Året som gått i Botkyrkas´s nöjesparkssyndrom * 2013-12-31

 

 

I sköna maj 2013 ja då var det dags för kommunen att återigen och för 3:e gången presentera en nygammal version av detaljplan 1 för nöjesparken.

 

Under höstmånaden september 2013 slog Regeringen fast att något upphävande av strandskyddet vid Aspen och Elvestaån (Katarinas Dike) inte kunde ske. Strandskyddet ligger således kvar! Och detaljplanen måste återigen omarbetas!

 

Så i Luciatider 2013 tycker Samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka att detaljplanen är så bra och uppiffad att den kan ställas ut igen!

 

Men sedan en tid har det pyrt och jäst runt Hågelbyprojektet. Projektledare och investerare är otillfredsställda, otåliga och griniga.
Så lagom till ”julefrid i varje hus” får några tjänstemän i kommunhuset personlarm av rädsla för Staffan Holms hotfulla attityd. En verbal yxa hållen av Staffan Holm florerar.

 

För att om möjligt rädda den problemfyllda nöjesparksaffären tar Staffan Holm sk time out.
Om han stoppat undan yxan, ja det får år 2014 utvisa.

 

Vi som bloggar om Hågelbyeländet (sedan år 2010) kan inte annat än att önska ett Gott Nytt Hågelbyår. Vi tycker att följande citat från bibeln på något sätt passar in på året som gått i Hågelby Skrefstas kulturmarker:
”Om trädgårdsmästaren finner att fikonträden inte ens på tredje året bär frukt, slipa yxan och hugg dem ned”.

 

PS Har ni missat turerna runt yxan i Botkyrka – Hågelby? Varsågoda här är länkarna till Södra Sidans utmärkta artiklar om kommunens problem.
Mycket läs- och tänkvärt!

 

LÄNK1   LÄNK2   LÄNK3   LÄNK4


Årets julklappar från Botkyrka Kommun * 2013-12-24

 
 
Medborgare, skattebetalare, naturvänner, kulturintresserade och hästfolk vägra dessa klappar!!
 
 
Årets julklapp till Botkyrkas förtroendevalda och tjänstemän är boken ”Vår tid på jorden” av Johan Rockström och Mattias Klum.
 
 
                                God Jul önskar vi som bloggar

Interna utredningen inom Botkyrka kommun ej klar * 2013-12-20 kl 12:00

          Ett knapptryck fel -och allt kan vara fel                      Bild: evry one

 

Extra Extra

 

Den interna utredningen om misstänkt fakturahantering på samhällsbyggnadsförvaltningen som initierades i höstas är inte klar som tänkt var i december. Det oberoende revisionsföretaget EY beräknas lämna sin slutrapport den andra veckan i januari.

 

Skälet är att frågan har en större omfattning än vad som förutsågs i höstas när utredningen inleddes. Omfattningen är avsevärt större än de 565 000 kr som misstänktes i oktober. Hela utredningen omfattar – som tidigare nämnts – granskning av fakturor på cirka 20 miljoner som betalats sedan 2008.

 

Polisanmälan lämnades in den 25 oktober. Brottsmisstanken kvarstår och EY (tidigare Ernst & Young) lämnar så snart möjligt är sin rapport till polisen.

 

- Hela frågan är djupt olycklig, säger samhällsbyggnadschef Magnus Andersson. Vi accepterar inte ett otillåtet eller ovarsamt hanterande av skattemedel och arbetar kontinuerligt med att minska risken för att ett sådant missbruk ska kunna förekomma.

 

Referens: 


Utställning av del av detaljplan för Hågelby nöjespark * 2013-12-18

 Hågelby Familjepark –Långt ifrån lagom hållbart-   dvs ohållbart

 

 

För 4-e gången finns nu detaljplanen för familjeparken på en utställning. Denna gång har kommunen valt att begränsa platsen för utställningen till kommunalhuset plan 7. Dessvärre saknas bord och stolar.

 

Utställningen har beslutats att pågå från den 16 dec 2013 till söndagen den 19 jan 2014. Observera att kommunhuset är stängt lördagar och söndagar samt att de stänger porten kl 16.30. Under utställningstiden infaller jullov, julhelg, nyårshelg och trettondagshelg. Många tar semester eller mellandagsledigt under denna tid. Ansvarslöst att besluta om en så kort utställningstid!

 

Du som vill yttra dig igen hänvisa till ditt förra yttrande och lägg till vad du anser som nya synpunkter.
Det finns många vägledningar i våra tidigare bloggar till hjälp.


