Botkyrka Kyrkas historiska och nutida landmärke raseras * 2015-02-24

               Flygbild över Prästviken med planområdet inom röd markering

 

 

”Vi vill skapa en bykänsla, som Trosa ungefär” säger Botkyrka kommun om den förestående exploateringen på den historiska marken nära kyrkan.
Javisst, Trosa är idylliskt med sitt läge vid glittrande hav.
Sjön Aspens vattenspegel kan också synas vid Prästviken (Hammarby Gård) men där slutat liknelsen med Trosa och kommunens önskan att tillskapa något lika fint!

 

Bostadsägarna i de 500 bostäderna i Prästviken kommer att ligga inklämda mellan E:4an och S:t Botvidsväg och får närkontakt med buller och partiklar från den alltmer ökande trafiken. S:t Botvids väg är en flitigt använd ”smitväg” när E:4an korkas igen, även denna smitvägen korkas igen.
Ett omfattande industriområde planeras på andra sidan E:4an inom syn och hörhåll till Prästvikens villaområde. Hur många vet att innan industriområdet” Södra porten” kan börja byggas kommer det att krossas bergmassor i åratal från Förbifart Stockholmbygget här? På sikt kommer här att krossas många miljoner ton berg.

 

Dessutom önskar kommunen flytta hela rondellen vid Alby bl.a för att skona Albyborna mot hälsofarliga partiklar från E:4an. Den nya av- och påfarten kommer att ligga på åkermarken nära Botkyrka kyrka och går via Eriksberg till en ny Hågelbyled. Den nuvarande rondellen vid Alby skrotas. Förhandlingar med Vägverket har inletts.
Med denna nya vägsträckning kommer således Prästviksborna att drabbas än mer av buller och skadliga partiklar.
Kommunen hänvisar ofta till Ålborg +10 deklarationen så även i denna plan. Den säger bl.a. ”att Botkyrkaborna är friska och mår bra”.
Buller och partiklar från trafiken är en fastlagd hälsofara. Det synes svårt att nå upp till deklarationen i denna punkt!

 

Ingenting är längre heligt i kommunen. Riksintressen, arkeologi, miljöbalken, skyddet av jordbruksmark, kulturhistoria, allmänhetens önskemål och behov, allt sätts ur spel av en ansvarslös kommun, som utan tanke på kommande generationer förstör område efter område av unik mark.


Plastödlor invaderar Hågelby-Skrefsta * 2015-02-18

 

 

Vi läser i Mitt i, vecka 8:
”Ett Jurassic Park” kan komma att etableras i Hågelbys Herrgårdslandskap.

 

Men behövs det verkligen en portal bestående av 40 meter höga jättedinosaurier för att komma ut i naturen i Hågelby-Skrefsta?
Vad är det för fel i att vandra i det öppna jordbrukslandskapet, fylla sinnena med doft av raps, gå in i skogen mot sjön Aspen och vandra i Ekholmens Natura 2000 eklandskap?
Vad är det för allvarligt fel på politikerna i Botkyrka?

 

Se värdet av ett oexploaterat naturlandskap vid Hågelby – Skrefsta!


Jordbruksmarkens värde i Botkyrka * 2015-02-16

 

 

Läst i Södra Sidan nr 7 ”Botkyrkas åkrar måste finnas kvar”.

 

Ja, -När skall Botkyrkas folkvalda begripa och inse att kommunen sitter på ovärderliga naturrikedomar; högt klassad odlingsmark, samhällsnära, flera belägna i öppna kultur- och herrgårdslandskap mitt i Bornsjökilen och dessutom med en spännande arkeologisk historik långt bak i tiden.

 

Det var inlandsisen som malde ner sten och berg till den finfördelade mineralbas som idag är grunden till våra goda jordar. 1000-årig brukning har sedan tillskapat den livsnödvändiga mulljorden vi idag lever av.
Kommer de folkvalda i Botkyrka att någonsin förstå att ”nytillverkning” av åkermark sedan mycket länge har upphört?

 

Vi behöver mat i generationer framåt, närproducerad och giftfri. Klimatförändringar med torka eller översvämningar, stormar, erosion, krig och en allt ökande befolkning är ett uppenbart hot mot vår försörjning. Det måste väl alla vara medvetna om idag. Våra barn och framtida släktled förväntar sig också mat på borden!

 

Hur många politiker i Botkyrka har egentligen uppmärksammat att FN anser att åkermark är så viktig att de utlyst detta år till ”Internationella året för jordarna”.

 

Det vilar således ett tungt ansvar på alla styrande i världen, så även i lilla Botkyrka. Tag det ansvaret! Sluta att planera bort all jordbruksmark i Botkyrka! Snart är det för sent!


Botkyrka överger inte föreningar i ett svårt läge * 2015-02-10

 

 

 

Läst i Södra sidan nr 6.

 

Botkyrka har åtagit sig att garantera Tumba Tennisklubbs hyresbetalningar i 15 år och dessutom ta över föreningens skulder på 4,6 miljoner kronor! I värsta fall nämns en kostnad på 33 miljoner kronor.

 

Det kan vara en riskabel felsatsning och det återigen med skattebetalarnas pengar!
I mars 2014 gick en av kommunens jättesatsningar på en nöjespark i Hågelby i stöpet. I det projektet blev förlusten ca 30 miljoner kronor, skattepengar som till större delen försvann till absolut ingen nytta.
Inte ens som läropengar fungerade det!!

 

Katarina Berggren (s) framhåller att Tumba Tennisklubb är en satsning på folkhälsan och ”det ger också en signal om att vi i kommunen inte tänker överge föreningar när de kommer i ett svårt läge”.

 

Det låter ju betryggande att kommunen så frikostigt värnar om folkhälsan och föreningar.
Innefattas också den så styvmoderligt behandlade ridsporten i Berggrens värnande?

 

Den populära rid- och ungdomsverksamheten i Botkyrka ridssällskap med säte i Skrefsta räcker inte längre till för alla dem som vill utöva denna hälsofrämjande sport. Hagar och byggnader behöver rustas upp, hästantalet och stallar behöver öka för att möta efterfrågan, ja här finns mycket att ta tag i för ”kommunen som inte vill överge föreningar i ett svårt läge”.

 

Nämnas kan att Botkyrka kommun de facto övergav Botkyrka Ridsällskap och lämnade föreningen i stor ovisshet och i ett svårt läge under de 7 år nöjesparksprojektet fortgick. Föreningen Hågelby Stallklubb (ingående i Botkyrka Ridsällskap) sades brutalt upp av kommunen och tvingades flytta från Hågelby.

 

Blir framtiden för hästsporten i Botkyrka ljusare nu?


RSS 2.0