Valresultatet i Botkyrka

Så är till sist valet över. Märkvärdigt lång tid har tagit för att sluträkna de ca 50.000 röster som avgivits i kommunen. F.n. avvaktas ett godkänt slutprotokoll.
 
Det är en alldeles uppenbar skillnad i valet mellan norra och södra Botkyrka.
 Valdeltagandet i Albyberget Västra var 47% under det att i Tullinge (9 st valdistrikt) var deltagandet upp mot 90%. Riksgenomsnittet är 84,6%. Föredömligt Tullinge!
 
Moderaterna fick i Fittja Forvägen 4,8% och i Uttran 50,8%.
 Socialdemokraterna fick i Norsborg C 66,9% och i Botkyrka 8 Lanthem/Riksten 11,9%.
 Tullingepartiet fick i Tullinge 41-48%.
 
Ytterligare en markant skillnad mellan norra och södra kommundelen.
 
Det är inte utan förståelse som man kan konstatera att det råder en massiv olikhet mellan dessa delar. I demokratins namn är det väl inte bara rimligt utan ett absolut krav att skilja dessa delar åt. På så vis får Socialdemokraterna i norra absolut majoritet, vilket naturligtvis gynnar innevånarna där. Det är ju så de röstat!
 
I södra kommunen får Tullingepartiet och Alliansen absolut majoritet, vilket gynnar medborgarna där.
 
I frågan om Hågelby nöjespark kan konstateras att sedan Miljöpartiet och Centern beslutat att rösta mot en etablering enligt kommunens förslag blir röstetalet en mäktig röst mot en nöjespark. Tidigare 3 mandat för BP, vilka då var ensamma mot en nöjespark, och nu totalt 15 mandat mot parken:

        %       Mandat 
BP   3,4         2

TP  10,8         6

C     1,5         0

MP   7,1         4

SD   4,0         3      
S:a  23,2       15
 
Alla vill således inte ha en etablering till en nöjespark, vilket Socialdemokratin envist hävdat.
 
Kan valresultatet möjligen ge politikerna en fingervisning om hur invånarna önskar att kommunen styrs?


Rondellen i Botkyrka

 
För dyra skattepengar har Botkyrka kommun byggt en särdeles fin rondell i korsningen till Fittja. Rondellen prydes med en stiliserad jordglob och till råga på allt med ett stort antal profilhuggna granitblock.
 
"Värsta vägars pris" fick samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Peter Nyberg, mottaga i april detta år. Fasta granitblock i gatumiljö är direkt livsfarliga för motorcyklister i första hand och även för andra trafikanter som av misstag kommer mot blocken. 

Hur är det med nollvisionen? Att medvetet placera stenblock på detta sätt är oansvarigt, obegåvat och saknar trafikinsikter.
 
Hågelby nöjespark har ett absolut behov av att lösa trafiksituationen både inom området som vid korsningen mot Hågelbyleden.
 
Kommunens ordförande Katarina Berggren, som redan gjort sig känd inom det politiska livet för halsbrytande idéer, har tagit symbolen med jordglob som en illustration till den redan omtalade matgloben.
 
K. Berggren har även övertagit alla de granitblock och skall med dessa förorda att en rondell vid infarten till nöjesparken förses med dessa vackra stenar. Förslaget är dock att resa stenarna med den lodräta delen mot trafiken för att på så vis nedbringa hastigheten och lösa trafikknutarna.
 
Resterande stenar föreslås placerade på lämpliga ställen inom parken, vid stugbyar, camping, husvagnsplatser, vattenland, dagvattenreningsdammar, rutschkanor och stadsgatan.
 
Stenarna kan graveras med namnen på exploatören, projektansvarig, investerare, samhällsbyggare, kommunpolitiker och tjänstemän, dvs alla som känslolöst medverkat till parkens tillkomst och ansvariga för fördärvandet av det gamla kulturlandskapet vid Hågelby.
 


Bloggen om Hågelby

Vårt bloggande "Sagan om Hågelby – Skrefsta" har vi nu givit ett värdigt avslut.
 
Kommunordföranden i Botkyrka har klippt band och hållit invigningstalet.
 
