Kulturmiljö i planering del 2 * 2012-07-30

                    Ridsport är en mycket speciell ungdomskultur för flickor

 

Till det tidiga samrådet tog kommunen fram en översiktlig miljökonsekvensbeskrivning, som syftade till att beskriva programmets negativa och positiva konsekvenser (Botkyrka kommun 2010b).

 

Programmet antogs till sina principiella delar av kommunfullmäktige i Botkyrka i januari år 2011 (Botkyrka kommun 2011a). Inför detaljplanearbetet delade kommunen upp programområdet i etapper. Uppdelningen följde exploatörens planer på hur familjeparken skulle byggas ut (Tjänsteman 1, 2012-04-10). Detaljplanen för familjeparkens första etapp berör camping, stugbyar och området runt Hågelby gård (Botkyrka kommun 2010a).

 

Därmed lämnas övriga delar av familjeparken, bland annat sagoparken och vattenlandet, till efterkommande etapper. Syftet med detaljplanen är att reglera markanvändningen enligt plan- och bygglagen samt att bistå som underlag för ett framtida exploateringsavtal mellan kommunen och familjen Lindgren (Tjänsteman 3, 2012-04-10).

 

För detaljplanen hölls samråd under perioden april till juni år 2010 där remissinstanser, sakägare och privatpersoner lämnade synpunkter. Många personer lämnade även yttranden i samband med detaljplanens utställning i januari år 2011. Likt vid processen för programmet bedömde kommunen att detaljplanen kunde komma att innebära en betydande miljöpåverkan, vilket medförde att en miljökonsekvensbeskrivning upprättades (Botkyrka kommun 2010a). I maj år 2011 godkändes detaljplanen av samhällsbyggnadsnämnden. Under våren år 2012 pågår förhandlingar mellan kommunen och exploatören över exploateringsavtalet (Tjänsteman 1, 2010-04-10).

 

Planprocessen för utvecklingen av Hågelby till en familjepark har varit en omfattande process där ett stort antal frågor diskuterats. De mängder av yttranden som kom av samråds- och utställningstiden visar på planprocessens omfattande karaktär. Enligt tjänsteman 3 (2012-04-10) har det varit många starka viljor inblandade. Tjänsteman 1(2012-04-10) berättar att frågor diskuterats i omgångar, de stora diskussionsämnena har berört frågor kring trafiklösning och strandskydd. Andra frågor som diskuterats är buller, hästverksamhetens framtid, intrång i den gröna kilen, ekonomi, biologisk mångfald och att endast en del av den framtida familjeparken behandlas i detaljplanen (Botkyrka kommun 2011b).

 

De aktörer som omfattas av analysen har på ett eller annat sätt berört frågan om kulturmiljö. Dessa är Botkyrka kommun, familjen Lindgren, Länsstyrelsen, regionplanekontoret, Stockholms läns museum, Naturskyddsföreningen i Botkyrka Salem, friluftsfrämjandet, Botkyrka ridsällskap, Hågelby 4H-gård, kommunala pensionärsrådet, kultur- och fritidsförvaltningen i Botkyrka kommun samt ett stort antal privatpersoner och kommuninvånare. Sammanlagt studeras cirka 55 yttranden som berör kulturmiljön.

 

Se vidare nästkommande blogg!


Kulturmiljö i planering del 1 * 2012-07-28

                  L.M Erikssons praktbyggnad i herrgårdslandskapet

 

Uppsats från Kulturgeografiska institutionen, Samhällsplaneringsprogrammet  /Stockholms universitet.

 

Vi har träffat EMMA Engström i samband med hennes arbete med kanditatuppsatsen om Hågelby.

Nedan följer ett sammandrag av Emmas uppsats om Hågelby nöjespark, uppdelad på 4 bloggar. (Ursprunglig storlek 36 A4 sidor):

 

Diskurser om kulturmiljö i Hågelby, Botkyrka kommun

Emma Engström

Handledare: Charlotte Hyltén-Cavallius

 

Syftet med uppsatsen är att studera hur kulturmiljöer hanteras och värderas i samband med planprocessen för Hågelby i Botkyrka kommun. Vidare ämnar studien undersöka vilka diskurser om kulturmiljö som kommer till uttryck i planprocessen, hur kulturmiljövärden beaktas samt vilken betydelse riksintresset för kulturmiljövården har i diskussionerna om Hågelby.

 

Kulturmiljö är ett vidsträckt begrepp som både kan omfatta hela miljöer och enskilda objekt. Med kulturmiljö menas en miljö som formats av mänsklig påverkan. Vad en kulturmiljö är och hur den uppfattas beror på betraktaren, det finns således många skilda åsikter och idéer om kulturmiljöer. Inom samhällsplanering måste frågor om kulturmiljö beaktas då platser exploateras och förändras.

