Ekoturism i Hågelby – Skrefsta; en mångfald av naturupplevelser * 2012-03-31

Turridning i Hågelby 
 
På naturens egna villkor skulle Du som turist eller besökare kunna njuta av det historiska landskapet beläget mellan sjöarna Aspen och Tullingesjön och granne med Bornsjön i Botkyrka kommun.
 
Turridning. På speciellt anlagda ridstigar rider Du ut i det vackra landskapet och de djupa skogarnas upplevelser vid Bornsjön. Du kan välja kortare eller längre ridturer. I en tur ingår lunch på Sturehovs Slott vid Mälaren. Turridningen leds av kunniga naturguider tillika hästmänniskor.
 
Häst o vagn. Lugna trygga hästar tar Dig runt i de vackra omgivningarna.
 
Handikappridning. Noga utvalda och lugna hästar med utbildade sjukgymnaster knutna till verksamheten finns även här.
 
Fågelskådning. Via anlagda spänger genom den spännande och artrika sumpskogen i Natura 2000 området Ekholmen tar vi oss ut till ett nybyggt fågeltorn vid Aspens strand. Vissa helger anordnas guidade turer med kunnig ornitolog. Området hyser ett stort antal fågelarter, några av dem är rödlistade. Sjön Aspen är en mycket viktig fågellokal för födosök, särskilt höst och vår.
 
Hyr en kanot + flytväst vid Hågelby Gård och paddla ut i stillheten på sjön Aspen. Har Du tur kan Du se bäver eller fiskgjuse som finns här.
 
Cyklar finns att hyra på Hågelby Gård. Milslånga nyanlagda cykelvägar leder ut i terrängen eller till torp och gårdar i kommunen. Cykelkartor med markerade sevärdheter finns i informationsdisken.
 
Fotvandra på cykel- eller ridleder. Du kan även ta Dig runt hela sjön Aspen i den omväxlande naturen på de välbyggda spängerna genom Lindhovs Gård, vidare genom Skårdals gamla sommarstugeområde och tillbaka till Hågelby.
 
Elljusspår i det vackra naturområdet i Hågelby, belysta och nyanlagda.
 
Hågelby Gård. Café, restaurang eller pic-nic på gräsmattorna i parken där även grillar står uppställda, det finns något för alla. Maten lagas med lokala råvaror och ekotänket är ett signum för restaurangen i Hågelby.
I parken finns olika lekredskap och aktiviteter för de minsta.
 
En 4-H gård ligger i Hågelby Gård. Sällsynta lantgårdsraser samsas här till glädje för alla barn. Några småhästar för "prova på" ridning väntar i det fina stallet.
 
Arkeologi. Området kring Hågelby – Skrefsta är mycket rikt på fornlämningar. Vandringar med informationstavlor finns.
 
Ekoturism på naturens egna villkor i Hågelby – Skrefsta med omnejd – en fullt möjlig vision!
 
En stor nöjespark däremot - en omöjlighet och en katastrof för alla de ekotjänster som Hågelby – Skrefsta bjuder oss på!


Påtaglig skada på Riksintresset i Botkyrkas Hågelby – Skrefsta * 2012-03-23

 
Jordsbruksmark med den gröna Bornsjökilen -ett riksintresse   Foto. Gunilla Nuse
 
Vad menas egentligen med "Riksintresse", har några läsare undrat.
 
Bestämmelser om Riksintresse finns i 3-e och 4-e kapitlet i miljöbalken. Områden, som inrymmer sådana speciella värden eller har så speciella förutsättningar att de bedöms vara betydelsefulla för landet i sin helhet, kan klassas som område av riksintresse enligt miljöbalken.
För utpekade riksintressen (Hågelby – Skrefsta) gäller att särskild hänsyn skall tas till den kulturhistoriska miljön och till landskapsbilden. Landskapets karaktäristiska bebyggelsemönster bör bevaras, jord- och skogsbruk kan normalt bedrivas utan särskilda föreskrifter. Jordbruket är också en förutsättning för att bevara kulturlandskapet.
 
I ett område av riksintresse får områdets värde eller betydelse inte påtagligt skadas av annan tillståndspliktig verksamhet. Riksintresset väger alltid tyngre än eventuellt motstående lokalt allmänintresse och områden av riksintresse skall prioriteras i den fysiska planeringen.
Ett riksintresse ger signal om att i dessa områden kan länsstyrelsen/staten gå in och upphäva kommunala beslut om man finner kulturvärdena ej tillräckligt beaktade.
 
Vad är en Nöjespark mitt i en av Botkyrkas absolut värdefullaste miljöer om inte just en "påtaglig skada" på kulturvärden?
 
Hågelby-Skrefsta´s natur står till tjänst med dessa värdefulla kulturmarker tillika med ekotjänster av olika slag och det helt gratis för alla kommuninnevånare.
Kloka politiker värnar en sådan gåva från Moder Jord.
 
Men inte i Botkyrkas Gröna hus!
För här i det anrika landskapet skall snart byggas en stor nöjespark!
 
Politikermajoritetens rundhänta tolkning av "påtaglig skada" på riksintresset är högst märklig och mycket klandervärd.


