Hästolycka – Hågelby nöjespark

 
 
En sorglig och sann olycka med dödlig utgång har den 26/1 2011 skett på en hästgård vid Tullingesjön i Botkyrka.

I korthet: En sportbil buskörde runt på sjöisen nära hästhagarna.

Det höga motorljudet och snabba rörelser förorsakade panik bland hästarna, vilka skenade runt i den hala snöiga hagen.

En av hästarna bröt ett ben och måste nödslaktas. En stor tragedi för hästägaren.
 
Det är välkänt att hästar är känsliga och lättskrämda varelser.
 
Kopplingen ligger mycket nära från denna tragiska händelse till Botkyrka kommuns önskan att bygga upp en camping och nöjespark "vägg i vägg" med Skrefstas hästverksamhet.

Det kommer inte att gå att styra en campingverksamhet så att den inte stör och skrämmer hästarna.

Det kommer heller inte att fungera under uppbyggnadstiden. Störningarna då torde bli betydande.

Botkyrka kommuns avsiktsförklaring med Botkyrka Ridsällskap Dnr KS/2010:94 där kommunen bl.a. förklarar "att de värnar om och vill bidra till en möjlig utveckling av ridverksamheten….." kan ses som ett hån.
 
Med all den störning och risker som nöjesparken kommer att medföra för hästar och ryttare är det omöjligt att acceptera en nöjespark enligt planförslaget.
 
Kunskap om hästar är en påtaglig bristvara i kommunen.
 
Det duger inte att blanda hästar med nöjespark och camping!


Kommunens formalitetsfel i Samhällsbyggnadsnämnden ◊ 2011-01-26

 
      
Tjuvstart i Botkyrka             Alla hinner inte med


Den som har bråttom gör ofta fel.
 
Vid samhällsbyggnadsnämndens möte angående områdesplanen för Hågelby nöjespark antogs den planen den 2011-01-10.
Nu var det verkligen bråttom-bråttom. Morgonen därpå fick nämndemännen handlingarna för detaljplan del 1 för ett möte samma kväll.
Politikerna kunde inte vänta, mötet antogs med hull och hår under kvällen den 2011-01-11 trots protester från några pålästa från Tullinge. Förslaget är nu på utställning.
 
Begåvade medborgare har under yttrandetiden funnit att handlingarna inte är kompletta, kanske mörkas det i kommunen! Naturskyddsföreningens yttrande från maj 2010 finns inte med i handlingarna, inte heller kommunens svar på detta yttrande.
Katharina Berggren brukar säga: "Alla skall vara med!"
 
Vid telefonsamtal föreslår tjänstemannen att bilägga de saknade dokumenten på alla medborgarkontor i kommunen i efterhand, så kanske det inte märks.
 
Problemet är ju att varken medborgare eller alla remissinstanser, inklusive Länsstyrelsen samt alla de politiker, vars uppgift var att ta ställning, hade tillgång till korrekt underlag.
 
Nej snälla vänsterpolitiker, nu får det vara nog med lite mer än lagom!
 
Komplettera handlingarna, utannonsera ett nytt möte i samhällsbyggnads-nämnden, tag del av all kritik mot detaljplanen och anordna en ny utställning med korrekta handlingar med tillräckligt lång yttrandetid.
 
Bed kommunmedborgarna om ursäkt för klantighet och skäms lite grann!
 
Men kan verkligen Botkyrka kommun klara av stora projekt, när de inte ens lyckas skicka ut regelrätta handlingar?


Yttrande över Detaljplan för del av Familjeparken Hågelby i Botkyrka kommun ◊ 2011-01-24

I föreliggande detaljplan för del av Familjeparken i Hågelby, som övergripande upptar att Familjen Lindgren AB vill omdana området vid Hågelby till en familje- eller nöjespark. I rubricerad del (dvs del 1) planeras för stugbyar, camping, tillfällig uppställning av husvagnar, bilparkering, stadsgata med 4-vånings hus samt serviceinrättningar, reception och handel. I senare detaljplaner för området har vattenland, sagopark, arenascen samt ev flytt av hela rid- och hästverksamheten angivits.

