Företagsamheten i Botkyrka * 2012-10-29

 

Urbota kommun hyllar den fria företagsamheten, så att allt fler kan starta egna firmor eller företag. Det är ju spännande idéer som gynnas i kommunen.

 

Så har till exempel årets företagarpris gått till de unga damerna Catherina Gren och Ase Hachowich. De har under året startat ”Det Gröna Garaget UPA”. Som första kund har till skattemyndigheten angivits den kände handelsmannen G-G Lund.

 

Den belönade affärsplanen var följande:

·         G-G hade dragit på sig skulder till Gröngaraget på 100 000 kronor för div tjänster och utredningar. Intill årets bokslut visste damerna inte hur affären skulle sluta, trots omfattande juristhjälp.

·         Catherina tänkte en stund och kom med den lysande idén.

·         ”Vi säljer en av våra miljöbilar till G-G för just 100 000 kronor så får vi ju betalt för skulden”.

·         G-G var naturligtvis med på affären och betalade 100 tusen för bilen.

·         Catherina och Ase var nu mycket kvittrande glada att affären gick så lätt och nu var skulden löst. De glömde dock att i bokföringen redovisa bortfallet av en miljöbil.
G-G var ännu gladare, han körde därifrån med sin nya miljöbil, som var värd 250 000 kronor.

 

 

Nu finns det i Botkyrka kommun uppenbara likheter med denna affär. En likhet som skrämmer medborgarna, som i slutändan alltid får stå för kommunens dåliga affärer.

 

Följande har hänt och är faktiskt fastslaget i kommunens dokument, Dnr KS/2012:249.

 

Kommunen har lagt ner 11 miljoner kronor för exploatering av Familjeparken i Hågelby.
Som motprestation skall John John Lindgren (FLAB) betala 5,4 miljoner + 650 tusen kronor för byggnader på tomträttsmark och planavgift.

 

Kommunen redovisar i sin Projektbudget att kommunens kostnader för projektet nu är bara

(11,0 - 5,4 – 0,65) = 4,95 miljoner kronor. I själva verket har kommunen avhänt sig alla dessa byggnader till ett uppenbarligen för lågt pris, utan att redovisa nedskrivning av tillgången ”byggnader på tomrätt”. Med rätt bokföring skall summan vara 34,95 milj. kronor.

 

Så enkelt gick det för JJ Lindgren att snurra upp kommunen för ett köp av 8 rejäla byggnader för 5,4 miljoner kronor inom tomträttsmarken, byggnader som är värda c:a 30 miljoner kronor.

 

Så följer därav att dessa affärer har röstats igenom med majoritet i Kommun­fullmäktige.

Det är dyrt att ta lätt på fakta. TP, BP, SD och MP agerade mot beslutet.


Botkyrka kommun anlitar jurister olagligt, ”glömmer bort upphandling” * 2012-10-24

 

Det blev bråttom att få exploateringsavtalet ang. Hågelby nöjespark i hamn!

Riskkapitalisten AdolfsenGroup AS från Norge kom plötsligt in i affären. Kraven från den nye exploatören blev för tuffa och komplicerade. En riskkapitalists affärside är som bekant att tjäna stora och snabba pengar.

Kommunens avlönade jurister hade inte kompetens nog att ro avtalet i hamn så att exploatörerna blev nöjda.

Så gick det som det gick!

 

Den lagenliga upphandlingen av en juristtjänst "glömdes bort" när en juristfirma i Skåne, av vänskapsskäl, anlitades av Åsa Ratcovich, kommundirektören.

 

Illa, mycket illa! Hur många fler oegentligheter kan dyka upp i nöjesparksaffären?

 

Kommundirektören Åsa Ratcovitch beklagar verkligen det inträffade. Jaha!
Så har även kommunens högste tjänstemannachef hamnat mitt i nöjesparkskarusellen. Snurrar den för fort kan man trilla av.

 

Är det fler i kommunen än kommundirektören, som inte förstår omfattningen av nöjesparksaffären?

 

Hur blev då resultatet av juristfirmans välbetalda uppdrag (1,4 milj kr) med exploateringsavtalet? Jo, ett alldeles särskilt komplext och förvirrande avtal med flera underavtal och div bilagor, allt för att gynna en enskild företagare.

 

Katarina Berggrens tidigare försäkran att de anlitat skickliga advokater klingar illa sett ur den synvinkeln att avtalet är anmält till Rikskriminalpolisens Nationella Korruptionsgrupp av Botkyrkas lokalparti Bp samt även till EU  för gynnande av enskild företagare från Botkyrka Salem Naturskyddsförening samt till Förvaltningsrätten.

 

Katarina Berggrens tidigare löfte att detta projekt inte kommer att kosta kommuninnevånarna ett enda öre, kommer verkligen på skam.

Det mullrar allt högre bland medborgarna i Botkyrka. 

