Arenafeber eller nöjesparksfeber * 2011-10-25

Nöjesfält i ekonomisk gungning
                                      Nöjesfält i ekonomisk gungning

Arenafeber eller nöjesparkfeber det är ingen skillnad. 30% av landets kommuner anser att satsningar på idrottsarenor  urholkar ekonomin och leder till problem för nödvändiga satsningar på vård, skola och omsorg. Kommuners kärnverksamhet måste m.a.o. stryka på foten.
 
Så tycker även Botkyrkas kommunordf. Katarina Berggren, som med glöd och mycket trovärdigt framförde sina åsikter i sportspegelns granskande inslag om arenor den 23/10.
 
Så bra att Botkyrka kommuns politiker äntligen ser de ekonomiska problemen med att blanda sig i nöjesbranschen.
 
Nöjes-familjeparken i Hågelby då?
 
Det är ju samma sak som ett arenaprojekt. Redan nu har nöjesparkprojektet kostat skattebetalarna pengar i form av digra kostsamma utredningar och extrainsatta konsulter för att reda ut begrepp.
Dessutom har den tilltänkta exploatören Fam. Lindgren AB inställt överenskomna betalningar enl. ett upprättat ramavtal.
Kommunordförande har också konstaterat att kommunen får nog "drifta" nöjesparken några år innan den går med vinst!
 
Vilka lysande affärer Botkyrka kommun drar in sina skattebetalande medborgare i.
 
Löftet till medborgarna att Nöjesparken inte kommer att kosta medborgarna ett öre har brutits redan innan byggnationen startat!
Vems pengar skall betala driften av nöjesparken tro?

Ledarskribenten Johan Ingerö SvD 25/11 efterfrågar vaccin mot arenafeber.
 
Dagens politiker brister i duglighet, kunskap och är för fega att säga nej till vansinniga prestigeprojekt.
Allt för många småpåvar i kommuner gör allt för att "sätta sig på kartan", så även i Botkyrka kommun.
Mot det finns inget vaccin!
 
Är Katarina Berggren trovärdig när hon går ut i media och ondgör sig över kostsamma arenor som kommuner måste betala, samtidigt som projekt Hågelby nöjes-familjepark pågår.
 
Svaret måste bli Nej!


Rätten att få sin röst hörd i Botkyrka. * 2011-10-20

Älvan och draken
                         "Hör min röst"
 
"Egoister skall fråntas rätten att överklaga nybyggen". Tyckt i DN för några dagar sedan av en stadsforskare.
 
Att överklaga och därmed anses vara en sk. egoistisk rättshaverist kan vara ett tecken på verkliga problem hos myndigheter t.ex. brådska, stress, dåligt engagemang och bristande kvalitet. Så skriver en kolumnist, Gunnar Strömmer i SvD l9/10 2011.
 
Problemet ligger sålunda inte alltid hos den som överklagar!
 
Ett starkt allmänintresse är att se till att folk inte kan köras över hur som helst. Kommuner har ett stort ansvar, som ofta inte tas på allvar.
 
T.ex. vad är det som nu sker i det lilla villasamhället Skårdal i Botkyrka?
Tomtägarna tvingas att betala stora summor för nya vägar som de inte har bett om. Vägar som måste byggas för kommunens exploatering. Här skall uppföras nya villor. En del tomtgränser ritas om och tomterna blir mindre. Några villaägare kommer inte att ha råd att bo kvar. Ett gammalt vägavtal upprättat av Botkyrka kommun och Skårdal´s vägförening negligeras. Ingen lyssnar på Skårdalsbornas invändningar mot att tvingas betala för vägar de inte behöver. Deras röster blir inte hörda, demokratin är satt ur spel.
 
Eller vad händer i Hågelby-Skrefsta och den tänkta nöjesparken?
På några samrådsmöten inför detaljplanen kördes kommuninnevånarna totalt över. Åsikter och frågor fick ej framföras i den stora gruppen.
Ett av samrådsmötena blev överhuvudtaget inte ordentligt utlyst och kommunen tvingades att ordna ett nytt möte med kort varsel.
 
Ett så stort och genomgripande projekt både kulturellt och ekonomiskt som att bygga ett nöjesfält på kommuninnevånarnas samhällsnära kulturmark föregicks av en enkel enkätundersökning. Felaktigt uppgav kommunen att resultatet blev att 2/3 (67%) av innevånarna vill ha ett nöjesfält i Hågelby. Det faktiska resultatet 53 % motsvarar på intet sätt 2/3. Se tidigare blogg ("Katarina Berggren har bluffat om entusiasmen kring nöjesparken"). LÄNK

 
Så kördes Botkyrkas innevånare över i denna viktiga fråga!
 
