Hågelby Park Invitational – ett hästcentrum * 2015-04-28

              Suzanne Sjögren och Pontus Westergren                        Bilder från Google

 

 

Hästverksamheten vid Hågelby gård i den fina herrgårdsmiljön har saknats av många parkbesökare sedan Hågelby Stallförening sades upp.
Nu finns chansen att det kommer hästar till Hågelby igen.

 

Vi läser ett glädjande besked i senaste Södra Sidan (nr 17). LÄNK
Suzanne Sjögren och Pontus Westergren, sportjournalist resp. tävlingsryttare, har presenterat ett seriöst förslag till Botkyrka kommun om sina visioner.

 

Vi som bloggat i 7 år om bevarandet av Hågelby´s kulturmarker, ser detta som ett fantastiskt förslag som ger många positiva ”ringar på vattnet” för Botkyrka kommun. I symbios med Botkyrka ridsällskap kan det utvecklas till Storstockholms mest populära tränings- och tävlingscentrum.

 

Vi gissar att detta förslag är det allra bästa och mest gynnsamma för Hågelby-Skrefsta och Botkyrka kommun.


Botkyrkas gröna värden * 2015-04-16

                  Porten till Tumba skog                                    Foto:  C-H Ramsay

 

 

Botkyrka kommun klappar sig för bröstet – elbilarna för kommunens anställda ökar!
Miljömedvetandet står i fokus i kommunen! Ja visst, det är väl bra med elbilar.

 

Samtidigt händer det mycket miljövidrigt sanktionerat av kommunens politiker och tjänstemän.
Vad sägs om att kommunen i allt snabbare takt exploaterar bort Bornsjökilen och dess gröna samband.

 

Prästviken vid Botkyrka kyrka är ett avslöjande exempel. Det planerade bostadsområdet, på bördig jordbruksmark, kommer att utgöra en barriär för den biologiska mångfalden i kilen.

 

Mittemot Prästviken, vid Botkyrkabacken i Eriksberg, har kommunen och Skanska smugit in ett gigantiskt stenkrossområde. Träd, buskar och ett våtmarksområde jämnades våren 2014 med marken. Resterande våtmarksområde med boplats bl.a. för salamandrar är planerat att också utraderas. Det här området ligger också i Bornsjökilen och var ett värdefullt fågelområde med en mängd olika arter av fåglar och groddjur.

 

Hågelby-Skrefsta utgör en av de smalaste delarna i Bornsjökilen, m.a.o. ett mycket känsligt bevarandeområde. I omedelbar närhet ligger ett Natura 2000-område. Här pågår fortfarande planer efter 7 år att exploatera det öppna landskapets jordbruksmark mellan herrgårdarna.
En 7 meter bred bilväg in från Eriksberg till Skrefsta blir också snart verklighet.

 

I Skårdal´s gamla villaområde, mittemot Hågelby tvärs över sjön Aspen, planeras nya villatomter på jordbruksmark mitt i Bornsjökilen. Ytterligare en barriär för den biologiska mångfalden.

 

På andra sidan Hågelbyleden, bakom brandstationen vid Loviselund, planerar kommunen att utöka befintligt industriområde. Även detta skogsområde ingår i Bornsjökilen mot Huddinge och Hanvedenkilen.

 

Tumba skog är en samhällsnära rik skog med mycket högt socialt värde, ett grönt reservat, med skilda biotoper, en skog för närboendes vila, motion och rekreation. Tumba skog utgör ett sambandsområde mellan Bornsjökilen och Hanvedenkilen.
Den vackra Tumba skog, med ett mycket rikt fågel- och djurliv, ligger nu under detaljplanering och riskerar snart att utplånas.

 

Motionen
Den 2009-04-23 inkom en motion till KF ”Säkra Bornsjökilens unika värden” (KS i Botkyrka 2009:203). Motionen behandlades 2012-01-19 (!) och bifölls. Den avsåg att kommunerna Botkyrka, Huddinge och Salem skulle på initiativ av Botkyrka inleda ett samarbete för bevarandet av Bornsjökilen.
Nu skriver vi år 2015. Så vitt vi vet har ännu inte något samarbete med Huddinge och Salem´s kommuner om bevarande av den gröna kilen kommit i gång!Vad är kommunens svar på det?
Elbilar till kommunanställda. Ja visst, men det är än viktigare att bevara de Gröna Värdena i Botkyrka kommun.
Tror verkligen Botkyrka kommun att man kan tillfredsställa dagens miljökrav genom att politiker/tjänstemän glassar runt i fabriksnya elbilar?


Naturskyddsföreningens förslag till Hågelby * 2015-04-07

 Ekholmens Natura 2000-område                  Foto:  C-H Ramsay

 

 

 

Att bryta mot lagen, närmare bestämt miljöbalken, det gör kommunen varje gång de exploaterar jordbruksmark eller går emot Riksintressen.

 

Ett av förslagen till Botkyrkas markanvisningstävlan har inkommit utanför tävlingen. Det förslaget innebär att kommunen inte behöver bryta mot lagen.
Naturskyddsföreningen i Botkyrka- Salem föreslår: Inrätta ett biosfärsområde i Hågelby- Skrefsta med omnejd.

 

Biosfärsområde, vad är det?
Ett biosfärsområde skall inrikta sig på att sammanlänka de ekonomiska, sociala och ekologiska hållbarheterna i en kommun.

 

Vissa funktioner måste uppfyllas:
Bevarandefunktionen som bidrar till att landskap, ekosystem, arter och genetisk variation bevaras.
Utvecklingsfunktionen som främjar ekonomisk utveckling och en samhällsutveckling, som är hållbar.

Logistiska funktionen som skall fungera som stöd för demonstrationsprojekt, miljöutbildning och praktik samt forskning och miljöövervakning.

 

Ett biosfärsområde skall vara en brobyggare, som knyter samman strategiska aktörer (ägare, brukare m.fl.).

 

Vad är då specifikt för Hågelby-Skrefsta med omnejd?

 

*Den väletablerade ridverksamheten, Botkyrka Ridsällskap
*4 H gården

*Det öppna herrgårdslandskapen med brukade jordbruk

*Sjöarna Aspen (fin fågelsjö), Tullingesjön, Albysjön och Bornsjön
*Natura 2000 området med eklandskapet
*Bornsjökilen
*Det samhällsnära och lättillgängliga läget med god kommunikation
*Hågelbyparken med alla utvecklingsbara byggnader och aktiviteter, fritt och öppet för alla
*Rik historia med arkeologiska lämningar (av Riksintresse)
*1100-talets Botkyrka kyrka med S:t Botvids historia i Prästviken
*En varierad mångfald av djur och växter
*Allemansrätten

 

Naturskyddsföreningen föreslår att Botkyrka kommun startar ett samarbete med UNESCO, Naturvårdsverket och WWF m.fl. och skapar en socialt hållbar biosfär i detta unika område.Se vidare LÄNK

 


RSS 2.0