Läs Anders Björklunds artikel i Mitt i Botkyrka-Salem 23/10 2012


Bornsjökilens bevarande, en ”ickefråga” för Botkyrkas politiker

 

                                         Stockholmsregionens Gröna Kilar

 

I Hågelby-Skrefsta kommer de sista resterna av Bornsjökilens smalaste del att effektivt exploateras bort. Denna smala remsa natur, som blev kvar efter decenniers byggboom i Botkyrka ligger naturskönt vi sjön Aspens strand. Vajande sädesfält, gula rapsåkrar, skog, berg och öppna landskap möter Din blick där du vandrar i området på gamla grusvägar eller på anlagda ridstigar

 

Denna unika kulturmark med fornlämningar och en läsbarhet från forna dagar är inte tillräckligt värdefull för att bevara till kommande generationer. Så tycker Botkyrka kommun.

Den bördiga jordbruksmarken är också värdelös, som den nu står, anser de styrande "Man kan ju inte gå på den" Bort med den också!

Snart bygger man istället en 60 ha stor nöjespark, tänkt att bli Nordens eller Europas största nöjespark.

Så "nyttogör" Botkyrka kommun ett av de mest värdefulla samhällsnära kultur och- naturområden i miljonprogrammens Botkyrka.

 

Så har vi Skårdal på andra sidan sjön Aspen mittemot Hågelby. Här kommer vi in i ett gammalt idylliskt sommarstugeområde med grusade vägar, slingrande sig runt de stora lummiga tomterna. Det lilla området ligger inbäddat bland skog, åker och ett småskaligt öppet landskap med sjöblänk från Aspen.

Området är en naturlig del av Bornsjökilen och sträcker sig bort mot Lindhov.

Även här har naturen i kilen naggats rejält av en exploatering för 20-30 år sedan, då villor och radhus uppfördes nära Skårdal.

Nu hotas denna rest av Bornsjökilen, i just Skårdal, av ytterligare  expolatering.

Ett stort villaområde med breda asfaltgator skall klämmas in här på fin åkermark och i angränsande skogsområde (som huggs ned).

 

         Naturens våtmarker i ekologisk balans             Foto: PE Svahn

Så raderar Botkyrka kommun ut och bygger in effektiva spärrar i Bornsjökilen runt hela Aspen.

Vad denna misshantering av Bornsjökilens känsligaste delar innebar av förlorade ekotjänster och vad det innebär socialt och ekonomiskt, det har inte de styrande i kommunen någon aning om.

 

Förblindade av en önskan att sudda ut den dåliga stämpeln, som kommunen har och att sätta sig på kartan, görs misstag efter misstag.

 

Här litet märklig kuriosa:

Den 27/2 2011 yttrar sig kommunen i ett ordförandeförslag över Loviseberg i Huddinge kommun.

Huddinge ämnar bygga ett industriområde med hantverk o lager norr om Tullinge i Glömstagången

Vi citerar ordagrant del av Botkyrka kommuns yttrande i det ärendet:

 

Kommunstyrelsen i Botkyrka anser att det föreslagna verksamhetsområdet är för stort och avståndet till befintliga bostäder både i Huddinge och Tullinge är för litet Bekymrade Tullingebor hör av sig till oss och uttrycker sin oro.

 

Kommunstyrelsen i Botkyrka ser att den nu föreslagna utbredningen kommer att medföra påtagligt negativa effekter på värdefull natur, för friluftslivet och för de boende i området. Vi ser att tillgängligheten till bostadsnära natur försämras, invanda promenadstråk och gröna spridningsområden hotas.

 

Kommunstyrelsen i Botkyrka vill också ge uttryck för oro för buller. Vi befarar att buller från de planerade verksamheterna kommer att besvära både boende i närheten och bryta tystnaden i skogen. Tyst natur är en bristvara i stora städer.  Slut citat.

 

Just dessa besvär, som Botkyrka kommun anför mot planerna i Huddinge har många många gånger tagits upp i olika yttranden mot Nöjesparken i Hågelby. Märkligt!

 

Den politiska världen är så full av inkompetensimpregnerade politiker, som svassande minglar runt i små gröna hus och fattar ingenting.

 

Förresten Mp:s motion från 2009 "Säkra Bornsjökilens unika värden", som togs upp och bifölls i kommunstyrelsen 3 år senare ( 6/2 2012 ks/2009:203), vad gör Botkyrka kommun åt den?

En fråga inställer sig osvikligt.

Hur kan Botkyrka ställa sig positiv till Mp:s begäran att säkra Bornsjökilens värden i samråd med grannkommunerna Salem och Huddinge, samtidigt som man mycket målmedvetet håller på att profitera och radera en stor och utpräglat viktig del av kilen?

 

 

.

