Det stora nöjeshoppet i Botkyrka kommun * 2011-11-26

Hoppborg i Götene kommun
 
Kommunen Botkyrka spelar med osynade och svaga kort i familjenöjesparksspelet.
 
"Rysare väntas bli långkörare" har konstaterats i SvD i en artikel i Näringsliv som handlar om det ekonomiska världsläget.
 
Och det har inte blivit bättre.
 
Kanske bäst att syna korten i Botkyrka kommun och se om dessa håller inför en väntad både djup och lång recession! Världsekonomin är ju i fara.
 
Står Botkyrka kommun utanför kommande ekonomisk rysare? Spelar kommunen ett högt spel med skattebetalarnas pengar? Kommunen har nämligen inte gjort någon ekonomisk kalkyl över nöjesprojektet. Katarina Berggren medger att "det borde vi ha gjort".
 
Titta hur det gick med Götene kommun, som nu sitter på en riktig medeltidsskandal –svarte Petter.
Parken "Medeltidens värld" blev ett riktigt fiasko. Götene kommun har tvingats pumpa in fler och fler miljoner för att täcka förlusten och för att betala räntor på tagna lån.
I nuläget har kommuninnevånarna betalat c:a 85 miljoner (skattemedel).  LÄNK 
Parken är fortfarande ett fiasko. Av storstilade planer blev det bara en tumme – en hoppborg!
Besökssiffran minskar.
Det fattas nu 18 miljoner i kommunens budget och förslag finns att lägga ned den kommunala musikskolan för att klara finanserna.
 
Redan innan Hågelby kulturmarker invaderats av grävskopor, räknar de ansvariga politikerna i Botkyrka kommun med att kommunen själva måste "drifta" nöjesparken de första åren.
För vems pengar då?
 
Redan nu i planeringsstadiet har mer än 4.000 tjänstemannatimmar (>4 miljoner kr) lagts ned.
För vems pengar då?
 
Drygt en ½ miljon kr har dessutom lagts ned på olika beställda utredningar, som man vid planeringen dessvärre inte tar notis om. (Ex.vis, så är många viktiga synpunkter i MKB eller i den utmärkta och heltäckande hästutredningen inte ens beaktade.)
För vems pengar då?
 
Botkyrka kommun bör kanske ställa nästa studieresa, för att studera mindre lyckade upplägg för nöjesparker, till just Götene kommun.
 
Om man på en sådan studieresa bara tar med några stycken deltagare, understiger kostnaderna med råge priset för studieresan till Kanada, där ett 30-tal deltagare från kommunen, cirkus Cirkör och Fam Lindgren m.fl. fick äran att på kommunens bekostnad följa med för att förkovra sig i Nöjesparksprojektet. Se Länk (sid 71 o 72)


Botkyrka Ridsällskap har synpunkter * 2011-11-21


                        Hästen, som människans partner, är en tillgång

  
Hästsport är efter fotboll den mest populära fritidssysselsättningen i Sverige. Den är i första hand utvecklande för barn och ungdomar och i synnerhet för flickor i de yngre tonåren. All verksamhet med hästar, ridning, stallar och utbildning baseras på ett mycket stort frivilligt engagemang av föräldrar och vuxna.
 
Botkyrka Ridsällskap har i en skrivelse (oktober 2011) redogjort för sina synpunkter på verksamhetens framtid och villkor, i samband med att kommunen avser att sälja ut förutsättningarna för ridverksamheten vid Skrefsta.
 
Se det utomordentligt välskrivna och omfattande dokumentet via LÄNKEN

 


Pinsamt i Botkyrkas Skårdal * 2011-11-16

Skårdal 
                              Hågelby stall sedd från Skårdal                 Foto:  C-H Ramsay
 
Vid samhällsbyggnadsmötet i går konstaterades att det blev inte rätt den här gången heller!
 
Kungörelsen var inte komplett i detaljplanen för Skårdal. Någon har klantat sig och missat viktiga formalia. Nu det blev bakläxa igen.
"Ny" detaljplan presenteras snart i en reprisutställning dock med samma brister i innehållet.
 
Villaägarna i Skårdal behandlas mycket märkligt av kommunens tjänstemän. Informationen är dålig, ovissheten stor, handläggare byts ständigt ut, de nya vet ingenting. Dessutom måste villaägarna bekosta kommunens nya vägar i området. Vägar som de inte vill ha.
 
Skårdalsborna mår inte bra.
 
De ansvariga i kommunen har med sin okunskap och nonchalans mot medborgarna i Skårdal helt klart inte uppnått det tjusigt formulerade målet i Ålborgdeklarationen, som kommunen antagit och undertecknat 2004. Den skall gälla som riktlinje och vägledning i allt planarbete (gäller väl även Skårdal?).
I deklarationen kan man läsa "att Botkyrkaborna är friska och mår bra och att de känner sig delaktiga i planeringen."
 
Skårdalsborna mår inte bra och de känner sig absolut inte delaktiga i beslutet om Skårdals vidare öden.

Det är mycket mer än lagom pinsamt att Botkyrka kommun behandlar sina medborgare så illa!


Skrefstahästar – Också en upplevelse * 2011-11-13


 
Gå in på youtube Länken!

8 minuter fantastisk uppvisning som illustrerar kärleken och samspelet mellan häst och människa. En stunds njutning och aha-upplevelse!
En stunds eftertanke: Hur behandlar Botkyrka kommun hästverksamheten i Skrefsta?
 
På den goda jorden kan dessa fantastiska djur, älskade av så många, beta i samklang med naturen. Då används jorden till det den är bäst lämpad till; odling och bete!
 