Kommer verklighetens Hågelby-Skrefsta´s kulturmarker att raderas från kartan? Inom en snar framtid får vi veta.
Till dess fortsätter vi vårt bloggande om Hågelby med ett inlägg/vecka.
 
Vi som driver denna blogg är:
 
C-H Ramsay, text, foto, fotomontage
Gunilla Nuse, text, foto, idéer
Kontaktadress ch.ramsay@tele2.se
Med hjälp av
B-G Ramsay, foto, text
Christina Lagersson, foto.

 


Sagan om Hågelby – Skrefsta del 31, Kollapsad åkattraktion

 
Knappt har Hågelby nöjespark invigts förrän en stor olycka inträffade. Flera personer skadades och andra måste räddas med helikopter, då en av de mera spektakulära konstruktionerna rasade och flera åkvagnar kastades ut från banan.
 
Teknisk expertis har kunnat verifiera att byggfusk förekommit vid hopsvetsning av stödbenen. Det anses vara ett mirakel att inte hela smäcket rasade ihop.
 
Dessutom finns det inga dokument som verifierar att konstruktionen godkänts före start.
 
Kommunordföranden är ångerfull. "Riv ut den törnetagg ur mitt hjärta och sätt i dess ställe en förlåtelse för all den ondska jag och de mina åsamkat Hågelby."
 
Imaginär beskrivning av ett otäckt händelseförlopp i herrgårdslandskapet Hågelby-Skrefsta.


Sagan om Hågelby – Skrefsta del 30. Klart för invigning

 
Ja, nu är äntligen det stora projektet Hågelby´s Nöjespark i Kulturmark i hamn.
 
Katarina Berggren kunde inte vänta och har därför fått förtroendet att inviga spektaklet.
 
Hennes invigningstal inkluderade hur kommunen snurrat upp invånarna i vacker dans med fagra löften blandat med regelrätta valser samt hur man lyckats kringgå Länsstyrelsens anmärkningar och medborgarnas protester och yttranden.
 
K.B. talade om de gigantiska summor det hela kostat, utredningar, handtryckningar, vatten o avlopp, flytten av ridverksamheten och alla felbyggnationer som kommunen fått betala. Nu är äntligen kulturmarken raderad från kartan, vilket varit den politiska majoritetens mål.
 
Kostnaderna har betalats genom att fixa och trixa med kommunens budget, vilket innebär att skatten kommer att höjas avsevärt de närmaste åren.
 
Nej, måtte inte detta eller något liknande bli sant. Nu är det dags att stoppa nöjesprojektet genom politiska åtgärder. 
 
 


Sagan om Hågelby – Skrefsta, del 29. SmäckbyggetByggfusk och smäckbygge
har orsakat att hela nöjesanläggningen kroknat med förvridna stålskelett i fritt fall. Inga besökare vågar använda bedrövelsen.
 
Radarparet Katarina Berggren och John John Lindgren ler ikapp för att de slipper betala. Betalningsansvaret ligger hos skattebetalarna, även om skattesatsen i Botkyrka redan är lite mer än lagom.
 
Ja, så kan det kanske gå!
 
Tingeltangelval eller naturskyddsval? Det är Ditt val !


Sagan om Hågelby-Skrefsta, del 28. Statyn –Porten till Hågelby

 
Botkyrkabornas beundran och uppskattning är gränslös över sin kommunalordförande, som har så många halsbrytande idéer om hur framför allt hennes men också kommunens anseende skall bevaras till eftervärlden.
 
Kostnaderna för genomförandet av alla våghalsiga idéer tas i första hand från att skjuta upp underhåll och reparationer av miljonprogrammets alla fastigheter. De boende vill ju hellre dagligen njuta av den fina statyn vid entrén till Hågelby slott än att bo i uppsnofsade och lyxiga rikemanshyresrätter. Att hela Hågelbys kulturmarker har offrats vill man inte tillstå.
 
Statyn belyser hur K. Berggren i en vacker kaströrelse, besatt av tanken att vara sparsam med jordens resurser, visar att det är hon som är upphovet till matgloben.
 
Du Botkyrkabo, som inte tycker om statyn och det den står för, dvs exploateringen av Hågelbys marker – Följ denna blogg för mer information.


