Tävlingen om miljö- och penningförstörelse i Botkyrka kommun * 2015-01-27

                   Hågelby i vinterskrud                                         Foto:  C-H Ramsay

 

 

Till kommunens mycket tveksamma historik förpassas nu Botkyrka kommuns gigantiska misslyckande med det 7-åriga kriget att etablera en nöjespark i Hågelbys öppna kulturlandskap.
Ca 30 miljoner av skattebetalarnas pengar är borta! Och det är ingenting som Botkyrka kommun vill tala om.

 

Mönstret upprepar sig återigen i och med kommunstyrelsens godkännande av ”markanvändningstävlingen” (Dnr KS/2014:319) för att omstarta exploateringen av den unika kultur och jordbruksmarken i Hågelby – Skrefsta.
Som förvaltare av kommuninnevånarnas pengar och tillgångar har Botkyrkas politiker gjort misstag efter misstag, kostsamma och resurskrävande.
När det går fel är det bara att ljuga, göra sig oanträffbar, förneka, mörka och sedan gå vidare i sin politikerkarriär som om ingenting har hänt.
Det är vad som händer nu.

 

Botkyrka kommun är expert på kapitalförstöring. En haveriutredning skulle vara på sin plats istället för en exploateringstävling för 200.000:- nya skattepengar!
Respekten för skattebetalarnas pengar i Botkyrka kommun är sannerligen låg.

 

Miljöbalkens 3 kap. som säger att mark skall användas till det som den är mest lämpad till och att oexploaterade områden skall skyddas mot påverkan som väsentligt ändrar områdets karaktär och jordbruksmark får endast tas i anspråk om det behövs för väsentliga samhällsintressen, -det är inte heller något som Botkyrkas folkvalda majoritet tycks bry sig om!

 

Hur räddar medborgarna det värdefulla kulturarvet Hågelby – Skrefsta?


Information till de tävlande om markanvisningen i Hågelby, Botkyrka * 2015-01-19

 

 

Till alla som tänker vara med om att tävla om ”markförstörelsen” i Hågelbys riksintressanta herrgårdslandskap:

 

- I WSP miljökonsekvensbeskrivning från november 2009 till oktober 2010 står att läsa på sidan 24:
En exploatering i området riskerar att påverka den karaktäristiska landskapsbilden, som skapats under minst 3000 års kontinuerligt brukande, negativt.
Exploateringen riskerar vidare att påverka det tydliga landskapsrum som det karaktäristiska spricklandskapet består av.

 

- I den tidigare hästutredningen från programområdet, som de facto mörkades i detaljplanen, kan man läsa på sid 29 att:
Utredaren föreslår att kommunen fastställer en ram för familjeparkens utbredning som möjliggör för Botkyrka ridsällskap att utvecklas till hippologiskt kunskaps- och upplevelsecentrum.
Christina Risshytt-Collman ”Häst- och ridverksamhetens framtid i programområdet” 2009. LÄNK

 

- Det är även av stor vikt att ta del av den nya hästutredningen från 2014 av Ulf Wilkens. Se tidigare blogg av den 2014-12-19.

 

- Dessutom finns anledning att ta del av Länsstyrelsens omfattande kritik mot en exploatering av Hågelby´s kulturmarker. Vidare har en ansenlig mängd yttranden mot en etablering i Bornsjökilen inkommit från såväl privatpersoner som organisationer, t.ex. Naturskydsföreningen, Turistföreningen, Länsmuséet, Regionplanekontoret och Lantmäteriet.

 

Det är viktigt att ta del av och respektera de fakta som föreligger kring Hågelby-Skrefsta!


Rädda åkermarken innan det är för sent * 2015-01-12

 Ett böljande rapsfält på den värdefulla åkermarken vid Hågelby    Foto: C-H Ramsay

 

 

Klimatförändringar och en växande befolkning gör att odlingsbar mark kommer att bli en bristvara i framtiden. Samtidigt förstörs god jordbruksmark för alltid, när städer och tätorter tillåts breda ut sig.

