Nu visar Botkyrka kommun sitt sanna tryne hur enskild företagare gynnas

 
 
Se upp Botkyrkabor, nya exploateringsavtalet, som nu ligger för beslut i kommunfullmäktige den 14/6 för Hågelby, raderar ut kulturmarken totalt trots alla löften om motsatsen. Så är sanningen!

Några axplock ur avtalet mellan kommunen och Fam Lindgren AB (FLAB).

 • C:a 165.000 m2 mark upplåtes med tomträtt för 537.600:-/år
 • Tomträtten är rabatterad de tre första åren med totalt 75%. Kommunen bjuder alltså på 1.209.600 kronor.
 • Tomträttsavtalet löper på 25 år, med 25 års förlängning i taget.
 • Tomträtten går att överlåta till 3-e person.
 • Bolaget FLAB har ensamrätt (option) att köpa marken.
 • Köpeskilling för friköp av tomrätten är 12.350.000 kronor.
 • Även optionsrätten kan överlåtas på tredje person.
 • Byggnaderna i tomträtten säljes för ett pris av 5.400.000 kronor, nu nedsatt från tidigare 6.000.000:-.

Nu kommer något alldeles extra anmärkningsvärt:

 • C:a 150.000 m2 mark, (den tänkta sagoparken skall byggas här i ett senare skede), upplåtes med nyttjanderätt för endast 25.700 kronor per år för tillfälliga tivoliarrangemang! Även denna mark kan överlåtas till tredje person. Detta har icke redovisats i någon handling tidigare!
 • I exploateringsavtalet har insmugit sig ett tillägg till tidigare ramavtal. Där kan man läsa att hela skogs- och bergsområdet från åkrarna fram till Eriksberg skall ingå i kommande exploatering till nöjesparken.
 • Denna skog utgör det allra sista fragmentet av den Gröna Bornsjökilen som kommunen både lovat och beslutat att bevara!

Nu förstår vi varför kommunen hela tiden varit så motvilliga att redogöra för alla etapper i en samlad detaljplan. Länsstyrelsen har faktiskt krävt en samlad detaljplan!


Hågelbys exploateringsavtal nu offentlig handling! * 2012-05-27

 Dimmornas land
            Kommunal affär i dimmornas land                             (Foto:  B-G Ramsay)
 
I exploateringsavtalet mellan Botkyrka kommun och Familjen Lindgren AB (FLAB) läser vi bl.a. att FLAB får nedsatt tomträttsavgäld de tre första åren vilket betyder att 2/3 av avgälden är gratis enligt det föreliggande avtalet.
 
I det rundhänta avtalet lämnar också kommunen en optionsrätt (förhandsrätt) till Tomträttshavaren (FLAB) enligt följande:
 
Option angående friköp
"Kommunen lämnar härmed Tomträttshavaren en optionsrätt att under nedan angivna förutsättningar påkalla förhandling om att friköpa tomträtten enligt ett särskilt avtal".
 
Köpeskilling
"Köpeskillingen vid ett friköp av tomträtten skall vara ett belopp om tolv miljoner trehundrafemtiotusen (12.350.000) kronor med uppräkning enligt konsumentprisindex (KPI) med 1 juli 2008 som basmånad till den tidpunkt då betalning erläggs……"
Läs mer på kommunens hemsida.
 
(Värdet för tomträtten med en detaljplan har av oberoende ekonom satts till 60 miljoner kronor.)

 Europeiska kommissionens beslut av den 8 februari 2012 beskriver ett nästan identiskt förfarande:
I en annan kommunal markaffär köpte det kommunala fastighetsbolaget i Vänersborgs kommun en fastighet för 17 milj. kronor och sålde den vidare samma dag genom option för 8 milj. kronor till en lokal näringsidkare vilken i sin tur hyrde ut fastigheten till ett driftsbolag. Optionen löstes in ca ett halvår senare, varpå näringsidkaren sålde del av fastigheten till driftsbolaget för 40 milj. kronor. EU kommissionen ansåg att Vänersborgs kommun hade utgett oförenligt statsstöd med 14,5 milj. kronor till näringsidkaren.