Sagan om Hågelby – Skrefsta, del 27. Fornborgar

Hela Mälardalen utmärker sig för att vara rik på fornlämningar.

Området kring Hågelby och Skrefsta är särskilt välförsett med spår från gången tid.
Något av speciell vikt är de tvenne intressanta fornborgar som ligger på var sin sida om Skrefsta ridsällskaps tävlingsbana.

En fornborg anlades ofta av områdets befolkning som skydd mot fientligt anfall och också ibland för viss religiös kultverksamhet.
 
Tidsperioden för borgar av detta slag var från 500-talet och framåt.
Borgen byggdes under vedermödor vanligen på ett högt berg där en sida stupade brant och var ointaglig.
 
Den andra sidan som utgjorde passagen upp mot "borgen", förfärdigades med en kraftig solid mur av stenblock med en port eller öppning där de skyddssökande kunde passera. Muren försågs med en palissad av stående stockar för att förhindra oönskat intrång av fienden.
 
I nutid har allt trävirke sedan länge försvunnit och stenmurarna har delvis rasat.
 
Så var detta ett sätt för forntidens befolkningen i Hågelby-Skrefsta-området att försöka skydda sig och sin odlingsmark mot fientligt angrepp.
 
Frågan kan ställas: Vilken är dagens värsta fiende mot Hågelby-Skrefstas kultur?

 

 


Sagan om Hågelby – Skrefsta, del 26. Medborgarsynpunkter 
Inför den stundande utställningen av byggnadsplanerna för Hågelby nöjespark har Botkyrka kommun sammanställt alla de yttranden som inkommit från myndigheter och offentliga instanser.
 
Däremot har man helt nonchalerat att sammanställa de 80 yttranden som inkommit från undersåtarna.
 
En botkyrkabo har nu tagit saken i sina egna händer och med kamera dokumenterat en del av skrivelserna (30 st). De finns nu utlagda på facebooksidan "Nej till nöjespark i Hågelby –Skrefsta." Två stycken visas här på bloggen.
 
Materialet i sin helhet finns på plan 7 i Kommunalhuset i Tumba och är offentlig handling. Tag gärna del av dessa, det är helt ofarligt!

 

 


Sagan om Hågelby - Skrefsta, del 25. Snurrighet i kvadrat

 
Vid det första planförslaget för hela området Hågelby, Eriksberg och Lindhov fanns möjligheten för medborgarna att välja mellan två förslag

  1. Hågelby nöjesparken med vindkraftverk
  2. Hågelby nöjesparken utan vindkraftverk

Fantastiska möjligheter, Hågelbyparkens exploatering var således ej föremål för val. Så ser demokratin ut i Botkyrka. Men nu var det inte det, som var det enda galna i förslagen.
 
Om vindkraftsverk skall få byggas kräver lagen bl.a att skyddsradien under verket är minst 50 meter, dvs en diameter av 100 meter.
 
I planförslaget har kommunen angivit att skyddsdiametern är satt till 50 meter. Detta var så försåtligt att ingen i kommunen avslöjade falsariet.
 
Alltså lurades man med en faktor 2.
Nu lärde vi oss i skolan att ytan beräknas med formeln pi gånger radien i kvadrat. Ytan= pi x r2
Kommunens skyddsyta blev således: 1.962 m2
Och lagens angivna skyddsyta under kraftverket skall vara: 7.850 m2.
 
Således försökte kommunens tjänstemän lura oss med att ange endast en 1/4 av vad föreskriften är beträffande skyddsytan under varje kraftverk.   
(1.962 :7.850 = 1/4)
 
Nu satte lyckligtvis länsstyrelsen stopp för utbygget av vindkraftverk av miljö- och kulturskäl. Man kan verkligen ifrågasätta kommunens politiker och tjänstemän hur sakkunniga är de egentligen. Måhända det finns andra fakta som felräknas, hemlighålls eller förvanskas i planerna för Hågelby nöjespark.
 
Bilden illustrerar den norra delen av Hågelby nöjesparkområde där kraftverken skulle placeras. En snurrande park, baserad på felräkningar skulle i hög grad ha påverkat närmiljön i hela Botkyrkaområdet.
 
