Botkyrka en kultur- eller katastrofkommun * 2013-10-27

 

 

Katarina Berggren, kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka kommun, yttrar sig i en intervju i P4 Radio Stockholm om kostnaderna för Dogge Dogelito i körslaget.

 

Berggren understryker att Botkyrka är en kultur- och upplevelsekommun och anser att ”kostnaderna på c:a 500 000 kronor stärker Botkyrkas varumärke, vilket är ett viktigt mål att jobba mot”.

 

Nej, vet du vad Katarina! En kulturkommun är Botkyrka icke. Den ena värdefulla kulturmiljön efter den andra planerar kommunen att bygga sönder eller radera.

 

 Den gamla stenbron, med anor från vikingatiden, vid Ica Maxi skyms av ett okulturellt och urfult bygge
 Hågelby planeras att omdanas till ett nöjesjippo med husvagnar och camping-stugor
 Skårdal, en av kommunens väl bevarade småhusbebyggelse vid sjön Aspen i Bornsjökilen, planerar kommunen att förtäta med villor och nya vägar. Vägar som de gamla villaägarna måste betala trots kommunens nytta

 

Så var det satsningen på Dogges kör. En halv miljon kronor anser Katarina vara en ”försumbar kostnad, för det är ju roligt för kören att uppträda i TV4”. Kören röstades ut.

 

Femton miljoner har Hågelby hittills kostat och ytterligare 1,5 miljoner är avsatta för att rätta till de fel som kommunen tidigare gjort för detaljplanen.

 

Uppförandet av en s.k. ”Naturport” vid Lida med information till besökande och rastutrymmen m.m. Ett belopp av 5 miljoner har avsatts till detta.

 

Den nu 20 år långdragna detaljplanen för Skårdal har redan överstigit 7 miljoner kronor.

 

Den avsatta kommundirektören får en årslön (1 200 000 kronor) som kompensation för att kommunen gav felaktigt uppdrag och för direktörens tystnad. Den nytillsatte direktören får också lön, alltså dubbla kostnader.

 

Vi tittar på hur Botkyrkas kommun rankas bland Sveriges 290 kommuner.
Skolutbildningen hamnar på 279-e plats. Anmärkningsvärt få elever i Botkyrka går vidare till gymnasieutbildning, vilket ger plats nr 250. Högskolebehörighet renderar till plats 268. Det ser ynkligt ut för ”kulturkommunen”.

 

Så till försäkringsbolagens ranking av de 26 kommunerna i Stockholms län:
En hemförsäkring i Botkyrka är dyrast med en jämförlig premie av 2 351 kronor per år. Billigaste kommun är Norrtälje med 1 547:-/år.
Villaförsäkringen i Botkyrka kostar 6 118:-/år. Billigast Norrtälje 4 896:-/år-
Avseende bilförsäkringen blir Botkyrka den dyraste kommunen med 9 928:-/år under det att Nynäshamn framstår som billigast med 6 797:-/år.
Vad berättar det om Botkyrka?

 

Nej Katarina Berggren, försök inte med blå dunster att Botkyrka skulle vara speciellt märkvärdig att leva och bo i. Kommunens allra mest prioriterade verksamheter skall vara vård, skola och omsorg. Där brister det i kommunens hantering, där saknas alltid pengar. Satsningar på cirkus, körslag, nöjespark och diverse upplevelser är en klandervärd hantering av kommuninnevånarnas pengar.

 

Katarina, hade Du inte varit politiker utan en VD i ett större företag och hanterat företagets tillgångar på det sätt Du gör i Botkyrka, så hade Du fått sparken på stående fot. Tänk på att valet nästa år kan straffa de odugliga.


Ny opinionsundersökning i nöjesparksfrågan i Hågelby * 2013-10-23

På bästa jordbruksmark byggs ”Peter Nybergs stadsgata”        Foto:  C-H Ramsay

 

 

Peter Nyberg, Botkyrka kommun, anser att flertalet av kommunens innevånare vill ha nöjesparken enligt en intervju i ”Södra sidan”.
Ställ frågan så här till kommuninnevånarna och svaret blir ”Nej till familjepark!”, Peter Nyberg!

 

Hur ställer du dig till att bygga en nöjespark i Hågelby om du vet att”?:

 

-Projektet har hitintills kostat c:a 15 miljoner kronor och mer blir det innan byggstart. Budgeten måste kompletteras med 1,45 miljoner för år 2014.

 

-För att ha råd med nöjesparken måste kommunen spara in på vård- skola- och omsorg.

 

-Kommunen kommer att sälja Hågelbys byggnader och marken däromkring till ett mycket lågt pris till en norsk riskkapitalist, som efter 4-5 år kan sälja vidare med stor vinst åt det norska bolaget.

