Vi närodlar och bidrar till ekosystemet * 2012-06-29

                       Högvärdig odlingsmark i Hågelby, byts till en nöjespark            

 

"Stadsodling kommer att bli en nödvändighet i framtiden. Stadsodling är ett sätt att minska vår sårbarhet i städerna och vi behöver utnyttja all tillgänglig mark i större tätorter till att odla. Vi står inför en resurskris med brist på energi samtidigt som den globala ekonomin håller på att rämna. Livsmedelskedjan är bräcklig, brister en länk står vi utan mat".
Så säger forskaren Björn Forsberg i en artikel i SvD den 26/6 2012 av Mia Sjöström.
Han säger vidare att "våra politiker är fast i ett gammalt tänkande och fortsätter att planera stora shoppingpalats på den bästa jordbruksmarken.
Våra normer och värderingar behöver vara i samklang med ekosystemet. Hållbarhet handlar inte bara om teknik och ingenjörslösningar".

 

Vi måste erkänna naturen som ett vitalt samhällsintresse i klass med sysselsättning och tillväxt." Slut citat.

 

I samma artikel talar Johan Colding docent i naturresursförvaltning och urbanekologi vid Beijerinstitutet.
"Några forskare, som har beräknat värdet av hela jordens ekosystem och de tjänster det ger oss kom fram till att de var värda dubbelt så mycket som alla våra pengar i världsekonomin.
Idag får dock naturen stryka på foten när städerna exploateras. Man kan förtäta på olika sätt men att ta grönyta i anspråk är dumt. Istället kan man använda redan använd mark som industrimark men ändå lägga in grönytor och gröna tak".

 

Ja det är väl en fantastisk idé. Odla egen mat i storstaden. Om alla kunde utnyttja balkonglådor, innegårdar, små tillgängliga grönytor och de relativt plana takytor som faktiskt finns i en tätort, skulle massvis med närproducerad mat kunna bidra till vår försörjning på ett hållbart, ekologiskt och ekonomiskt sätt.

 

Men så har vi Botkyrka, där man tänker käpprakt åt andra hållet. Där rivs ett fungerande ekosystem i Hågelby och "naturkompenseras" med plantskoleträd och gröna mosstak.

 

Ett riktigt skräckexempel är därför Botkyrkas nyligen (14/6) tagna beslut i fullmäktige att på sikt tillåta en 60 ha stor nöjespark på bästa jordbruksmark, tillika ett område av Riksintresse och med stora arkeologiska lämningar!

 

Utan att tveka offrar Botkyrka kommun änglamarken och den högklassiga jordbruksmarken för ett kommersiellt privatintresse, en riskkapitalist i Norge med säte i Jersey.
"Vi bygger nöjesparken, vi vill komma på kartan och skapa 1000 arbetstillfällen". (Arbetsplatser som är högst osäkra, både tidsmässigt och till antalet.)

 

Detta är ett irreversibelt och icke hållbart sätt att förvalta mark.

 

Miljöbalken 3 kap. 4§:  Jord och – skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om de behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.

 

Miljöbalken har satts ur spel i Botkyrka.

 


Exploateringsavtalet och detaljplan 1 har baxats till beslutI Botkyrkas Hågelby har medborgarna sitt naturparadis. Herrgårdslandskap med åker, äng och arkeologisk historia mitt i den viktiga Bornsjökilen.

I kommunens maktkorridorer tjänstgör Katarina Berggren som begravnings-entreprenör på uppdrag av testamentsjuristen J.J. Lindgren. Nu närmar sig Hågelby´s kremering av eldbegängelsemästaren Peter Nyberg. Moderater och riskkapitalist från Norge står för ritualen och lovsången.

I Hågelby glöder löven, det ryker från ekarnas brända stammar. Åkergrödan och hästarna är svedda av elden, det luktar bränt kött och hår.
Det vackra livet har nått sitt slut. Evighet råder.

Ur askan stiger nu den manipulative ord- och lagvrängaren Lindgrens campingfält med husvagnar. Medborgarna vet vad det innebär. Bostadslösa, tjuvar och laglösa individer på flykt undan ett vanligt socialt liv tar över och tränger undan Botkyrkabornas rätt till markerna.

