något reviderad detaljplan för del 1 av parken har nu förelagts nämnden i form av en slutlig "Antagandehandling" vilken skall presenteras kommunfullmäktige i juni. Fyra veckor efter antagande vinner planen laga kraft. Under denna tid har sakägare, myndigheter och organisationer möjlighet att överklaga planen till länsstyrelsen.
 
Några kommentarer från kommunen i ändringarna till antagandehandlinarna:
* Länsstyrelsens krav på en helhetsplan besvarades med följande att "Kommunstyrelsens principiella godkännande är tillräcklig grund för planområdets avgränsning och uppfyller Plan- och Bygglagens krav på att detaljplan skall grundas på ett program". Vad betyder det? (blogganmärkning)
* Regionplanekontoret är kritiska bl.a. vad gäller riksintresset. Kommunen svarar att marken blir mer tillgänglig genom att anlägga parken på åkermark och på så vis tillgängliggöra för allmänheten.
* Kommunen finner att lokalisering av stugor och camping skall understryka karaktär och vägsystemets struktur, som svar på riksintresset.
Så bevaras inte riksintresset! (blogganmärkning)
* Lantmäteriet anmärker på en felaktig märkning av den planerade parkeringsplatsen utmed Elvestaåns strandskyddsområde. Som kartan är upprättad kommer parkeringen att bli en egen fastighet och kan senare säljas av exploatören som t.ex. tomtmark. (!!!) Märkligt så besynnerligt så passande det blev för exploatören Lindgren.
 
Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde och hantering av den så viktiga frågan om exploatering av Hågelbys natur-, kultur- och jordbruksområden till en fullbyggd familjepark hanterades som vanligt med en fullständigt snorkig självsäkerhet därför att majoritet för förslaget till detaljplanen föreligger.
 
Likt tidigare nämndmöten utmärkte sig Tullingepartiet för en föredömligt underbyggd insikt om de värden som står på spel och som ej är tillfyllest behandlade i den rättade planen. Den gröna Bornsjökilen, Hågelbyledens lösning, avsaknad av en ekonomisk helhet med riskbedömning av exploatörens finansiella osäkerhet samt att hela detaljområdet ej redovisats är skäl nog att yrka att planen återremitterades till förnyad handläggning.
 
Nämndens ordförande, Peter Nyberg, raljerade hånfullt med uttryck som att "det är naivt att tro att det finns en koppling för planen till Riksten" samt krävde avslag på TUP´s yrkande.
Peter N frågade sig om rätt eller fel att handha en del av parken i taget eller i en helhet. En axelryckning så var det ur världen. "I alla fall så syftar planen till kommunens förbättring."
 
Övriga nämndemän var måttligt intresserade av att ge uttryck för sina åsikter. Miljöpartiets representant, Dan Gahnström, bläddrade förstrött i senaste numret av Mitt I, i vilken en artikel om Naturskyddsföreningens opposition och sakliga motstånd mot utnyttjandet av de gröna värdena i Hågelby var stort uppslagen. Artikeln talade om att miljöpartiet är som en hal tvål inför miljöhänsyn och socialdemokratins partipiska.
Hur som helst bestämde sig Dan G för att åtminstone halvhjärtat förklara att visserligen skulle han rösta för familjeparken, men lite tveksam var han i alla fall. "Man måste vara klar över att J.J. Lindgren är ingen duvunge och att det är stora avkastningskrav som exploatören ställer och viktigt att ta hänsyn till de gröna värdena." Dan G. väntar med att ta ställning tills exploateringsavtalet är upprättat med familjen JJ Lindgren.
 
Kan man utgå från att alla i nämnden var pålästa och tagit del av hela materialet med alla oklarheter, som låg för beslut. -Som åhörare, utan rätt att yttra sig men jämförelsevis pålästa, påstår vi att så inte var fallet.
 
Så gick nämnden till beslut. Detaljplan för del 1 av familjeparken godkändes för att föreläggas fullmäktige. En reservation mot beslutet ingavs av TUP.
 
