Katarina Berggren lämnar kommunstyrelsen i Botkyrka * 2015-11-30

 

Vi önskar Katarina lycka till i sin nya befordran med ett litet galleri från vår blogg.
Hon har kryssat mellan blindskär och gång på gång gått på grund.
Men erfarenhet är ju alltid bra, hur dålig den än är.

 

 Frikostigt bjuder Anden i oljelampan ut Hågelby nästan gratis till JJ Lindgren.
 
 
Det förtjusande radarparet Katarina och John-John planerar
för nöjesparken i Hågelby-Skrefsta
 
 

Katarinas påfund med en grönsaksglob vid Botkyrka kyrka, som skulle
lösa hela matbehovet i kommunen, blev naturligtvis inte av.

 

 

 År 2014 invigdes Botkyrkas ”Södra porten” med en stenkross på
jungfrulig våtmark i Eriksberg. Den biologiska mångfalden förintades
under meterhöga stenkrossmassor.
 
 
Hela Hågelbyprojektet har kostat miljontals skattekronor. Pengar
som bildligt flödat ut i den biotop- och strandskyddade Elvestaån.
Detta ”dike” ansåg Katarina inte vara värt att skydda. 
 
 
Argumenten för att förinta all jordbruksmark i Hågelby var enligt
Katarina att ”jordbruksmark kan man ju inte gå på, så då kan den
exploateras för nöjets skull”.
 
 

”Kärleken till Botkyrka är evig”, kvittrade hon när hon tillkännagav sitt
nya karriärarbete.
Den kärleken räcker tydligen inte för att bevara Hågelby-Skrefstas kulturmarker.

 

 

 
 
 

Strul bland tävlingsbidragen till Hågelby * 2015-11-24

              Idag röd, i morgon nöd                                  Foto:  B-G Ramsay

 

 

Nytt från Botkyrka kommuns egen tidning Pejl den 14/11 2015 gällande markanvisningstävlingen om Hågelbys marker:
Kompletteringar till de inkomna bidragen behövs men tidsplanen kommer inte att påverkas och vinnare utses i december, enligt kommunen.

 

Men redan veckan därpå kan man läsa i Södra Sidan nr 47 att:
”Det dröjer till efter årsskiftet innan en vinnare kan utses”!

 

En fråga i detta sammanhang: Varför ett sådant hemlighetsmakeri med tävlingsbidragen? Flera av dem är ju redan ute på vift bland allmänheten. Så var det med den sekretessen!

 

Man måste ju också fråga sig hur mycket skattepengar Botkyrka kommuns frikostiga politiker är beredda att stoppa i slukhålet Hågelby nöjespark?
Till de 20-30 miljoner skattekronor som projektet tidigare kostat läggs nu ytterligare konsultpengar till WSP.
På kommunens uppdrag har konsultföretaget WSP nämligen utfört en bedömning av de inkomna förslagen daterat okt. 2015.

 

Affärsidéns attraktivitet, miljö och genomförbarhet har bedömts av WSP, något som kommunens avlönade tjänstemän tydligen inte klarat av på egen hand.

 

Konsultföretag tar bra betalt, ska Ni veta.


Rykande aktuellt från Botkyrkas gröna värden * 2015-11-18

 
Invid krossverket ser vi del av Eriksbergs våtmark i höstskrud. Våtmarker har
generellt
bitopskydd.
 
I Eriksbergsområdet bakom Maxi, vid foten av den gamla skidbacken i del av Bornsjökilen, har Skanska anlagt en gigantisk krossanläggning för bergmassor
från SL´s Norsborgsdepå och senare med berg från förbifart Stockholm.
 
 
 
På den mycket artrika tidigare våtmarken har ett metertjockt lager med bergkross dumpats för att trycka undan torv- och lerlager i syfte att stabilisera marken.
 
 
 
Tunga transporter med sprängda bergblock till krossen och gigantiska mängder kross lagras i enorma högar. En ständig ström av bastanta fordon transporterar kontinuerligt stenmassor in och ut från området.
 
            Bilden visar krossverket vid foten av Botkyrkabacken, november 2015

 

Vid krossningen frigörs stora mängder stendamm som sprider sig i naturen
som ett fint stoft och som lägger sig som en filt över Botkyrkanejdens känsliga livsmiljöer.

 

Samtliga foton från november 2015 av C-H Ramsay

 

Riskkapitalismen flödar in i Hågelbyprojektet * 2015-11-11

  
           Skanskas krossverk i Eriksberg, nära Maxi, stabiliserar f.d. våtmark
           för industri och vägar.                     Foto 11/11 2015:  C-H Ramsay

 

 

För att Nöjesparken i Hågelby skall bli verklighet, måste kommunen lösa trafik-problemen i området.
Den tänkta tillströmningen av bilburna besökare till Nöjesparken skulle i annat fall proppa igen vägarna totalt.
Hågelby Holding AB, den troliga vinnaren i markanvisningstävlan, skriver i sitt ”hemliga” tävlingsbidrag att arbetet med detaljplan 2 och 3 inleds år 2020. Men det ”förutsätter att trafiksystemet förstärks i erforderlig utsträckning”.

