Lägg ned planerna på en nöjespark i Hågelby

Hågelby Herrgård
 
 Stora kultur- och naturvärden står på spel vid Hågelby slott     Foto: C-H Ramsay
 
/Insändare publicerad i Mitt I Botkyrka –Salem den 24 januari 2012/
 
I Hågelby har Botkyrka kommun en unik samhällsnära kulturmark med lämningar från forntid, jordbruksmark, herrgårdslandskap och hästverksamhet. Detta har köpts för skattemedel och är således medborgarnas egendom, förvaltad av politikerna på uppdrag av invånarna.
Det pågår en process att omvandla markerna till en nöjespark, eller som projektet kallas en familjepark av gigantiska mått.
 
I inledningsskedet av planerna, år 2007, lät kommunen genomföra en intervjuundersökning med frågeställningen "Vilken är Din inställning till planerna att etablera en familjepark?
 53% av de svarande var positiva, dock utan att få ta ställning till kostnaderna och att hela Hågelbyområdet skulle utplånas. Märkligt blir det när kommunledningen nu tolkar resultatet att det är 2/3 som är positiva. Men det motsvarar ju 67%, alltså en sifferlögn.
 På de nya sociala media som Facebook och bloggar finns ett mycket starkt motstånd till att bebygga Hågelby. Vid samråd och i officiella medborgaryttranden har ett massivt motstånd till planerna visats. Ytterligare viktiga invändningar mot en exploatering har lämnats av Länsstyrelsen, Svenska Turistföreningen, Friluftsfrämjandet, 4H, Länsmuséum, Stockholm Vatten, Botkyrka Ridsällskap, Regionplanekontoret, Riksantikvarieämbetet, Lantmäteriet och Botkyrka-Salems Naturskyddsförening.
 
Spelar kommunen ett högt spel med skattebetalarnas pengar? De har nämligen inte gjort en ekonomisk kalkyl över nöjesprojektet. "Det borde vi ha gjort" medger Katarina Berggren, kommunstyrelsens ordförande. Redan i planeringsstadiet har mer än 4.000 tjänstemannatimmar (>4 miljoner kronor) spenderats. Och det med skattebetalarnas pengar! Vilka tjänar på att Hågelby förvandlas till en nöjespark?
 
Idag kan nog ingen påstå att det finns 2/3 stöd för att utplåna Hågelby fantastiska naturmarker mitt i den gröna Bornsjökilen!
 
Lyssna till medborgarnas intressen och lägg ner alla planer på Hågelby nöjespark.
 
/Carl-Henrik Ramsay


Politiken kräver proffs * 2012-01-25

  
           Den sista resan                             Foto: Wilhelm Ramsay
 
Kulturchef Kaj Schueler på SvD:s krönika säger 23/1 2011 att politiken kräver proffs med anledning av Juholts avhopp.
Citerar: "Dagens politiska klimat medger inte heller att politikerna gör enkla misstag – misstag som lätt kan formuleras i en tidningsrubrik".
 
Botkyrka slumpar bort unik kulturmark i Hågelby – Skrefsta för en nöjespark!
- Ja, det torde bli en rubrik i dagstidningar framöver!
 
Inte så särskilt smickrande för de styrande politikerna i Botkyrka kommun! Allra helst som kommunen vill framstå som en miljökommun, som gärna tar emot miljöpris ur kungens hand.
Och en katastrof för kommande generationers behov av fria och samhällsnära naturmarker.
 
Från det ena till det andra! Var inte Botkyrka kommuns ordf. Katarina Berggren med i valberedningen, som rekommenderade Juholt?
 
Det kanske inte heller var så proffsigt!
 
Läste en liten kommentar för ett tag sedan i SvD som lyder: Tomas Östros har en poäng: "Socialdemokratin har problem med sin duglighet".
 
Vi är benägna att hålla med och det med särskild tanke på vad som håller på att hända med markerna i Hågelby – Skrefsta.


Högsta förvaltningsdomstolen *2012-01-21

 
               The bridge over trouble water in Hågelby                  Foto: Gunilla Nuse

 Det är märkvärdigt tyst just nu i den mycket försenade frågan om en nöjespark i Hågelby. Många är de Botkyrkabor, som undrar "vad händer".
 