 

-Dessutom förbinder sig Botkyrka kommun att exteriört renovera flertalet av byggnaderna och detta innan de säljs till FLAB och riskkapitalbolaget. Källa: Det godkända avtalet från maj 2012.

 

Till våra nya läsare:

 

Vi som opinionsbloggar mot Hågelby´s ödeläggelse är
Gunilla Nuse
C-H Ramsay
e-post: ch.ramsay@tele2.se
Tfn: 08-532 51606


Sagan om Hågelby – Skrefsta del 12, Elvestaån * 2013-10-18

           Elvestaån – ”Katarinas dike”  och grodan                     Foto. Gunilla Nuse

 

 

När vi läser våra tidigare bloggar finner vi ”Katarinas Dike” i en annan version. Denna blogg är daterad 8/8 2010.
Det är märkligt så rätt vi fick. Tänk så mycket skattepengar som kommunen kunnat spara om de följt Länsstyrelsens alla råd.

 

Sagan om Hågelby – Skrefsta del 12, Elvestaån * 2010-08-08

 

En del av de pittoreska temahusen har exploatören valt att uppföra vid den rogivande och stilla flytande Elvestaån, som på sin färd från sjön Aspen mot Tullingesjön, passerar det anrika säteriet Elvesta Gård. I temahusen vid ån kan du övernatta och njuta av stillheten i det pastorala landskapet med vingslag från förr. Har du tur kan få se grodors lek samt senare på sommaren vackra trollsländor –en riktig upplevelse!

 

Att Elvestaån är biotopskyddad och strandskyddad 100 meter på varje sida om ån, kan det bli ett problem för kommunens planerare?

 

Vad säger Länsstyrelsen!


Även öppna diken i jordbruksmark omfattas av det generella biotopskyddet. Ett dike finns omnämnt i Miljökonsekvensbeskrivningen, men finns inte redovisat i planbeskrivningen eller på plankartan. På Länsstyrelsens flygbilder syns även andra diken som torde omfattas av det generella biotopskyddet


Planen behöver därför kompletteras med en tydligare redovisning av biotopskyddade öppna diken. Om den visar att det förekommer sådana i planområdet behöver man endera skydda dem i planbestämmelse eller lyfta fram att planens genomförande görs beroende av att man får dispens från Länsstyrelsen för att ta bort dem.
Även här bör de särskilda skälen redovisas.

 

Den informationen från myndigheten fanns redan till kommunen år 2010!


JohnJohn Lindgren sammanfattar familjeparken * 2013-10-14

      Från TV4 intervju med JohnJohn Lindgren om strandskyddet           Bild TV4

 

JJ Lindgren har bestämt att han skall få bebygga hela Hågelby med sin version av en nöjespark. Därvid har planerats att bygga en nödvändig parkeringsplats på biotop- och strandskyddad mark utmed Elvestaån. Ett försök att få strandskyddet upphävt underkändes av Regeringen. Såväl Katarina Berggren som JohnJohn L är upprörda. De låter sig intervjuas av TV4.

 

JohnJohn säger: ”De förseningar som nu kommer att drabba familjeparken är högst ovälkomna. Vi har redan hållit på i fem år och nu kommer det att dröja ut på tiden lite till.”

 

Han tillägger: ”Vi vill inte på något sätt förstöra naturen eller naturupplevelse, vi vill förändra den. Men naturen finns kvar i omgivningen".

 


Bloggkommentar:
Som vi kan tolka Lindgrens inställning till Regeringen, naturskydd och strandskydd, saknar han all insikt i regelsystemet.

 

Att planprocessen tagit mer än 5 år demonstrerar ju en högst oprofessionell hantering. Det är nämligen helt enkelt olämpligt att bygga på Hågelby´s kulturskyddade marker.
Lindgren vill förändra naturen till en artificiell onaturlig grönska. Han motiverar det med att naturen finns kvar i omgivningen.

 

Men hur menar människan? Omgivningarna skall ju också byggas om till nöjespark i kommande detaljplaner 2 och 3 (ev flera).

 

Lägg ner hela det orimliga projektet snarast!


Vad tror Nordkorea om en nöjespark * 2013-10-10

 Kim Jong-Un besiktigar ett nytt äventyrsbad     ”När vi bestämmer oss är ingenting omöjligt”

 

 

Här byggs nästa monument i kommunistpartiets ära i Nordkorea – ett äventyrsvattenland.

 

– Det är vårt eget byggnadsverk och det bevisar återigen att när vi bestämmer oss för att göra någonting så är ingenting omöjligt, säger diktatorn Kim Jong-Un.
I Pyongyang förbereder den nordkoreanska regimen färdigställandet Munsu Swimming Complex. Ett äventyrsbad som ska stå färdigt senaste 10 oktober – då firar nämligen kommunistpartiet sitt nästa jubileum, enligt Sky News.

