Minnesanteckningar från Botkyrkas nöjesparksfiasko i Hågelby * 2014-08-28

 

 

Dags att inför stundande val påminna om miljonrullningen i Botkyrka. Lån och skulder från de kraschade planerna blir ringar på vattnet för lång tid framöver för välfärden.
Katarina Berggen (s) förklarade helt frankt i ett pressmeddelande i mars 2014 att de får ”ta med sig lärdomar och erfarenheter i framtida projekt och samarbeten.”
Så cyniskt! Dyrköpta lärdomar minsann. Vill verkligen medborgarna vara med och betala politikers och tjänstemäns (avlönade med skattemedel) kostsamma misstag?

 

Några kommunala fadäser, som kommer på skattsedeln eller bidrar till sämre välfärd:

 

Trots påpekande från Länsstyrelsen i det olämpliga att kommunen detaljplanerade nöjesparken på BRS arrendemark, så envisades kommunen att göra just det. Planen underkändes.

 

År 2012 i maj presenteras en ny reviderad detaljplan nu med sk förenklat planförfarande.

 

Det förenklade planförfarandet godkändes ej av Länsstyrelsen och beslutet upphävdes i mars 2013 och planen måste ännu en gång göras om.

 

Våren 2013, detaljplanen ställdes ut igen, denna gång med sk fullständigt planförfarande. Utställningen var dock undermålig, anmäldes till JO och förlängdes 2 månader.

 

Regeringen gav 6/9 2013 besked att upphävandet av strandskyddet ej gick igenom. Detaljplanen måste ännu en gång omarbetas och ställas ut.

 

Kommundirektören, Åsa Ratcovitch, fick sparken med omedelbar verkan som det påstås p.g.a. samarbetssvårigheter. I själva verket var det politikernas brådska med exploateringsavtalet som förorsakade ett formellt fel i en upphandling av advokattjänster. Ratkovitch fick 1,2 miljoner kr (inklusive munkavle). För kommunen var det fördelaktigare att betala avgångsvederlag än att bli polisanmäld.

 

Dec. 2013 presenteras den problemtyngda detaljplanen för 4:e gången!

 

Exploateringsavtalet måste omförhandlas med exploatören J.J. Lindgren AB, nu med högre markpris. Kohandel inleds mellan parternas advokater. Diverse ”hemsnickrade” lösningar föreslås för att blidka EU-komissionen angående statsstödsfrågan.
I mars 2014 avbryts kohandeln, förhandlingarna strandar och J. J Lindgren drar sig ur projektet.

 

De politiska partierna S, V, Mp, M, Fp, Kd, var alla med i vansinnesracet om nöjesparken. Så småningom men alldeles för sent satte Mp ned foten och kritiserade det låga markpriset. Några invändningar mot den tänkta miljöförstörelsen i Hågelby hördes inte från partiet, som säger sig värna miljön.
Botkyrkapartiet har med sakliga skäl varit emot etableringen av en nöjespark i Hågelby redan från allra första stund.

 

Höga kostnader för utredningar, advokater, konsulter, tjänstemannatimmar etc. har plöjts ned i det 7 år långa nöjesparksprojektet

 

Varje krona som missbrukas är en stöld från skattebetalarna.

Välj rätt för Hågelby-Skrefstas kulturmarker den 14 september.


I Botkyrkabackens skogar * 2014-08-23

 

En vårdag
Högvuxen björkskog med inslag av gammelgran, småek, druvfläder, asp, al och tall. Rikligt med skyddande undervegetation. Mattor av blåbärsris, liljekonvalj och harsyra. Våtmark, vattenblänk från pytteliten sjö, en rest från förr. Säkerligen mycket gott om groddjur. Bedövande fågelsång, bl.a. hörs lövsångare, svarthätta, trädgårdsångare, gärdsmyg, kungsfågel.
Redan snart flygga ungar från koltrast syns. Halvvuxna andungar med sin mamma i vattenspegeln.
Revirsången är öronbedövande, nu gäller det för de sist komna fåglarna att hitta tryggaste platsen för bo och ungar.

 

En sensommardag i samma område –en öken av stenkross
Den lilla pärlan med rik biologisk mångfald mitt i Bornsjökilen, okänd för de flesta finns inte mer!
Skanskas maskiner har effektivt krossat fågelungar och groddjur, ja allt liv är fullkomligt utplånat.

 

Ett miljöbrott i naturens barnkammare, godkänt av Botkyrkas styrande politiker!


År 2008 började ett politiskt rävspel om nöjesparken i Hågelby * 2014-08-13

                Alla skall vara med.   Framåt marsch och inrätta er i ledet!