Intressant!


Elfte timmen för Hågelby – Skrefstas Änglamarker * 2012-05-25

 
        Filmen Hågelby- Änglamark eller Nöjespark visas i Nisellsalen, Xenterhuset
 
Vid filmpremiären den 23/5 av Naturskyddsföreningens film "Hågelby, Änglamark eller Nöjespark" var alla politiska partier i god tid inbjudna. Ca 80 medborgare var närvarande, de allra flesta klart emot en exploatering.
 
Botkyrkapartiet, ett av två partier som redan från början tydligt sagt nej till en exploatering var närvarande. MP var representerat med flera partimedlemmar. V, M, Fp och S som alla är starka förespråkare för nöjesparken, lyste med sin frånvaro.
 
Filmen av Mathias Monarque blev en succé. Starka applåder markerade åskådarnas sympatier för bevarandet av Hågelby.
Efter filmvisningen var det tid för diskussion. Miljöpartiets Dan Gahnström överraskade nu med att klart och tydligt deklarera att det partiet kommer att rösta absolut nej i nöjesparksfrågan vid kommande fullmäktigemöte i juni. Ytterligare en politiker från MP förde fram att projektet i Hågelby är och kommer att bli en ekonomisk katastrof för botkyrkaborna!!
 
Glädjande att höra men kan man lita på Miljöpartiet? De har svängt förut!
 
Den av Miljöpartiet befarade ekonomiska katastrofen grundar sig kanske på det extremt förmånliga avtalet som exploatören Fam Lindgren AB just har tecknat med kommunen.
 
Att Miljöpartiet nu i elfte timmen slår larm är kanske inte så märkligt med tanke på ett dåligt exploateringsavtal med ett mycket oklart innehåll och att kommunen bryter flagrant mot sina egna högt satta miljömål.
 
Så vad står det i exploateringsavtalet? Jo, det tar vi upp i nästa blogg.

Katarina Bergren, kommunstyrelsens ordf. (S) intervjuas i filmen och säger bl.a. att hon har stor respekt för Naturskyddsföreningens kunskap.
Tomma ord, Katarina Berggren!
 
Hade Du lyssnat bättre på alla föreningens yttranden och tagit till Dig vad de stod för, hade Du aldrig gått vidare med den förödande och planen på en oåterkallelig nöjespark i Hågelby!
 
Botkyrkabornas mänskliga rättigheter kränks när de älskade Änglamarkerna byts ut mot en nöjespark. –Och det är det Du står för Katarina!
 
Hågelby-Skrefsta´s framtid är mycket oviss och Botkyrkas ekonomi är i stor fara.
 
Det är så sorgligt att denna sista Gröna Smaragd i Botkyrkabygden offras i politikens namn. Det finns bara en sanning, och den är baserad på kunskap och insikt –och det besitter faktiskt inte Botkyrkas politiker överhuvudtaget.
 
PS För dem som missade filmen, kommer den snart att läggas ut på YouTube och på Naturskyddsföreningens hemsida www.gaerdsmygen.se


Filmpremiär på Hågelby- Änglamark eller Nöjespark

 
 
Familjeparken ingen lek för Botkyrka
 
Med löften om jobb, nöjen och en klimatstrategi vill Botkyrkas politiker och Gröna Lunds förre ägare, John John Lindgren, skapa en familjepark i Botkyrka kommun. Målet är en miljon besökare per år.
 
Projektet rimmar dock illa med politikernas kompromiss att skapa en klimatsmart kommun. Parken ska nämligen byggas i ett pastoralt landskap med riksintressen och höga naturvärden. Här ska det bli husvagnscamping, sagopark och vattenland på det som i dag är produktiv jordbruksmark. Kommersen kommer att kräva mycket ny infrastruktur och ekonomisk, social och ekologisk planering.
 
