Hågelby – Botkyrkas egen Slussenkarusell * 2015-03-27

                                                                                                  Bild från Dn blogg 
 
 

Läst i SvD kultur den 26/3 2015 av Fredrik von Feilitzen.

 

Så här kan det gå till i samhällsplanerarens korridorer:

 

1987 utsåg Riksantikvarieämbetet Slussen till kulturhistoriskt Riksintresse, Det exceptionella värdet underströks 2004 med en folder skriven av planchefen C-G Hagander på Länsstyrelsen och av Länsantikvarien.
Länsstyrelsen betonar att man upphäver beslut av Sthlm stad som inte respekterar Riksintresset.
En oberoende kulturhistorisk expert anlitas till den obligatoriska MKB´n. När experterna visar sig vara starkt kritiska till Slussenbygget vänder man sig till C-G Hagander, som då slutat på Länsstyrelsen och istället arbetar för projektledaren för Slussen.

 

Hagander gjorde nu en kovändning och skrev ofattbart nog att Slussenplanen inte innebar ”påtaglig skada på Riksintresset”, vilken därmed kunde godkännas.
Stadsmuséet riktade grava anmärkningar mot Haganders yttrande men fick inte gehör och lät sig tystas.

 

Samme C-H Hagander anlitades av Botkyrka kommun, som konsult runt 2011, för att få ordning på det trassliga och problemfyllda projektet ”Hågelby Nöjespark”. Det gick inte så bra nu heller. Ett av Haganders felaktiga råd kostade Botkyrka kommun ett upphävande av detalplanen p.g.a. felaktigt planförfarande.
(Länsstyrelsen 4031-23210-12 dat 2013-03-27)

 

Outgrundliga och kostsamma är sannerligen vägarna som ibland leder fram till att kommuner lyckas sudda bort värdefulla kulturarv och bli historielösa.

 

I Hågelby stoppades Nöjesparkprojektet, men tyvärr endast tillfälligt. Botkyrkas unikt historiska karaktär i Hågelby hotas nu återigen av ”landgrabbing” av okunniga politiker utan känsla för kulturarvens värden och betydelse.

 

Bevarandet av Riksintresset i Hågelby – Botkyrka (och Slussen), det ansvaret bärs ytterst av Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige.


Hållbarhet i Botkyrka kommun? * 2015-03-20

 

 

Erik Axel Karlfeldt diktade en gång:

 

Men den som hejdar växtens fart
Och lägger jord igen
Begår en synd av grövre art
Än den som dräper män!

 

Miljömålsberedningen har nyligen i ett delbetänkande (SOU 2014:50) uttalat att:
”Jordbruksmarken är en naturresurs som har potential att leverera livsmedel och andra produkter under lång tid samt att det svenska jordbruket förser både Sveriges befolkning och en internationell marknad med livsmedel.
En växande befolkning kommer på sikt att innebära att den svenska jordbruksmarkens betydelse i ett globalt perspektiv ökar.
Sverige skall kunna producera livsmedel såväl nationellt som globalt.”

 

Men detta faktum att jordbruksmarken är oersättlig fullkomligt negligerar Botkyrka´s politiker. Markanvisningstävlan för att förinta Hågelby-Skrefstas jordbruksmark är nu i full gång.

 

Det är absolut inte hållbart att inkludera jordbruksmarken i markanvisningstävlingen!

 

Har möjligen samhällsplanerarna i Botkyrka kommun läst Miljömålsbereningen?
Jasså inte! Gör då det! Många medborgare har gjort det.

 

LÄNK1 och LÄNK2


Markanvisningstävlingen * 2015-03-13

                Anna Giertz Café mitti Hågelby´s                                  Foto:  C-H Ramsay

 

Ett möte har hållits i Klockhuset vid Anna Giertz café i Hågelby med Katarina Berggren och några politiker, för att informera om och entusiasmera om möjligheten att få lämna bud på Hågelbys byggnader och jordbruksmarker.

 

Det var en icke oansenlig skara intresserade personer tillika med pressfolk och tjänstemän som förväntansfullt åt gratis smörgås och lyssnade till K Berggren.Det viktigaste motivet för en exploatering är enligt Berggren att tillskapa arbetstillfällen till gamla och nytillkomna innevånare.

 

Tävlingen berör område A, där gårdens alla byggnader ingår, samt område B som utgör den viktiga åkermarken. I lämnade handlingar framgår att område A och B utannonseras skilt från varandra. Dessutom står det uttryckligt avseende B att den eller de som vinner tävlingen kan få markanvisning på hela eller delar av område B.

 

Det var med stor besvikelse som de närvarande intressenterna fick höra att med bestämdhet bara en enda exploatör kan godkännas för hela Hågelby, dvs A och B tillsammans.
Det var en absolut nyhet och icke i överensstämmelse med inbjudan.
Än en gång sjabblar kommunen och ändrar förutsättningarna.

 

Det blev en avslagen frågestund. Några artighetsfrågor ställdes och intet därutöver. 

 

Vi som bloggar anar en trolig vinnare av markanvisningen, dvs Skanska som redan har fingrarna i soppan.


3000-åriga kulturarv förstörs i världen – och i Botkyrka * 2015-03-03

 

 

I Botkyrka planeras f.n. att utradera kulturarvet som består av
- Kulturlandskapet vid Hågelby, LM Erikssons livsverk
- S:t Botvids födelseplats vid Prästviken invid Botkyrka kyrka
- Tumba skog, den viktiga samhällsnära skog- och naturmarken i Tumba

 

Vad är det för skillnad på att med dynamit, slägga och slagborr förstöra mångtusenåriga kulturarv i Irak eller med detaljplaner, planarkitekter, konsulter och byggexploatörer ”bygga bort” kulturarvet?

 

Resultatet i slutändan är detsamma – kulturarvet raderas ut!


RSS 2.0