Enär icke helheten för hela området presenterats kan ej heller en helhetsbedömning göras. Detta förhållande utgör skäl nog att icke godta föreliggande detaljplan.

 

I samrådsredogörelsens sammanfattning med Botkyrka kommuns kommentarer noterar vi att Naturskyddsföreningens yttrande från maj 2010 ej finns bilagt. Då kommunens och projektplanerarnas åsikter också om Naturskyddsföreningens yttrande om projektet är synnerligen viktiga, anser vi att detaljplanehandlingarna som nu är ute på utställning och remiss ej är kompletta och därmed ej fullvärdiga för bedömning.

 

De värden som ej kan acceptera en utbyggnad enligt plan del 1 är följande:

 • Riksintresset för Hågelbys marker omfattas av definitionen för ett riksintresse.
  För utpekade riksintressen gäller att särskild hänsyn skall tas till den kulturhistoriska miljön och till landskapsbilden. Landskapets karaktäristiska bebyggelsemönster bör bevaras, jord- och skogsbruk kan normalt bedrivas utan särskilda föreskrifter. Jordbruket är också en förutsättning för att bevara kulturlandskapet. Ett riksintresse ger signal om att i dessa områden kan länsstyrelsen/staten gå in och upphäva kommunala beslut, om man ej finner kulturvärdena tillräckligt beaktade. Riksintressena regleras i kap 3 miljöbalken, som säger att områdena ska skyddas mot ingrepp eller åtgärder som kan innebära "påtaglig skada" på riksintressena.
   
 • Fundamentalt inom naturvård är bevarandet av de gröna kilarna. Gröna kilar är en förutsättning för att kunna bevara skilda arters överlevnad och spridning. Gröna kilar har en märklig tendens att försvinna när stadsplanerare föröder den bevaransvärda naturmarken. Familjeparken kommer att radikalt förändra och totalt beskära den befintliga Bornsjökilen från Bornsjöområdet till Flottsbro/ Gömmareområdet med nya vägar och omfattande byggnationer i kilen.

  I handlingarna har gröna kilen redovisats som en rudimentär rest, som sträcker sig över berget mellan Eriksberg och den inhägnade delen av parken (sagoparken). Dessutom har meddelats att de gamla kulturträd, som avverkas medvetet eller av misstag, och som hyser stora mängder liv av skilda slag, kommer att ersättas med minst 2 nya plantskoleträd. Kommunens planerare förlitar sig helt okunnigt på att dessa unga träd på skövlad grund skall överta rollen från ett mångårigt gammalt träd med multnande delar som värd för bevaransvärda arters fortbestånd. Vidare föreslås att avverkade grenar och delar av skyddsavverkade ekar lägges i en multningshög i avsikt att bevara rödlistade arter, vars livscykel är extremt komplicerad.
  Ett sådant förfarande är ej lämpligt ur naturskyddande synvinkel, ty då gynnas vanliga rötsvampar istället.

  Här har kommunen ännu ett gynnsamt tillfälle att visa insikt och att stoppa vidare planer på att ödelägga Hågelby marker.
   
 • Strandskyddet kring sjö och vattendrag avser att inte enbart bevara allmänhetens friluftsliv, utan även att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtliv. Det saknas relevanta motiv för att upphäva strandskyddet. Trots detta förhållande anger kommunen att ansökan om upphävandet av strandskyddet skall ske för att kunna bygga planerade "attraktioner" och för att behålla den parkeringsplats som f.n. används vid Elvestaåns biotopskyddade strand.

  Länsstyrelsen pekar på att det saknas förutsättningar för ett upphävande av strandskyddet.
  Länsstyrelsens uppfattning ger en anvisning att strandskyddet kring sjön Aspen och på ömse sidor om Elvestaån skall bevaras till 100 meter.

  Att i handlingarna förlägga frågan om upphävande av strandskydd till separat hantering, utanför detaljplanen, kan bara tolkas som ett sätt att vilseleda såväl myndigheten som medborgarna.
   
