Folkviljan i Alby och Hågelby nonchaleras * 2013-06-28

                     Albyberget drabbat  - visset och odemokratiskt

 

Albys miljonprogramhus behöver renoveras. Botkyrkabyggen har över tid inte fonderat pengar till det. Pengar har gått in i många andra verksamheter som kommunen bedömt vara viktigare, t.ex. Cirkushangaren. Med nödvändighet måste husens vanvård åtgärdas.
Kommunen väljer nu att sälja ut delar av husbestånden till en riskkapitalist, trots Albybornas starka protester.
Något tal om demokrati och medborgarnas rätt till inflytande finns inte. Det hela är mycket dåligt skött av kommunen och kommer säkert att straffa sig i nästa års val. Det är så demokratin skall skötas genom att medborgarna röstar bort de misshagliga politikerna.

 

Inför kommunfullmäktigemötet (den 26/6) där beslut togs om försäljningen av Alby blev stämningen upprörd.
Folkförrädare! Hycklare! Ni har svikit folket!” ropade de djupt besvikna demonstranterna. Vad har du för människosyn? Nu har du gått över till kapitalets sida. Är du socialdemokrat, Katarina Berggren?   LÄNK

 

Exploateringen i Hågelby är i många delar skrämmande likt Albyhusens försäljning.
Kommunen vill bli av med Hågelby Gård och alla byggnader, som har fått förfalla sedan 60-talet. Det blir för kostsamt att renovera och inte heller här finns fonderade pengar till renovering. Kommunen har kört ekonomin och delar av kulturarvet i botten.
För att locka investeraren, även här kopplad till en riskkapitalist, är kommunen beredd att offra hela Hågelby-Skrefstas område och tillåta en 60 ha stor nöjespark för att göra exploatören tillags.
Att markerna skyddas av riksintresset och är ett mycket samhällsnära och populärt rekreationsområde för många botkyrkabor, det bekymrar kommunens styrande föga.
För att göra övertagandet än mer smakligt för exploatören har kommunen åtagit sig att drifta och renovera delar av byggnaderna i Hågelby utvändigt tills exploatören är nöjd och finner det lägligt och lönsamt att ta över anläggningarna och befintliga verksamheter.
Detta kan man läsa i det gällande exploateringsavtalet från 2012.

 

Än är inte sista ordet sagt varken i fråga om Alby och inte heller om Hågelbys försäljning.


Den obekväma miljökonsekvensbeskrivningen om Hågelby * 2013-06-21

 Älvestaån med biotopskydd rinner från sjön Aspen över Hågelby till Tullingesjön

 

Miljökonsekvensbeskrivningen, ett, enligt lagen (ÄPLBL 5 kap) obligatoriskt dokument i en planprocess. Trots det, var just detta ett av de dokument, som saknades i Botkyrka kommuns tidigare utlysta utställning och som även saknades den första veckan i kommunalhuset under den förlängda utställningstiden (fram t.o.m. den 31/7).

 

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) vad är det?

Helt kort:


Syftet med en MKB är att ge beslutsfattare men även medborgarna ”tillgång till beslutsunderlag som möjliggör en ökad miljöhänsyn och leder fram till ett bättre beslut ur miljösynpunkt”.


En detaljplan som medför ”betydande miljöpåverkan” måste ha en MKB. Kommunen har bedömt att Hågelby Nöjespark medför just ”betydande miljöpåverkan” och har via konsultbolag låtit sammanställa 2 MKB, (WSP:s översiktliga MKB nov 2009 samt Swecos MKB från 2010).

 

De 2 MKB är intressant läsning. Vi länkar specifikt till MKB:n på kommunens hemsida. LÄNK

Läs den 69 sidor omfattande skriften och förvånas över hur kommunens styrande faktiskt struntar i vad som framförts i dessa (kostnadskrävande) utredningar i planprocessen.

 

Ur Swecos MKB från 2010, i sammandrag:
 Bedömning görs att nollalternativet (dvs ingen exploatering) ur miljösynpunkt utgör ett mer fördelaktigt alternativ i jämförelse med planförslaget.
 Nollalternativet är främst mer fördelaktigt med avseende på miljöpåverkan för natur- och kulturmiljö liksom hushållningen med resurser.
 Planförslaget medför stor negativ direkt påverkan vad gäller riksintressant kulturmiljö.
 Planförslaget motverkar uppfyllelsen av de miljömål som är knutna till ett rikt odlingslandskap, god bebyggd miljö och ett rikt växt- och djurliv.
 Planförslaget medför ett kraftigt ökat trafiktryck i regionen med mycket negativ påverkan på luftkvaliteten.
 De rekreativa värden, som kan förstärkas av en exploatering enligt planförslaget, kan även gynnas på annat sätt utan att tillföra området camping, husvagnar, uthyrningsstugor, stadsgata och kommers.

 

Det är allvarliga anmärkningar mot en utbyggnad och förstörelse av Hågelby´s vackra och bevaransvärda marker.

 

Det är anmärkningsvärt att just denna viktiga MKB har undanhållits medborgarnas information vid alla medborgarkontor, där den skulle vara tillgänglig samt nu vid den förlängda utställningen så saknades handlingen i Kommunalhuset under den inledande veckan.

