Vad tycker Botkyrkas medborgare om nöjesparken? * 2013-09-30

                      Medborgarna i Botkyrka kan inte ha fel

 

Till den senaste utställningen av detaljplanen för Hågelby familjepark, den som underkändes av regeringen, hade tillsammans 54 medborgare inkommit med yttranden.

 

Av dessa yttranden finns ett massivt motstånd till att etablera en nöjespark i föreslaget område. Inget enda yttrande av vare sig myndigheter, organisationer, politiska partier eller enskilda är positiva till nöjesparken. Det motsäger den 5 år gamla enkätunder-sökningen att en knapp majoritet (53%) var positiva till den vilseledande frågan ”Är du positiv eller negativ till en Familjepark i Hågelby?”. Här kan också noteras att inga konsekvenser med nöjesparken angavs i enkätförfrågan, dvs förstörelse av herrgårds-landskapet, jordbruksmarken, arkeologiska lämningar, utsläckande av BRS framtida utveckling, m.m.

 

I det representativa yttrandematerialet var 100% negativa till en nöjespark i Hågelby!

 

Nå, hur hanterar nu kommunen det digra yttrandematerialet? Här kan man se att inga hänsyn tagits till något enda av de allvarliga anmärkningar som framkommit i den mest viktiga demokratiska ordningen, som finns i lagen om detaljplaneärenden.

 

Kommunens kommentar:
Det har sammanlagt kommit in 42 negativa yttranden från allmänheten i och kring Botkyrka kommun undertecknade av totalt 54 personer.
Yttrandena tar bland annat upp intrång i den gröna kilen och landskapsbilden, riksintressanta kulturvärden som går förlorade, trafikproblem på Hågelbyleden och den hårt ansträngda luftmiljön, buller, det globala behovet att spara jordbruksmark, parkens uppdelning i detaljplaneetapper, strandskyddet, ifrågasatt camping-verksamhet och ridskoleverksamhetens möjligheter till fortsatt existens.
Detta är många argument och mycket kritik vad gäller utbyggnaden av Hågelby till en familjepark. Detta innebär att många av dem som framför synpunkterna, till skillnad från kommunen, inte vill se denna utveckling.
Kommunens bedömning är dock att det inte framkommit några nya argument jämfört med synpunkterna i tidigare antagandehandlingar, som ger anledning till förändringar av förslaget. Argumenten har framförts och bemötts i tidigare skeden och/eller i svar till remissinstanser och sakägare.

Det finns också kritik av den ekonomiska hanteringen och vad som bestäms i exploateringsavtalet, vilket inte prövas i detaljplaneprocessen.”

 

Bloggkommentar:
Det är vämjeligt att notera hur arrogant kommunen avfärdar ett så tydligt avståndstagande mot etableringen av parken just i Hågelbyområdet. Hade planen justerats enligt alla yttranden, dvs förlagts på mindre värdefull mark, hade den inte förkastats på ett så tydligt sätt.
Kommunens utmanande hantering av t.ex. strandskyddet straffade sig omedelbart genom regeringens upphävande av strandskyddsdispensen.

 

Att sedan se Katarina Berggren, kommunstyrelsens ordförande, medvetet häckla regeringens beslut visar på hennes okunskap såväl som överlägsna dominansattityd.


Det flödar i Katarinas dike * 2013-09-25

                                        Det råder inflation i Elvestaån

 

 

I morgon den 26 september var det planerat att kommunfullmäktige skulle antaga den nygamla detaljplanen för Hågelby nöjespark. Men så blev det inte. Programpunkten är struken från dagordningen.

 

Planen måste omarbetas. Igen! Strandskyddet skall ligga kvar enligt regeringsbeslut av den 6/9 2013.

 

Kommuninnevånarnas pengar formligen rinner och skvalpar ut i sjön via ”Katarinas Dike”. Kostnader har hitintills uppgått till 15 – 20 miljoner kronor för dyra konsulter, advokater, utredningar m.m. för skandalprojektet Nöjesparken, och mer blir det.

 

Noteras kan att politikerna äger ej skattebetalarnas pengar ej heller den skyddsvärda marken. De förvaltar den bara. Det är medborgarnas egendom.


