Nej till nöjespark i Hågelby - Skrefsta

Länsstyrelsens yttrande över Hågelby – Skrefsta´s exploatering

I april 2010 sammanträdde samhällsbyggnadsnämnden för att klubba igenom handlingarna – planförslaget till samråd för del 1 av exploateringen av familjepark i Hågelby – Skrefsta i Botkyrka kommun.

Politiker och tjänstemän i nämnden var i stort helt eniga att förslaget kunde antas utan ändringar. En V-politiker anmärkte på att den föreslagna stugbyn kunde bli ett smäckbygge om inte större krav inskrevs i handlingarna. En politiker från Fp anmärkte på att det inte gick att läsa ritningarna, siffror och stilarten var alldeles för liten och otydlig. Dessutom ansåg han att det var märkligt att så lätt formulera ett planförslag när privatpersoner däremot behandlas mycket restriktivt i bygglovsärenden.

Ärendet klubbades utan vidare kommentarer, protester eller frågor. Fp-politkern begärde att få sina synpunkter noterade i protokollet.

En deltagare i byggnadsnämnden tyckte det var bra att det blir exploaterat i Hågelby med den djupsinniga reflexionen "då kan jag promenera runt sjön Aspen, vilket inte är möjligt nu" !!

- Så kom då Länsstyrelsens yttrande av den 2010-06-14 och 2010-06-16 (tillsammans 14 sidor) som svar på samrådshandlingen, som så lättvindigt klubbades igenom av den stora samlingen politiker i Botkyrkas kommun – "Långt ifrån lagom".


I Länsstyrelsen yttranden (med beteckning 4021-2010-5530) består till allra största delen av synnerligen allvarliga invändningar mot en exploatering enligt planförslaget, vilka synpunkter redan noterats i Länsstyrelsens yttrande i det tidiga samrådet.

Eftertryckliga synpunkter har bl. a. framförts på:

 • Naturmiljö
 • Gröna kilens bevarande
 • Arkeologi
 • Vattenfrågor
 • Jordbruket
 • Skrefsta ridanläggning
 • Ofullständigt fotomontage
 • Sjön Aspen
 • Ofullständig bullerutredning
 • Bristande uppgifter om VA pumpstationers läge
 • Osäkert om framtida vägdragningar
 • Områdets övergripande utformning saknas
 • Bristfällig planläggning av hela nöjesparken
 • Otydliga kart- och illustrationsmaterial
 • Utlämnande av verksamhetstyp i vattenområdet (Aspen)

Botkyrkas samhällsbyggnadspolitiker och tjänstemän torde följaktligen inte ha läst på ordentligt innan de tog detta viktiga beslut i att föra planförslaget vidare.

Länsstyrelsens synpunkter visar med tydlighet hur uselt och inkompetent detta ärende hanteras i Botkyrka kommun.

Tag del av hela det mycket läsvärda yttrandet från Länsstyrelsen på Facebook-sidan "Nej till nöjespark i Hågelby – Skrefsta"    

http://www.facebook.com/group.php?gid=103171806392085

Den 28 juni 2010

Gunilla Nuse och Carl-Henrik Ramsay


Vy över Hågelby innan exploatering


Välkommen till min nya blogg!

Hej. Här är vår nya blogg om Hågelby och exploateringen som sker inom detta område.

Se gärna vår innehållsrika Facebooksida (Nej till nöjespark i Hågelby - Skrefsta):

/Gunilla Nuse och Carl-Henrik Ramsay

http://www.facebook.com/group.php?gid=103171806392085&v=app_2373072738

RSS 2.0