Hågelby Skrefsta utvecklas mot ödeläggelse * 2013-07-29

                                                                                         Foto: C-H Ramsay
          Sundskär i Roslagens yttre skärgård. Hit når inga klåfingriga politiker

 

 

Bortom ek, tall och orörd natur blottas det tragiska. Där det en gång fanns ett underskönt eklandskap, med fria vyer och böljande rapsfält, finns snart en bortsprängd och bortförd naturrikedom. Kvar blir ett ingenting.
Istället breder nu asfaltvägar ut sig bland tält och husvagnar, en bred gata kantad med hotell och handel tronar på före detta åkermark. Uthyrningsstugor ligger i täta klungor vid Aspens strand, där en gång ståtliga albestånd med sockelbildning växte. Albestånd, som fungerade som en naturlig och effektiv rening och översilningsyta på ytvattnets väg till Aspens sjö.

 

Nu är naturen i Hågelby snart tillintetgjord och förstörd. Kommunens ”sakkunniga” politiker kallar det ”att tillgängliggöra så att fler får njuta av den fina miljön och den unika naturen”.
Men den unika naturen kommer ju inte att finnas kvar!


Moment 22 i Hågelby nöjespark * 2013-07-23

           Vänstervindar är alltid lika farliga, varifrån de än kommer
 

I sociala medier läser vi en kommentar av Mats Einarsson (v) med anledning av vår förra blogg om luftföroreningar i Alby.

 

Einarsson skriver: ”Hågelbyleden måste dras i ett nytt läge om problemet ska kunna lösas - bort från bostäderna i västra Alby och istället genom industriområdet längre söderut (vid Kumla Gårdsväg). För att det ska bli ekonomiskt möjligt behöver bl.a. Familjeparken komma till stånd. Det är givetvis inte det enda argumentet för Familjeparken, men att den möjliggör en lösning av trafiksituationen i Alby var en viktig pusselbit i kommunens ställningstagande”.

 

Så vitt vi kan förstå av Einarsson´s inlägg måste nya vägen byggas för att betjäna nöjesparken, samtidigt som nöjesparken måste byggas för att finansiera vägen. Här råder moment 22.

 

Sakkunniga personer är ense om att det är endast minskad trafik som kan förbättra luftmiljön. I det perspektivet framstår nöjesparken som en mycket problematisk och orimlig lösning för att förbättra luftmiljön med sina 1 000 000 prospekterade besökare per år till nöjesparken.

 

De sydvästliga vindarna som dominerar i området sprider trafikens luftföroreningar även från den nya vägen till ett redan drabbat Alby. Problemet har bara flyttats en bit bort. Vindarna frågar inte politikerna om lov.

 


Luftburna partiklar i Alby hälsofarligare än väntat * 2013-07-15

 

 

Såväl Dagens Nyheter som Svenska Dagbladet har i dagarna tagit upp problemen med luftföroreningar.

 

Långvarig exponering för luftföroreningar ökar risken för lungcancer, även om de uppmätta nivåerna av partiklar i luften ligger under EU´s gränsvärden. Det visar en stor studie som nu publiceras i vetenskapstidskriften The Lancet Oncology.

 

Göran Pershagen, professor vid institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet, säger: ”Det tycks finnas ett linjärt samband mellan halten av föroreningar och partiklar och hälsorisken”.

 

Med ledning av ovanstående är det rimligt att förutsäga att lungcancerfallen kommer att drastiskt öka i Alby och närliggande områden på grund av den ökande belastningen från de bilburna nöjesparksbesökarna.

 

Vad gör då kommunen åt det allvarliga problemet med dessa hälsorisker? Jo, de ökar antalet miljöbilar i kommunens bilpark! Är det någon som tror att det räcker!

 

Den enda strategin att skona Albyborna från ytterligare miljöbelastning och ohälsa är att avbryta planerna på den trafikgenererande nöjesparken.

 

Ni vet väl att Ni kan yttra er om Hågelby nöjespark t.o.m. den 31 juli. Kommunen har på sin hemsida öppnat en möjlighet att där svara på vad Du som medborgare anser om nöjesparken. Passa samtidigt på att läsa ”Miljökonsekvensbeskrivningen” om Hågelby, där allvarliga fakta redovisas mot en exploatering.
Det är just det dokument som kommunen undanhöll medborgarna vid tidigare utställning.
Var så goda här kommer LÄNKEN till hemsidan


Luften i Alby sämst i Botkyrka * 2013-07-04

        

                                          Frisk och sjuk lunga

 

Botkyrkaborna skall må bra”, ett av kommunens mål enligt Ålborg+10 deklarationen.

Och det är ju bra!!
Men det gäller inte Albyborna. När en million besökare, de flesta självklart bilburna, väller in till kommunens planerade storsatsning (Nöjesparken i Hågelby) ökar per automatik luftföroreningarna. Delar av Alby är som bekant redan nu hårt drabbad av hälsoskadliga partiklar och gifter, främst kvävedioxid. Problemet är till stor del E4-ans trafik, där bland annat dieseldrivna transportfordon ökat markant.

 

Vad säger Botkyrka kommuns ”Rapport 2011:1 Luftföroreningar i Botkyrka kommun – Mätdata 2010”:

 

Det finns en mätplats i Alby, över Albyvägen från Domarebacken till Lagman Lekares väg. Den är strategiskt placerad, eftersom här är en av de mest påverkade platserna i kommunen, där människor bor och vistas. Platsen är utsatt för luftföroreningar, från E4 trafik, Hågelbyleden och dess anslutning till motorvägen samt det expansiva industri- och handelsområdet i Eriksberg. Hågelbyleden är dessutom den mest betydelsefulla länken för trafik till och från Botkyrka kommun.

 

All exploatering i kommunen söder om Alby påverkar trafikflödet på Hågelbyleden. Även topografin har en ogynnsam effekt på halterna av skadliga ämnen.

 

År 2010 klarades inte miljökvalitetsnormen (avseende kvävedioxid) i Alby till skydd för människors hälsa. Dygnsmedelvärdet överskreds 19 ggr mot tillåtna 7 ggr. Medelvärdet per timme överskreds 219 timmar. Miljökvalitetsmålet för årsmedelvärdet överskreds 724 gånger.

 

Kvävedioxid bildas vid förbränning speciellt i dieselmotorer. Från ett miljöperspektiv är kvävedioxid en av de mest skadliga luftföroreningarna i den industrialiserade världen av två anledningar. Dels är den i sig mycket irriterande på luftvägarna med astma som följd och dels bidrar den till bildandet av marknära ozon och fria syreradikaler. Av ca 3000 nya fall av lungcancer, som människor drabbas av i Sverige, har luftföroreningar, främst kvävedioxid, bidragit till ca 300 fall med dödlig utgång.

 

Satsningen på en extraordinärt trafikgenererande nöjespark mitt i Hågelby´s kulturlandskap står i stark kontrast till kommunens uppsatta miljömål. Albyborna är förlorarna med en extremt sämre luft och blir dessutom av med sitt mycket näraliggande och lättillgängliga friluftsområde i grön orörd natur.

 

Vidare satsas det på en utbyggd industri- och handelsplats i Eriksberg samt en stor och stadsliknande förtätning i Alby med ett än mer ökat trafiktryck med föroreningar. 

 

Kommunens politiker har ansvaret för miljön och människors hälsa.

 

Se Naturskyddsföreningens Botkyrka-Salem´s film om Hågelby nöjespark med inslag av Alby´s luftföroreningar:   http://vimeo.com/43246542 


RSS 2.0