Vad hände med Naturskyddsföreningens röst i ett viktigt yttrande om nöjesparken?
Jo, i de utställda samrådshandlingarna fattades föreningens yttrande, ej heller fanns det med i den utställda pärmen på kommunen. Ej heller på hemsidan. Att glömma bort ett viktigt yttrande i samrådsprocessen är också ett sätt att "köra över" och på så sätt inte låta föreningen få sin röst hörd.
 
Och hur går det med det starka allmänintresset vad beträffar ridverksamheten i Skrefsta?
Den utmärkta hästutredningen av Christina Risshytt Collman (beställd av Botkyrka kommun), vart tog den vägen? Inför presentationer och samrådsmöten fanns just denna utredning inte med. Utredningen kom bl.a. fram till att det är missriktat och i alla avseende fel att flytta ridverksamheten. Allt för stora hänsyn har tagits till Fam. Lindgren (exploatören) enligt utredningen. LÄNK
Många är de, vilka på något sätt är knutna till Botkyrka Ridsällskap, som har försökt föra fram sin röst mot nöjesparken men får se sig överkörda av Botkyrka kommun.
 
När kommuner utan betänkligheter använder sig av sitt planmonopol försätts demokratin åt sidan. Resultatet blir ett massivt politikerförakt.
Botkyrka kommun är ett strålande exempel på det.


Ökat naturskydd i Botkyrka – en utopi? * 2011-10-16

Jordbruksmarken i Hågelby är värd att bevara
                                                   Ännu orörda marker   
 
I Nacka kommun väljer politikerna efter 7 års medborgarmotstånd att skapa ett naturskyddat område i Skuruparken. Går planerna igenom blir Skuruparken kommunens 13:e reservat. Ca 30% av kommunen består av naturskyddad mark.
Föredömligt! Demokratin segrar i Nacka kommun. Dessutom, och inte minst, en del av Stockholms Gröna kilar skyddas.
 
Nu händer det igen!
I Kyrkhamn – Lövsta i Hässelby är många års dragkamp om exploatering kontra naturskydd över. Den borgliga alliansen föreslår i sin budget att området skyddas och blir ett naturreservat.
"När Stockholm växer finns en oro att det växer överallt och då är det viktigt att peka ut områden, som skall skyddas" säger Per Ankersjö, stadsmiljöborgarråd i Sthlm.
Kyrkhamn – Lövsta ingår i Görnvälnkilen, en av Sthlm:s gröna kilar, som nu får ett viktigt skydd för att kunna fortsätta fungera som grön spridningskorridor för djur och växter, gynnande den biologiska mångfalden.
Föredömligt!
 
Vad gör då Botkyrka kommun med sin gröna kil, Bornsjökilen?
 
Jo, på mark som så självklart skall vara naturskyddat område väljer kommunen att exploatera och tillskapa en NÖJESPARK av stora mått. Det unika området i kommunen har mycket stora värden av skilda slag.

  • Inbäddat mellan 2 sjöar, Tullingesjön och Aspen ligger detta herrgårdslandskap.
  • Arkeologiska lämningar.
  • Imponerande ekbestånd och närhet till Natura 2000-område.
  • Lättillgängliga cykel o promenadvägar.
  • Mycket samhällsnära.
  • Rikt djurliv bl.a. bäver o häckande fiskgjuse. Även örn har setts över sjön Aspen, som är en viktig födosöksplats för flyttande sjöfågel.
  • En utbyggd och mycket bra ridverksamhet för såväl ung som gammal.
  • Storslagna siktvyer över åker och äng mot berg och sjö.
  • Allemansrätt, tystnad och ro.
  • Här finns högklassig jordbruksmark fortfarande i bruk.

"Jamen vi har ju nyss inrättat 2 naturreservat, Lida och Vinterskogen" invänder politikerna i Botkyrka.
Ja, det är väl bra, men så lägligt de besluten kom mitt under exploateringsplanerna i Hågelby – Skrefsta.
 
Tyvärr, den politiska viljan att skydda kulturlandskapet i Hågelby – Skrefsta är absolut obefintligt.
Framtida generationer kommer att förskräckas – hur kunde denna nedmontering av kulturlandskapet få ske?
 
Botkyrka kommuns förtroendevalda majoritet har inga ansvarskänslor för vår unika natur, tar inte heller något ansvar för kommande generationers behov av naturlig natur, tar inget ansvar för Bornsjökilens bevarande och skyddet av den biologiska mångfalden. Inget ansvar alls.
 
Naturskyddet i Botkyrka trängs undan av den heliga tillväxten. Här gäller det att roffa åt sig så länge det finns något kvar för att sätta sig på kartan med en stor NÖJESPARK. Och det bara för nöjes skull!


En S-ledare skall bekämpa rofferi! * 2011-10-11

 Naturen roffas i Botkyrka
 
Brännpunkt i SvD 11/10 2011. LÄNK
 
Javisst och det gäller självklart alla politiska ledare.
Rofferi kan t.ex. vara att tillskansa sig orättfärdigt bostadsbidrag.
 