Begravningsentreprenören gnuggar händerna: ”Det här är mycket spännande. Kommunen kommer att tjäna pengar och vi tar med oss erfarenheterna till alla kommande kommunala projekt”.
 

Kommunfullmäktige i Botkyrka kommun den 2012-06-14

 
                                     Det som göms kommer åter 

En otrolig uppvisning i hur dåligt kommunpolitik kan fungera! En uppvisning i kapital okunskap och en förvånansvärd ovilja (= bristande kompetens) att sätta sig in i nya fakta, som överraskande kom fram under Fullmäktige!

Vi talar alltså om kommunfullmäktiges möte den 14/6 i Hallunda där nöjesparksprojektet i Hågelby skulle beslutas!
 
Dan Gahnström Mp tycktes vara en av få politiker som satt sig in i det komplexa, röriga och svårtydda exploateringsavtal som förelåg för beslut. Dan G. hade nystat i det norska riskkapitalbolaget Adolfsengroup som nu trätt in i Fam.Lindgren AB och förklarade för auditoriet att via företagen Nordic Healthcare Holding AS och Hospitality Invest AS hamnade Adolfsengroup som ägare i Capital Limitid Partnership II med säte i skatteparadiset Jersey!

"Inget olagligt i sig, men i andra sammanhang är vi kritiska till sådana företag, särskilt i den här kommunen" enl. Dan G.
 
Ulla Ludvigsson BP hade också noga satt sig in i exploateringsavtalet. Ulla L. yrkade att avtalet skall underställas en oberoende juridisk granskning. Vid genomgången av alla avtal, sidoavtal och tilläggsavtal med bilagor har hon funnit att många delar är lagstridiga. Ulla L. framhöll vidare att partiet vill försvara skattebetalarnas pengar och menade att det var bedrövligt att ingen ville debattera avtalet för att inte längre fram råka i svårigheter p.g.a. avtalets utformning och gynnande av enskild företagare.
 
Hur gick det sedan?
 
Politikerna käbblade om vem som först hittade på den fantastiska idén om spårbunden trafik till Hågelby en stund och vidare hur viktigt det är att ta bra bröllopsfotografier med Hågelby som bakgrund.

Så småningom röstade S,M, V, KD och FP för en förintelse av det bästa Botkyrka har, nämligen en fantastisk naturmiljö med rikligt med arkeologiska lämningar och ett herrgårdslandskap, unikt idag så nära storstaden.
 
Ingen av alla dessa opolitliger i församlingen drog öronen åt sig inför den grava kritiken av det viktiga exploateringsavtalet.
 
Detaljplan 1 + exploateringsavtalet, det var ju det som skulle avhandlas.

Varför då tala om 1000 st sommarungdomsplatser + 200 fast anställda när det de facto bara handlar om ett fåtal nyskapade arbetsplatser i stugbyn, tältområdet och husvagnscampingen i den första byggetappen. Är inte det att vilseleda!

Alla utlovade arbetsplatser kan ligga mycket långt fram i tiden! Om de kommer alls!
 
Och då är de fina markerna i Hågelby Skrefsta dessvärre irreversibelt borta, för några futtiga arbetsplatsers skull.
 
(Vid Flottsbrons husvagnscamping- och stugby finns bara 3 – 4 st anställda.) 

 


Den 2012-06-14 beslutar Kommunfullmäktige om Hågelby nöjespark

Kommunfullmäktige samlas för sluligt beslut om Hågelby familjepark den 14/6 kl 09.00 i Hallunda folkets hus (invid biblioteket). Fullmäktigemöten är öppna för allmänheten och det är viktigt att den som är intresserad tar del av besluten och argumenten för en etablering av nöjespark.
Botkyrkapartiet har inkommit med ett yrkande till den 14/6 mot antagande av detaljplan 1 och exploateringsavtalet. Läs det!! LÄNK

Vi granskar del av exploateringsavtalet för Hågelby Familjepark * 2012-06-09

 
                        Om Du tillber mig skall jag giva Dig allt detta
 
Kommunens löfte om att familjeparken inte skall kosta medborgarna ett enda öre, men vad blev det av det löftet?
 