 

För att lösa detta gigantiska problem har Botkyrkas förtroendevalda inlett ett samarbete med Skanska och Skanska Infrastructure Development AB.
Medelst OPS (= offentlig-privat samverkan) är det nu tänkt att vägproblemen skall lösas ekonomiskt, utan Vägverkets inblandning.

 

Vad innebär OPS?
En privat aktör, i detta fall Skanska, lånar upp pengar för ett handels och industriområde i Eriksberg och ombyggnad av Hågelbyleden samt bygge av en 7 meter bred väg över Eriksberg och in i Hågelby-Skrefstaområdet.
Den privata aktören, Skanska, äger därefter projektet (i detta fall stenkrossområdet) under avtalad tid.
I gengäld för Skanskas kostnad för lånet, betalar Botkyrka kommun (d.v.s skattebetalarna) en årlig avtalad avgift till Skanska samt att Skanska dessutom fritt förfogar över stora delar av Eriksbergsområdet.

 

Med OPS-finansiering kan lånet trollas bort ur kommunens balansräkning så att endast den årliga avgiften syns. Offentlighetsprincipen gäller då inte längre och transparensen upphör.
Vidare blir avgiften undantaget alla eventuella kommunala besparingar.

 

I Vägverkets planering finns inte pengar för finansiering av en ny Hågelbyled och inte heller för en ny infart från E4:an vid Eriksberg.

 

Systemet med OPS-finansiering där skattebetalarna måste vara med och finansiera de nödvändiga vägarna, - det är Botkyrka kommuns livboj för att klara Nöjesparken!

 

Anmärkningsvärt är att Skanska har ett OPS-avtal med Landstinget avseende Karolinska nya sjukhus, tillika med flera sjukhusbyggen i London. Alla dessa verksamheter går med katastrofal förlust, som drabbar skattebetalarna.


Blir Nöjesparken i Hågelby en årsring i stadsmiljön? * 2015-11-04

                       Kulturella årsringar är Botkyrkaflum

 

I Botkyrka kommuns nya Översiktsplan, godkänd och undertecknad av Katarina Berggren år 2014, kan man tydligt tolka kommunens ställningstagande till det riksintressanta kulturlandskapet i Hågelby-Skrefsta och kommunens ovilja att bevara detta landskap.
Det är inte längre värt att bevara vårt kulturarv och det anses inte längre vara av riksintresse!
Hur gick det till?
Jo, genom att helt sonika utelämna uppgifter om kulturskatten i Hågelby i vissa delar i den digra översiktplanen, så finns inte riksintresset i Hågelby längre.

 

På sid 78-79 i översiktsplanen under rubriken ”Botkyrkas kulturmiljöer” berörs inte ”Hågelby” i texten överhuvudtaget. På den rosafärgade delen av tillhörande karta (= kulturmiljövård) nämns t.ex gårdarna Lindhov, Elvesta och Norsborgs herrgård. Hågelby Gård har däremot helt utelämnats på den beskrivande kartan på värdefulla kulturmiljöområden.
Varför?

 

Vi läser vidare i översiktsplanen på sid 128 under rubriken ”Riksintresse för kulturmiljövård, MB 3 kap. 6 par., Värdebeskrivning”.
Även i denna textmassa har Hågelby-Skrefsta utelämnats. Trots att Hågelby utgör ett av Botkyrkas allra viktigaste riksintresse med spårbarhet till bronsåldern.

 

Det är märkligt och tendentiöst och kan bara tolkas som att Botkyrka kommun inte längre anser att Hågelby-Skrefsta som det står idag är värt att skydda och bevara till kommande generationer.

 

Förklaringen till kommunens avsiktliga ovilja att nämna Hågelby i översiktsplanen, får vi troligen när vi läser ett av idetävlingens bidrag om marken i Hågelby, som kommunen utlyst.
Som bekant vill Hågelby Holding AB fortsätta på de tidigare planerna på en nöjespark i Hågelby och har lämnat in ett tävlingsbidrag med bl.a. en övergripande tidsplan enligt nedan:

 

År 2016 kv, 1 antagande av detaljplan 1 och överklagandeprocessen inleds.
År 2016 kv 2, planuppdrag för detaljplanerna 2 & 3
År 2018, kv 1 Laga kraft, detaljplan 1
År 2018 kv 2, Antagande i KF av detaljplanerna 2 & 3 (överklagandeprocess)
Osv. m.m.

 

Med ovanstående planer från en trolig vinnare av tävlingen är det självklart inte så smart att pränta ned Hågelby-Skrefstas riksintressanta kulturvärden i översiktsplanen.

 

Men, nej Katarina Berggren, det duger inte att utelämna fundamental information för att vilseleda beslutsprocessen i kommunen.

 

Vi citerar lite snömos ur översiktsplanen (sid 78): ”Inom stadsbygden har Botkyrka kommun en syn på kulturmiljön som föränderlig och vi har en ambition att varje tid tillför sin årsring till stadsmiljön”.

 

Vad tror Ni läsare att Nationalmuseum skulle säga om någon med ”modern syn på kulturen” målade mustascher på Rembrants alla porträtt!

 


RSS 2.0