Yxhugg går igen * 2013-12-16

 

 

Det stormar kring Hågelby´s riskfyllda nöjesparksprojekt. Läs Södra Sidans väl underbyggda reportage om fallet, LÄNK1 och LÄNK2.
Det är uppenbart att Botkyrka kommuns långtgående planer och bristande kompetens ställer till problem.
Riskapitalbolaget Adolfsen Group i Norge börjar tappa tålamodet.

 

Uppenbart är också att kommunen skapar arbetstillfällen åt vaktbolag, jurister, JO, EU, Förvaltningsrätten, Länsstyrelsen, Kammarrätten och Regeringen.
Arbetstillfällen, som kostar skattekollektivet pengar. T.ex. har advokatfirman Lindahls i Malmö hittills kostat c:a 4 miljoner för Hågelbyprojektet.

 

Så till Staffan Holm, som vill fylla igen vad han kallar ett ”sumphål” med enorma massor byggavfall för att ”tillskapa” bl.a. en väg från E4 in i nöjesparksområdet.

 

”Staffan Holms Sumphål” visar sig vara ett lövträdsrikt större naturområde norr om den gamla skidbacken, mellan Eriksbergs industriområde och motorvägen. Ett naturområde som med sina lövmassor effektivt skärmar av buller och partiklar från E4. En uråldrig sumpmark med metertjockt torvlager på blålergrund, en av många värdefulla ekotjänster i Botkyrka. Hela detta område kan vara en skyddsvärd biotop, en inventering bör utföras.

 

Vem bekostar det arbetet och den vägen och vad kostar de förlorade ekotjänsterna?


Hågelby nöjespark uppe för beslut igen * 2013-12-10

                    Marionetteater i SBN                                  Foto:  C-H Ramsay

 

 

Så klubbades Hågelby detaljplan igenom för 4-e gången i samhällsbyggnads-nämnden för utställning den 16/12 2013 till 19/1 2014.
Utställningstiden är 19 arbets-dagar, men är full av klämdagar, många är bortresta kring jul- och nyårshelgen och kan inte ta del av handlingarna.
Skamlöst kort tid mitt i jullovet för en utställning!

 

Det är märkligt att notera hur blåögda och kritiklösa V, S, KD, FP och M är när det gäller utraderingen av natur- och kulturmarken i Hågelby. De partierna röstade således för att godta den förelagda detaljplanen att gå till utställning.

 

TUP presenterade starka argument för ett avslag av hela planen. De poängterade att projektets ekonomi är en katastrof och medför förödande ingrepp i ett ytterst känsligt område. Dessutom är det helt oacceptabelt att endast detaljplanera en del av nöjesparken. TUP underströk att den allvarliga och hotfulla konflikten mellan kommunledningen och exploatörens representant skall vara skäl nog att lägga ned planen. TUP reserverade sig mot nämndens beslut.

 

MP anser att parkeringsfrågan är oklar och skall vara löst innan ett antagande. Vidare att utställningstiden är alltför kort och att kommunen tar alldeles för stor risk och kostnader för projektet.

 

Så till det allvarliga: Ansvarig tjänsteman för handlingarna kunde efter press avslöja att exploatören och investerarna med eftertryck tvingat igenom en så kort hanterings-tid som möjligt, dvs utställning till den 17/1 2014 och kräver att kommunfullmäktige behandlar (dvs godkänner) planen den 27/3 2014.
Det torde betraktas som övergrepp i rättssak. En exploatör dikterar inga villkor!

 

Se upp alla politiker, ni arbetar på mandat från väljarna, ni förvaltar medborgarnas egendom och ni hanterar medborgarnas skattepengar.


Hågelby Stallförening PRESSINFORMATION Tumba 5 Dec 2013 Kommunens agerande tvingar Hågelbystallet att lägga ner!

                                                                 Källa:  Hågelby Stallförening

 

 

En sportverksamhet med majoriteten tjejer får inget aktivt stöd av Botkyrka Kommun trots löften!

 

Stallföreningen tvingas nu lägga ner sin verksamhet trots Botkyrka Kommuns löften i samband med planering för den nya nöjesparken i Hågelby-Skrefsta-området. Löften som givits både skriftligt och muntligt ang. kommunens aktiva medverkan till godtagbara ersättningslokaler.

 

Kommunen har nyligen antagit ett politiskt program för idrott och sport där främjandet av tjejidrott har hög prioritet.

 

Det är beklagligt att ansvariga politiker inte tar tillfället i akt att stödja och satsa på en tjejsport som ridning och tävling, utan verkar se detta enbart som en privathobby för välbeställda.

 

Kommunens inställning är att de av dem utpekade lokalerna med stora renoveringsbehov, är tillräckligt för att uppfylla det löfte om ersättningslokal man givit. Vi vill inte tro att Kommunens ljumma inställning kan ha något att göra med att Stallföreningen flera gånger överklagat i ärendet om ny nöjespark i området.