Men politikerna lovar att inga naturvärden ska gå förlorade.
Vad har parkens besökare, ansvariga politiker och Naturskyddsföreningen, att säga om detta?
Projektet har satt den politiska viljan att värna om hållbarheten i Botkyrka på sin spets.
 
Inbjudan har även gått ut till alla politiska partier att se filmen och delta i samtalen, innan dessa avgörande framtidsbeslut tas för kommunen.
 
Fritt inträde VÄLKOMNA
Naturskyddsföreningen i Botkyrka och Salem


John John Lindgren får köpa / arrendera Hågelby


                   Camping, stygbyar och husvagnar är Lindgrens dröm
 
Kommunstyrelsen har nu slutfört arbetet med ett exploateringsavtal för den förre Gröna Lundsägaren John John Lindgren. Kommunfullmäktige förväntas godta avtalet, som gynnar en enskild företagare helt utan upphandling och konkurrens.
Avtalet är synnerligen gynnsamt och framstår som ett billigt kap.
 
Lindgren anses ha en gedigen bakgrund inom nöjes- och tivolibranschen och uppvisar ett tillfredsställande acceptabelt CV.
Lindgrens affärsidé är att inledningsvis under de första åren satsa på camping, stugbyar och husvagnsplatser.
 
Katarina Berggren och hela klustret av pådrivare jublar, att nu äntligen har ambitionen att förinta Hågelby lyckats.
 
Den Gröna kilens bevarande och skydd i samarbete med grannkommunerna Salem och Huddinge är spolierad.
Den goda matjorden kommer även den att utplånas.
BRS häst och stallverksamhet för ungdomar blir starkt beskuren i närhet av camping.
Grävmaskiner och byggarbetsplats blir konsekvensen på de gamla arkeologiskt viktiga fälten.
Trafik från ca en miljon besökare årligen kommer att öka miljöbelastningen avsevärt i kommundelen. CO2, marknära ozon och kväveoxider samt partiklar är redan ett problem.
 
Det vackra herrgårdslandskapet utsläcks. De iögonfallande siktvyer, som nu finns i odlingslandskapet, försvinner bakom lågkulturella 4-våninghus och tingel-tangelverksamhet.


Hågelby har en intresserad spekulant * 2012-05-18

 
 
Till mäklarfirman har, bland flera spekulanter, anmält sig en speciellt intressant anbudsgivare. Personen har en gedigen bakgrund och har uppvisat en ovanlig kompetens via ett osignerat CV.
 
- En raffinerad affärsplan har presenterats, i korthet:

 • Huskomplexen vid Hågelby Gård köps kontant till angivet pris: 6 miljoner.
 • Marken hyrs med tomrätt med erbjuden prisreduktion 75% under två år och 50% det tredje året. Motsvarar 2 år helt gratis. Kostnaden endast 0,538 miljoner för tre år.
 • För BRS´s arrendemark (~31.000 kvm), som nu ingår i exploatörens tomträtt, tas en marknadsmässig hyra 4% av markvärdet (0,04 * 10,85 miljoner = 434.000 kronor per år). Under tre år ger detta en inkomst till exploatören, från BRS, av 1,3 miljoner kronor.
 • Matjorden på övrig mark skalas av till 3 dm djup och säljes för 50:-/m3. Förtjänst 2,5 miljoner kronor.
 • 250 stugor inköps i moduler från lågprisland och uppförs på plintar, för lånade norska pengar.
 • Stugorna uthyrs antingen per person á 300:- eller per stuga á 900:- per dygn. Trångboddheten i Botkyrka kommun är omvittnat stor. Bostäder kan således ordnas till äldrevården, invandrare och asylsökande, asfaltläggare och övriga byggnadsarbetare från Storstockholm.
  Inkomst 250 * 900 * 365 = 82 miljoner per år. Dvs inkomst 246 miljoner på tre år.
 • Husvagnar: 200 platser * 230:-/dygn * 365 dygn/år * 3 år = 50 miljoner på tre år.
 • Det tredje året säljer exploatören huskomplexen vid Hågelby Gård för 10 miljoner. Vinst 4 miljoner.
 • Det tredje året monterar exploatören ner alla stugor och säljer dem för inköps- och uppmonteringskostnaden. Lånen löses. Vinst 0 kronor.
 • Det tredje året förs alla pengar över till kapitalförvaltning i främmande land.
  Summa Vinst = 303 miljoner.
 • Det tredje året inställer exploatören alla betalningar och går i konkurs via något av sina företag, som inte har eget kapital.
 • Exploatören har tjänat bra, stuggästerna har haft låga kostnader och är nöjda.
 • Botkyrka kommun står med Svarte Petter och är tvingade att återställa marken.

