Vad händer nu i Hågelby * 2014-11-26

                                                 Bevara mångfalden

 

 

En ”markanvändningstävling” förbereds av Botkyrka kommun. Tävlingen riktar sig till presumtiva exploatörer och syftar till att få in nya förslag hur markerna i Hågelby Skrefsta skall nyttjas.

 

Politiker och tjänstemän glider vidare i sina karriärer som om kraschen med Hågelby nöjespark överhuvudtaget inte skett.
Har det blivit praxis i Botkyrka kommun att misslyckanden med åtföljande kapitalförstöring bara möts med en axelryckning?
Så ser det ut!
Tiga, förvilla, förneka, mörka och gå vidare!
Respekten för skattebetalarnas pengar, som kommunen är satt att klokt förvalta, är sannerligen låg.

 

Två utredningar om hästverksamhetens vidare öden i Botkyrka har kommunen bekostat med skattemedel.
Dessa två uttömmande utredningar borde räcka för att förstå att ridsporten är mycket viktig och skall satsas vidare på inte minst just i Hågelby-Skrefsta.

 

Vad säger miljöbalken 3 kap. om markanvändning?
Jo, i korthet att mark skall användas till det den är mest lämpad till. Oexploaterade områden skall skyddas mot påverkan som väsentligt ändrar områdets karaktär. Jordbruksmark får endast tas i anspråk om det behövs för väsentliga samhällsintressen. Områden med riksintresse för naturvård och kulturmiljö eller friluftsliv skall skyddas.

 

Hur rimmar den lagen till kommunens markanvändningstävling, som just syftar till ett lagbrott dvs att exploatera de riksintressanta kulturmarkerna med högvärdig odlingsjord vid Hågelby-Skrefsta!


Kommentarer i sociala media till föregående blogg * 2014-11-17

             Vandrarhemmet från nordost                              Foto:  C-H Ramsay

 

 

I vår blogg väljer vi att låta kommentatorerna nedan vara anonyma:

 

* Hotet mot Hågelby´s kulturmarker och Botkyrka Ridsällskaps hästverksamhet är på intet sätt undanröjt.
En arbetareförläggning i Hågelby planeras!

 

* Det är mycket som är märkligt i den här kommunen. Skulle kunna göra en lista på märkligheter som skett de senaste åren. Det allvarligaste är att politiker och beslutsfattare inte förstår varför de innehar de befattningar de har ... Man smyger, gömmer, "glömmer" allt för prestigen. Jag tycker det är kriminellt!

 

* Jag förstår inte att man inte inser att värdet av markerna runt Hågelby och Elvesta är värdefull kulturmark och att istället göra markerna ännu mer attraktiva för allmänheten genom att lära ut om naturen och visa upp det som finns i kulturarvet. Att bygga bort en naturhinderbana som Skrefstas är oacceptabelt!!!???
Marknadsför den istället!!!!    Satsa på hästsport och en veterinärklinik!!

 

* Asylboende planeras att hysas i ett utdömt ruckel i Tullinge. Här (i Hågelby vandrarhem) skulle man ha mycket bättre lokaler för det ändamålet.

 

* Kommunen marknadsför sig som en upplevelsekommun. Vad är upplevelse? Nycirkus? (trevligt och nyskapande i och för sig) Nöjesfält? (önskat av några, men bättre i en annan del av kommunen än föreslagen) Kulturlämningar kanske? Vi är en kommun med en mängd kulturminnesmärken. Ändå förefaller det som om "röda näsor" är det kommunen i första hand vill marknadsföra sig med (se välkomstskylten till Botkyrka, utmed E4). Beror detta på okunskap kring kommunens historia eller kan det vara så illa att invånarna nedvärderas till att vara mindre vetande?

 

* Läste en sida som jag måste ha missat tidigare ang Hågelby området: Länk
Jag ser där att det tydligen just nu (oktober-nov 2014) pågår en tävling!
Ja, man kallar det idé-tävling eller markanvisningstävling.
Kommunledningen ger sig tydligen aldrig, man kräver nu tydligen att området (Hågelby) skall exploateras till varje pris oavsett konsekvenserna.
En utvärdering av tävlingsbidragen sker nu i vinter och ett politiskt beslut väntas
under våren 2015. Alltså ”bråttom, bråttom, idiotbrådis”.
- Vilka är tjänstemännen som skall utvärdera inkomna förslag och vilka har bestämt tävlingsreglerna?
Men spelregler ändras ju konstant under resans gång i Botkyrka kommun och någon "röd tråd" verkar inte finnas i vår kommun. Jo, kanske det röda -men tråden fattas!