 

Stallföreningen vill att kommunen tar upp tråden om användbar ersättningslokal igen och då även diskuterar finansieringen så att frågan får ett hedersamt slut.

 

Här har vi en chans att göra något med positiva avtryck för främst kvinnors och tjejers sport i kommunen!

 

/Hågelby Stallförening


Bloggkommentar:

 

Att hästsporten med åren utvecklats till en betydande näring och står för en ansenlig andel av BNP, det har politikerna i Botkyrka ännu inte förstått.

 

Hästsporten i Sverige omsätter i samhället 46 miljarder kronor, genererar över 4 miljarder i skatteintäkter och skapar sysselsättning för motsvarande 28 000 heltidstjänster.

 

Se länken ”Hästen i Sverige”  http://hippocampus.slu.se/hasten.pdf


Elvesta Säteri och dess kulturmarker * 2013-12-04

                              Elvesta  Säteri                                       Källa:  Wikipedia

 

Från Alby Gård och dess radhusbebyggelse rider jag vidare på den medeltida Göta Landsväg, nyligen delvis asfalterad.
Nästa herrgård i landskapet, Elvesta Säteri med anor från 1100-talet, ligger inbäddad i lummig lindgrönska vid den pastorala Tullingesjön. Elvesta ligger i dalgången mellan 2 höjdryggar. Mitt i dalgången rinner en å sakta genom jordbrukslandskapet, en å som än idag förbinder sjön Aspen med Tullingesjön, Albysjön och Mälaren.

 

                    "Katarinas dike"

 

Detta viktiga avrinningssystem blev nyligen nedklassat som ett enkelt dike av Botkyrka kommuns ”miljökunniga” kommunordförande.

Ån har tidigare varit tillräckligt flödande för att kunna driva en kvarn (fram till 1930).
På 1800-talet när uppodlingen av jordbruksmarken tog fart rätades Elvestaån ut. Men här i slutet av åns färd mot Tullingesjön är den fortfarande meandrande (slingrar sig) som i fornstora dagar.

 

Vi har tagit oss genom skogen bakom Elvestas byggnader, upp på en höjdrygg, där två fornborgar funnits, som sannolikt fungerat som ”farledsborgar” dvs borgar som skydd vid den viktiga Flottsbroleden. Rösen med minnestavla kan ses på en höjdrygg NV om gården.

 

Min historiska ritt leder mig vidare längs den smala grusvägen mellan den bördiga och fortfarande brukade åkermarken. Marken ägs dessvärre av Botkyrka kommun vars policy tycks vara att inte skydda jordbruksmark enligt Miljöbalken.

 

M.a.o. denna mark ligger också i riskzonen för att så småningom exploateras.
Noterar att redan år 1975 uppdrog Lantbruksnämnden åt kommunen att inventera jordbruksmarken. Åkermark som ansågs bördig undantogs då från exploatering. Sträng sparsamhet förespråkades vid markanvändning för andra ändamål än jordbruk.

 

Det var då det! Idag däremot förespråkas kraftig exploatering av de sista samhällsnära jordbruksmarkerna i Botkyrka, som tillika utgör kulturlandskapet.

 

Markens grödor garanterade överlevnad redan på stenåldern. Forntidsmänniskan i många släktled har i den odlade jorden haft sin livsgrund. Efter bästa förmåga har våra tidigare generationer utformat kulturlandskapet och lämnat det i arv till oss att förvalta. Dessa vingslag från forna tider känns tydligt här på Elvestas marker som idag ingår i ett större område av Riksintresse.

 

En frisk galopp uppför en brukningsväg tar mig till Lilla Dalen. Vid kanten av öppen jordbruksmark ligger det lilla rödmålade torpet med sina gulmålade knutar och fönsterfoder, som markerar tidigare samhörighet med mangårdsbyggnaden Elvesta.
Torpet, ett av få genuina dagsverkstorp som finns kvar i dessa trakter, skuggas av en pampig mycket gammal ek.
Idag ägs torpet av Botkyrka kommun, som renoverade det kring år 1990.

 

Vi lämnar Elvestas marker ”där kontinuiteten i landskapet lätt kan följas på ett pedagogiskt sätt”. Min ritt i de omväxlande och historiska kulturmarkerna går längs Lilla Dalens kyrkogård mot Hågelby.

 


Källa:   Botkyrkabygd Från Mälarstrand till Österhav samt
          Botkyrka Kulturmiljöinventering Del 1 och 2 av
          Kulturminnesvårdsprogrammet


          Bägge böckerna är utgivna av Botkyrka kommun


RSS 2.0