 

Ingenting är omöjligt
Och diktatorn Kim Jong-Un verkade nöjd när han fick en rundtur på bygget.
– Anläggningen byggs av vår egen ansträngning, vår tro på vår egen styrka, säger Kim Jong-Un enligt Nordkoreas officiella nyhetsbyrå KCNA.
– Om vi bestämmer oss för att göra något så är ingenting omöjligt.
Anläggningen byggs av landets armé och diktatorn berömde deras arbete, enligt nyhetsbyrån.

 

Förse restaurangen med bra bestick
”När han gick runt mellan de olika typerna av vattenrutschkanor, vågpooler, pooler och olika sportsalar vid inomhussimhallen prisade han byggnadsarbetarna för att de garanterar den kvalitet som projektets byggnadsmetoder kräver” skriver KCNA enligt Sky News.
Den store efterträdaren uppmanade också att ställa ut stolar och bord i harmoni med anläggningens restaurang och förse den med bestick av god kvalitet.

 

/Refererat från Aftonbladet i september 2013

 

Och så har vi Kim JongJohn i Botkyrka.

 

 

Vad säger en Skårdalsbo om Botkyrkas exploateringsplaner * 2013-10-05

        All värdefull jordbruksmark skall sparas för våra kommande generationer

 

 

I ett tidigare nummer av tidningen ”Södra Sidan” (nr 32 -2013) kommenterar Katarina Berggren (ordförande i Kommunstyrelsen) Tullingepartiets förslag om ombyggnad av Tullinge centrum.

 

Hon säger:
Vi måste vara varsamma med utbyggnad på natur och parkmark”.

 

Ja, det är ju just det som är mycket viktigt!

 

Då framstår det som mycket märkligt och motsägelsefullt att vid en av kommunens fågelsjöar (Aspen) är Katarina Berggren positiv och djupt engagerad i att exploatera jordbruksmark och vidare att bygga 5000 kvm bryggor samt anlägga en 500 kvm stor byggnad i sjön vid Hågelby´s strand!

 

Nu är inte Hågelby den enda natur & parkmark som skall exploateras. Kommunledningen vill nu ta bort det för riksintresset viktiga utökade strandskyddet i det närliggande området (Skårdal), detta enbart för att exploatera brukad åkermark för bostäder (plan 22-3): Detaljplaneförslaget ligger klart att behandlas av kommunstyrelsen nu i Oktober.

 

Behövs det verkligen ytterligare ett Regeringsbeslut om strandskyddet, denna gång för Skårdal, för att Kommunstyrelsen skall ändra sig?

 

Räcker det inte med utredningar, remissinstanser och medborgarförslag, ja rent av "sunt förnuft "?

 

Någon som vet vad som pågår bakom kulisserna, som vi kommuninvånare inte förstår?
Undrar gästbloggaren från Skårdal.


Lantmäteriet har också synpunkter på Nöjesparken * 2013-10-02

 

 

I tidigare remissvar har myndigheten ställt sig frågande bl.a. inför hanteringen av parkeringsytan vid Elvestabäcken men även andra frågetecken framfördes till kommunen.
Lantmäteriet fick emellertid inga tydliga svar. Frågorna ställdes åter igen (se Antagandehandling 27/8 2013).
Myndigheten påpekar här att konsekvenserna av planens genomförande borde framgå tydligare. Det finns inget som talar om vilken fastighetsbildning som skall göras inom planområdet och Lantmäteriet frågar om kvartersmarken skall bilda en egen fastighet. Myndigheten säger vidare att ”i och med att fastighetsbildningen inte framgår är det svårt att komma med synpunkter både på denna och de följder som kan bli av olika typer av fastighetsbildning, alternativt helt utebliven fastighetsbildning.”

 

Vad svarar Botkyrka kommun på Lantmäteriets betydelsefulla frågor? Inte mycket och inte tydligt.
Det område som i detaljplanen är märkt Q och R skall tillsammans bilda en ny fastighet” svarar kommunen.

Parkeringsytan, märkt P i plankartan, som Lantmäteriet undrat över vid ett flertal tillfällen nämner kommunen av någon anledning inte alls!
Lantmäteriets fråga vilken fastighet som P skall tillhöra är således fortfarande obesvarad.

 

Det skall noteras att efter denna den sista Antagandehandling har mycket hänt.
Regeringen har som vi vet ej tillåtit upphävt strandskydd vid Aspen och Elvestaån.
Detaljplanen måste än en gång göras om. Lantmäteriets frågor kanske förhoppningsvis blir bättre besvarade nästa gång.

 

Det framgår dock med uppenbar tydlighet att kommunen oftast struntar i seriöst och kunnigt framförda frågor t.o.m. från myndigheter med specialkompetens.

Det är allvarligt.


RSS 2.0