Jordens resurser snart slut - även i Botkyrka


 
Inga generationer före oss har lånat så mycket av framtiden som nu.
Så gör även Botkyrka kommun.
Många "tunga" forskare visar på att vår livsstil nu är på kollisionskurs med Moder Jord – Naturen.
Klimatförändringar talar sitt tydliga språk.
I en nära framtid är t.ex. efterfrågan på olja större än tillgången – peak oil.
I en nära framtid är efterfrågan på mat större än tillgången!
För närvarande ökar jordens befolkning med mer än 82 miljoner människor per år. Alla dessa skall äta mat.
  
Hållbar tillväxt går icke ihop med att bygga en gigantisk nöjespark på bästa jordbruksmark, som Botkyrka kommun snart gör i Hågelby.
 
I den nya boken "Den stora förnekelsen" (som vi till viss del refererar till) sammanfattar författarna tekn. Dr. Anders Wijkman o prof. Johan Rockström de utmaningar våra samhällen står inför när det gäller klimat, resurser och miljö. Bokens titel anspelar främst på oviljan hos de allra flesta politiker, företagsledare och ekonomer att inse att vi närmar oss den absoluta gränsen för uttaget av vissa resurser på jorden.
 
Botkyrka kommuns politiker kliver definitivt över gränsen när de nu står i begrepp att exploatera det fantastiska och unika landskapet (med riksintresse) i Hågelby –Skrefsta och bygger en nöjespark över hela det historiska herrgårdslandskapet med dess fullvärdiga jordbruksmark.
 
Politker i Botkyrka kommun, läs boken!!!

Det duger inte att ensidigt satsa på nöjespark och på så sätt utsläcka de värden som just utgör jordens mest värdefulla resurs. En upplevelseindustri skapar ej ett bestående värde. Det framstår som om Botkyrkapolitikerna betraktar kortsiktiga och konstlade upplevelser som bättre och mer lönsamma än den verklighet i form av naturlig natur, som vi redan har. Försök att sätta ett värde på den historiska naturen!


HÅGELBY SKREFSTA FÖRINTAS – BOTKYRKA KOMMUN FÅR MILJÖPRIS

 
 
Botkyrka kommun har tagit emot ett hederspris ur Kungens hand.
Fantastiskt bra gjort av kommunen, de håller sig väl framme på miljöfronten.
 
Hur gick det till?
Jo, en bilpool till kommunanställda och energisnåla lampor, ja det är väl berömvärt.
Alla bidrag till en bättre värld är av godo. Vi vet ju att Botkyrka kommun är en kommun, som gör allt för att värna naturen, det står bl.a. i skriften "Botkyrkas Gröna Värden".
 
Ja, så har vi Hågelby Nöjespark förstås, kommunens stora miljösatsning. Den kommer att beröra det stora kultur - naturlandskapet i Hågelby – Skrefstaområdet vid sjön Aspen
Ur "koncept och gestaltningsideer" (21/12 2010 för dp 2404 del av familjeparken) kan man läsa om det som skall tillskapas i det vackra natur- och kulturlandskapet:
 
Gulliga små röda stugor med gräs på taket.
Lummiga oaser
Trädgårdsväxter med lång odlingshistoria
Gröna skärmar av vegetation planteras
Det gröna stråket gestaltas så att det gynnar det biologiska livet med inslag av ängsmark och bärande buskar
Grön spridningskorridor förstärks med en medveten parkgestaltning.
 
Allt detta och mycket mycket mer skall tillskapas i kulturlandskapet med hjälp av Botkyrka kommuns gröna fingrar.
 
Jaha, det är väl bra?
Nej, det finns ju redan i naturlig form skapat av Moder Jord under lång tid.
Hågelby – Skrefsta är ett historiskt och sammanhängande odlingslandskap. Här möts Du av stora öppna vyer, dalar och berg. Här finns tystnad och ro, här finns ljus och blänk från sjön Aspens vattenspegel. Här finns ett rikt djurliv i biologisk mångfald.
 
Naturliga och rika naturupplevelser när kultur- och naturlandskapet är som bäst.
 
Smaka på följande ord, även de tagna ur konceptet "Hågelby familjepark" i vilken Botkyrka kommuns "gröna ekotänk" lyser tydligt fram.
 
