Misstagen i Botkyrkas nöjesparksarbete * 2017-04-11

 
 
 
 
Här följer fortsättning på föregående blogg:

 

En motion från MP om att bevara den gröna Bornsjökilen (i vilken Hågelby ingår som en del) i samarbete med Salem och Huddinge kommuner från år 2009 låg i malpåse trots att den antagits av kommunen år 2012. De två kommunerna har ej kontaktats vid vår förfrågan hösten 2013.

 

Den 6/9 2013 lämnar Regeringen besked att upphävandet av strandskyddet, som kommunen begärt, ej går igenom. Kommunfullmäktige lyfter återigen ur detaljplanen för Hågelby från ärendelistan. Den kan ej gå till beslut utan att omarbetas ännu en gång! Dåvarande kommunstyrelsens ordförande, Katarina Berggren, framförde upprört i lokalpressen –”Jag är så arg på Regeringen”.

 

Hösten 2013 blev kommunen inblandad i ett ”yxbråk” med projektledaren Staffan Holm. Holm hotade kommunen med orden ”Jag kommer att med en välslipad yxa hugga av all livsuppehållande verksamhet på patienten.” Detta ledde till skräck inom kommunförvaltningen, -alla var rädda för yxan och Staffan Holm.

 

I december 2013 presenterar samhällsbyggnadsnämnden den nygamla detaljplanen för 4:e gången för utställning. Utställningsperioden sker under jul och nyårshelger med många röda dagar och klämdagar vilket försvårar för många medborgare att hinna med.

 

Kommunen kallar en nordlig planerad väg som en tillfällig väg till Eriksbergs industriområde, när en medborgare ställer frågor. En obekväm fråga besvarades alltså med en ren lögn.

 

Svårigheter att skicka yttranden till Kommunen i januari 2014, spamfilter hade installerats så att försändelser blockerades.

 

Den 11 mars 2014 meddelar kommunen att de väljer att avbryta samarbetet med JJ Lindgren. Eller mer korrekt, JJ Lindgren ville inte längre vara med eftersom kommunen beslutat att ändra i exploateringsavtalet till en högre arrendekostnad. Anledningen till det var en insänd EU-anmälan från Naturskyddsföreningen Botkyrka-Salem om ”Gynnande av enskild företagare”.

 

Katarina Berggren meddelar att de får ta med sig erfarenheten och lärdomar i framtida samarbeten och projekt.

 

År 2015 utlyste kommunen en markanvisningstävling om hur Hågelbys marker bäst kunde exploateras. Det blev en långdragen och kostsam historia. Skattebetalarna var ej heller denna gång tillfrågade

 

Mellan 20 och 30 miljoner kronor har ”erfarenheter och lärdomar” kostat skattebetalarna under de 10 år projektet pågått.

 


Botkyrka kommun har haft en plågsam tid, sviterna efter sjukdomen resulterar i att dörren till sjukrummet gläntas och Hågelbyplanerna läggs upp på ritbordet igen för nya visioner och ny detaljplan för nya friska medborgarmiljoner.

Varje krona som missbrukas är en stöld från skattebetalarna.

 

 

 


Sammanställning av händelser – misstag i Botkyrkas nöjesparksarbete, del 1 * 2017-04-08

          De spektakulära nöjesattributen kollapsar
 
 

I lokalpressen denna vecka (w 14) läser vi att alla planer, utom förslaget med Ekotopia, nu är förpassade tillbaka till ritbordet.
Vi har gjort en historisk blick tillbaka från 2008 och noterar hur inkompetent hela Hågelby Nöjesparkprojektet har hanterats av Botkyrka kommun.


Historielektionen i korthet:

 

Ramavtalet 2008 överklagades bl.a. av Botkyrka Ridsällskap (BRS) som avvisades, med motivet att ”föreningen tillhör ej Botkyrka” enligt kommunens uppgift. Trots det, är faktiskt BRS en remissinstans! Gjorde inte Kommunen ett fel här?

 

År 2008 utfördes en enkätundersökning om inställningen till en Familjepark och som kommunen lutade sig emot. Fel frågor ställdes och inga negativa konsekvenser med en nöjespark redovisades.

 

Någon gång år 2009 missade kommunen att utlysa ett samråd i Hallunda Folkets Hus för allmänheten. Nytt samråd utlystes därför i X-center och det samrådet blev uruselt och en demokratisk katastrof.

 

Kommunen beställde en Hästutredning inför detaljplanearbetet 2009. Denna utmärkta utredning för att vägleda kommunen saknades i litteraturlistan i både WSP;s MKB och även i Swecos MKB 2010, som ingår i handlingarna.

 

Januari 2010 upptäcktes att Naturskyddsföreningens yttrande hade ”glömts bort” i utställningshandlingarna. Det glömda dokumentet hängdes upp i utställningslokalen 2 dagar innan sista utställningsdagen. En anmärkningsvärt tendentiös hantering.

 

Kommunen missade att säga upp Hågelby Stall i tid, hyresperioden förlängdes automatiskt. (Bra i och för sig men visar hur dåligt allting sköttes.)

 

I början av planprocessen planerades för hästflytt till Lindhov. Det var mycket dåligt underbyggt. Där råder nämligen ”förbud för ny bebyggelse” enl. Länsstyrelsen.
Svårt att hitta annan mark och dyrt skulle det bli att bygga nytt någon annanstans. Så det blev en kovändning från kommunen.
”Hästhållningen utgör ett mervärde, ett trivsamt inslag i den lantliga miljön ur rekreationssynpunkt” sade nu kommunen i ett samråd 23/12 2011.

 

BRS arrenderar mark till bete fram till år 2023. På den marken detaljplanerade kommunen helt sonika för campingområde, trots Länsstyrelsens påpekande om olämpligheten.
BRS hävdade sin rätt till arrendemarken i ett yttrande.

 

Kommunen tvingades lyfta bort BRS arrendemark från detaljplanen och en ny utställning med förenklat planförfarande ägde därför rum i maj 2012.

 

Det förenklade planförfarandet överklagades av Hågelby stallförening som varande formaliafel. Länsstyrelsen upphävde därför antagandebeslutet i mars 2013. Kommunen måste således göra om utställningen med ett fullständigt planförfarande.

 

Den nya kommundirektören, Åsa Ratcovitch, tvingades lämna sin tjänst efter bara 2 år. Med politikers goda minne utförde Åsa Ratkovitch en brådskande upphandling gällande Hågelby utan gängse upphandlingsrutiner. För att slippa besvärande polisanmälan gjorde parterna en överenskommelse. För 1,2 miljoner (plus munkavle) i avgångsvederlag måste Åsa R sluta. med omedelbar verkan p.g.a. ”samarbetssvårigheter”.

 

Våren 2013 ställdes detaljplanen ut igen, nu med fullständigt planförfarande.

 

Utställningen var undermåligt genomförd med handlingar som fattades på många utställningslokaler. Kommunen JO-anmäldes den 29/5 2013 för brott mot tillgängligheten.

Av någon dunkel anledning förlängdes plötsligt utställningen med 2 månader.

 

Fortsättning följer i kommande blogg


RSS 2.0