Hur hanteras konfidentiella handlingar i Botkyrka * 2015-10-27

             Bilaga 2 visar Holdingbolagets förslag till placering av BRS

 

Hågelbyområdet i Botkyrka kommun är föremål för en idé- och markanvisningstävlan anordnad av kommunen.

Inkomna bidrag, inalles 11 st, har begärts utlämnade i enlighet med offentlighets-principen. Kommunen har hänvisat till sekretess och avvisat begäran. Dock utlämnades vissa tävlingsbidrag i svartmaskerad, censurerad form. Medvetet eller omedvetet har dock några bidrag utlämnats omaskerade efter överklagan till Kammarrätten i Stockholm.

 

Anmärkningsvärt är att det bidrag som Hågelby Holding AB lämnat är i sin helhet en spegling av detaljplan 1 för Hågelby Familjepark med alla förvärvade rättigheter och utredningar, som Familjen Lindgren AB framtagit och som Holdingbolaget köpt.

 

Det är också märkligt så besynnerligt varför kommunen väljer att maskera delar av följande rader. För vem skulle denna information i tävlingsbidraget vara besvärande kan man undra?

 

Ordagrant citerat under punkten ”Ridverksamhet” i Holdingbolagets tävlingsbidrag:
Vi är övertygade om att det finns goda möjligheter till inte bara samexistens utan även samverkan mellan Botkyrka Ridsällskap och familjeparken som tillgodoser båda parters berättigade intressen. Vår bedömning är dock att det inom en inte särskilt avlägsen framtid krävs en ny ridanläggning som är utvecklingsbar över tid.


Vi föreslår en ny anläggning i omedelbar närhet till familjeparken. I bilaga 2 har vi angett en yta som vi bedömer som lämplig för en nyetablering - en plats där det finns möjlighet till expansion, som har två anslutningsvägar (med framtida möjlighet till tre) och som ligger närmare kollektivtrafik. Marken ägs av Botkyrka kommun och Svenska kyrkan - Prästlönetillgångar i Stockholms stift.


Vi är beredda att medverka i en förnyad förstudie och bidra till framtagande av konkreta rambeskrivningar för totalentreprenad och motsvarande underlag för att inom överskådlig tid åstadkomma en ny ändamålsenlig och större ridanläggning i närområdet.
Vi är även beredda att reservera vissa delar av boendeområdena för i första hand “hästrelaterade” besökare (kan bli aktuellt i samband med tävlingar och andra evenemang).
Slut citat.


Det framstår som odiskutabelt att Holdingbolaget begär att för sin kommande verksamhet få tillgång till BRS´ arrendemarker och byggnader med locktoner och ett uselt vänsterhandserbjudande.
Det är tarvligt att låta det underkända Nöjespark/Familjepark projektet återuppstå.
Konsekvensen av myglande, okunniga och dåligt pålästa politiker kommer att bli förödande för Botkyrka Ridsällskap.


Okunniga politiker – en katastrof! * 2015-10-21

    Invasiv belägring i Hågelby om riskkapitalisten får som han vill

 

 

Politiker i Stockholm klubbade igenom ett beslut om Slussen på ett nämndmöte men de förstod inte vad de sade ”ja” till erkänner de idag till SvD enligt artikeln ”Okunskap när beslut togs om Slussen”.

 

Vad har Botkyrkas politiker sagt ”ja” till vad gäller nöjesparken i Hågelby utan att förstå?

 

 Ett komplicerat och ogenomskinligt avtalspaket
 Skenande kostnader (ca 30 miljoner) för utredningar och detaljplan
 Förstörelse av historisk kulturmark
 Exploatering i den Gröna Bornsjökilen
 Byggnation av en husvagnscamp för 200 husvagnar samt ett större kvarter med campingstugor på jordbruksmark
 Förstörelse av åkermark och det öppna landskapet
 Riksintressets betydelse körs över
 Ytterligare 40 miljoner skattepengar lägger Botkyrka på upprustning av Hågelbys byggnader innan riskkapitalisten tar över (enl. ett tidigare intentionsavtal)

 

Det skulle inte förvåna oss om en av tävlingsdeltagarna i den pågående markanvisningstävlan kopierat delar av detaljplan 1:s visioner och skrivningar i sitt bidrag, något som Botkyrkas politiker säkert gillar och känner sig hemma med.


Sannolikt kommer bolaget i fråga att begärligt snegla mot BRS nuvarande marker och anläggningar.

 

Konsekvensen av okunniga och dåligt pålästa politiker kommer att bli förödande för Ridsällskapet och katastrofal för Hågelby - Skrefstas landskap med kulturmarker och katastrof för trovärdigheten för beslutsfattande politiker. Så även för kommunens skattebetalare!