Asfalt
Oljegrus
Småstad m gaturum o stadsatmosfär
7 meter breda vägar i Bornsjökilen
parkeringsplatser, trafik o varutransporter på jordbruksmark
hotell, restauranger och servicebyggnader
plank, portar, staket, trappor och gränder
camping, stugbyar, vattenland, sagopark, festivalscen och golf på jordbruksmark,
temabyar för uthyrning "som organiskt växer fram med specifika koncept" allt utan krav på bygglov.
 
Vart tog den anrika kultur – naturlandskapet vägen?
Vart tog alla outgrävda arkeologiska lämningar vägen?
Vart tog jordbruksmarken vägen?
Vart tog det öppna rofyllda landskapet vägen, där alla kunde vistas fritt?
 
Juryns motivering till priset var bl.a. att "kommunen har en bra förståelse för hur stor förändring som är nödvändig för en hållbar utveckling".
Kommunens förståelse för en hållbar utveckling skulle således vara att förinta och totalexploatera Hågelby – Skrefsta.
 
Fick Kungen reda på Botkyrkas "fantastiska miljösatsning" i Hågelby, när hedersomnämnandet delades ut?
Naturligtvis inte!
Då hade Botkyrka kommun blivit utan pris, Kungen sägs ju vara mycket miljömedveten.
 
Katarina Berggren kan verkligen vara stolt över att vara med och leda sin kommun in i en grön värld. Offer och bluffgrönt.

Att skapa ett naturskyddsområde just i Hågelby borde vara ett självklart och lysande val för en miljömedveten kommun som Botkyrka!
 
Vi som bloggar vill gratulera till hederspriset. Men ge upp planen att offra Hågelby, då är ni värda ett riktigt pris!.


Strandskyddet vid Aspens strand i Hågelby Nöjespark ◊ 2011-03-13

 
 
Botkyrka kommun har nu begärt hos Länsstyrelsen att få strandskyddet upphävt utmed en del av Sjön Aspen mellan Hågelby Gård och Skrefsta Gård.
 
Syftet är att bygga campingstugor och stora byggnader av allehanda slag, som skall ingå i den gigantiska nöjesparken. Dessutom vill kommunen bygga så nära vattnet som möjligt.
 
Som skäl för sin ansökan att upphäva strandskyddet har kommunen anfört "att området helt eller delvis redan är ianspråktaget och behövs för att utvidga den pågående verksamheten och utvidgningen svårligen kan göras utanför strandskyddsområdet bl.a. med hänsyn till riksintresset för kulturmiljön".
 
Märkligt så viktigt det nu blev att värna Riksintresset. Ännu märkligare är att kommunen använder argumentet "särskilda skäl" på ett område som de själva förklarat som bevarandeområde i en gällande översiktsplan. Området de vill bebygga med strandnära hus omfattas också av riksintresse för kulturminnesvården enligt 3 kap. 6 paragraf miljöbalken.
 
Att området redan är ianspråkttaget och därför kan strandskyddet upphävas, vad menar kommunen där?
Jo, kommunen menar att häststängsel, gamla äppelträd och annan växtlighet samt en gammal stenmur, som funnits länge, tar marken i anspråk och därför kan strandskyddet upphävas.
Litet märkligt är att här finns det enkla byggnader uppförda, järnålders och vikingabyn den s.k. "Hogslabyn" för besökande skolklasser. Dessa skjul är uppförda inom strandskyddat område för länge sedan. Hur gick det till?
Emellertid är dessa "byggnader" lätta att demontera, vilket kanske var meningen eftersom de uppfördes inom och trots strandskyddet. Det kan alltså inte betraktas som att ianspråktaga mark .
 
Vad menas då med Strandskydd?
Jo, ett strandskydd betyder att "allmänheten skall fritt få färdas och beträda områden. Byggnader eller andra anläggningar och anordningar får inte uppföras som hindrar allmänhetens friluftsliv. Strandskyddet är också till för att värna och skydda djur och växtliv".
 
Emellertid är uppförandet av en nöjespark med sjönära läge så viktig för Botkyrka kommun och Fam. Lindgren AB att alla goda föresatser att skydda och bevara miljön i Hågelby-Skrefsta inte längre finns på dagordningen.
 
Inte de minsta ambitioner om förbättring, inte en gnutta av självinsikt och absolut inte ett uns av självkritik. Bara en enda stor bluff att man har gjort precis allting rätt.
 
