Dags att yttra sig om nöjesparkseländet igen!

 

Som väl alla intresserade nu vet så måste Botkyrka kommun göra omtag på hela proceduren för att få detaljplanen godkänd av Länsstyrelsen.

 

Det finns så mycket märkligt och felaktigt i projekt Hågelby Nöjespark att yttra sig om, t.ex.:

 

Kommunen tar ingen som helst hänsyn till att hela området faktiskt är av Nationellt Riksintresse. Länsstyrelsen yttrar sig i en skrift om Riksintresset sålunda: Riksintresset väger alltid tyngre än ett eventuellt motstående lokalt allmänintresse och områden av riksintresse skall prioriteras i den fysiska planeringen.
Kommunen menar att en nöjespark är ett väsentligt samhällsintresse och därför är det okey att förstöra Hågelby-Skrefstas kulturmarker för alltid.

 

Av Riksintresse är också den högklassiga jordbruksmarken i området. Jordbruksmark börjar bli en bristvara i världen. Sverige importerar 50% av all vår mat, det kan vi inte fortsätta med.
Paragraf 4 i Miljöbalken säger att jordbruksmark är av nationell betydelse och får tas i anspråk för bebyggelse och anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen.
Botkyrka kommun tolkar den lagen på sitt sätt och asfalterar glatt över den produktiva jordbruksmarken.

 

Ej heller tar kommunen någon hänsyn till att nöjesparkens bebyggelse och alla attraktioner m.m. byggs rakt över den smalaste delen av Bornsjökilen och påverkar bl.a. den viktiga biologiska mångfalden.

 

Det läsbara herrgårdslandskapet (med alla arkeologiska lämningar under jord) kommer svårligen att kunna uppfattas och upplevas bland tält, husvagnar o diverse stora byggnader. De smala siktlinjer, som kommunen utlovat i sina visioner är ett hån mot kommuninnevånarna, som tidigare har kunnat vistas i det öppna fria landskapet med en vacker vidöppen siktvy ut över åker, äng och sjö.

 

Nöjesparken projekteras för en miljon besökare per år, självklart kommer de flesta med egen bil. Redan i nuläget överskrids gränsvärdet av de hälsofarliga partiklarna. Luftföroreningarna i Alby är att jämföra med de värst trafikerade innerstadsgatorna. Troliga orsaker är att bilarna blivit fler och att den tunga trafiken med diesel ökat markant. Det är svårt att förstå hur miljökommunen Botkyrka tänker här. Den redan hälsovådliga luften kan inte annat än bli katastrofalt mycket sämre när så mycket trafik skall in i Botkyrka. Ansvaret på Botkyrka kommun väger tungt i den här frågan eftersom den planerade exploateringen i Hågelby kommer att drabba Albybornas hälsa.
Dessutom kommer inte vägarna att räcka till för all ny trafik i många många år framåt, innan pengar för nya vägar finns. Det blir osvikligt trafikkaos i området under lång tid framöver.

 

Hästverksamheten kan inte samexistera med en Nöjespark även om det är så kommunens intention är just nu.
Miljöbalken säger att mark skall användas till det som den är mest lämpad till. I detta fall är det självklart att marken i Hågelby-Skrefsta är mer lämpad till en hästverksamhet och jordbruk än en nöjespark. Ingen hänsyn har tagits till den populära och sedan 70-talet inarbetade hästverksamheten där barn och ungdomar i stort antal är verksamma på sin fritid. Detta enda faktum skulle vara nog för Botkyrka kommun att skrota nöjesparksplanerna för gott.

 

Det finns mer att ta upp som är negativt med kommunens exploatering, t.ex. ekonomin. Det tar vi upp i nästa blogg.

 

Sätt igång och skriv ert yttrande som skall vara inne senast den 20/5 2013. Adressen är :

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Botkyrka Kommun
14785 Tumba


Stor ilska mot att boende får betala för gator i Skårdal, Botkyrka * 2013-04-25

Befintlig väg i Skårdal, invid marker som kommunen tänker exploatera med bostäder

 

Det är inte bara Hågelby Nöjespark utan även vägkostnaderna i Skårdal som upprör medborgarna, vilka rasar mot kommunens diktatoriska fasoner.

 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=5515027

 

Läs artikeln med kommentarer och lyssna på de tre intervjuerna. Mycket intressant och avslöjande!