Rofferi kan också vara att hugga för sig av naturkapitalet.
Just detta sker friskt i Botkyrka kommun. Man gömmer sig bakom sitt planmonopol och roffar åt sig av värdefull och bevaransvärd natur- och kulturmark.
Detta utan att överhuvudtaget tänka på kommande generationers behov av samhällsnära naturparadis.
 
Hågelby – Skrefstas unika och anrika marker står nu på randen av sin förintelse!
 
"Ingen har rätt att sko sig på någon annan! Våra ledare skall bekämpa korruption och rofferi" säger författarna till artikeln.
 
Mycket bra!
 
Men var finns den inre moraliska kompassen hos Botkyrkas ledande politiker?
Var finns ödmjukheten inför kommuninnevånarna? Hur ser värderingarna ut vad gäller riksintresset, biologisk mångfald, värdefull jordbruksmark, Bornsjökilens bevarande, allemansrätten, kulturarvet och miljön?
 
NÖJESPARKEN i Hågelby kommer att äventyra alla dessa värden på ett drastiskt sätt .
 
Apropå korruption. 178 st sk bisysslare bland Botkyrka kommuns anställda, här visar verkligen den inre kompassen att nord och syd går käpprätt åt fel håll i kommunen.


Botkyrka kommuns arbete mot korruption sågas! * 2011-10-09

Är Botkyrka kommun korrupt? 

Läst i Botkyrkas lokaltidning Mitt I den 4/10 av Patrik Engström: LÄNK
 
En oberoende revisionsbyrå sågar kommunens påstådda arbete mot korruption. Kommunen har köpt varor och tjänster av företag, som drivs av kommunanställda och det bör granskas ytterligare.
 
Genom att jämföra personalregistret med Bolagsverket har revisionsbyrån hittat 178 sk "bisysslor" i kommunen.
 
Oj då, det var väl inte så bra, Botkyrka kommun! 178 st, visst var det litet mer än lagom?
Hur många sk bisysslare och som samtidigt är kommunanställda kommer att få lagstridig glädje och nytta av t.ex. den stora exploateringen med familjenöjesparken i Hågelby - Skrefsta tro?
Hur många är de bisysslare med sina egna privata bolag, som röstar för detta vansinniga kultur- och naturförstörande projekt för att kunna gynna sitt eget lilla företag?
 
Intressanta frågor, som kräver svar.
 
Se även en tidigare blogg ("Dags för stramare tyglar i kommuner")  LÄNK


Vem bär ansvaret att bevara Bornsjökilen i Hågelby – Skrefsta? * 2011-10-04

Bornsjökilen vid Aspen
                     En del av Bornsjökilen vid sjön Aspen                  Foto: C-H Ramsay

"Klipper ni Bornsjökilen och förstör den, blir ni historiska! Enligt nya sätt att värdera och tänka med begrepp "ekosystemtjänster" blir summan ni förlorar vid exploateringen av Bornsjökilen gigantisk. Det är mer hedervärt att bli historisk genom att avstå från etableringen av nöjesparken".
 
Sagt av Naturskyddsföreningens i Shlms Län, ordföranden Mårten Wallberg på ett samrådsmöte angående nöjesparken i Hågelby. Deltog gjorde Botkyrkapolitiker från S, V, Mp.
 
Botkyrka kommun känner inte något ansvar för att bevara naturen i Bornsjökilen.
Exploateringsplanerna går hänsynslöst vidare.
Den Gröna kilen kommer att effektivt strypas med den planerade nöjesparken för familjer och andra nöjeslystna från när och fjärran.
För att ytterligare förvärra avsnörningen av den naturliga grönkilen planeras det, förutom för nya vägar, hus och attraktioner i Hågelby, även för nya vägar och hus på andra sidan sjön Aspen i Skårdalsområdet, som också ingår i Bornsjökilen.
 
Botkyrka kommuns föredömliga och genomarbetade skrift om Botkyrka kommuns Gröna Värden (KS-2010:403) uppfattas som tomma ord och betyder ingenting.
 
Under rubriken Motverka fragmentering av värdefulla livsmiljöer står att läsa i skriften: "En sammanhängande livsmiljö (biotop) är ofta nödvändig för en arts överlevnad. Genom exploatering av områden i form av vägar och bebyggelse riskerar vi att stycka upp landskapet i mindre fragment åtskilda från varandra. Genom att uppmärksamma problemen finns möjligheter att undvika en onödig fragmentering av landskapet."
Detta är faktiskt ett dokument författat och antaget av Botkyrka kommun.
 
Nej, det här duger inte! Politikerna och tjänstemännen i samhällsbyggnads-funktionen i Botkyrka kommun måste någon gång till sist inse och ta hänsyn till vad naturen kräver av oss människor, inte bara nu utan även för våra barn och barnbarn samt deras barnbarn i oändlighet.
 
Tag det ansvaret!
 
-Läs mer 
LÄNK


RSS 2.0