Katarinas Dike * 2013-09-22

      Vid intervjun den 13/9 -13 med TV4                 Bilden från filmklippet     

 

Grodor hoppar i Elvestabäcken

 

Den största grodan hoppade från Katarina Berggrens mun, fredagen den 13-e vid TV4 inspelning vid Elvestabäcken.   LÄNK

 

Har Katarina Berggren läst något om ”sitt dike” i miljökonsekvensbeskrivningen sid 34, pkt 6.4 med rubriken: ”Mark- och vattenmiljö”?

 

En tidigare groda

 

I ett youtube-klipp säger Katarina Berggren som förklaring att man kan bygga på jordbruksmark i Hågelby: ”Brukar du gå på den jordbruksmarken, jag gör inte det i alla fall.”

 

Som vi förstår: Kan man inte gå på den, då är den värdelös och kan asfalteras.
En fråga uppstår: Vad skall du äta, Katarina Berggren, när all odlingsmark i världen är sönderbyggd och borta?

 


Vad tycker Länsstyrelsen om nöjesparken i Hågelby * 2013-09-20

 

 

Länsstyrelsen har under detaljplanearbetet haft många starka invändningar mot exploateringen. LS har bl.a. sagt:
”Familjeparken riskerar att skära av viktiga spridningssamband inom Bornsjökilen.
Den planerade campingen bör inte genomföras med hänsyn till riksintresset för kulturmiljön. Campingen i planområdets norra del är svår att förena med kulturmiljöns värden och riksintresse.
Synpunkterna har endast tillgodosetts i begränsad omfattning.
Planförslaget behöver bearbetas ytterligare och bör inte antas i föreliggande form.”

 

/Källa: Antagandehandling 29/4 2011 sign. Carl-Gustav Hagander och Ulla Ryk

 

Bloggkommentar:
För övrigt samme C-G Hagander som inhyrts som konsult från Länsstyrelsen (f.d. anställd) till Botkyrka kommun för att ställa tillrätta bland alla trassliga dokument.

 

C-G Hagander rådde kommunen i ovanstående antagandehandling, citerar ordagrant från sid 2 i dokumentet:
”Då kommunen är markägare och då förändringarna inte är väsentliga krävs ingen ny utställning av planförslaget.”
Detta felaktiga råd kostade kommunen (läs skattebetalarna) dyra pengar i konsultarvode samt ett upphävande av detaljplanen p.g.a. felaktigt planförfarande, eftersom en förnyad utställning också kostar pengar. (Länsstyrelsen: 2013-03-27; 4031-23210-12)


Denna nya utställning genomfördes nu i våras. Men nu har regeringen, som bekant, stoppat planerna eftersom strandskyddet inte tilläts att upphävas.


 

Vad tycker Katarina Berggren om regeringen * 2013-09-18

  
            Katarina Berggrens "dike",  Elvestaån på ömse sidor om Kyrkvägen  
            Foto: CH Ramsay

 

Om regeringen tycker hon inte!

 

Regeringen har enligt Katarina Berggren satt käppar i hjulet för den s.k. Familjeparken. Hon är arg på regeringens osannolika och felaktiga beslut att ej tillåta upphävt strandskydd.

 

Det är upprörande att höra Katarina Berggren kalla, ett sedan urminnes tider befintligt viktigt vattendrag, för ”ett dike” !!

 

Elvestaån reglerar vattenflödet från Aspen till Tullingesjön, vidare till Albysjön och rinner ut i Mälaren. Vattendraget är biotopskyddat, eftersom rinnande vatten finns där året runt. Av den anledningen finns absolut motiv att respektera strandskyddet.

 

I sammanhanget kan nämnas att ingen vetenskaplig artinventering har gjorts i denna biotop inför detaljplanearbetet.

 

Enligt miljökonsekvensbeskrivningen (WSP) är vattennivån i sjön Aspen reglerad sedan 1862 och 1869 (Länsstyrelsen 1975). Att lättvindigt kalla denna reglerande å eller bäck för ett ”dike”, som riskerar att överbyggas till en permanent parkering, synes oss märkligt lättsinnigt.

 

Kunskap och insikter är obefintliga hos Botkyrkas verkställande politiker vad gäller miljöfrågor. Den uppfattningen stärks av Katarina Berggrens uttalande i TV4 Nyheter Sthlm den 13 sept.

 

Missade ni inslaget? Var så goda här kommer en länk till utsändningen.

