Rättssäkerhet i Botkyrkas glashus * 2014-01-30

                                    Den som kastar första stenen

 

 

Botkyrka kommun anmäler skolinspektionen till JO!

 

Tro det om ni vill, Botkyrka är irriterad på myndighetens korta remisstid! (Mitt i 28/1)

 

Kommunen är också irriterad på att röda dagar ingår i remisstiden så att svarstiden blir ännu kortare. Kommunen säger att det är en fråga om rättssäkerhet.

 

Kommunen kritiserar skolinspektionen men har hanterat remisstiden för Del av detaljplan för Hågelby familjepark på exakt samma sätt!!!
Här kastas sten när man sitter i glashus.

 

Ett antal medborgare har framfört kritik till kommunen att remisstiden för Hågelby var för kort. Tio dagar bestående av klämdagar och röda dagar gick bort från Hågelbys remisstid på grund av jul och nyårshelger. Dessutom var öppettiderna begränsade på kommunhuset där utställningen fanns fysiskt.
Även Länsstyrelsen kontaktade Botkyrka kommun angående den korta yttrandetiden, ingen notis togs dock från kommunen.
Metoden att lägga utställningar på obekväma tider det är något som politikerna i Botkyrka kommun borde hålla sig för goda för.

 

Bristen på rättsäkerhet, som upprör kommunen i Skolinspektionsfallet, var är den rättsäkerheten gällande utställningen om Nöjesparken i Hågelby?

 

Oviljan och ett totalt oförstående från kommunens sida att förlänga utställningstiden för Nöjesparksprojektet var slående.
Det är nämligen bråttom nu, exploatören trycker på med alla medel. Att förlänga tiden var inte möjlig, då hinns inte ärendet med till fullmäktigemötet den 27/3 enligt planarkitekten på kommunen.

 

Det är mycket bråttom nu!

 

Medborgarnas förtroende är skört som glas.


Familjeparkens populära underhållningsspel * 2014-01-25

 

 

Spelaren kan få hjälp av Botkyrka kommun med svepande undanförklaringar för att trassla sig förbi de retsamma fallgroparna.

 

Tips: Ju mer man kränger och lutar på spelplanen desto större är risken att falla.


Kalabaliken i Botkyrka * Anno 2014-01-19

 

 

Enligt Wikipedia ägde kalabaliken i Bender rum den 1 februari 1713. Efter slaget vid Poltava 1709 flydde Karl XII tillsammans med några hundra svenskar och ett stort antal Kosacker till det Osmanska riket, där de tillbringade en lång tid på turkarnas bekostnad.
Den 1 februari fick turkarna nog och försökte med vapentvång förmå kungen att avresa.

 

Karl XII höll tillsammans med ett fyrtiotal karoliner stånd mot cirka 600 turkar innan kungen springande snavade på sina egna sporrar och blev tillfångatagen. "Folksamling" heter på turkiska kalabalık, vilket blivit ett svenskt låneord med betydelsen "förvirring" eller "stor oreda".

 

Lustigt nog inträffar nästan exakt 300 år sedan den stora kalabaliken i Botkyrka, som till många delar liknar kalabaliken i Bender. Slagfältet Hågelby nöjespark en illa vald plats, för bataljer om strandskydd, miljökulturella riksintressen och påverkan på den Gröna Bornsjökilen.
Redan på Karl XII tid skulle man kunna säga att det spelar ingen roll hur fort man springer om man inte vet vart man ska. Kungen snavade på sporrarna. Politikerna stupar på brådska, bristande kunskap och borde snarast uppsöka hörselkliniker mot folklig dövhet. Nu har fotfolket fått nog.

 

Ett litet fåtal av politiker försvarar sig internt mot sig själva samt miljöbalken och där de turkiska invånarna på 1700 talet är utbytta mot Botkyrkas medborgare idag. Dagens batalj utkämpas även idag med yxor, flyenden till andra kommuner, Time out och stor förvirring. Bättre fly än illa fäkta, kan man tycka.

 

Skämt åsido förvirringen är stor och kvarstår, vi applåderar en kalabalik i sänder. En ny detaljplan med nya brister har hastats fram där vi har yttrat oss. Över klavertramp i riksintressen och i den Gröna Bornsjökilen.
Vi hoppas att politiska Hågelby drottningar och kungar gör sig redo för avresa i september.

 

Vi föreslår en lokal nationaldag ett ärligt firande, av Kalabaliken i Botkyrka./ Insänd av en gästbloggare


Yttrande över Detaljplan för del av Familjeparken Hågelby i Botkyrka kommun, 24-04 utställningstid 16/12 –19/1 2014

                   Hågelby i köldens grepp                                  Foto:  Gunilla Nuse

 

 

Undertecknad väljer denna gång att lyfta fram Riksintresset i Hågelby – Skrefsta.