Det blir inte en liten småskalig familjepark! Nej en riskkapitalist ser till att snurra upp villkoren i exploateringsavtalet så att det blir så förmånligt som möjligt och att ägandet snabbt kan föras över till kapitalisten. Det skall genereras maximerade vinster till Lindgren AB och riskkapitalet.
 
Granskningen av exploateringsavtalet är ingen uppbygglig uppgift. Avtalet är så gynnande för exploatören att det sticker i ögonen. Dessutom är avtalet så oprofessionellt konstruerat att det är nästan omöjligt att följa tankegången.
T.ex är bilagorna numrerade helt utan spårbarhet. Bilaga 1 med bilagor 1 och 2, samt bilaga 2 med bilagor 1 och 2 etc, etc.
 
Kostnaderna för kommunen vid genomförandet av avtalet blir höga, men har icke preciserats. Däremot har Bolagets (dvs FLAB) åtaganden eller kostnader satts med en högsta gräns!

Kommunens risk och kostnader enligt expl.avtalet:

1.4   Om exploatören hoppar av samarbetet eller går i konkurs saknar kommunen rätt till ersättning.
3.2   Innan fastighetsbildning vunnit laga kraft beredes Bolaget möjlighet att nyttja området.
3.7   Skatter och avgifter, som belöper under tiden före tillträdesdagen, betalas av kommunen.
4.5   Kommunen utför och bekostar parkeringen vid infart från Hågelbyleden. Parkeringen får nyttjas av Bolaget.
5.1a Kommunen svarar för ombyggnaden av trafikplats Hågelbyleden – Skrefsta gårdsväg, dvs kommunen tar hela kostnaden minus 3 milj. kronor som Bolaget får stå för.
5.1b Kommunen svarar för alla kostnader för Skrefsta gårdsväg, som blir allmän gata
5.1c Skrefsta gårds väg breddas och en cykelväg >3m bred skapas.
5.1b och c betalar kommunen hela kostnaden minus 1,5 milj. kronor som Bolaget tar.
5.1d Utbyggnad av Skrefsta gårdsväg mellan pkt B och C enl. karta
5.1e Kommunen skall anlägga en enskild väg till o från Skrefsta gård (Tumba 7:1). Från korsvägen norr om Kyrkkulla norrut mot Eriksberg och gamla skidbacken. Syftet är att möjliggöra trafik till och från familjeparkens camping och husvagnsuppställning.
Kommunen står för hela kostnaden (för 5.1 d och e) minus 1,5 milj. kronor som Bolaget står för.
 
I exploateringsavtalet är det mörkat hur stora de faktiska kostnaderna för dessa vägar blir. I en tjänsteskrivelse (2012-05-22, sid 5) redovisas dock att kommunens gatuåtgärder på allmän plats blir 17,23 milj. kronor. Dessa kostnaderna kommer i alla händelser att ligga på kommunen och skattebetalarna.
 
Kommunens kvarstående investeringskostnader (enligt samma tjänsteskrivelse) uppgår till 34 milj. kronor samt att en särskild förstärkning av projektorganisationen beräknas till 2,5 milj. kronor per år.
 
Men det skulle ju inte kosta ett enda öre för kommuninnevånarna! Detta är kommunens mest allvarliga klavertramp. Ni kommer att gå till historien som den mest blåögda och manipulerade samling förtroendevalda politiker.

Nu är det inte bara ekonomin som är kommunens stora kostnad utan även förlusten av högvärdig jordbruksmark, det historiskt riksintressanta herrgårdslandskapet, de arkeologiska lämningarna med spårbarhet 3000 år, den biologiska mångfalden i ett gammalt eklandskap, den biotopskyddade Elvestaån som omdanas till parkeringsplats samt den extremt viktiga Gröna Bornsjökilen, vars bevarande, i samarbete med Salems och Huddinge kommun, redan beslutats i fullmäktige.
 
Nej alla politiker och beslutsfattare i Fullmäktige, nu gäller det Botkyrkas bevaransvärda marker åt våra kommande generationer samt ekonomin! Rösta mot antagande av detaljplan och mot exploateringsavtalet nu den 14 juni.
 
/Gunilla Nuse och Carl-Henrik Ramsay


Öppet brev till Katarina Berggren * 2012-06-06

 
                        Det lyser rött i Hågelby                            Foto: B-G Ramsay
 
Nej Katarina, det blev inte rätt trots inhyrda experter som du hävdade i ABC inslag den 4/6 om nöjesparken i Hågelby.  
 
