Botkyrka går emot sin översiktsplan redan innan den är färdig * 2013-05-29

                     Översittsplan                      -förlåt "Översiktsplan
 

Den nu gällande översiktsplanen (Öp) är från 2002 och aktualitetsförklarad 2006.

 

År 2007 började planeringen för Hågelbys familjenöjespark. Den då och även nu gällande Öp förklarade det aktuella området för nöjesparken för bevarandeområde.
Det är ett område som dessutom är av Riksintresse ur kultursynpunkt, det ligger mycket samhällsnära och består av ett sammanhängande obrutet landskap.
Området är rikt på arkeologiska lämningar.

 

Ett unikt landskap fyllt av olika värden som aldrig går att ersätta vid en exploatering.

 

Fakta som inte bekymrar de styrande i Botkyrka det minsta. Planerna på nöjesparken är långt gångna. Kommunen har gladeligen gått emot sin egen gällande Öp.

 

Nu ligger en ny Öp för godkännande och beslut. Det är en intressant läsning. Kommunen förklarar i den nya planen sig vilja spara sammanhängande grönområden och skydda jordbruksmarken.
Kommunen ser sjöarna och landsbygden som en tillgång och vill underlätta för att tystnad, avskildhet och lugn skall kunna upplevas.
Kommunen vill bevara landsbygden, stärka sambanden inom och mellan de stora sammanhängande grönområdena genom passager och ekodukter.
Kommunen vill skydda de artrika ekosystemen, dricksvattenförsörjningen och Botkyrkabornas behov av stränder.

 

Så vad gör kommunen? Jo, kommunen exploaterar och fullbebygger Botkyrkas sista samhällsnära sammanhängande kultur och jordbrukslandskap, som dessutom är mycket rikt på fornlämningar.

 

Redan innan den nya Öp är färdig har Botkyrka gått emot den. I samma andetag som Botkyrka säger sig värna om de unika och bevaransvärda värden som finns i Hågelby – Skrefsta, förklarar kommunen Hågelby som ”ett större besöksmål” i den nya Öp och planerar för asfalterade gator, parkeringsplatser, husvagnar, tält, stadsgata med handel och hotell och mycket mer.

 

Så tolkar kommunen Öp. ”Vi bygger gärna i Gröna Kilen, vi bygger gärna bort Riksintresset och den biologiska mångfalden, vi bryr oss inte om kommuninne-vånarna eller kulturlandskapet. Jordbruksmark kan man bygga över man kan ju ändå inte gå på den och då är den värdelös. Översiktsplaner kan man bryta, de betyder ingenting”.

 

Vi vill citera ur Swecos MKB från dec. 2010
Utbyggnaden bedöms medföra stora negativa konsekvenser för landskapsbilden i det öppna kulturlandskapet. Landskapsbilden utgör en del av kulturmiljöns värden och utbyggnaden medför därmed även negativ påverkan på riksintresset för kulturmiljövården.

 

Kan det sägas tydligare? Bygg inte i Hågelby – Skrefsta.

 

 


Oreda och förvirring vid planutställningen av Familjeparken * 2013-05-20

                    Medborgarkontoret i Fittja  -stängt                         Foto: C-H Ramsay

 

På Botkyrka kommuns hemsida finns ett antal PDF-filer som visar totalt 16 dokument från den förnyade utställningen av Familjeparken.

 

Emellertid flera medborgare har inte möjlighet att nå hemsidan, varför undertecknad den 16 maj följde med två personer för att se utställningen. Döm om vår förvåning då fullständig kaos råder i såväl Tumba kommunalhus som i medborgarkontoren i Fittja, Alby och Hallunda.

 

I Hallunda medborgarkontor möttes vi av fullständigt oförstående. Där har man inte något kontor trots informationsskylt vid entrén. På receptionen meddelades att de har inte råd med ett kontor där, så de hyr en liten del av lokalen av skattemyndigheten.

 

I Fittja medborgarkontor, väl skyltat, var dörren låst. En lapp meddelade att kontoret var stängt p.g.a. sjukdom. Inne i lokalen satt ett antal personer uppspelta och skojade med oss som tittade in genom glasrutan (bild). Ingen utställning kunde nås således.

 

Hallunda och Fittja redovisas ej vidare enligt nedan.

 

I Alby medborgarkontor blev vi välvilligt omhändertagna med en liten bunt om fyra handlingar, undangömda i ett ställ med reklamhandlingar. Av dessa fyra finns tre med på kommunens hemsida.

 

Så besöktes kommunalhuset i Tumba. Där skall väl allt finnas med som återges på hemsidan. Nej, av de 7 handlingarna i Tumba finns 6 med i hemsidans register. En karta från 2011-05-04 med den gamla gränsdragningen, dvs den som Länsstyrelsen underkände, fanns med en tuschstrykning över det område som arrenderas av BRS. Ingen redovisning av det nytillagda området i öster. Dessutom, ingen datering eller signering markerade att en ändring genomförts på den gamla kartan.
Så fanns där ytterligare ett dokument (Utställning) med sen datering 2013-04-18. Färskt och fint, men denna handling finns inte med på kommunens hemsida över planhandlingar för familjeparken.