Markanvisningstävlans jury i Botkyrka * 2015-10-12

 

 

Så är juryn till Botkyrka kommuns markanvisningstävlan om Hågelby-Skrefsta utsedd!
Juryn består av politiker ur S, MP, V, M, samt KD. Tre av dessa politiker, Dan Gahnström MP, Jimmy Bakér M och Stefan Dayne KD har aktivt deltagit i framtagandet av den hårt kritiserade detaljplan 1 för Hågelby Nöjespark via samhällsbyggnadsnämnden, där de ingått. Många misstag begicks av den okunniga nämnden och projektet kraschade som alla vet år 2014.

 

 

Vi finner det märkligt att 3 jurymedlemmar, som således tidigare suttit med i samhällsbyggnadsnämnden och deltagit i beslutet om detaljplanen för nöjesparken, nu skall välja ut en vinnare bland de inkomna bidragen. En av de tävlande är just det bolag, som skulle förverkliga nöjesparken tidigare, nämligen Adolfsen Group. Nämnda bolag har redan tidigare lagt handpenning på fastigheten och har nu köpt J.J Lindgrens alla rättigheter i nöjesparken och ämnar åter ta upp de tidigare planerna på en fullskalig nöjespark.
Det är inte en tävlan på lika villkor!

 

Det är inte så svårt att räkna ut vem juryn utser som vinnare av tävlingen, eller hur? Adolfsen Group via Hågelby Holding AB!
Tävlingen är uppgjord från allra första början, ett kamouflage för att kunna återuppta samarbetet med riskkapitalbolaget Adolfsen Group AS, utan EU´s kritik.

 

I en artikel från Södra sidan nr 11, år 2014 under rubriken ”Priset knäckte Familjeparken” intervjuas Miljöpartiets Dan Gahnström med anledning av nöjesparksprojektets haveri,
Inte med ett ord nämner han Miljöpartiets uppgift att bevara Hågelby-Skrefstaomådets unika naturmiljö till eftervärlden.

 

Kan vi hoppas att Dan Gahnström, nu som jurymedlem och miljöpartist i Botkyrka, ställer upp för den bevaransvärda naturen i Hågelby-Skrefsta och tar sitt ansvar genom att rösta mot ett återupptagande av nöjesparkplanerna.

 

Det måste väl ändå Dan Gahnström inse att en nöjespark med det tänkta innehållet absolut inte på ett hållbart sätt kan samverka med Riksintresset på dess villkor och inte heller med den populära ridverksamheten i Skrefsta.


Reflexioner i oktobernattens Hågelby * 2015-10-05

                                                                                                 Foto:  B-G Ramsay

 

 

Naturskyddsföreningen i Botkyrka-Salem genomförde tillsammans med Innanna familjeförening en stämningsfylld och rolig ”happening” i Hågelbyparkens fina miljö.

 

I träden var mängder av reflekterande fåglar uppsatta, vilka lyste upp oktobernatten, ackompanjerade av fågelsång, mänsklig sång och dans med instrumentel exotisk musik och glada barn med ficklampor.

 

En stund för reflexion. Frågan ”Vad gör vi med vår Moder Jord” ställdes av Jan ”Poppe” Govella, NSF.

 

Världen går mot en 2 gradig uppvärmning. Förändrat klimat kommer att driva ytterligare miljoner människor på flykt framöver (SvD 4/10 2015).
I detta reella perspektiv måste alla kommuner börja ta sitt ansvar för miljön på allvar. Det duger inte längre att exploatera bort och radera ut all livsviktig natur för snöd vinnings skull.
Ja, hur tar Botkyrka kommun sin del av världens ansvar för vår gemensamma miljö på vårt enda klot i universum?

 

Poppe Govella framförde en önskan om inrättandet av ett biosfärsområde i Hågelby-Skrefsta i Botkyrka (ett förslag som också tillställts kommunen i mars 2015).

 

Ett biosfärsområde kan t.ex. vara en levande samhällsnära landsbygd där utvecklingen sker i harmoni mellan kommunen och lokala företagare, samt med hänsyn till de sociala och ekologiska hållbarheterna. Grunden skall bestå av ett lokalt engagemang och med en omtanke om kommande generationers livsmljö och framtid. Upprättande av ett biosfärsområde skall alltid ske på naturens villkor.

 

Unesco, WWF samt Naturvårdsverket samarbetar för att utveckla biofärsområden i Sverige och i världen. Sverige har 5 biosfärsområden.

 

Hågelby-Skrefsta-Elvesta området är ett unikt stycke herrgårdslandskap med många kvaliteter utöver det vanliga och en självklar plats för ett biosfärsområde i det Sörmländska landskapet. Ett Biosfärsområde här skulle sätta Botkyrka kommun på kartan som ett mycket gott föredöme hur man bevarar ett stycke ovärderlig Moder Jord till kommande generationer.

 

Botkyrka kommun fortsätter dock att genom en skenmanöver anordna en markanvisningstävlan, vars syfte alltmer framträder att sälja ut Hågelby till riskkapitalisten Adolfsen Group, som kommer att ta upp det havererade Nöjesparksprojektet igen.
Därmed utraderas en av Botkyrkas mest värdefulla naturområden för all framtid!


RSS 2.0