 

Det är märkligt att se tillbaka på de olika politiska partiernas åsikter angående nöjesparken i Hågelby (Botkyrka), som kan läsas i ett särskilt yttrande från 2008. ”Principöverenskommelsen mellan kommunen och Familjen Lindgren AB om etablering av en familjepark (KS/2007:441)”.

 

Utdrag ur dokumenten:

 

# Moderaterna anför att de är positiva till en familjepark i området. Vidare anförs att miljön och de verksamheter som idag bedrivs i området skall värnas.

 

# Folkpartiet ställer sig bakom en etablering av en familjepark. Vidare framhålls att miljöfrågorna, den Gröna kilen, kulturarvet måste värnas och en förbättring av Hågelbyleden krävs.

 

# Kristdemokraterna är i sin grundinställning positiva till förslaget och menar att
1) En ny anslutning av Hågelbyleden till E4 vid Botkyrkabacken måste byggas.
2) Natur- och kulturvärdena runt Hågelby och sjön Aspen skall tillvaratas på ett hållbart sätt.
3) Behovet av gröna kilar skall beaktas.

# Miljöpartiet de gröna /Niklas Gladh/ yttrar att hänsyn måste tas till både klimatmål och luftkvalitetsmål. Vidare att Gröna kilen, strandskyddet, fornminnen respekteras och att miljöanpassat och energieffektivt byggande skall komma till konkret uttryck.

 

# Vänsterpartiet ställer sig positiv till en etablering av en s.k. familjepark. Några avgörande frågor måste få ett svar vad gäller bevarandevärden, natur- kultur- och odlingslandskapet samt markupplåtelsen.

 

Våra bloggkommentarer:

 

Det är upprörande att se hur de folkvalda V, MP, M, FP och KD totalt gick emot sina första insiktsfulla krav och okritiskt satt med på skutan utan kompass, tills skeppet sjönk.
Dessa partier har tillsammans med S en stor skuld till den ansvarslösa och klandervärda miljonrullningen i Hågelbyaffären, som självklart kommer att drabba skattebetalarna.

 

- Botkyrkapartiet, däremot, har redan i en motion från 2008 fastlagt ”att Hågelby och angränsande omgivningar kan komma att påverkas och finner tyvärr att det kan bli tal om skövling av miljö och natur. Vidare föreslår partiet att kommande generationer bör få möjlighet att både se och känna en miljö som dels är kulturhistorisk och dels kan bli användbar för ekoturism som en positiv framtida attraktion”.

 

Dessa förslag står fast även i Botkyrkapartiets valprogram för 2014.
Övriga partier har märkligt nog inte med något om nya förslag för Hågelbyområdet i sina valprogram.

 

Dags att straffa de odugliga politikerna. Rösta med BP!


Hågelby inför valet * 2014-08-03

                                                                                  Foto:  Gunilla Nuse

 

En självklar valfråga i Botkyrka skall vara ”Nöjesparken i Hågelby”.
Efter 7 års kostsamt arbete, massor av verklighetsfrämmande fantasier om hur bra det skulle bli med kommunens välfärd och ett stort flöde av pengar, havererade kommunens flaggskepp.
Märkligt nog sattes efter grundstötningen munkavle på kommunens anställda och politiker -”inte ett ord om nöjesparken i Hågelby”.

 

Vad tycker alla de politikerna idag? De som glatt och urskiljningslöst uttalade sig om Botkyrkas stora behov av en nöjespark, oavsett vad det skulle kosta i pengar och förstörd miljö.

 

Hur står partierna idag om nöjesparksfrågan?
- Tag reda på hur det kunde rinna ut så mycket pengar från kommunen, c:a 20 – 30 miljoner kronor för ingenting.
- Tag reda på planerna för Hågelby nu. Är nöjesparksidén nedlagd för gott?
- Hur kunde politikerna sitta som nickedockor nämndmöte efter nämndmöte och godkänna de katastrofala planerna på en kommerspark på historisk mark.

 

Det parti i Botkyrka som från början, dvs från år 2007, konsekvent motsatt sig en etablering av nöjesmischmasch i Hågelby är Botkyrkapartiet. Tullingepartiet har också agerat mot nöjesparken i samhällsbyggnadsnämnden.
Alla de övriga partierna har utan ryggrad följt vänstermajoritetens kulturförstörande planer på en realisation av kulturarvet Hågelby. De partierna är därför också ansvariga för miljonrullningen och som dessvärre ostört kan klättra vidare inom politikerhierarkierna.

 

Valet är den slutliga formen för demokrati, där medborgaren tillåts straffa misshagliga politiker för deras förseelser.

 

Använd Din rösträtt!


RSS 2.0