Ett intressant och läsvärt dokument ligger nu utlagd på Botkyrkapartiets hemsida "Överklagande/prövningstillstånd" adresserat till Högsta förvaltningsdomstolen.
 
Botkyrkapartiets gruppledare, Ulla Ludvigsson, har överklagat och vill pröva frågan om Botkyrka kommuns hantering av nöjesparksprojektet "att en kommun (Botkyrka) skall inte kunna ge otillåtet stöd till enskilt företag och omöjliggöra konkurrensen"……Läs vidare LÄNK1.
 
Botkyrkapartiet, det lokala partiet i kommunen, har sedan begynnelsen av nöjesparksprojektet (2007) verkat och agerat mot en exploatering av Hågelby- Skrefsta.
 
Vi följer med spänning Botkyrkapartiets vidare arbete att stoppa exploateringen!
 
Läs också gärna Botkyrkapartiets blogg. LÄNK2

 


Hågelbypajen

 
 
Hållbarhet, hållbarhet
Är det bästa vi vet
 
Ropte partierna i kör
i ett kör
 
Med strupar fulla av Ålborg och skrål
Klimatstrategi, Naturvårdsplan våra storslagna mål…
 
De rusiga sju, av nöjen och makten
Glömde skog, åker och maten
inför den tänkta Hågelby-slakten
 
Nu är det känt   Kommunens dokument
är till för att få Majestätets pris
mitt i en ekonomisk kris
 
Medborgare när det blir val
glömmer vi ej opolitlikernas tal
 
Ring…. klocka ring...
Era löften betyder för barnen
och klimatet ingenting, ingenting…..
 
 
/Ur diktsamlingen "Sånger för The Small People"
Jan Poppe Govella
 
LÄNKAR
Hågelbypajen 
Ålborgskrål
Majestätets pris 
Botkyrka-Salem Naturskyddsförening
 

 

 

 


Länsstyrelsens syn på Familjeparken

Hågelby i vinterlandskap    Foto: Christina Lagerson
                           Hågelby vinterlandskap                       Foto: Christina Lagerson
 
Här redovisar vi sammandrag från en av många kritiska synpunkter från Länsstyrelsen om Hågelby Familjenöjespark.
Synpunkter som Botkyrka kommun påtagligt struntar i.
 
Länsstyrelsen
har yttrat sig om planavgränsningen (i detaljplanen del 1, samrådsredogörelse 24-04) och säger:
Kommunen har valt att endast planlägga en del av den planerade familjeparken, det försvårar Länsstyrelsens möjligheter att göra en helhetsbedömning av vilken påverkan som den planerade anläggningen kan antas få på riksintresset för kulturmiljön och om det finns risk för att riksintresseområdet kommer att förändras så till den grad att påtaglig skada uppstår.
 
Det tidiga programsamrådet är alltför knapphändigt och ger inte en helhetsbild av den tänkta utvecklingen inom familjeparken. Bedömningen av hur framförallt kulturvärdena inom området kommer att påverkas av nu aktuell planetapp försvåras därför väsentligt. Detta särskilt som den östra delen av familjeparken, som omfattas av denna etapp, avses innehålla den högsta graden av exploatering.
 
Det är av stor betydelse att familjeparken kan behandlas samlat. Länsstyrelsen anser att kommunen bör revidera planförslaget så att den planerade familjeparken kan behandlas i en gemensam plan.
 
Vad svarar kommunen Botkyrka på dessa invändningar?
 
Jo, så här!
"Kommunen har valt att i programsamrådet för det större området fördjupa sina markanvändnings- och stadsbyggnadsstrategier i bl.a detta område.
Härigenom:
 * Redovisas samband mellan programområdet och Hågelby samt utgångspunkter och dess förutsättningar för en utveckling som en första etapp av Familjeparken.
 * Går det att visa att det är möjligt att utveckla parken så att såväl riksintresset som familjeparkens behov går att tillgodose.
 * Går det att visa att detaljplanen inte försvårar eller förhindrar en framtida utveckling av Hågelby."
 