 

* Med full tydlighet kommer arbetarförläggningen inte på något sätt att gynna arbetstillfällena för Botkyrkaborna, vilket var politikernas enda bärande idé för exploateringen av Hågelby.

 

* Kommunen saknar tusentals lägenheter för asylsökande, tillika med ett stort behov av billiga ungdoms- och studentlägenheter till innevånarna i vår egen kommun. Det är därför osmakligt att se hur Vandrarhemmets boenderesurs slumpas bort till ett stort byggbolags arbetskraft från andra länder.


Arbetareförläggning i Hågelby * 2014-11-13

                                                                                            Foto:  C-H RamsayPå blocket.se ligger för närvarande en annons ute, som avser uthyrning av Vandrarhemmet vid Hågelby Gård. LÄNK1


Det handlar om årsvis uthyrning av 7 rum omfattande 25 bäddar. Hyran är 150 kronor per bädd och dygn. Det blir 25x150x365= 1,37 miljoner exkl moms. Med skatten blir det 1,71 miljoner kronor per år i hyra.
Annonsen upptar ingen mäklare ej heller visningsdag. Annonsen visar ett fåtal lågupplösta bilder, som lämnar en otillfredsställande beskrivning av objektet.

 

Vid kontakt med Hågelbyparkens konferensansvarige får vi veta att man redan nu har beslutat att hyresgästen skall vara ett bygg/entreprenörsföretag (typ Skanska), som hyr vandrarhemmet och inreder detta med ett kontor och 25 bäddplatser till sina inhyrda arbetare, varav de flesta kommer från främmande land.
Det är absolut inte frågan om ett asylboende, (trots ett enormt stort uppkommet behov i dessa orostider).

 

Det hela framstår som ett mycket ovanligt koncept och verkar i högsta grad gynnande av enskilt företag.

 

Vi tolkar att nu är förarbetet igång med vägbygget från Eriksberg till Skrefsta tävlingsvall. Denna väg passerar stenkrossupplaget nedanför Botkyrkabacken och kommer att leda till såväl Hågelbyleden vid avtaget mot Elvesta samt från Eriksberg till tävlingsvallen.
Entreprenören för dessa arbeten torde vara Skanska.

 

Hotet mot Hågelby´s kulturmarker och Botkyrka Ridsällskaps hästverksamhet är på intet sätt undanröjt.


Rebellkontrollerade zoner i Botkyrka * 2014-11-05

 

 

Botkyrka kommun har som ett tema att följa Ålborg +10 deklarationen. Den beskriver i en av punkterna att ”Botkyrkaborna skall må bra och känna förtroende för varandra”.

 

Nu är det inte så i verkligheten. I några områden i kommunen saknar medborgarna fullständigt den trygghet, som är en förutsättning för en fungerande demokrati i ett modernt och välskött samhälle.

 

Svenska Dagbladet har i en artikel (den 29/10 –14 av Per Gudmunson) beskrivit hur förhållandet råder i ett stort antal områden i Sverige, där polisen inte kan upprätthålla lag och ordning.
Det beskrivs enklaver där polisbilar och enskilda poliser attackeras med våld och hot. Näringsidkare och enskilda drabbas av skadegörelse, inbrott, rån och utpressning. Narkotikaförsäljning sker öppet och kriminella gäng agerar fritt och ostört. De boende beskriver hur de kriminella styr i området.

 

Det handlar om Rinkeby/Tensta och Alby/Fittja i Stockholmsregionen. De etablerade gängen, liksom vissa politiker i fullmäktige, hålls ihop av ”etnicitet, släktskap eller vänskapsband”.
Ett problem, som i grunden förvärrar situationen, är att medborgarna saknar förtroende för lagen och polisen. De anmäler inte brott, de vågar inte vittna och de normaliserar laglöst beteende. Brott kan möjligen diskuteras inom moskén eller den ortodoxa kyrkan med en tillrättavisning av en imam eller biskop.

 

Så här kan vi inte tillåta att det kulturella arvet och tilliten till varandra förvanskas och i vissa drag liknar IS´ härjningar.

 

Redan bortslösade, och från skattebetalarna ”stulna” skattemiljoner, för det havererade nöjesparkprojektet, -det är en makalös politikerskandal!

 

Det är nu hög tid att agera och ej lägga dimridåer över problemen. En nöjespark i Hågelby är fel metod, det kostar för mycket och löser inga problem. Pengarna måste läggas på kommunens problemområden!

 

Hur löser nu kommunen detta. Hur upprätthålls lagen och hur skall trygghet i regionen åter garanteras i enlighet med Ålborg +10 deklarationen?

 


RSS 2.0