Det är skamligt och upprörande när Botkyrka kommun går emot alla sina egna utredningar, t.ex. Klimatstrategin, Översiktsplanen, Miljökonsekvens-beskrivningar, Åhlborg-10 deklarationen, Länsstyrelsens och medborgares yttranden samt sist men inte minst kommunens eget antagande av Naturvårdsprogram "Botkyrkas Gröna Värden" daterad 2010-11-08 . 


Nya riksintresset i Botkyrka - Hågelby blev en campingplats! ◊ 2011-03-05

 
 
I miljöbalken 3-4 kap kan man få reda på vad som menas med riksintresse.
Där står: Syftet att peka ut ett område som riksintresse är att säkerställa en användning eller att bevara något för framtiden.
Större områden kan pekas ut i miljöbalken som riksintressanta på grund av sina samlade natur- och kulturvärden (4 kap)
Turismen och friluftslivets intressen skall särskilt beaktas vid en bedömning
.
 
I en skrift, vi hittade på länsstyrelsen, skriver en tjänsteman:
Riksintresset väger alltid tyngre än ett eventuellt motstående lokalt allmänintresse och områden av riksintresse skall prioriteras i den fysiska planeringen.
 
Hågelbys riksintresse består således av Naturvård, Kulturmiljövård samt Friluftsliv.
Myndigheter, föreningar och privatpersoner har under samrådstiden framfört synpunkter på att det inte har tagits hänsyn till riksintresset i Hågelby-Skrefsta området.
 
Botkyrka kommuns uppfattning av riksintresse är något helt annat och står långt ifrån lagen!
 
Det blir stadsgata, asfalterad jordbruksmark, camping och stugbyar tvärs över Bornsjökilen, biltrafik och parkeringar vid biotopsskyddade Elvestaån, kommers och tingel-tangel, buller och hög musik.
Ja, allt som kan tänkas tillhöra ett nöjesfält!
 
Botkyrka kommun har genom åren utgivit många utmärkta böcker, skrifter och inventeringar av kultur och naturmiljön i kommunen.
Bl.a Botkyrkas kulturmiljöinventering från l988.
 
Här kan man läsa:
Den moderna tekniken möjliggör genomgripande rationaliseringar t.ex av jordbruket. Det har därför blivit viktigt att tillvarata de tillgångar i miljön, som inte kan återskapas om de en gång försvinner. Ansvaret för bevarande och framtida vård av kulturmiljön åligger oss alla – stat, kommun, länsmuseum, intresseorganisationer och enskilda. En förutsättning för ett framgångsrikt arbete är att kunskap och förståelse för de kulturhistoriska värdena finns.
 
Var finns de kloka och insiktsfulla och kunniga politiker i dagens Botkyrka kommun?
Har de läst Botkyrka kulturmiljöinventering tro?
Troligtvis inte, eftersom kommunpolitikernas natursyn visar sig komma på kollisionskurs med stora delar av Botkyrkas bevaransvärda naturskatter.
 
Riksintresset innefattar också Naturvård.
 
I den fantastiska och varierande miljön i Bornsjökilen finns ett mångfaldigt djurliv, som veterligen inte blivit ordentligt inventerat.
Fiskgjusen, en skygg och spännande fågel, häckar varje år vid sjön Aspen. Den är mycket känslig för störningar under häckningssäsongen.
Bävern har funnit sin fristad vid sjön Aspen, där man kan hitta dess bostad vid strandkanten. Om man har tur kan man få se det skygga djuret komma simmande över sjön i skymningen.
Berguv har länge funnits som häckfågel vid ett högt bergmassiv vid Aspens strand, där den fått ut ungar som även ringmärkts. Det är tveksamt om den nu finns kvar som häckfågel. En inventering ger svar på den frågan.
Lodjur har iaktagits i området.
 
Landskapet Hågelby-Skrefsta, det levande arkivet, kommer Botkyrkas ledande politiker med glädje och med berått mod att offra på kommersens altare.
 
Mitt framför näsan på oanande och lättlurade botkyrkabor, som tror på kommunens bedrägliga löften om en fin park lik Djurgården där alla natur och kulturvärden kommer att bevaras och t.o.m. utvecklas tillsammans med tält och åkattraktioner.


RSS 2.0