 • Arkeologi. Planområdet är rikt på fornlämningar (Riksantikvariens rapport). Det kan inte vara korrekt att som det formulerats i detaljplanen: "De fornlämningar som berörs av campingens uppställningsplatser består av lämningar under mark, så saknar de upplevelsevärde och kan eventuellt sedan kvarligga utan slutundersökning. Troligtvis kommer de därför inte att utgöra något hinder för utbyggnaden."
   
 • Kultur och herrgårdslandskapet med gamla anor skall vara öppet och tillgängligt med omedelbar spårbarhet till den ursprungliga herrgårdsmiljön. Landskapet utgör det levande arkivet och varje ingrepp, som förändrar eller hindrar siktvyerna, är av sådan art att det ej kan återskapas om de en gång försvinner. Kulturmiljön är ett ansvar för oss alla. Det ansvaret tar varken kommunen eller en vinstintresserad exploatör med denna detaljplan.
   
 • Jordbruksmarken kommer att helt fördärvas och kan ej återskapas till den högvärdiga odlingsmark (gradering 5 av 5) som f.n. råder.
  Odlingsmark är en bristvara i ett globalt perspektiv, akut matbrist är en realistisk prognos för en nära framtid i perspektivet av att jordens befolkning ökar med ca 18 miljoner människor per år. Att planprogrammet föreslår en utbyggnad till en nöjes- eller familjepark står i stark motsättning till bevarandet av odlingsbar mark.
  Landskapsbildens öppenhet, dess skönhetsvärde, tystnad och livsrum för biologisk mångfald planeras lättvindigt och naturvidrigt bort i planen.
   
 • Siktlinjer är ett begrepp som detaljplanen beskriver som något positivt. Emellertid är en siktlinje resultatet av ett förstört landskap, en siktvy markerar motsatsen, dvs orörd hembygd. Ett öppet landskap som skiftar med årstiden, något att minnas, något att återvända till. En naturupplevelse när den är som bäst.
   
 • Aspens övergödning är ett problem, kraftig algblomning och vattenvegetation. Ansvaret för detta är kommunens flathet tidigare år. Inga restriktioner i jordbrukets arrendeavtal avseende begränsning av fosfatgödsling ej överstigande den nivå som bortförs med skörd. Läckage tidigare år av en avloppsledning med latrinvatten som läckt ut i sjön. Planen upptar endast vattenbryggor, areor som får bebyggas och dagvattenrening, ingen konkret lösning finns för att lösa övergödningsproblemet i sjön.
   
 • Ridverksamheten har i tidigare förslag hänvisats till Bornsjöns vattenskyddsområde vid Lindhov. I detaljplanen föreslås nu att hästverksamheten kan ligga kvar vid Skrefsta. Trots detta finns stugboende, camping och husvagnar med i detaljplanen nära häststall och hagar. Enligt MKB och länsstyrelsens krav är det oförenligt med djurstallar, i detta fall hästallergener, nära boende.
  Dessutom är det inte förenligt med gott djurskydd att ha en så okontrollerbar camping så nära hästar. Stallets ungdomsverksamhet kan också negativt påverkas av störande klientel vid campingen.
   
 • Naturvårdsprogram KS/2010:403 vars syfte är att bl.a. "skapa förutsättningar för en rik biologisk mångfald" och "motverka fragmentering av värdefulla livsmiljöer". En sammanhängande livsmiljö (biotop) är ofta nödvändig för en arts överlevnad. Genom exploatering av området enligt detaljplanen kommer landskapet att styckas upp i fragment åtskilda från varandra.
  Tolkningen av detta naturvårdsprogram antaget av kommunen år 2010 är:
  Exploatera icke Hågelbys värdefulla biotop, dvs Bornsjökilen!
   
 • Ålborg+10 deklarationen är en målsättning som kommunen antagit om hållbar utveckling. Att skövla, föröda och irreversibelt utplåna Hågelbys gröna och älskade kultur och natur uppfyller inte någon punkt i Ålborg-deklarationen.
   
