Botkyrkas naturvårdspolitik * 2011-09-27

Kyrkvägen från Hågelby till Botkyrka k:a


                                 Kyrkvägen från Hågelby till Botkyrka k:a

En samlad naturvårdspolitik -utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde 14/3 2002 avseende 2001/02:173.  Länk (sidorna 143 – 145)

Ambitiösa politiker i Botkyrka kommun har en vision att ca 1 miljon nöjessugna besökare skall ta sig till nöjes- och familjeparken i Hågelby-Skrefsta för att åka karusell, bada i vattenland, spela golf, promenera i sagoland, tälta, gå på konserter, bo i campingstugor eller hotell, äta och handla och mycket mera nöjesfyllt. Allt detta och mer därtill skall tillskapas i före detta kultur-, jordbruks- och naturlandskapet i Hågelby-Skrefsta, beläget i den gröna Bornsjökilen.
 
Emellertid ett av delmålen ur regeringens protokoll är:
Skydd och vid behov skötsel och restaurering av representativa områden med höga natur-kulturvärden. Det bör noteras att enligt propositionen berör behovet av varsamt brukande och långsiktigt skydd i första hand områden med höga kulturvärden.
 
Är det Botkyrkapolitikernas uppfattning om "skydd och restaurering" av Hågelby – Skrefstas anrika herrgårdslandskap att fullständigt omvandla detta fantastiska landskap med sina höga natur och kulturvärden till en storskalig nöjespark med ett innehåll så fjärran från natur och kultur det överhuvudtaget kan vara?

 Vidare ur protokollet fastställs om "kulturbärande element" att åtgärder för att nå detta delmål även bör medföra positiva effekter också för bevarande av värdefulla livsmiljöer för djur och växter.
 
Det är lätt att se att detta delmål absolut inte kan uppfyllas. De värdefulla livsmiljöer för djur och växter i Hågelby kan självklart inte vara kvar bland nöjesparksrekvisita och 1 miljon besökare per år, även om kommunens digra detaljplan i ärendet påstår det.
 
Som Hågelby-Skrefsta nu står, oexploaterad och naturligt tillgänglig för alla och envar, det är mer än nog för att uppfylla regeringens delmål i naturvårdpolitiken.
  
Följande skrivning, också den tagen ur En samlad naturvårdspolitik, talar verkligen sitt tydliga språk:
"Den tätortsnära naturens ställning i förhållande till annan mark- och vattenanvändning bör stärkas. Det gäller större städer i allmänhet och de tre stora storstadsregionerna i synnerhet".
"Att med stöd av miljöbalkens bestämmelser om områdesskydd reservera mark och vatten för friluftsliv och biologisk mångfald är lika angeläget som att reservera mark för infrastruktur, bostäder och arbetsplatser"
 
Gäller inte regeringens naturvårdspolitik i Botkyrka kommun?

Otillåtet stöd till näringsidkare i Botkyrka ◊ 2011-09-20

 
 
Ett exploateringsavtal mellan Botkyrka kommun och familjen Lindgren AB (FLAB) gällande "projekt familjepark /nöjespark i Hågelby-Skrefsta" är under arbete i kommunen.
 
I kommunens antagandehandling (29/4 2011 ref. G.Hagander och U.Ryk) kan man läsa (sid 10) "att kommunen kan komma att upplåta området med tomträtt alternativt sälja det. Vid upplåtelse med tomträtt kan inte fastigheten styckas utan kommunens medgivande".
Vad säger den luddiga skrivningen egentligen?
Slutsatsen måste bli att om/när kommunen säljer Hågelbys marker till fam. Lindgren AB, ja då kan företaget stycka och sälja tomter till hugade spekulanter för stora pengar. Men det går också bra med kommunens medgivande vid tomträttsavtalet!
 
Det skulle kunna bli en fantastisk gräddhylla på Hågelbys anrika marker.
Ingenting är omöjligt i Botkyrka kommun, lagom eller inte lagom!!
 
Otvivelaktigt kan förfaringssättet att upplåta/försälja marken i Hågelby falla under "lagen om offentlig upphandling" alternativt handla om "otillåtet stöd", (EU:s regelverk.)
 
En jurist vid Sveriges kommuner och landsting, Olof Moberg uttalade i en artikel i SvD den 27/11 2011 att "det finns regler i kommunallagen, som säger att man inte får gynna en enskild näringsidkare", vidare "finns EU:s statsstödsregler, som säger att det är otillåtet att ge stöd till enskilda företag."
 
Rimligtvis finns det många företag, som för nöjes skull vill ha ett lika förmånligt avtal som familjen Lindgren AB får av Botkyrka kommun. Men de har aldrig fått möjlighet, vare sig via offentlig annonsering eller via anbudsförfarande.
 