 

Riksintresset för kultur- och jordbrukslandskapet i området har inte beaktats i denna detaljplan.
Att gång på gång godkänna detaljplan 1 utan att ta hänsyn till det skydd som lagen är tänkt att ge landskapet i Hågelby -Skrefsta med dess unika riksintressen är förvånansvärt och djupt beklagligt.

 

Ett flertal yttrandedokument från Länsstyrelsen i detta ärende med råd och anvisningar för att skona riksintresset och miljön har inte heller beaktats av kommunens planerare.

 

Kommunens ovilja och oförmåga att tolka miljöbalken för Hågelby – Skrefstas bästa medför att det unika och i sitt slag sista landskap i kommunen nu står inför total omvandling och förstörelse. Ett stort campingområde och en nöjespark är inte förenligt med riksintresset i Hågelby – Skrefsta på något sätt.
Det måste betraktas som ett allvarligt övergrepp på natur- och kulturmiljön och också en överträdelse av Miljöbalkens intention, – nämligen att skydda Hågelby – Skrefsta in i framtiden.

 

Där har kommunens folkvalda ett stort ansvar, som har brustit.
Detaljplan 1 med alla brister borde aldrig ha påbörjats.

 

/Gunilla Nuse


Kulturvärden utraderas * 2014-01-10

                                  Rädda Moder Jord
 
 

Riksantikvarie Lars Amréus skriver i en debattartikel i SvD (13/10 2012) att Sverige håller på att förlora stora kultur- och naturaområden. Han är kritisk till miljömåls-beredningen, som glömde bort landskapens historiska dimension i utredningen.

 

Vi bloggare är ytterst kritiska till Botkyrka kommun som trots att de vet kulturvärdet i Hågelby – Skrefsta är fast beslutna att radera ut landskapets historia för all framtid.

 

Riksdagen har lagt fast att stora miljöproblem skall vara lösta inom en generation. Direktiven betonar långsiktigt hållbar markanvändning och en helhetssyn på landskapet. I ett av miljömålen ingår att bevara det biologiska kulturarvet, dvs natur som formats av människan. Det innebär att såväl fornminnen som det historiska landskapet och gammelskogen är viktiga resurser, som vi borde hushålla med inför framtiden.
Dessvärre försvinner det historiska landskapet dagligen i stor skala.

 

Se så väl Lars Amréus synpunkter stämmer in på problematiken i Hågelby – Skrefstas exploatering.

 

Använd gärna argumenten från våra bloggar i Ditt yttrande, som skall vara inne per post senast den 17/1 –14 och via e-mail den 19/1 –14.

 

Botkyrka kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen
147 85 Tumba
eller: plan@botkyrka.se


Medborgarnas rätt att yttra sig om detaljplaner * 2014-01-03

 

 

Du som har synpunkter på detaljplan för del av Familjeparken Hågelby i Botkyrka kommun har rätt att yttra dig.

 

I den utställda detaljplanen har ej hela nöjesparksområdet visats, vilket medför att en samlad bedömning av exploateringen ej är möjlig.

 

Utställningshandlingarna som redovisas på kommunens hemsida är otydligt giltiga och vilseledande. 

 

Riksintresset beskriver att landskapets karaktäristiska bebyggelsemönster bör bevaras, och att jordbruket är en förutsättning för att bevara kulturlandskapet. Riksintressen regleras i kap 3 miljöbalken, som säger att områden skall skyddas mot ingrepp eller åtgärder som kan innebära ”påtaglig skada” på riksintresset.
Kommunen går emot miljöbalken i detaljplanen.

 

Gröna kilar (Bornsjökilen) skall skyddas och bevaras.

 

Arkeologiska lämningar och historisk spårbarhet inom planområdet får ej förstöras.

 

En fullständig artinventering inom hela området enligt Länsstyrelsens krav är ej utförd.

 

Den tidigare angivna väganslutningen från E4 till planområdets norra delar är ej beskriven i planen.

 

Ridsport är en lika viktig sport som fotboll och ger många arbetstillfällen, direkt och indirekt. Det är inte acceptabelt att kommunen byter ut en stor och samhällsviktig idrotts- och näringsgren i Hågelby – Skrefsta mot ett campingområde.

 

Slutligen: Bevara Hågelby oexploaterat!


Adress till kommunen för yttranden om detaljplan

Botkyrka kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
147 85 Tumba

 

eller via e-post:
plan@botkyrka.se


RSS 2.0