Skårdal ligger tvärs över sjön Aspen, mittemot Hågelby-Skrefsta.


Samhällsbyggnadsnämnden försöker igen med repris av familjeparken i Hågelby

                              Vårflöde i Älvestaån, en strandskyddad biotop

 

En populär repris” benämnde ordf. Peter Nyberg punkt 17 i föredragningslistan, beslut om förnyad utställning av detaljplan för del av Familjeparken Hågelby.

 

Istället för det hett efterlängtade laga kraftbeslutet, måste nu handlingarna upp på bordet igen beträffande familjeparken i Hågelby. Stor brådska i tidigare kommunal handläggning gjorde att det blev fel.

 

Ett område, som Botkyrka Ridsällskap arrenderar till år 2023 för sina hästar, togs i anspråk till detaljplanen för tält och husvagnar. Detta område var kommunen naturligtvis tvungna att lämna tillbaka till BRS.
Ett nytt område lades då till i detaljplanen för att kompensera förlusten av viktig tivolimark. M a o, detaljplanen ändrades och borde ha ställts ut igen. Av någon anledning ”missade” kommunen det och använde sig av enkelt planförfarande, vilket ju också gick snabbare.

 

Det framkom nu på nämndmötet att kommunens åsikt är att felet ligger hos Länsstyrelsen, som givit kommunen sken av att ett enkelt planförfarande var tillräckligt. Citerar vänster-partiets A Herdy: ”Anmärkningsvärt att Länsstyrelsen tar 8 månader på sig”.
Felet ligger snarare på okunskap (eller vad det nu var) hos politiker, tjänstemän och inhyrda konsulter.
Ulla Ryk, tjänsteman i kommunen, presenterar gamla handlingar från detaljplanen för att informera tillsynes trötta o ointresserade nämnddeltagare. Ingenting, absolut ingenting har ändrats i planförslaget, trots alla allvarliga överklaganden.

 

Så klubbades detaljplanen att än en gång gå till utställning. Protokollet justerades omedelbart vid klubbslaget. Det är ännu mer fasligt bråttom.
Tullingepartiet och Miljöpartiet deltog ej i beslutet bl.a. på grund av oklarheter i detaljplanen och att den medför grava ingrepp i det känsliga naturområdet.

 

Sorgligt men sant: Majoriteten av alla Botkyrkas politiker tycks helt oförmögna att inse att de bedriver en rent destruktiv miljöpolitik.

 

Den nygamla planen kommer att ställas ut den 29/4 till 20/5 2013 i kommunalhuset i Tumba och på medborgarkontoren.

 

Det är viktigt att alla som känner sig berörda eller kränkta av exploateringen inkommer med yttranden under utställningstiden. Endast då kan man överklaga och föra sin talan till Länsstyrelsen.


Samhällsbyggnadsnämnden kallar till brådskande möte

                     Visset och utblommat

 

I Botkyrka kommuns hemsida läser vi att kommunen den 12/4 -13 kallar till öppet möte i samhällsbyggnadsnämnden till tisdagen den 16/4 kl 18:30 i Kommunalhuset i Tumba plan 2, rum 3.

 

Hur i hela friden skall nu kommunen driva detta byk om nöjesparken vidare för att ”uppnå minsta möjliga försening” som Peter Nyberg själv har uttryckt det. Kan det verkligen vara rimligt att efter Länsstyrelsens sågning av detaljplan 1 inom 20 dagar återkomma med förslaget för förnyat beslut.

 

Tror verkligen Nyberg att det extremt skandalösa och klandervärda förslaget om utradering av de goda markerna vid Hågelby blir bättre av att upprepade gånger krängas vidare i den politiska beslutsprocessen?

 

På tisdag kommer således ordf. Nyberg att presentera det nygamla förslaget. Vi kommer att bevaka att alla de hänsyn, som framkommit vid överklagandet av planen, tillgodoses.

 

Riksintresset respekteras ej
 Landskapet påverkas och skadas påtagligt för all framtid
 Det rörliga friluftslivet påverkas mycket negativt
 En fördjupad artinventering fattas
 Bornsjökilen tas i anspråk och fragmenteras
 Jordbruksmarken förstörs
 Den känsliga biologiska mångfalden fördärvas
 Ridverksamheten försvåras påtagligt
 Avtal och förtydliganden angående hästverksamheten fattas
 Bristande samråd med Ridsällskapet
 Strandskyddat område kring Elvestaån bebyggs och asfalteras
 Otillfredsställande väglösningar
 Detaljplanen strider mot ett flertal lagar, t.ex. miljöbalken, kulturminneslagen och konkurrenslagen
 Planen medför en oacceptabel ökning av biltrafik

 

Nöjesparken är inte bara ett visset projekt utan även en varböld som nu utvecklas till en cancersvulst.