Tack alla makter 
att det inte blev av. Möjligen kan makterna hjälpa oss medborgare att stoppa hela hugskottet med nöjespark och förstörelsen av natur- och kulturmarkerna vid Hågelby. Dessutom hjälpa till att bevara Skrefsta ridsällskap på den plats där de nu hör hemma.
 
Detta är en politisk fråga. 
Det är Du som är makten!

 


Sagan om Hågelby – Skrefsta del 24, Politikernas inställning

 
Nej, nu är det dags att kommentera politikernas attityd till Hågelbys nöjespark.
 
Vid ett torgmöte i Tumba centrum talade jag med en av moderaternas representant, en hedervärd gentleman. Hans inställning till nöjesparken var "att det blir väl bra med några nya arbetsplatser i kommunen". Han hade inte läst länsstyrelsens yttrande om del 1 i planprogrammet och hade således inte en aning om all den omfattande kritik mot förslaget som där framkommer.
 Hans kommentar var att kommunpolitikerna har inte tid att läsa allt!!
 
Är det verkligen så som den representativa demokratin skall hanteras?
 
I senaste Mitt I (vecka 35) redogörs för Botkyrka politikers inställning till nöjesparken, vilka några hävdar bör benämnas familjepark. Naturligtvis är nöjespark eller tivoli ett bättre ord om hänsyn tas till omfattningen av den bebyggelse som fam. Lindgren redogjort för.
 
Katarina Berggren (S) deklarerar att det blir fri entré samt att området inte skall stängslas in. Jag har varit med på tre samrådsmöten och vid dessa har det tydligt angivits att del 2 av parken, den med vattenland och äventyr m.m. skall stängslas in för att kunna avgiftsbeläggas.
 Dessutom kräver J.J.Lindgren att marken skall ägas av exploatören, dvs fri grund.
 
Moderaterna är för en park för att det kan skapa arbetstillfällen, men hävdar att fornlämningarna ej får skadas och att trafiken löses. (M) glömmer att ställa kostnaderna för parkens etablering mot behovet av att lösa renoveringen av miljonprogrammets nedgångna bostäder i Alby. Det skulle verkligen ge nya arbetstillfällen. (Se SvD 28/8 2010)
 
Mats Einarsson (V) lyckas än en gång förirra sig i ologik. Han jublar över att privat kapital sätts in i projektet men bortser tydligen från avkastningskravet från fam. L., och att projektledaren för projektet är Staffan Holm, som köpt Skrefsta gårds herrgård, och som i avtal markerat att herrgården skall lösas av fam. Lindgren om störningar från väg och nöjespark uppstår.
 Voila! Så enkelt kan Lindgren flytta in i denna pärla.
 Einarsson vill inte kalla det exploaterade Hågelby för nöjespark, -"det är fel" säger han!
 Månne blir det inte något nöjsamt att där vistas, skulle kanske missnöjespark vara bättre?
 
(KD) och (FP) accepterar parken men ställer vissa krav för acceptans. Dessa krav kommer inte att kunna uppfyllas, varför de borde rösta nej.
 
Centerpartiet (C) och Miljöpartiet (MP) säger nej nu i elfte timmen av miljöskäl. Hedervärt, bättre sent än aldrig.
 
Botkyrkapartiet (BP) har sagt tydligt nej ända från början av den första presentationen av förslaget –år 2007. "Ett oerhört slöseri med skattemedel. Bara att flytta ridverksamheten i Skrefsta kostar gigantiska summor. Kulturmiljön, odlingsmark och arkeologiska lämningar har ett oersättligt värde för hela regionen och Sverige och måste skyddas".
 
Tullingepartiet (TP) kräver folkomröstning.
 
Min fråga är: Är politikerna tillräckligt kompetenta för att besluta i viktiga frågor. Se Länsstyrelsen yttrande.
 
I denna viktiga fråga
för Botkyrka och dess innevånare, finns det bara en lösning nu inför valet. Se  http://botkyrkapartiet.se/blog/

/C-H Ramsay, 2010-09-01

 

 


RSS 2.0