 

Detta kan utan tvekan tolkas som att kommunen försökt att mörka denna MKB, som är så tydlig med alla negativa påföljder av en etablering enligt detaljplan 1.

 

Det går fortfarande bra att lämna in ett yttrande vad man anser om en nöjespark i Hågelby. Adressen är:

 

Botkyrka kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
147 85 Tumba


Sommar, natur och frihet * 2013-06-20

 
 

Vi önskar våra läsare på bloggen en härlig, skön och avstressande midsommar.

 

Följ bloggen för mer information om exploateringen av Hågelby.

/Gunilla och C-H


Kommunens dokument saknas * 2013-06-14

           Lätta fötter och försvunna dokument i Botkyrka
 

Handlingarna från utställningen av detaljplan 1 över Hågelby nöjespark har ”fått fötter” och försvunnit från flera av medborgarkontoren under utställningstiden.
Detta säger projektchef Anders Nilsson från Botkyrka kommun till Mitt i den 11/6.
Och det var ju olyckligt!

 

På ett av medborgarkontoren uttryckte en tjänsteman irritation ”vi får aldrig rätt material från kommunen”. Och just det kontoret hade bara ett litet antal av de handlingar som bör finnas på en utställning. Dessutom fattades flera av de lagstadgade dokumenten.

 

Botkyrka kommun kan ”hålla på att titta på det internt för att se om något brustit”.
Men vad hjälper väl det?
Det brast grundligt vid utställningsförfarandet –och det är mer än bedrövligt.

 

Var finns kunskapen och viljan?


Kvalitetssäkran i Botkyrka kommun * 2013-06-06

De gamla kulturskyddade ekarna på Natura 2000 området på Ekholmen

 

Kommunen i Botkyrka har låtit meddela att utställningen om del av detaljplan för Hågelby familjepark förlängs till den 31/7. Detta för att kvalitetssäkra hanteringen av alla inkomna yttranden. För säkerhets skull finns nu utställningen att beskåda endast på kommunhusets plan 7 i en mörk hisshall utan stolar och bord, som skulle underlätta när man bläddrar i det digra materialet. Kvalitet!
Du kan också läsa dokumenten på kommunens hemsida. www.botkyrka.se
Inga dokument finns nu att läsa på de olika medborgarkontoren vilket är märkligt.

 

Kan det bero på att medborgarkontoren inte klarade av uppgiften. Hanteringen av utställningen var under all kritik och mycket långt ifrån kvalitetssäkrad. (Se bloggen den 20/5) Är inte medborgarkontoren till för medborgarnas service? Vad är det för nytta med sådana kontor. De fungerar ju inte för samhällsnyttig information om en sådan viktig fråga som att etablera en nöjespark på kulturmark.

 

Man kan undra vad som ligger bakom den generösa förlängningen. Fler yttranden är bra, men behövs inte för att inse att nöjesparken är långt ifrån önskvärd. Är kommunen osäker på vad allmänhet och många remissinstanser anser om exploateringen i Hågelby –Skrefsta, ja då är det väl bara att nogsamt ta fram alla inkomna yttranden och remissvar som kommunen fått under årens gång. Då framkommer det med glasklar tydlighet att en nöjespark på 60 ha på unik kulturmark i Bornsjökilen är en total felsatsning.

 

Kvalitetssäkran har tidigare saknats vid kommunens hanteringar, men har efterlysts av medborgarna från första stund.

 

Här följer några exempel på Botkyrka kommuns tidigare ”kvalitetshantering” i frågan:

 

Naturskyddsföreningen i Botkyrka Salems omfattande yttrande som var mycket kritisk mot detaljplanen g(l)ömdes bort i en utställning år 2011.

 

Regioneplanekontoret var kritisk till att många av deras frågor och synpunkter i samråd och yttrande inte tagits med i utlåtande- antagandehandlingen från 2011-04-29. I de sammanställda kommentarerna av C-G Hagander och Ulla Ryk får Regionplanekontoret fortfarande inte svar på frågorna. Det är icke kvalitet!

 

Svenska Turistföreningen, Stockholmskretsen, förespråkar ett naturreservat i området och är djupt kritiska till föreslagen exploatering. Kommunen svarar i sin kommentar att ”Regionplanekontoret är positiva till utvecklingen i området”. Men det är inte sant enligt antagandehandlingen.

 

Länsstyrelsen har i yttrande bl. a. klagat på att campingområdet är olämpligt i Riksintressant område med kulturmiljöns värden och i närhet av hästverksamheten. Länsstyrelsen skriver att ”planförslaget bör inte antas i föreliggande form”. Marginella ändringar har gjorts men campingen är kvar!

 

Enkätundersökningen som genomfördes år 2007 gav resultatet, vid frågan om inställningen till en nöjespark, att 53% var för och 47% var emot eller saknade uppfattning i frågan. Då informerade kommunen att 67% var för parken. Hur är kvaliteten säkrad i dessa siffror?

 

Kommunens hantering av ett uselt projekt är dåligt, odemokratiskt och klandervärt skött. Att då tala om kvalitetssäkring framstår som åsiktsmanipulering.

 

Nej, kära läsare och medborgare, nu finns extra tid för era yttranden. Det är mycket viktigt att så många som möjligt visar sin uppfattning i frågan om nöjes- eller familjeparken i Hågelby.


RSS 2.0