Stopp för Nöjesparken i Hågelby! * 2013-04-12

                                                            Blindstyre

 

Peter Nyberg, (ord.f. i Samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka) säger i lokaltidningen Mitt I den 9/4 2013 ”Vi hoppas att överklaganden hanteras skyndsamt men saken ligger inte hos kommunen nu”.
Ett formellt fel begicks som bekant av nämndens tjänstgörande politiker. Felet måste rättas till. En ny process med utställning och samråd måste till, innan detaljplanen ev. kan godkännas och så småningom gå till laga kraft. ”Saken” ligger i allra högsta grad på kommunen även om Peter Nyberg tycker något annat.

 

Man måste ifrågasätta kompetensen hos kommunens förtroendevalda och tjänstemän att ro ett så här stort projekt iland.
Till hjälp för att klara alla juridiska blindskär anlitades advokatfirman Lindahl KB *) av kommunen för dyra skattepengar, ca 2,18 miljoner kronor. Det hjälpte föga, ett nytt blindskär kom i vägen – handläggandet av en omarbetad och utökad detaljplan gjordes med ett enkelt planförfarande.
Advokatfirmans blunder kostar kommuninnevånarna ytterligare skattekronor!

 

Hela överklagandeprocessen visar emellertid ett massivt motstånd mot en etablering av en nöjespark i Hågelby´s vackra landskap. Det kan inte avfärdas så enkelt med ett nytt försök att i all hast ställa ut detaljplanen något reviderad. Botkyrka Ridsällskap, Hågelby Stallförening, Naturskyddsföreningen representerar ett mycket stort antal medlemmar och utgör även en röst för Botkyrkas medborgare.

 

Peter Nyberg måste lära sig att eftertänksamt lyssna på medborgarnas vilja.
Det är så som en demokrati skall hanteras!
I annat fall kan utgången vid nästa val ge ett underbetyg (F).

 

Är det inte fler än kommundirektören, som gjort fel och som nu borde tassa ut bakvägen från det gröna huset.

 


*) Samma bolag som olagligt utan upphandling anlitades av kommunen under 2012.


Skammen i skumma Hågelbyaffären * 2013-04-06

                      Samhällsbyggnadsnämndens ordförande

 

Vi läser på kommunens hemsida: ”Kommunen ska nu sätta sig in i Länsstyrelsens beslut om upphävelse av detaljplan 1 genom att fastställa hur projektet ska drivas vidare för att uppnå minsta möjliga försening”.
Peter Nyberg, ordf. I samhällsbyggnadsnämnden, säger vidare att ”familjeparken är ett mycket viktigt projekt för kommunen och som skall hanteras på rätt sätt”.
Förseningen, som Peter Nyberg nämner, ja den förorsakade kommunens förtroendevalda och tjänstemän alldeles själva genom att med sin heta önskan och med bristande kunskaper brådskande försöka baxa igenom ett enkelt planförfarande utan upptäckt.

 

Hur man handskas i planfrågor är inte det en elementär kunskap när man sitter i samhällsbyggnadsnämnden?
Peter Nyberg antyder vidare i den tillrättalagda och korta informationen att ”projektet skall hanteras på rätt sätt”.
Vad betyder det? Vad är rätt sätt för miljökommunen Botkyrka?

 

I en demokrati är, förutom val på valdagen, även utställning av planförslag, yttranden och överklaganden den allra sista förlängningen av medborgarnas vilja.
Peter Nyberg anbefaller dock en mer diktatorisk hantering av nöjesparken i Hågelby. Men nästa år är det val, det är då Du straffar de självrådiga politikerna. Du avgör.