Botkyrka kommun, som tagit del av anbudet, tycker att affärsidén ser "spännande" ut.
 
Mäklare: J.Mygelby´s International Real State
För vidare information: Ring


Hågelby upplåtes med tomträtt - jättebilligt * 2012-05-16

Hågelby i Botkyrka säljes via tomträtt billigt
 
                      Fastigheten Botkyrka Lindhov 15:24 och Tumba 7:5
 
Köpeskilling, för befintliga byggnader enligt avtalet, är sex miljoner (6 000 000) kronor. Värde c:a 30 miljoner kronor.
 
Till gården följer ett markområde om 201.487 m2, vilket upplåtes med tomträtt, med ett extremt förmånligt tomträttsavtal. På tomträtten finns en detaljplan vilken medger en bebyggelse av nöjesparkskaraktär, delvis utan krav på bygglov. Vidare kommer ytterligare intilliggande markområden att detaljplaneras i ett senare skede.
 
Tomträtten gäller för 25 år och förlängs i skift av 25 år. Tomträttsavgälden är blott 537 600 kronor per år.
I avtalet ingår en avgäldsminskning med 75 % de två första åren samt 50 % det tredje året.
I avtalet ingår vidare en rätt att lösa tomträtten, dvs köp av marken, (uppskattat värde, lågt räknat, 60 miljoner kronor), till ägande på fri grund, för en kostnad av endast 12,35 miljoner kronor.
 
Säljare: Botkyrka kommun
Mäklare: J. Mygelby´s International Real State
För vidare information: Ring


Hågelby till salu - Realisation

 
                             Fastigheten Botkyrka Lindhov 15:24 och Tumba 7:5
 
I Södertörns leende kulturlandskap ligger denna magnifika fastighet med ett stort antal kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Herrgården och alla övriga anläggningar är uppförda av L.M Eriksson och ger en medveten historisk förankring till gårdens tidigare historia.
 
Hågelby Herrgård i Botkyrka kommun, ett sagolikt och unikt residence vid insjöidyll, inbäddad i grönska, omgiven av anrik kulturmark och uppodlad åkermark.
Lång strandlinje med möjlighet till bad, stora gräsytor för lek och spel, spännande byggnationer, stor fruktträdgård, fint stall med betesmarker för hästhållning, kort sagt möjligheternas gård för generationsboende av sällan skådat slag.
Måste ses! 

 
 
Köpeskilling, för befintliga byggnader enligt avtalet, är sex miljoner (6 000 000) kronor och skall erläggas på tillträdesdagen.
 
Säljare: Botkyrka kommun
Mäklare: J. Mygelby´s International Real State
För vidare information: Ring


Reviderad utställning för Hågelby


 
Ännu en detaljplan (28 sidor) i det komplexa nöjesparksprojektet är nu ute för utställning 3/5 – 18/5 2012. 
  