 

 

 


Botkyrka-Salems Naturskyddsförening arbetar mot Nöjesparken

       Gärdsmyg             Foto: Per Åsander
 
Gå in på Gärdsmygens hemsida (Botkyrka-Salems Naturskyddsförening). Under "Notiser" har föreningen nyss lagt ut och länkar till olika intressanta skrivelser i Hågelbyfrågan. Bl.a. finns föreningens senaste överklagan till länsstyrelsen om detaljplan del 1 att läsa. Även anmälan till EU finns.
Varför inte gå med i föreningen och stödja arbetet mot nöjesparken och för naturskyddet.
 http://www.gaerdsmygen.se/
 

Når Botkyrka regeringens miljömål ? * 2012-10-10

 

Miljökvalitetsmålen beslutades av Riksdagen år 1999 och avsikten är att målen skall uppnås inom en generation.

Om vi till kommande generationer skall kunna lämna över ett hållbart samhälle fritt från allvarliga miljöproblem, krävs ett fortlöpande ambitiöst arbete av näringslivet, myndigheter och kommuner.

Ett särskilt etappmål har satts till 2018 för att integrera värdet av ekosystemtjänster i ekonomiska ställningstaganden och politiska avvägningar.

 

5 av de 13 etappmålen är: Ekosystemtjänster och resiliens (återhämtningsförmåga), biologiska mångfaldens värden, hotade arter och naturtyper, invasiva främmande arter och kunskap om genetisk mångfald.

 

I Botkyrka kommun exploateras snart ett kulturlandskap med anor från forna tider. Jordbruksmark och arkeologiska lämningar, ett öppet landskap med tydlig läsbarhet  får ge vika för en nöjespark, planerad att bli Nordens största (ca 60 ha).

Bland tält och husvagnar, stora ekonomibyggnader, vattenland och åkattraktioner, en asfalterad stadsgata med hotell och handel, campingstugor och mycket mycket mer är det tänkt att 1 milj. besökare per år skall trängas, de flesta bilburna.

 

Så löser Botkyrka kommun regeringens uppsatta etappmål med sin egen långt ifrån klimatsmarta lösning.!

 

Botkyrka kommun exploaterar och säljer bort kultur- jordbrukslandskapet i Hågelby-Skrefsta, ett jordbruk som ger grödor och mat på borden och som dessutom gläder så många naturälskande innevånare i Botkyrka. Landskapet byts ut till en gigantisk nöjespark (inte en näpen liten familjepark).

 

Botkyrka kommun drar in än mer massiv trafik i ett redan plågat norra Botkyrka med oacceptabelt ökande luftföroreningar som följd.

 

Botkyrka kommun har ingen kunskap om ekotjänster och biologisk mångfald  i Hågelby överhuvudtaget. Eller ser inte miljömålen som viktiga.

 

Botkyrka kommun fragmenterar Den Gröna Bornsjökilen och barrikaderar den smalaste viktiga delen av kilen för all framtid.

 

Så motarbetar den "sanna Miljökommunen" Botkyrka kommun regeringens miljömål.


Övertagandet av Hågelby Gård enligt intentionsavtalet granskas * 2012-10-04

        Huvudbyggnaden Hågelby Gård                                       Foto: C-H Ramsay

 

I nästan alla korruptionsskandaler, som blommar upp runt om i vårt land, är förhållandet så att politik och näringsliv har knutit informella band, som sedan sätter konkurrensen och opartiskheten ur spel. Det gynnar de inblandade – både politiker och näringslivets bulvaner – på medborgarnas bekostnad.

 

I en tidigare blogg har vi pekat på ett antal byggnader i Hågelby som kommer att försäljas till FLAB för endast 5,4 miljoner kronor. (Stall, vandrarhemmet, Anna Giertz café, Loge och stallmagasin, 4H´s klubbhus, ekonomibyggnad m verkstad, Hogslaby´s föreningsvilla och hantverks- och presentaffären.)

 

Vi vill nu visa ytterligare några av de anrika byggnader ingående i exploateringsavtalet mellan kommunen och Fam Lindgren AB (FLAB). Dessa byggnader ingår i ett intentionsavtal och är tänkta att övertagas av FLAB så snart det bedöms att byggnaderna och verksamheten genererar ett "positivt ekonomiskt resultat". Det betyder att kommunen "driftar" verksamheten så länge den går med förlust. Dessutom förbinder sig kommunen att bekosta renovering exteriört på samtliga byggnader.

 

Hågelby Gård, Lillgården, Trädgårdsmästarbostaden, Trafikleken, Bigården, Vattentornet, Orangeriet med arkaden och Ekotemplet

 

Dessa byggnader m.fl. kommer kommunen att slumpa bort till FLAB antingen genom hyresavtal eller genom att FLAB förvärvar aktierna i Hågelbyparken AB.
Köpeskilling är icke angiven!

 

Intentionsavtalet är undertecknat av Katarina Berggren, Åsa Ratcovich och J.J. Lindgren.

 


RSS 2.0