 
P.S. En nämndeman påpekade förnärmat att familjeparken i vissa sammanhang benämns "nöjespark". Vi bloggare undrar om det inte skall bli en park där nöje kan upplevas? Eller menade han att det bara är en "missnöjespark"? Vi kommer i fortsättningen att använda begreppet familjepark (då och då), på så vis blir bloggen sökbar i Googles även via detta ord.
/GN o C-H


Nytt nämndmöte om familjeparken i Hågelby

Nya handlingar (utan större ändringar) och nytt nämndmöte i frågan om hur kommunen bäst skall fylla Hågelby - Skrefstas vackra och bevaransvärda herrgårdslandskap med tält, husvagnar, stadsgata, hotell, servicebyggnader och mycket mer.
Nämndmötet skall nu behandla antagandehandlingen.
Tid och plats: Den 17 maj kl 19.00 i kommunhuset i Tumba, sal Stange. Nämndmötet är öppet för åhörare.
/Gunilla Nuse o C-H Ramsay 
Länk till handlingarna

Botkyrka kommun skall inte bidraga till klimatförändringar – Det är den stora förnekelsen! ◊2011-05-06

Den stora förnekelsen i Botkyrka
                                    Mot ljuset för vår framtid
 
Det tycks som Botkyrka kommun är mycket miljöintresserade och kunniga och har viljan att vara en riktig miljökommun. Det kan man ana om man läser årsredovisningen för år 2010. Några rader behandlar miljön och det konstateras att förändringarna går i långsammare takt än vad som motsvaras av ambitionsnivån enligt målet, citat: "Kommunen skall inte bidra till klimatförändringar så utsläppen av koldioxid skall minska".
Det låter väl bra?
 
Men hur går det ihop med att bygga ett stort nöjesfält? Till råga på allt i ett väl fungerande kultur- och jordbrukslandskap.
Vilken teknik har kommunen tänkt använda för att den starkt ökande trafiken till Nöjesfältet i Hågelby inte ytterligare skall genera CO2, avgaser och farliga partiklar över nejden?
Redan i dagsläget har det närbelägna miljonprogrammet Alby stora problem med ökade halter av kvävedioxid och hälsofarliga partiklar från trafiken på motorvägen och Hågelbyleden. Gränsvärdet har överstigits många gånger under 2000-talet!
 
De mycket stora effekterna på miljön i Botkyrka, som generas av ökad trafik, borde få vilken kommun som helst i Sverige att dra i nödbromsen vad gäller ett så gigantiskt projekt som Nöjesfältet i Hågelby!
Denna negativa effekt är dessutom bara en av flera ogynnsamma påföljder om nöjesfältet i Hågelby byggs.
 
Det går inte att bygga en kolossal nöjespark med förhoppningar om många många besökare, samtidigt som man deklarerar att kommunen inte skall bidraga till klimatförändringen. Det är trams, osanning och det är att kapitalt lura medborgarna i Botkyrka.
 
Botkyrka Kommun borde ta del av Anders Wijkmans och Johan Rockströms nya bok "Den stora Förnekelsen" innan de går vidare med så viktiga beslut som att bygga ett nöjesfält på kulturmarken i Hågelby-Skrefsta, mitt i den gröna Bornsjökilen. Kanske det vore klokt av exploatören J.J. Lindgren att också bläddra lite i boken.
 
Ett kapitel i boken tar upp energiförsörjningen.
Allt fler bedömare tror att "peak oil" (den punkt då den totala produktionen av råolja i världen börjar minska) redan har nåtts eller kommer att nås under de närmaste åren. Hur den situationen skall klaras är det ingen som vet. Inte minst transporter och jordbruk påverkas. Där finns inga alternativ på kort sikt att ersätta oljan med. Sant är att när tillgången på råolja minskar och efterfrågan på bensin ökar, kommer bensinpriset att öka dramatiskt.
Vem kommer då att ha råd att resa till Hågelby Nöjesfält för att åka karusell?
 
Har Botkyrka kommuns politiker hört talas om "Peak oil" tro?
 
"Att ifrågasätta den heliga tillväxten är som att svära i kyrkan" konstaterar författarna till boken.
I Botkyrka kommun ifrågasätts ingenting. Den stora förnekelsen härjar friskt i kommunhusets korridorer.

 

 


RSS 2.0