 

Framtidens jordbruk skall mätta allt fler munnar, samtidigt som stora arealer jordbruksmark försvinner p.g.a. undermåliga och felaktiga politiska beslut. Möjligheten att odla upp nya arealer är begränsad om man samtidigt vill bevara skogar och skyddsvärda marker som ännu finns kvar.

 

Mer folk, minskade odlingsbara ytor och lägre skördar p.g.a. klimatförändringar kommer att leda till verklig livsmedelsbrist i hela världen. Åkermark kommer därför att bli en absolut bristvara överallt i en snar framtid. Det är därför oanständigt om minskningen av odlingsmark beror av exploatering för bebyggelse och vägar och allra värst bara för nöjes skull som i fallet med Hågelby.

 

När åkermark bebyggs så försvinner den för alltid. Enligt plan- och bygglagen skall kommunen bland mycket annat ta hänsyn till en långsiktigt god hushållning med mark och vatten. Det är kommunen som skall tillämpa lagstiftningen, medan länsstyrelsen har ett rådgivande ansvar.

 

I Botkyrka ser vi nu att exploateringen av den goda åkermarken ökar katastrofalt.

 

Trots en lagstiftning som ska skydda åkermark, visar utvecklingen i miljöfientliga kommuner, som t.ex. Botkyrka, att jordbruksmarken i praktiken saknar ett effektivt skydd.

 


Ref.: Naturskyddsföreningens policy för jordbruk och livsmedelsförsörjning. LÄNK


Markanvisningstävling för Hågelby * 2015-01-06

                                      Vandrarhemmet vid Hågelby

 

 

Utvecklingen av Familjeparken vid Hågelby har under åren hanterats märkligt oprofessionellt och ekonomiskt ansvarslöst av Botkyrka kommun, vilket resulterade i att kommunen tvingades dra tillbaka projektet efter en anmälan till EU i Bryssel.

 

Nu har kommunen fått bråttom igen. En tävling för hur Hågelbyhusen (A) och jordbruksmarken (B) skall användas utlyses snart. Kommunstyrelsen beslutar nu den 7/1 –15.

 

Avseende markanvändningen finns alla tidigare argument kvar mot en exploatering, vilket också framförts i den tidigare miljökonsekvensbeskrivning och även i Länsstyrelsens tidigare synpunkter.
Enligt lag skall jordbruksmark endast användas till det som den är mest lämpad för, dvs jordbruk. Område B omfattar mycket värdefull jordbruksmark, kulturmiljö, arkeologiska lämningar, den ligger mitt i Bornsjökilen samt bör användas för utveckling av BRS.
Således en mycket uppenbar anledning att inte utlysa en exploateringstävling.

 

Kommunen anser att en avveckling av kulturarvet Hågelby är att utveckla området genom radering. I förslaget till KS står bl.a. att syftet är att inspirera marknaden (d.v.s. riskkapitalister) att driva på ”utvecklingen” av Hågelby. Bara kostnaden för tävlingen har budgeterats med 200 000 skattekronor. Vidare kommer en upprustning av de förfallna byggnaderna att kosta 40 miljoner kronor fördelat under mandatperioden, dvs 4 år.

 

Vi noterar att BRS omnämns i inbjudan till tävlingen endast med tre rader, under det att t.ex. Hogsla järnåldersby och 4H avhandlas i 13 rader. Nu är det så att den hästutredning som kommunen nyligen beställt har visat på behovet av nya stallar för Skrefsta´s hästar, nytt ridhus och utökade betesområden. Denna viktiga utredning omnämns alltså ej i underlaget. (Se tidigare blogg den 19/12)

 

Vi i bloggredaktionen har noterat att redan nu är vandrarhemmet i Hågelby uthyrt till Skanskas utländska arbetare. Skanska har även option på att bygga vägen från E4 via Skanskas stenkross vid Botkyrkabacken till Skrefstas tävlingsvall. Vår gissning är därför att det blir Skanska som kommer att vinna markanvändningstävlingen.

 

LÄNK

 

Se sidorna 237 – 258. Det är ett massivt dokument och det tar mycket lång tid att ladda ner aktuella sidor. Helt i överensstämmelse med kommunens ambition att försvåra för medborgarna och att mörka handlingar, trots att de bevisligen finns på hemsidan.


RSS 2.0