!Så Katarina Berggren!, åkermarken i Hågelby är faktiskt inte värdelös därför att man inte får gå på den! Jorden, marken och skogen utgör en av Botkyrkas "Ekotjänster", dvs marker av hög klass som inte får utplånas från Hågelby-Skrefsta.
 
I Christina Collmans intressanta "hästutredning" läser vi:
Hästar och ridning utgör idag en betydelsefull livsstil för många människor. Något som fler kommuner tagit fasta på i sin marknadsföring av de värden man kan erbjuda. Botkyrka kommun har synnerligen goda förutsättningar att profilera sig som Stockholms närmaste hästkommun med hästen som länk mellan stad och land, men också som länk mellan människor med olika bakgrund och ålder. LÄNK
 
Utredningen föreslår att Botkyrka kommun:
- Formulerar en vision för området som stödjer en god samhällsutveckling och ekonomisk tillväxt i dialog med intressenterna och där såväl allmänna, idéella som kommersiella nyttor beaktas.
- Beaktar häst- och ridverksamheten för barn och ungdomar i kommunens upplevelsesatsning.
- Beaktar hästarna som en resurs att hävda kulturlandskapet.
Utredningen har uppfattat att det är Familjen Lindgrens vision som råder beträffande Hågelbyområdets framtid.
 
Botkyrkas ansvariga politiker och tjänstemän har beställt den omfattande projektrapporten om hästverksamheten färdig år 2009. Men har de läst den? Uppenbarligen inte! Visioner och goda framtidsutsikter för Skrefstas hästverksamhet saknas fortfarande.   SKAMLIGT, BOTKYRKA KOMMUN

Botkyrka kommun och ridverksamheten i Skrefsta * 2011-11-08

Ridsällskapets arrenderade betesmark 
                                   Ridsällskapets arrenderade betesmark
 
Dags för ryttartävlingar i Skrefsta! Förhoppningsfulla ryttare fyller snart fältet utanför ridhuset med sina hästtransporter från när och fjärran.
Vackra välputsade hästar med flätade manar sadlas på och värms upp inför den stundande tävlingen. Prisrosetter hägrar!
 
Stora offer görs för att få hålla på med sin älskade hästsport, att få äga en häst.
 
Hästsporten engagerar många unga i vårt land och kommer på 2:a plats efter fotboll. Inom hästsporten finns utrymme för flickor. Forskning visar att föreningsidrotter har en stark ställning i ungas liv samt att betydelsen för folkhälsan är otvetydig.
Botkyrka kommun har klart deklarerat att de vill värna om ridverksamheten i Skrefsta.
Men hur är det med det?
 
 
 
Den planerade nöjesparken tränger undan ridverksamheten, den måste bort. Stallar, ridhus och andra byggnader och all betesmark kommer att tas över av familjen Lindgren AB och få ett annat innehåll.
Kommunen förklarar (i antagandehandling 29/4 2011) att det är möjligt att samordna
BRS verksamhet med första etappen av nöjesparken under en övergångsperiod".
 
Vad den övergångsperioden innebär är det ingen som har en aning om.
Helt klart är att verksamheten bl.a. tävlingar måste upphöra eller minska rejält. Det tänkta campingområdet är projekterat på hela åkermarken ända upp till ridhuset. Någon plats för ryttarnas skrymmande hästtransporter kommer följaktligen inte att finnas.
 
På så sätt "värnar" Botkyrka kommun om rid- och ungdomsverksamheten i Skrefsta.
 
Kommunens handlande i denna fråga går stick i stäv med den av kommunen beställda hästutredningen "projektrapport Häst och Ridverksamhetens framtid i programområdet". LÄNK

 
Utredningen säger bl.a. "om inte verksamheten skall hamna i ett vakuum på grund av osäkerhet vad gäller BRS framtid på Skrefsta Gård med negativa konsekvenser för verksamheten och anläggningens status, fordras att Botkyrka kommun tar ställning beträffande föreningens framtida lokalisering i det pågående arbetet".

Hästverksamheten hänger i nuläget i luften, någon ny lämplig plats finns inte föreslagen, inga utredningar jämsides med planarbetet finns. Osäkerheten är stor.
 
Så illa värnar Botkyrka kommun om ridverksamheten i Skrefsta.
 
Vidare: Är Botkyrka kommuns innevånare verkligen villiga att betala den kostsamma flytten och återuppbyggnaden av ridverksamheten på annan plats? Är medborgarna tillfrågade?


Bevara Hågelby - Skrefstas kulturmarker. Nej till nöjespark!

Ja, så heter vår nya Facebook sida.
Vår första facebooksida "Nej till nöjespark i Hågelby – Skrefsta" försvann i somras och med den många fina foton, mycket viktig information och alla medlemmar i gruppen.
 
Nu bygger vi upp den nya sidan.
 
Välkomna in, gå gärna in och bli medlem i denna öppna grupp och visa ert stöd för Hågelby-Skrefsta.
 
 

Allt det gröna/grön-gula på bilden utgör den goda matjorden i Hågelby-Skrefsta och kommer att omvandlas till en fullbyggd nöjespark med ett stort campingområde, husvagnar, tält, campingstugor och stora servicebyggnader. Vidare kommer en stor scen för 50.000 åskådare, vattenland, sagopark, asfalt och mycket mer ännu ej redovisat att trängas på jordbruksmarken.
Den storslagna siktvyn över åker och äng försvinner helt bland alla attribut i en nöjespark och dessutom stadsgatan med flera 4-våningshus.
 
Vilken befängd och oansvarig idé av Botkyrka kommun att bygga på kultur- och jordbruksmark mitt i den gröna Bornsjökilen.
 
Många otydligheter och frågor finns vid planeringen av detta projekt.
 
Bevara Hågelby-Skrefstas kulturmarker!
 
/Gunilla Nuse och C-H Ramsay  * 2011-11-01


RSS 2.0