 

LÄNK     (C:a 55 sekunder in i programmet)


LÄNK2    (Inslag i radions P4 den 13/9)


Vad tycker Stockholms Läns Museum om en nöjespark i Hågelby * 2013-09-16

                           Länsmuséet med kulturhistorisk kompetens

 

Sthlm Länsmuseum skriver angående nöjesparken bl.a. följande:

 

Skrevsta-Hågelbykomplexet är ett koncentrat av en vetenskapligt intressant utvecklingsmiljö från förhistoriska gravfält och boplatser till LM Erikssons herrgårdsanläggning Hågelby.
Vägnätet inom området är säkert styrkt sedan 1600-talet, kanske redan från 1000-talet.
Viktiga arkeologiska fynd från området är en knapp av guld, ett dräktspänne format som ett djurhuvud och en torshammarring av järn.

 

Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att flera av de föreslagna exploateringarna riskerar att medföra negativ påverkan på kulturmiljön samt skada fornlämningarna inom området.

 

Vidare framhåller muséet att en alltför hård exploatering av området icke är förenligt med platsens karaktär. Vikten av närhet till vatten och öppenheten som strandskyddet erbjuder bör bevaras.

 

Botkyrka kommun bör noga överväga om de föreslagna exploateringarna är i överensstämmelse med intentionen att utveckla Bornsjökilens värdefulla natur- och kulturlandskap.

 

Kommunens diktatoriska politiker lyssnade inte på muséets kloka råd, så gick det som det gick – Strandskyddet upphävdes ej av regeringen!

Det vill säga strandskyddet utmed Elvestaån och delar av Aspens strand ligger kvar.

 


Vad tycker Regeringen om en nöjespark i Hågelby? * 2013-09-14

       Elvestaån med decennier av olaglig bilparkering                 Foto: C-H Ramsay

 

Hela området för den planerade nöjesparken i Hågelby omfattas enligt regelsystemet av strandskydd utmed Aspen och Elvestaån.

 

År 2011 beslutade Länsstyrelsen att medge ett upphävande av strandskyddet utmed Aspens skyddade strand, trots väl underbyggda synpunkter från ett stort antal organisationer och privata sakägare.

 

Den 6 september 2013 har regeringen via miljödepartementet ogiltigförklarat Länsstyrelsens beslut om upphävt strandskydd, undertecknat på regeringens vägnar av Lena Ek (miljöminister).

 

Det innebär bl. a. att det mest flagranta ingreppet av strandutnyttjande utmed Elvestaån, för en tvåvånings parkeringsplats, har stoppats.
Strandskyddet kommer i stora delar inom planområdet ej att upphävas.

 

Botkyrka kommunpolitiker skriver nu upprört på sin hemsida den 13 september 2013 att trots att vägledning sökts via Länsstyrelsen (Carl-Gustav Hagander, som betald konsult), har Regeringen satt käppar i hjulen för nöjesetableringen.
Kommunen pekar på att parkering har ju skett på den biotopskyddade marken utmed ån under flera decennier utan att det lagbrottet uppmärksammats.
Vidare skriver kommunen att de är mycket besvikna över regeringens osannolika och felaktiga beslut, men står fast vid att fortsätta trots regeringens beslut.
JohnJohn Lindgren skall nu analysera läget.Det är märkligt att kommunen har mage att kritisera såväl Länsstyrelsen som Regeringen för deras beslut.

 

Det osannolika i hela denna historia är kommunens felaktiga beslut att, mot myndigheters och medborgarnas vilja, bygga sönder Hågelby-Skrefstas orörda landskap till en nöjespark.


Vad tycker Naturskyddsföreningen om en nöjespark i Hågelby? * 2013-09-13

      Naturskyddsföreningen vakar över och värnar om Hågelby-Skrefsta

 

Så här säger i sammandrag Naturskyddsföreningen Botkyrka-Salem i sitt remissvar till kommunen:

 

Bornsjökilen: Botkyrka kommun har i RUFS arbetet förbundit sig att skydda Bornsjökilen. Men det arbetet är av ringa värde då man samtidigt planerar att försvaga den genom exploateringen av Hågelby nöjespark. Agerandet tolkas som ett spel för galleriet.

 

Artinventering: Det är nödvändigt att säkerställa flora och fauna i området genom en fördjupad och vid olika årstider fullständig inventering.