 • Ekonomin för ett så måttlöst stort projekt, som det som föreslås enligt detaljplanen, har inte på något vis angivits i handlingarna.
  Det är givet att stora kostnader går till arkeologiska utgrävningar, byggnationer och drift av 3-4 vånings hus, småstad, stadsgata, ett stort antal stugor i temaby, el- vatten och avloppsanslutningar, vattenland, sagopark med serviceinrättningar och reception.
  Att förvänta sig en lönande investering med god förräntning av insatt kapital kan nog betraktas som enfaldigt.
  Med dessa förutsättningar kan nog en eller flera konkurser anas med ett förstört landskap och för all framtid en offrad kulturpärla.
  Beslutande politiker i Botkyrka kommun, som driver detta projekt må skämmas inför sina medborgare och kommande generationer.
   
 • Sammanfattningsvis är noll-alternativet det enda tänkbara alternativet för den riksintressanta Bornsjökilen. Endast då tillgodoses riksintresset, naturvården, jordbruksmarken, strandskyddet, herrgårdslandskapet, den gröna Bornsjökilen, rid- och hästverksamheten, arkeologi och miljön för närboende.


  Bevara Hågelby oexploaterat!

 


Skriv Din åsikt om detaljplan del 1 över Hågelby nöjespark ◊ 2011-01-17

  
Skall man acceptera att det kommer att se ut så här i Hågelby?
 
Detaljplan del 1 finns nu i den senaste versionen på utställning i kommunhuset och i medborgarkontoren. Synpunkter skall vara inlämnade senast den 2 februari 2011. Den som ej lämnar synpunkter har heller ingen rätt att senare överklaga antagandet av denna detaljplan. Det är således viktigt att Du som har anmärkningar nu kommer in med ett yttrande!
 
Skriv t.ex. så här:
  
Botkyrka kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
147 85 Tumba
 
Yttrande över detaljplan för del av familjeparken i Hågelby i Botkyrka kommun.

 • Bornsjökilen, den gröna kilen i Botkyrka, kommer vid denna omfattande exploatering att helt förstöras för all framtid.
 • Delar av Bornsjökilen omfattas också av riksintresse för natur- och kulturvård.
 • Strandskyddet runt Aspen och Elvestaån samverkar med Bornsjökilens skydd av djur- och växtliv.
 • Den högvärdiga (klassad 5 av 5) jordbruksmarken i Hågelby kommer att försvinna under hus och asfalt enligt detaljplanens beskrivning.
 • Hästverksamheten vid Skrefsta finns inte beskriven i denna detaljplan, trots att verksamheten redan vid första etappen (del 1) kommer att bli starkt påverkad av camping och stugbyar mycket nära hästhagarna. Jag hävdar att det är en allvarlig brist i denna detaljplan att utesluta en redovisning hur hästverksamhetens framtid skall lösas.
 • Det är omöjligt att göra en sakenlig bedömning av den aktuella detaljplanen, när inte hela planområdet redovisas i detalj.

Sammanfattning:
 
Jag hävdar att det är helt omöjligt att förena riksintresset, gröna kilens bevarande, strandskyddet, bevarande av högvärdig jordbruksmark samt en fungerande ridverksamhet med denna detaljplans utformning och innehåll, trots alla förskönande omskrivningar.
 
Hågelbys unika natur- och kulturområde skall bevaras oexploaterat för framtidens generationer i Botkyrka. 
  

Botkyrka den 2011-xx-xx
 
Namn NN
 
Adress:

 

 
Kan även sändas som e-post till:   sbf@botkyrka.se


Samhällsbyggnadsnämnden har sammanträtt den 2011-01-11

 
    Amiral Fjodor Apraksin                     Eldhärjat Botkyrka
 
Med bara en dag tillgodo har deltagarna i samhällsbyggnadsnämnden fått kommunens handlingar för Hågelby nöjespark på totalt 145 sidor med komplexa och krångliga ordvändningar. Med förskönande ord skall det orimliga byggprojektet framstå som nödvändigt och nyskapande av naturvärden.
 