 

I maj år 2011 godkände samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka kommun byggnation av en familjepark i området Hågelby. Med den nya anläggningen vill kommunen skapa ett attraktivt besöksmål för kommuninvånare och människor i Stockholmsregionen i stort. Planen för Hågelby är inte okontroversiell då befintliga värden och brukande av platsen påverkas. Hågelby ingår i en av Stockholms gröna kilar och är klassat som riksintresse för kulturmiljövården. Hågelby omfattas av flertalet kulturhistoriskt värdefulla byggnader och är rikt på fornlämningar.

 

Den första intervjun hölls med tre tjänstemän, från samhällsbyggnadsförvaltningen i Botkyrka kommun, som arbetar med planprocessen för Hågelby. De två andra intervjuerna hölls med privatpersoner som engagerar sig i frågan om Hågelby.

I vardera av dessa intervjuer deltog två personer. Valet av privatpersoner avgjordes av deras kritiska och högljudda argumentation. De uppvisar ett särskilt engagemang i frågan.

 

Kulturarv och kulturmiljöer skyddas av flertalet lagar. Den centrala lagen för kulturmiljövård är kulturminneslagen. Dess portalparagraf säger att "Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret delas av alla." (SFS 1988:950 1 kap. 1 §). Kulturminneslagen omfattar skydd av fornlämningar, värdefulla byggnader, fornfynd, kyrkliga kulturminnen och god ortnamnssed (SFS 1988:950). Vidare skyddas kulturmiljöer i miljöbalken, genom att en miljökonsekvensbeskrivning ska utföras vid bland annat exploatering av områden. I den ingår att effekter på kulturmiljön identifieras, beskrivs och bedöms. I miljöbalken skyddas områden som är klassade som riksintresse för kulturmiljövården samt natur- och kulturreservat (SFS 1998:808). Det ställs även krav på miljökonsekvensbeskrivning om planen förväntas medföra en betydande miljöpåverkan (SFS 2010:900).

 

Se vidare nästkommande blogg!


Skatteparadis i Botkyrka * 2012-07-23

                                            Spelcasinot i Monte Carlo

Från TT 23/7 2012:

En internationell superrik elit har utnyttjat luckor i gränsöverskridande skatteregler för att smussla undan omkring 140,9 biljoner kronor (140.900.000.000.000 kronor) till skatteparadis – lika mycket som USA och Japans sammanlagda  bruttonationalprodukter – skriver "The Guardian".

Uppskattningarna publiceras i en ny rapport från den Brittiska skatteforskningsorganisationen TJN.

 

Värdet på det kapital som förts ut från utvecklingsländer sedan 70-talet skulle ha varit tillräckligt för att betala länderna skulder till resten av världen.

 

AdolfsenGroup, snart ägare till Hågelby, har ekonomiska intressen i bl. a. följande bolag:

Mecca Invest, Klavenstern AS, Hospitality Invest AS, Nordic Health Care Holding AS, Norlandia Holding AS och Capital Limitid Partnership med spårbarhet till skatteparadiset Jersey.

Lyxhus med swimmingpool, lyxbåt och roulettespel på Casinot i Monte Carlo? Ett lyxliv i sus och dus med mer än välvillig hjälp av Botkyrka kommun.

Politikerna har inga moraliska problem med räntesnurror och läckage av skattekronor.


Räntesnurror i Botkyrka kommun * 2012-07-20

 

 

 

 

                                Riskkapitalet förvrider synen och förståndet

 

Vad är en riskkapitalist?

En riskkapitalists verksamhet går ut på att skaffa en fond med kapital från externa investerare. Med fonden som bas köps och säljs företag.

Verksamheten finansieras således till stor del med lånade pengar. Riskkaptitalbolagen äger portföljbolagen under en begränsad tid (4 – 7 år), vilka sedan säljs vidare.

Riskkapitalbolag handlar helt och hållet om reda pengar – man bygger ett företag, som säljs för mer än vad det köptes för. Högre tillväxt och högre vinster, det är det man får betalt för!

Källa: SvD granskar riskkapitalbolagen av Jacob Bursell, SvD näringsliv.

 

Exploatören FLAB (Familjen Lindgren AB) har målat upp en idyllisk bild för kommunen om en mysig familjepark, grön och skön och som på ett varsamt sätt skall integreras med kulturmarken  och förbättra den biologiska mångfalden. Det tror  kommunen på, även om redan innehållet i detaljplan 1 säger något helt annat.

 

Emellertid, FLAB´s pengar räcker inte på långa vägar. Följaktligen har en riskkapitalist lockats in i nöjesprojektet.

Vad förespeglades norska AdolfsenGroup av FLAB för att satsa pengar i Hågelby nöjespark?