 

I Tumba medborgarkontor (besök den 20/5) avvisades vi av tvenne tjänstgörande personer. De saknade all insikt i vad saken gällde. De kunde hänvisa till att handlingarna nu var sända vidare efter ett mail från kommunen. Med en hedervärd person från ett inre rum tillfrågades. Han kunde visa på en plats på ett bord där 6 dokument fanns utlagda.

 

Tullinge medborgarkontor hade den mest välutrustade utställningen (med 8 st dokument) den sista dagen av hela utställningen (den 20/5). Några handlingar satt med nålar på en skärm, andra nykopierade, orörda och sannolikt utlagda i all hast de senaste dagarna.

 

Följande dokument, som upptas på kommunens hemsida, saknas i ett eller fler av utställningslokalerna:
- Planbeskrivning daterad 2012-04-24, ny 2013-04-16
- Genomförandebeskrivning 2013-04-15
- Illustration 2011-05-04
- Särskilt utlåtande antagande 2012-05-22
- MKB Miljökonsekvensbeskrivning, 2010-12-07
- Plankarta, Dec 2010
- Planbeskrivning, 2010-12-21
- Reviderad plankarta 2011-01-11, rev 2012-04-24
- Reviderad planbeskrivning, 2012-04-24 
- Samrådsredogörelse, 2010-12-21
- Komplettering samrådsredogörelse, NSF, 2011-01-26
- Gestaltningsidéer, 2010-11-21
- Koncept, 2010-12-21

 

Skall inte alla handlingar vara likadana på alla utställningslokaler samt hemsidan. Hur skall medborgarna kunna bilda sig en riktig uppfattning med alla dessa förvirrande dokument (urkunder) samt att det faktiskt fattas viktig information.

 

Katastrof tjänstemän och politiker! Hur kan det bli så förvirrat. Det var visserligen bråttom, men går det fortare än ljuset kan det svartna för ögonen!

 


/C-H Ramsay


Ska Hågelby bli en husvagnscamping?

 

Vi refererar till den sakliga och trevligt redovisade artikeln i Södra Sidan om exploateringen för Hågelby familjepark. Södra Sidan är lokaltidningen som täcker hela området från Bredäng till Tumba.

 

Fram till den 20 maj kan alla Botkyrkabor eller de som berörs av första etappen av detaljplanen (del 1) skicka in ett yttrande till kommunen. Det är viktigt att så många som möjligt utnyttjar den möjligheten att uttrycka sina synpunkter.

 

Se www.sodrasidan.se

 


Så här stor blir nöjesparken i Hågelby * 2013-05-08

 

För er som inte riktigt uppfattat hur stor och dominant jättesatsningen i Hågelby faktiskt blir, studera noga den gällande detaljkartan från 2012.

 

Detaljplan 1 omfattar stugbyar, uppställningsplatser för husvagnar och tält, en stadsgata med kommers och boende samt Hågelby Ridsällskaps stallar och alla ekonomibyggnader.

 

Nästa detaljplaner visar vattenland och sagopark, notera att ramavtalet även omfattar skogen och bergen upp mot Eriksberg, vilket inte många medborgare har förstått.

 

BRS har arrende på betesmarken fram till nuvarande vägen. När arrendet upphör måste hästarna bort. Marken ingår då i nöjesparken. Vart hästar och ryttarna skall ta vägen är ett stort frågetecken.

 

Den fullt utbyggda nöjesparken beräknas uppta 60 har av Hågelby´s jordbruks och kulturmark.

 

Tyck till med ett yttrande till kommunen före den 20 maj.

 


PS
Varför fick inte Kungen och Silvia se Hågelby – Skrefsta´s fantastiska miljö på deras Eriksgata nyligen?
DS


Ekonomin i Nöjesparken, Botkyrka kommun * 2013-05-02

   Sjön Aspens inlopp i Hågelbyparken till Elvestaån         Foto: C-H RamsaySatsning på en stor kostnadskrävande nöjespark som redan i planeringsstadiet (sedan 2007) kostat kommunen (dvs skattebetalarna) betydande summor, vilket minskar kommunens förmåga att satsa på kärnområden som vård, skola och omsorg och inte minst en viktig energiomställning.

Botkyrkas ekonomi är i gungning. Slänggungorna och karusellen har redan börjat.

 

Exempel på en enda av många utgiftsposter i nöjesparksfrågan är advokatfirman Lindahl KB som kostat skattebetalarna 2,18 miljoner kronor under år 2012 (en uppgift ur kommunens egen verifikationslista för 2012).

 

Det finns all anledning för Botkyrkas innevånare att ifrågasätta Hågelby nöjespark även ur ekonomisk synvinkel. Det är ett mycket riskfyllt projekt fyllt av frågetecken.

 

Studera våra tidigare bloggar som behandlar ekonomin i nöjesparksprojektet. Fatta pennan och tyck till om den viktiga frågan, som nu presenteras på en utställning fram till den 20 maj.

 

Matnyttiga bloggar  LÄNK 1   LÄNK 2   LÄNK 3   LÄNK 4    LÄNK 5    LÄNK 6    LÄNK 7

 

Skicka in Ditt yttrande till:

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Botkyrka Kommun
147 85 Tumba


RSS 2.0