Exploateringsavtalet speglar ett gynnande av enskild företagare. Exploatören får många förmåner och kommunen tar på sig stora kostnader. Men var är de tvingande miljöparagraferna i avtalet. Det står ingenting i avtalet om vad som händer vid en konkurs eller förluster.
 
I Naturskyddsföreningens film "Hågelby, Änglamark eller nöjespark" påstod du att ni välkomnar NSF kunskaper och att ni har en bra dialog.  LÄNK2
 
Du har faktiskt inte lyssnat på Naturskyddsföreningens kloka och väl underbyggda argument, baserade på stor kunskap och miljöinsikter, i deras 4 yttranden om nöjesparkens etablering.
Någon i kommunen t.o.m. "glömde undan" NSF yttrande den 25 maj 2010 vid utställningen, ett märkligt respektlöst "misstag".
 
Nöjesparken i Hågelby blir ett ekonomiskt och miljömässigt misslyckande till priset av kommuninnevånarnas förlust av den samhällsnära Änglamarken.
 
Det är Ditt ansvar, Katarina Berggren, att vända skutan rätt.


Hågelby kulturmarker; Videofilm * 2012-06-04


      Hågelby Gård,  del av kulturmarken             Foto: Gunilla Nuse
 
Vi vill med vår egen film än en gång visa vilka fantastiska marker det finns i Botkyrka- Hågelby. En unik ekoresurs i vårt alltmer urbana samhälle! (9 minuter)
 
Självklart måste denna naturklenod bevaras orörd åt framtiden.

 LÄNK
 
(Videofilm och redigering: B-G Ramsay, Gunilla Nuse och C-H Ramsay)
 
Se även Naturskyddsföreningens film,  länk i föregående blogg.


Norsk riskkapitalist tar över Hågelby – Skrefsta * 2012-06-03

 
                                 Kapitalets giriga fingrar kräver allt mer
 
Adolfsengroup, ett norskt riskbolag "is always looking into new areas to invest" stiger in i Nöjesparksprojektet i Hågelby och en norsk styrelseledamot Tord Johan Eide, 610319 tar plats i Familjen Lindgren AB, (org. Nr 554764-3626).
 
Riskkapitalisters idè är att satsa stort på vinstbärande projekt och snabbt få en stor vinst på insatt kapital och föra ut pengarna till något säkert "skatteparadis".
Vinsten från Nöjesparken kommer inte Botkyrkas innevånare till del. Tvärtom, de riskerar att få ta smällen på skattesedeln och få sämre samhällsservice när riskbolaget drar vidare. Dessutom har de förlorat änglamarken i Hågelby!
 
En riskkapitalist satsar inte pengar på en liten gullig familjepark, som fortfarande Botkyrkas ansvariga politker hävdar att det skall bli och många innevånare i kommunen fortfarande tycks tro att det blir.
Nej, här skall byggas fantastiska upplevelsemaskiner och attraktioner som skall dra 1 miljon besökare per år.
Det blir en gigantisk och bullrande Nöjespark!
Räcker inte marken till för att skapa pengavinsterna finns mer mark fram till motorvägen eller den fina jordbruksmarken ner mot Elvesta att bebygga.
 
Det är bara att läsa det omfattande exploateringsavtalet för att förstå den förkrossande förintelse, som kommunens sista samhällsnära paradis nu utsätts för!
 
Rundhänta optioner och avtal (Intentionsavtalet, tomträttsavtalet, exploateringsavtalet, sidoavtal, tilläggsavtal, nyttjanderättsavtal) gör det lätt för Familjen Lindgren AB att friköpa Hågelby –Skrefsta marker och byggnader och sedan snabbt sälja vidare till 3:e person, riskkapitalbolaget i Norge! Se exploateringsavtalet på hemsidan  www.hågelby.com
 
Nu äntligen är Botkyrka kommun med i "Den stora Världens lek" bland riskapitalister och skattesmitare och sätter sig därmed på den åtrådda kartan!
 
Se vad Naturskyddsföreningens Mikael Karlsson säger i deras film (19 min.) "Hågelby, Änglamark eller Nöjespark"  Länk

 


RSS 2.0