Vad har Familjen Lindgren gjort för att förtjäna denna favör?


Upptäck unika Botkyrka * 2011-09-12

 Sliter liten hund mer än camparna vid Kyrkkulla?
                          Sliter liten hund mer än camparna vid Kyrkkulla?

Botkyrka kommun genomför helt föredömligt rundvandringar med kunniga guider i intressanta områden, nu senast den 10/9, en kulturhistorisk vandring runt sjön Aspen med kulturmiljön i Hågelby.
 
Denna vandring leddes av arkeolog och historiker Maria Gustafsson, som med stor insikt beskrev de historiska sammanhangen från såväl bronsålder, över herrgårdslandskapets skapande av LM Eriksson till nutidens planer på att odugliggöra det fina jordbrukslandskapet.
 
Emellertid kunde den lilla följeskara som följde vandringen här notera en viss tveksamhet eller åtminstone brist i logiken:
Ty när den kulturhistoriskt intressanta gravplatsen på åkerholmen Kyrkkulla skulle visas, fanns inne på det stängslade skyddsområdet en matte med sin lekande hund. Guiden var förtvivlad och tillrättavisade hundägaren med att "detta är ett område ytterst känsligt för skadegörelse, även krafsande hundar utgör en risk att förstöra ännu outgrävda lämningar".
–Så vid beskrivningen av planerna för camping och tältområdet alldeles vid Kyrkkulla, såg guiden det som högst önskvärt att gravfältet tillgängliggörs för allmänheten och för camparnas rekreation.
Att ca 10% av husvagnarna hyser hundar som naturligtvis finner arkeologins skyddsmarker som lämpliga krafs-, bajs- och busmarker samt att camparna finner samma område som lämpligt för grill-, öl- och busfester, föll just då ur guidens tidigare insiktsfulla information.
 
Vidare vid frågor om hästverksamheten i Skrefsta, kunde vår guide berätta att den kommer att flyttas till Lindhovsområdet.
Men så är det ju icke! Lindhov duger ej, det är Bornsjöns vattenskyddsområde. Planerna för ridverksamheten är ytterst osäkra, men hästarna kommer att bli kvar tillsvidare bland husvagnar, tält och nöjesklientel.
 
Än en gång måste vi konstatera att ett stort campingområde absolut inte går ihop med Hågelby´s unika natur, vilket även Länsstyrelsen påpekat ett flertal gånger.
 
Eliten i Botkyrkas Gröna Hus tycks skydda sina anställda från besvärande information om nöjesparken.


Sammanställning av hemsidor och referenser om Hågelby ◊ 4/9

Hågelby nöjespark med alla husvagnar och tält!
                      Är det så här Du vill se Hågelby´s marker?
   
Först vill vi hälsa alla nytillkomna läsare välkomna till vår blogg, som har tillkommit för att skapa opinion, informera och i viss mån ironisera över Botkyrka kommuns märkliga projekt "En nöjespark i Hågelby"!
 
På marker med riksintresse, mitt i den gröna Bornsjökilen, bland arkeologiska lämningar, på bästa jordbruksmark, flytt av en ej längre önskvärd ridverksamhet, huvudlöst slöseri av skattemedel, ja listan kan bli lång med tokerier och besynnerliga turer!
  
Vi som bloggar är: Gunilla Nuse och C-H Ramsay
 

Externa och interna länkar:

 • Botkyrkapartiets hemsida LÄNK1
 • Botkyrkapartiets blogg LÄNK2
 • Tidningen Bofast LÄNK3
 • Youtube med Katarina Berggren LÄNK4
 • Länsstyrelsens kritik av Botkyrka kommuns programförslag LÄNK5
 • Botkyrkaparkens hemsida med material från länsstyrelsen, medborgaryttranden m.m. Se: botkyrkaparken.se
 • En odlingsglob i Botkyrka LÄNK7
 • Naturskyddsföreningens hemsida, Gärdsmygen, redovisar föreningens yttranden om nöjesparken. LÄNK8
 • Bloggen Slöso kopplad till tankesmedjan Timbro beskriver en anmälan om Botkyrkas slöseri med skattemedel. LÄNK9
 • Skandalen i Väsjö stad i Sollentuna, förvillande lik Skårdal och Botkyrkas Hågelbyskandal. LÄNK10
 • Maja Hagermans blogg om en arkeologisk skandal. Länk11  LÄNK12
 • Familjen Lindgren AB (FLAB), vars vd är John Weyland Reinhold Lindgren (John-John). Ett bolag med förlust och utan F-skattesedel skall göra affärer med Botkyrka kommun!!!  Länk13

RSS 2.0