"Denna revidering är en förändring av detaljplanens storlek. Den bedöms innebära en begränsad påverkan och saknar intresse för allmänheten. Planen behandlas därför med ett enkelt planförfarande.
Bl.a. har Botkyrka Ridsällskap yrkat att den mark , som de disponerar i västra delen av planområdet inte skall ingå i planområdet. Planområdet har därför i den västra delen minskats för att tillmötesgå synpunkten
".
 
Frågan, som då infinner sig är: Vem kommer fortsättningsvis att stå för den delen av marken, kommunen eller exploatören? Det är nog en viktig fråga som inte saknar intresse från den ridande delen av Botkyrkas allmänhet! Vilken säkerhet har ridsällskapet om exploatören tar över marken?
 
 

 
Under rubriken strandskydd kan man läsa att "strandskyddet kommer att ligga kvar inom allmän plats/natur och vattenområdet. Genom detaljplanen anses frågan om tillåtlighet att uppföra olika anläggningar för rekreation, service med mera vara prövad. Formellt krävs dispens och då kan man styra utformningen så att inte växt- och djurlivet väsentligt försämras".
 
Utformning på vad? Också här är det tydligen så att utan bygglov är det fritt fram att uppföra vad helst exploatören önskar!


Stockholm +40 miljökonferens * 2012-05-01

Stockholm +40 miljökonferens 
                        Katarina Berggren,   Timothy Wambua   och   Sten Nordin  (M)
 
Genom regeringens beslut vid +40 konferensen inleds den nya eran för Sveriges miljömål. Vid ministerdialogen med biståndsminister Gunilla Carlsson, Kinas premiärminister Wen Jiabao, riksdagens talman Per Westerberg, statsminister Fredrik Reinfeldt och miljöminister Lena Ek fattades beslut om de frågor som har allra högsta prioritet. Miljön är den viktigaste frågan för mänsklighetens överlevnad. Det gäller att inte bara formulera visioner för en hållbar framtid utan att även reellt minska varje människas fotavtryck i den gemensamma miljön.
 
Ett särskilt etappmål har satts för att senast 2018 integrera värdet av ekosystemtjänster i alla ekonomiska och politiska avvägningar.
 
För att sätta fokus på t.ex. en giftfri miljö och en hållbar markanvändning formulerades ett antal etappmål

 • Begränsa utsläpp av luftföroreningar
 • Kraftigt begränsa särskilt farliga ämnen och farliga ämnen i varor
 • Begränsa ämnen med hormonaktivitet (t.ex. könshormonpåverkan av plaster)
 • Värna om den biologiska mångfaldens värden
 • Skydda alla de ekosystemtjänster som ännu ej prissatts och som vid bortfall kan ruinera ett samhälle (ex. friskt vatten)
 • Bevara hotade arter och naturtyper
 • Öka den biologiska kunskapen om den naturliga genetiska mångfalden

Katarina Berggren, som inbjudits för att hälsa välkommen till luncherna, erbjöds en plats i en sidopanel med representanter från städer runt om i världen. Katarina tycker att detta är fantastiskt spännande och tryckte på hur viktigt det är att måla kommunhuset i grön färg, vilket kan spegla den gröna visionen i kommunen.
 
Vidare tog Berggren upp exemplet med Tullinge vattenverk, vars grundvatten nu är helt förorenat med PFOS från flygflottiljen. Så lätt har kommunen förlorat en ekotjänst.
 
Luftföroreningarna från trafiken på E4 medför mycket höga och oacceptabla värden, speciellt i Alby-Hallunda. Den planerade familjeparken med ca 1.000.000 besökare per år, de flesta bilburna, kommer att än mer förvärra såväl partikelhalten som den marknära ozonen i kommundelen.
 
Den alltmer tilltagande kritiken mot Hågelby nöjespark blev en obehaglig vagel i Katarinas vänsteröga när den biologiska mångfalden, hotade arter och värdet av ekotjänsterna diskuterades.
  

I dag den första maj demonstrerar vi för miljön, för kunskap och insikter samt mot en nöjespark i Hågelby!

RSS 2.0