Ovanstående svar till myndigheten anser kommunen uppenbarligen vara nog skäl för att inte redovisa hela områdesplanen!
 
Är det någon som förstår kommunens svar till Länsstyrelsen? Vi bloggare gör det inte! Snömos och struntprat.
 
Vad man kan läsa ut av kommunens sista punkt (i svaret ovan) är dock att fam. Lindgren och Botkyrka kommun har andra planer på hela området än vad som hittills framkommit.
Planer som i nuläget inte tål att komma fram i dagsljuset.


Synpunkter mot nöjesparken i Hågelby * 2012-01-05

En sommardag i Hågelbyparken
          En ljuv sommardag i den populära Hågelbyparken           Foto: C-H Ramsay
 
Ett litet axplock av negativa yttranden om den blivande nöjesparken på Hågelby – Skrefstas jungfruliga kultur- och jordbruksmark, som omfattas av Riksintresset.
 
Kloka, sanna och insiktsfulla åsikter, som Botkyrka kommun inte tagit någon som helst notis om.
 
Svenska Turistföreningen säger bl.a. i sitt yttrande (2011-02-01) att: Hela planområdet ligger i en av Storstockholms mycket viktiga Gröna kilar, nämligen Bornsjökilen. Vi är ytterst förvånade över den stora exploatering som föreslås mitt i Bornsjökilen. Som en logisk följd av er strävan att i tidigare redovisade program att få till en central grön Botkyrkapark så anser vi det nu självklart att Botkyrka bildar ett kommunalt naturreservat av större delen av Bornsjökilen.
 
Länsmuseeum (09-12-15) skriver att: Botkyrka kommun bör noga överväga om de föreslagna exploateringarna är i överensstämmelse med att utveckla Bornsjökilens värdefulla natur- och kulturlandskap eftersom den föreslagna nöjesparken tar gårdens omgivande tidigare jordbruksmark i anspråk och är av sådan omfattning att den riskerar medföra negativ påverkan på riksintressets storskaliga säteriliknande landskap.
 
Stockholm Vatten skriver bl.a. (den 2010-12-15) att: Hästverksamheten skall flyttas till område utanför Bornsjöns vattensskyddsområde. Lindhovsområdet, som ingår i vattenskyddsområdet, accepteras ej.
 
Botkyrka-Salems Naturskyddsförening (2010-12-05): Avråder bestämt från att genomföra programförslaget i sin nuvarande utformning. Programmet strider mot alla de mål antagna i kommunens naturvårdsprogram och föreningen undrar vad alla dessa fagra utfästelser i naturvårdsprogrammet egentligen är värda!
 
Trafikverket yttrar sig (2010-04-13) och uppger att: Myndigheten har ingen möjlighet att stå för kostnader för ombyggnad av Hågelbyleden. Exploatören eller kommunen skall vara beredda att stå för kostnaderna. (Blogganm. Kostnaderna kommer på skattsedeln!)
 
Botkyrka kommun väljer att strunta i alla kritiska sakargument mot exploateringen. Planmonopolet utnyttjas hänsynslöst.
Vad som är än märkligare är att Botkyrka kommun samtidigt som de gynnar ett enskilt bolag (FLAB) genom ett ytterst förmånligt ramavtal i Hågelbyaffären, räknar kommunen med att själva "drifta" anläggningen tills den går med vinst (enl. Katarina Berggren i ett youtubeklipp).
 
Konceptet verkar minst sagt suspekt.
 
Värst av allt är kanske att kommuninnevånarna, ännu sovande sin Törnrosasömn, vaknar upp en dag med högre skatter och sämre samhällsservice, ty någon måste ju betala i slutändan.
Vidare, som grädde på moset, förlorar kommuninnevånarna Hågelby – Skrefstas natursköna och fria tassemarker. Där skramlar och larmar en Nöjespark istället.
 
Vilket katastrofalt koncept kommunen bjuder sina oanande innevånare på!
 
I nästa blogg tittar vi på ytterligare intressanta yttranden.


RSS 2.0