 

Så här kan det ha låtit i kontakten med AdolfsenGroup:

"Nöjesparksprojektet är en robust affärsmodell med återkommande intäkter. Det kommer att finnas stora möjligheter att öka marginalerna genom stordriftsfördelar. Vi har en strategi baserad på internationell expension och en breddning av nöjesutbudet.

Ett synnerligen förmånligt exploateringsavtal är i hamn, som gör det möjligt för AdlofsenGroup att snabbt ta över hela området med alla byggnader via optioner, som vi i FLAB har krävt.

Botkyrka kommun har i avtalet ställt sig mycket välvillig till ett sådant förfarande.

Kommunen kommer också att sälja ytterligare mark utöver de 60 har (ingående i detaljplan 1, 2 och 3) om riskkapitalisten så önskar. Den allra bästa jordbruksmarken på Elvestasidan lämpar sig utmärkt för en framtida expansion av nöjesparken för att nå internationella krav."

Ovanstående är en direkt tolkning av det föreliggande exploateringsavtalet mellan Botkyrka kommun och FLAB.

 

Är det någon av våra läsare som är förvånad? Frågorna fortsätter att hopa sig i detta ekonomiskt riskfyllda och ansvarslösa projekt.

  • Har inte Botkyrka kommun något strikt ansvar  gentemot kommuninnevånarna?
  • Har kommunpolitikerna automatisk ansvarsfrihet?
  • Är det hederligt att sälja ut hela Hågelbyområdet, som egentligen tillhör kommuninnevånarna, så anstötligt billigt.
  • Är det OK att räntorna börjar snurra även i Botkyrka, vilket innebär att riskbolaget inte kommer att betala skatt i Sverige.
  • Är det rätt att förstöra landskapet och sälja ut medborgarnas tillhörighet till förmån för utländska bolags vinster? Vad kommer det i förlängningen att innebära för Botkyrka?
  

                                      Stormens öga i Hågelbyorkanen


Hågelby – Skrefsta styrs från skatteparadis 2012-07-13

 

                   Jag ber, var rädd om naturen!                              Foto: C-H Ramsay

 

Ideologin i Botkyrka är tydlig. "Sälj ut Hågelbylandskapet till varje pris, bara vi får hit någon investerare till kommunen, som vill satsa och hjälpa till att sätta kommunen på kartan. Vi ger exploatören ett så förmånligt avtal, med optioner och överlåtelserättighter m.m., att han inte hoppar av".

 

Det bekymrar inte de styrande politikerna det bittersta att försäljningen av Hågelby nu kommer att medföra att ett företag i Norge, AdolfsenGroup med rötter i skatteparadiset Jersey kommer att profitera på medborgarna och deras skattepengar.

 

Det bekymrar inte heller politikerna att kommunens rådighet över det unika Hågelbyområdet går förlorad. Ingen, ingen, inte ens politikerna vet vad det i slutändan kommer att betyda för kulturlandskapet att ett riskkapitalbolag nu träder in i nöjesparksprojektet med sina pengar och med stora vinstkrav.

 

Frågor som kommuninnevånarna kan ställa är:

  • Kände kommunen till att FLAB tagit in en riskkapitalist, kopplad till Jersey i projektet?
  • Är det inte så att en kommun skall följa lagarna och förvalta de kommunala egendomarna på ett så bra sätt att kommunens ekonomi inte äventyras och att upplåtelse eller försäljningar sker med optimal vinst?
  • Är det verkligen acceptabelt att Botkyrka kommun indirekt medverkar till skatteplanering?
  • Får en kommun verkligen formulera ett avtal med enskilt bolag så att pris på mark och byggnader och nyttjanderätter är extremt förmånligt billiga?

Frågorna hopar sig i detta märkliga kommunala projekt.


Ekovandring i Hågelby – Skrefsta * 2012-07-05

                           

                           Var så goda. Vi bjuder politikerna på ekosmultron

 

En varm sommardag kan Du plocka de allra härligaste smultron på Hågelby´s marker. Smultronen växer på ganska torra, steniga och sandiga ställen och glimmar som röda rubiner bland gräs och olika örter.
Du som plockar av de goda bären tänker kanske inte på att bären är alldeles gratis, de är en ekotjänst bland många andra i vår Botkyrkanatur.

 

Den dagen grävskopor, väg- och byggnadsarbeten påbörjas i Hågelby naturmarker,  försvinner de röda bären och all övrig vild natur. Då dödar exploatören alla de värdefulla ekotjänster som tills nu fått råda i det gamla herrgårdslandskapet – Hågelby.

 

Det är så mycken kunskap som saknas hos beslutsfattarna i kommunen. Hur kan det gå på detta viset?


RSS 2.0