Byggprojektet presenterades vältaligt av såväl ordföranden i nämnden, Peter Nyberg, och av några tjänstemän. Av de förtroendevalda politikerna var det endast medlemmar ur TUP (Tullingepartiet) som hade allvarligt menande synpunkter mot projektet. Här kan tydliggöras att den unga, insiktsfulla TUP-politikern, Sandy Lind, framförde allvarlig kritik mot projektet, såväl mot den extremt och oacceptabelt korta inläsningstiden som överträdelser mot naturvärden.

 • Helheten bör behandlas så vi ser hela projektet
 • Hur stor blir exploateringen, först då kan vi se de fulla konsekvenserna av exploateringen
 • Hur ser projektekonomin ut
 • Hur blir det vid en eventuell konkurs
 • Parkeringsfrågan har en märklig lösning
 • Vattenland och buller ej utrett
 • Bornsjökilen skall inte bara behandlas i närområdet
 • Hågelbyledens trafiksituation är osäker
 • Vilka naturvärden hotas

TUP begärde återremittering av handlingarna, vilket i S-politikens anda röstades bort.
 
Märkligt noterades att trots att Familjen Lindgren AB tecknat avtal med kommunen och att politikerna handfallet litar på familjens kompetens, ekonomi och "CV", diskuterades från vänstermajoritetens sida att om Lindgrens går i konkurs, kommer projektet ändå att drivas vidare. Driften kan göras av kommunen eller av andra investerare. En campinganläggning blir, enligt en politiker från MP, lönsam först efter 3-4 konkurser. Så lättvindigt ser man på ekonomin. Vem betalar vid en konkurs?
 
Så klubbades Hågelby detaljplan del 1 igenom för utställning.
 
  
Historiens vingslag:
 
Sommaren 1719 brände och förödde den ryske Amiralen och greven Fjodor Apraksin alla gårdar, torp och grödor i Södertörn.
Botkyrka stod i brand med rykande ruiner, åkrar och skogar.
 
Nu är ofredens år åter när Hågelbys marker skövlas för en nöjespark. Ofreden har inte gått spårlöst förbi i Botkyrka. Historien har inte lärt vänsterpolitikerna någonting.

Skämmes Katarina B och samhällsbyggnadspolitikerna som tappat bort sin politiska kompass och känslokallt går familjen Lindgrens orimliga ärenden!


Botkyrka kommunstyrelse har bråttom ◊ 2011-01-05

Samråd till vad och för vem?

 

"Jag tror inte samrådssvaren om nöjesparken har fått den genomgång som absolut måste till i ett så stort och känsligt ärende som Hågelbyprojektet ....."


Läs mer på Ulla Ludvigssons (Bp) blogg:  http://botkyrkapartiet.se/blog


En odlingsglob i Botkyrka


 
"En fantastisk idé och en möjlighet för Botkyrka" tycker Katarina Berggren i ett inslag i ABC helt nyligen".


Jordbruksmarken minskar globalt och kommer på sikt inte att räcka till. Denna innovation gör det möjligt att producerat närodlat och försörja en ökande befolkning.


"Det här går helt i linje med Botkyrkas miljöpolicy. Dessutom får vi en ny port till Stockholm. Matgloben är tänkt att ligga i närheten av Botkyrka kyrka (!)".


Vad blev det då av den högklassiga jordbruks- och kulturmarken i Hågelby?


Jo, på den bygger kommunen en nöjespark på asfalterad f.d. jordbruksmark, hårdgör parkeringsytor, bygger stadsgata med 4-våningshus, inhägnad sagopark, camping, husvagnsuppsställning för 250 st, konsertscen och tingel-tangel m.m. All jordbruksmark i Hågelby förstörs oåterkalligt för all framtid.


Budskapet från kommunen är tydlig. Det är helt i sin ordning att förstöra jordbruksmarken. "Vi bygger ju en matglob istället, vi struntar fullständigt i vad folk tycker och tänker, vi gör vad som helst för att exploatera Hågelby och bryr oss inte alls om att omistliga värden går till spillo för evinnerlig tid. Vi vill bygga denna nöjespark åt JJ Lindgren, kosta vad det vill".


Grönsaksgloben är nog inte kommunens sista Aniaraprojekt, som kommer att mållöst färdas till intighetens bortersta gränser


RSS 2.0