 

Vad har nu bl. a. framkommit vid medborgarnas överklagan till Länsstyrelsen:
 Landskapet påverkas och skadas påtagligt för all framtid
 Det rörliga friluftslivet påverkas mycket negativt
 En fördjupad artinventering fattas
 Bornsjökilen ianspråkstages och fragmenteras
 Jordbruksmarken förstörs
 Riksintresset respekteras ej
 Den känsliga biologiska mångfalden fördärvas
 Ridverksamheten försvåras påtagligt
 Avtal och förtydliganden angående hästverksamheten fattas
 Bristande samråd med Ridsällskapet
 Strandskyddat område kring Elvestaån bebyggs och asfalteras
 Otillfredsställande väglösningar
 Detaljplanen strider mot ett flertal lagar, t.ex. miljöbalken, kulturminneslagen och konkurrenslagen
 Planen medför en oacceptabel ökning av biltrafik
 Inkorrekt utställningsförfarande

 

Länsstyrelsen skriver som avslutning att upphävelse av antagandebeslutet grundas på felaktigt planförfarande och tillägger att vid denna utgång prövas inte övriga invändningar.

 

Vill Du läsa det 15 sidor långa beslutsunderlaget från Länsstyrelsen kan Du få den som en wordfil genom att kontakta mig via e-post: ch.ramsay@tele2.se

 

Beslutet kommer snart att läggas ut på Naturskyddsföreningens hemsida:

http://gaerdsmygen.se

 

Se även Botkyrkapartiets blogg i frågan: http://botkyrkapartiet.se/blog/ 


Länsstyrelsen upphäver detaljplan 1 för Hågelby * 2013-04-02

 

Kommunen har vädjat till några olika myndigheter, som behandlar överklaganden om Hågelbyprojektet, att skynda på ärendena. Det är bråttom nu!

 

Det är av stor vikt att projektet kan realiseras enligt den tidplan som parterna räknat med. Kommunen vill därför understryka att en så skyndsam behandling som möjligt av detta ärende är av stor vikt”.

 

Men så satte Botkyrka Kommun själv en käpp (nej en stock) i hjulet för nöjesparken.

 

Av någon mystisk anledning valde Botkyrkas förtroendevalda att felaktigt använda ett sk. förenklat planförfarande, när den reviderade detaljplanen från 24/4 2012 skulle antas.

 

Anmärkningsvärt antogs den bedrägliga detaljplanen av kommunfullmäktige i juni 2012. Ingen i fullmäktige såg fusket, eller om någon såg det valde denne att hålla tyst. Går det så går det.
Grumlighet, dimma och trixande utmärker hanteringen av detaljplan 1 för Hågelby.

 

Men nu den 2013-03-27 kom bakläxan från Länsstyrelsen!

 

LÄNSSTYRELSEN UPPHÄVER Kommunfullmäktiges i Botkyrka beslut av den 14 juni 2012, i den del det avser att anta detaljplan för del 1 av Familjeparken, Hågelby i Botkyrka kommun.

 

Om enkelt planförfarande säger Länsstyrelsen:
Gällande frågan om att i slutskedet av detaljplaneprocessen övergå från normalt till enkelt planförfarande gör Länsstyrelsen följande bedömning. För att kunna tillämpa enkelt planförfarande krävs att förutsättningarna enligt 5 kap. 28 § ÄPBL är uppfyllda. Det innebär således att planen skall vara av begränsad betydelse, sakna intresse för allmänheten samt vara förenlig med översiktsplanen. Inte något av dessa kriterier är uppfyllda för ifrågavarande detaljplan och det har därmed inte varit möjligt att övergå till ett enkelt planförfarande.

 

Litet längre fram i texten konstaterar Länsstyrelsen att ”ändringarna inte enbart inneburit att en viss del av planområdet undantagits utan även att planområdet utökats åt ett håll som inte tidigare varit föremål för samråd eller utställning. Detta förhållande medför att en ny utställning inte kunnat undvaras och att en utställning borde genomförts enligt bestämmelserna om normalt planförfarande”.

 

De felaktigt antagna handlingarna är signerade av de ytterst ansvariga, Katarina Berggren och kommundirektör Åsa Ratcovich!
Samma Åsa R. som underlät att göra lagenliga upphandlingar med en advokatfirma och som omgående fick sparken som kommundirektör. Med sig fick hon 1,1 miljoner i avgångsvederlag!

 

Hågelby Nöjespark är en kostsam affär. Bristande kompetens och seriositet hos förtroendevalda och deras tjänstemän ökar på kommunens skuldberg och tär katastrofalt på skattebetalarnas pengar.

 

Det är valår snart!


RSS 2.0