 

Jordbruksmarken: Att förlägga en nöjespark på produktiv jordbruksmark är problematiskt när jordbruksmarken föröds, asfalteras och byggs igen. I en nära framtid kommer enligt alla prognoser all jordbruksmark att behövas. Det är högst anmärkningsvärt att kommunen fortsätter att gå emot sina högt uppsatta klimat- och miljömål i ”Botkyrkas gröna värden”.

 

Hållbarheten: NSF kritiserar kommunens planbeskrivning där de sex hållbarhets-utmaningarna anpassats till Nöjesparksexploateringen. Med målet en miljon besökare per år, dvs mer än 10 gånger fler än Botkyrkas innevånarantal, är det oförståeligt hur detta stämmer med Ahlborg+10 deklarationen. Det är vidare ställt utom allt tvivel att nöjesparken kommer att bidra med ytterligare klimatutsläpp och hälsovådliga partiklar, speciellt för Albyborna.

 

Riksintresse: Vi delar till fullo Miljökonsekvensbeskrivningen i planförslaget som fastslår att planen medför en stor negativ påverkan på riksintressant kulturmiljö. Dessa värden kan aldrig återskapas.

 

Alternativ: NSF förordar ett kommunalt naturreservat som knyts samman med Natura 2000 området Ekholmen för att stärka Bornsjökilen till våra kommande generationers rekreation och vila.

 

Utställningen: NSF klandrar den genomförda utställningen, där alla dokument skall finnas på angivna medborgarkontor. Inget medborgarkontor hade fullständiga handlingar, främst saknades miljökonsekvensbeskrivningen på alla kontor.

 

Naturskyddsföreningen avstyrker exploateringen av Hågelbyområdet för nöjens skull. Projektet är dyrt, ohållbart, riskfyllt och behövs inte!

 

Kommunens svar kortfattat: Nya argument som ger anledning till förändringar av förslaget har enligt kommunens bedömning inte kommit fram.

 

Se vidare Naturskyddsföreningens informativa hemsida: www.Gaerdsmygen.se


Vad tycker Turistföreningen om en nöjespark i Hågelby? * 11/9

 

 

Vi kommer att titta på tidigare och aktuella handlingar i Nöjesparksfrågan i våra kommande bloggar.
Den 26/9 klubbar fullmäktige i Botkyrka återigen detaljplanen för Hågelby.
Vad har t.ex. Länsstyrelsen, Regionplanekontoret, Länsmuseum, Turistföreningen, Naturskyddsföreningen m.fl. sagt om de storvulna planerna på en nöjespark mitt i ett riksintressant landskap?

 

Som faktakälla har vi gått igenom kommunens egen antagandehandling från 29/4 2011, ref.: Carl Gustaf Hagander och Ulla Ryk samt antagandehandling från 27/8 2013, ref.: Ulla Ryk

 

Så här säger Turistföreningens Stockholmskrets:

 

Föreningen konstaterar i sina remissvar till Botkyrka kommun att kommunen är med i Länsstyrelsens program för att skydda tätortsnära natur i ”Aldrig långt till naturen 2003” I den utredningen blev kommunen klart medveten om behovet av tätortsnära natur.
”Det är med stor förvåning vi konstaterar att Botkyrka så öppet och medvetet går emot RUFS och mot dem som medverkade, Regionplanekontoret, angränsande kommuner, Länsstyrelsen, Nätverket skydda Storstockholms gröna kilar och många fler aktörer”.

 

”Att ni låter dela upp exploateringen i två detaljplaner för att ev. få det smakfullare är att rejält lura dem som vill sätta sig in i vad exploateringen handlar om”.

 

”Den insmugna småstaden med de höga byggnaderna bedömer vi vara en förtäckt vanlig bostadsbebyggelse, som efter några år högst troligt kommer att styckas av och säljas på öppna marknaden. Vi anser att en planbestämmelse skall införas i de två detaljplanernas kvartersmark att bildande av nya fastigheter/tomter inom området inte får ske”.

 

”Vi anser det självklart att Botkyrka bildar ett kommunalt naturreservat av större delen av Bornsjökilen mellan Tullingesjön och Aspen – E4”.


Människans avtryck på Moder Jord * 2013-09-07

   Byggavfall på otillåten plats är också ett avtryck                  Foto: C-H Ramsay

 

Vi människor, som lever här på Moder Jord en kort stund, vi lämnar avtryck efter oss, en del goda, men oftare mycket onda.