Faktalänkar om Natura 2000 områden; Ekholmen i Botkyrka

Ekholmens Natura 2000-område
 
För våra läsare, som är intresserade att få reda på mer fakta om det spännande Natura 2000 området Ekholmen i Hågelby – Skrefsta i Botkyrka: Gå in på Länsstyrelsens utredning, där finns en fördjupad kunskap om denna naturtyps alla klenoder. Länk
Den bifogade kartan visar de naturskyddade områdena vid Aspens stränder ca 300 meter ifrån den fina ridanläggningen Botkyrka Ridsällskap.
 
Se även Naturvårdsverkets regler och styrmedel som skyddar Natura 2000 områden. LÄNK
 
Låt oss se på naturen på naturens villkor! Den biologiska mångfalden är skör och kan inte exploateras.
 
Från en av våra läsare har vi fått ett intressant brev om Ekholmen, som tidigare hette Näsby holme. Under åren 1937 - 1945 arrenderades Näsby holme vid sjön Aspen i Botkyrka av Stockholms naturvänner. Holmen användes som naturistbad (nakenbad) under dessa år. Se den intressanta artikeln med bilder från bad och verksamheten. LÄNK2

 


Ekholmens Natura 2000-område i Bornsjökilen, Botkyrka

Spänger i naturskyddsområdet Ekholmen
                    Våtmarksvägen till Ekholmen                    Foto: Gunilla Nuse

Hur många vet att det finns ett Natura 2000-område c:a 300 meter från Skrefsta ridstallar och vad är ett Natura 2000 område?
 
Det är det naturskydd, som täcker störst del av Sverige men är okänt för de flesta svenskar. Sedan Sverige gick med i EU tillhör vi också Natura 2000, det nätverk av skyddad natur med målet att bevara biologisk mångfald. Varje EU-medlemsland skall kartlägga hur mycket de har av EU´s prioriterade naturtyper och arter. De måste sedan skydda en viss andel av dessa beroende av hur mycket de har.
 
I Ekholmen, en halvö ut i sjön Aspen, härskar en synnerligen rik biologisk mångfald bland 60-talet ekar, 30 st av dem är månghundraåriga och mycket majestätiska.
I mångfaldens Ekholmen finns c:a 22 rödlistade arter, de flesta knutna till ekskogsmiljön.
 
I detta naturområde kan alla naturälskare få sitt lystmäte tillgodosett.
Ornitologer kan njuta av olika sångfåglar, t.ex. näktergal och svarthättesångare. Stenknäck och stjärtmes häckar här, mindre hackspett och skogsduva finner boplatser i ekars håligheter, så även kattuggla och knipa. Fiskgjusen häckar varje år i området. Ett 40-tal fågelarter, de flesta knutna till ädellövträd och sumpskog, har sin livsmiljö på Ekholmen.
 
 Gammelklokrypare och död ekved
Gammelklokrypare och död ekved   Foto och montage: C-H Ramsay 
 
Insektsfaunan är synnerligen rik och skyddsvärd. Här kan man finna många sällsynta insekter, som indikerar lång kontinuitet av jätteekar och hålträd. För att nämna några: gammelklokrypare, fruktbagge och varvsfluga.
Här bland ihåliga ekar med gott om insekter trivs flera sorters fladdermöss såsom nordisk fladdermus, vattenfladdermus, dvärgfladdermus och stor fladdermus.
 
Lavfloran och vedsvampfloran är mycket rik med ovanliga och skyddsvärda arter som korallticka, blekticka, parknål, brun nållav, gul dropplav och rödbrun blekspik. Botaniker får också en spännande vandring bland ekar och sumpskog. Långstarr, skogsknipprot och lungört trivs här. Vårens blomning är riklig med vårlök, blåsippa, vitsippa och smånunneört.
 
Detta fantastiska naturområde är lätt tillgängligt via anlagda spänger, som för vandrarna ut till eklandskapet genom våtmarken och sumpskogens trolska landskap.
 
En fråga som uppkommer: Hur kommer Natura 2000 området med Ekholmens alla skiftande naturvärden att påverkas av en Nöjespark som närmaste granne? En fullt utbyggd nöjespark enligt detaljplanen kommer att hamna 300 meter från naturskyddsområdet.
 
Även ingrepp utanför ett Natura 2000-område kan vara förbjudet enligt EU´s direktiv.
 
För att möjliggöra och bibehålla den biologiska mångfalden, som innefattar så många bevaransvärda rödlistade arter, skall även den omgivande naturen skyddas. På så sätt skapas ett tillräckligt livsrum och spridningsvägar för alla arter som ingår i det ekologiska och hållbara kretsloppet i Ekholmens miljö med omnejd.


Hågelby kulturmarker; Videofilm

Hågelby gård
                               Hågelby gård                                          Foto: Gunilla Nuse
 
Vi vill med den här filmen visa vilka fantastiska marker det finns i Botkyrka- Hågelby. En unik ekoresurs i vårt alltmer urbana samhälle!
Självklart måste denna naturklenod bevaras orörd åt framtiden.

LÄNK
(Videofilm och redigering: B-G Ramsay, Gunilla Nuse och C-H Ramsay)


RSS 2.0