 

Avtrycken, enligt bilden ovan, lämnade asfaltskokarna från Irland efter sig vid Lilla Dalen i Hågelby. Högar med kantsten, asfalt och stenplattor.

 

 Miljöfarlig asfalt fanns det gott om bland skräpet.            Foto: C-H Ramsay


Vilka avtryck kommer de förtroendevalda i Botkyrka kommun att lämna efter sig i Hågelby-Skrefstas landskap vid sjön Aspen?

 

Asfalterade gator, campingområde hotell, stugområde, upplevelserekvisita, handel, vattenland och mycket mycket mer från upplevelseindustrin det är vad kommunpolitikerna lämnar efter sig i ett av Botkyrkas absolut sista undersköna samhällsnära och behövda landskap.

 

Detta är inte någonting ni kommunpolitiker kan vara stolta över!


Asfaltläggarna i Hågelby får respass * 2013-09-03

 

 

Det resande folket, med uppgift att lägga asfalt billigt till intresserade kunder, har fått problem.
Åkermarken vid Lilla Dalen hade ockuperats otillåtet och svartarbetarna har efter polisanmälan tvingats att flytta.

 

De ”platsansvariga” bland camparna är blyga och vill inte visa sitt rätta ansikte. Polis med förstärkning av kronofogden fick ett svårt jobb att avvisa alla campingvagnar med släp och utrustningar. Det rör sig om ett 50-tal familjer främst från Irland. Efter flera timmar av övertalning och påtryckning samlades asfaltfolket och i en tät karavan lämnades fältet med alla sopor kvar och en trafikinfarkt på Hågelbyleden bildades.

 

 Under protester diskuterades vart utrustningen skall föras
 
 

                               Folkförvisning,  Botkyrkas EXODUS

 

Karavanen körde till Hågelbyleden och delades upp i smärre grupper av stora husvagnar. Efter att irrat kring lite i kommunen med alla vagnar och släp återsamlades hela gänget på den tidigare ockuperade rivningstomten vid Willys i Tumba.

 

                Polisen övervakar att utrymningen går rätt till
                                        

 

Ansvariga politiker i Botkyrka kommun, som sett en möjlighet att få billiga arbeten utförda såväl vid den annalkande byggnationen vid Hågelby som vägrestaurering i Skårdal, ser här hur den affärsidén gick dem ur händerna. I Skårdal har ju beslutats att vägarna skall breddas och asfalteras mot de boendes önskan till ett redan fastlagt orimligt högt pris. Låga kostnader för kommunen och höga avgifter för Skårdalsborna, det är vad politikerna vill.

 

Kvaliteten i Skårdal och kulturförstörelsen i Hågelby besvärar inte kommunpolitikerna det minsta.
Katarina Berggren´s (S) devis ”Alla skall vara med” betyder att snart hälsas asfaltcamparna från Irland välkomna till Hågelby Familjeparks camping och husvagnsuppställning.

 

Samtliga foton: hagelby.blogg.se


Nytt från Botkyrkavisonären ”Campinglägret i Hågelby” * 1/9

 

Asfaltläggare från Irland har lagt sig i startgroparna för att snabbt kunna asfaltera jordbruksmarken på andra sidan Hågelbyleden.
Campingbilar, husvagnar och omärkta skåpvagnar har slagits upp i ett läger på åkermarken vid Lilla Dalens kyrkogård. Marken som annars disponeras av Hågelby´s loppismarknad.

 

Här inväntar nu asfaltläggarna på ett anbud från Botkyrka kommun, enligt LOU. Deras låga priser och utmärkta arbete med förstklassig asfalt, tillvarahittad på kommunens depå för farligt avfall, gör dem väl så konkurrenskraftiga.

 

Deras ankomst till Hågelby ger kommunens planerare och politiker dessutom ett utmärkt tillfälle att öva på husvagnsuppställning inför den stundande campingplatsen på Familjeparken i Hågelby.

 

Kommuninnevånarna ges också tillfälle att vänja sig vid anblicken av husvagnar på den före detta kulturmarken.

 

I samband med asfaltkokeriets etablering har också en del försäljningar av diverse helt nya och obegagnade hushållsmaskiner påbörjats. Loppisverksamheten känner sig synbarligen hotad.

 Tvättmaskiner säljes vid snabb affär –måste ses.        Foto: Hagelby.blogg.se
 

RSS 2.0