”Bråttom att sätta pris på miljön” * 2012-12-29

 

 

Det är först genom att prissätta miljötillgångar och faktiskt vad miljön uträttar, som vi möjligen kan komma tillrätta med miljöproblemen och klara de problem vi står inför. Det menar professor Gretchen Daily vid Stanford, som förutom sin egen forskning också är rådgivare åt ett flertal regeringar i miljöfrågor.

 

”Tyvärr är jag rädd att det har gått för långt. Vi kommer inte att kunna stoppa den pågående klimatförändringen, möjligen begränsa den och kanske lindra konsekvenserna,” säger Gretchen Daily.

 

Insikten, om att rovdriften på naturen inte kan fortsätta som hittills och att varje ingrepp i naturen får konsekvenser på något annat, har spritt sig till beslutsfattarna i politik och företag”, menar Gretchen Daily. ”Från insikt till beslut och praktiska åtgärder är steget dock långt.”

 

Kostnaderna för att exploatera naturresurserna fel blir ofta ödesdigra för ekosystemet och slår till sist tillbaka också mot dem som överutnyttjat resurserna, men framför allt mot samhället.

 

Det hela riskerar att bli begravning på begravning i en alltmer skrämmande utveckling, om ingenting görs. /Slut citat/

 

I denna vår sista blogg för 2012 har vi valt att citera professor Gretchen Daily vid Stanford från en artikel i SvD Näringsliv den 2012-12-28, av Nils Olof Ollevik. Artikeln är mycket relevant för projekt Nöjespark i Hågelby, Botkyrka kommun.

 

Vi undrar vad kommunstyrelsens ordföranden i Botkyrka, Katarina Berggren, gjorde på Stockholm +40 miljökonferensen i maj 2012? (LÄNK till en tidigare blogg)
Den konferensen tog upp sådana viktiga tankegångar, som nu professor Daily framför. Var inte budskapet tillräckligt tydligt vid konferensen eller ville K Berggren inte förstå?

 

Blir det begravning av Hågelby´s Änglamarker år 2013?

 

GOTT NYTT ÅR tillönskas våra läsare


God Jul i Hågelby

                               En naturens ekotjänst -ekoturism

 

Vi som bloggar önskar alla våra läsare en God Jul.
Samtidigt passar vi på att lämna lite information hur läget står i ”Hågelbyfrågan”.

 

Beslutet att godta detaljplan 1 i Kommunfullmäktige har ännu inte gått till ”laga kraft” p.g.a. att ett antal överklaganden ej är färdigbehandlade.

 

 Botkyrkapartiet har en överklagan inne vid Nationella korruptionsgruppen (inom Rikskriminalen).

 

 Botkyrkapartiet har också kommit in med ett yttrande till Förvaltningsrätten angående det svar som kommunen avgivit avseende laglighetsprövning enligt kommunallagen.

 

 Till Förvaltningsrätten har också ett antal privatpersoner överklagat exploateringsavtalet och även haft tillfälle att kommentera kommunens argument mot överklagan.

 

 Naturskyddsföreningen Botkyrka-Salem har tidigare i år anmält Botkyrka kommun till EU för klandervärd hantering av Hågelbyprojektet.

 

 Nu i dagarna har Naturskyddsföreningen sänt in sitt svar till Länsstyrelsen beträffande kommunens begäran om upphävt strandskydd, vilket föreningen starkt motsätter sig.

 

Vi ser med tillförsikt fram mot en God jul och hoppas att Hågelby kan bevaras orörd för framtiden och till våra kommande generationer.
/Gunilla Nuse och C-H Ramsay


Riskkapitalet spåras till Norges fjäll * 2012-12-15

                                 Nu är nöjesparken dragen till sin spets

 

 

Till styrelsen i Famijen Lindgrens bolag (FLAB) har en ytterligare person fogats. Det är Norske medborgaren Tord Johan Eide, som nu är styrelsens ordförande i FLAB. En extremt viktig post med befogenhet att styra verksamheten i egen riktning.

 

Tord Eide är universitetsutbildad ekonom från Oslo och är intimt förknippad med finansvärlden och riskkapitalsfären. Tord ger rättsliga råd till stora företag och råd till försäljning av Svenska företag till Norska köpare. Tord har dessutom skrivit böcker om hur man etablerar sig och etableringsrätt i Japan.

 

Tord E har ett stort antal kopplingar till Adolfsen Group AS och deras bolag Norlandia Omsorg AS, som agerar inom riskkapitalet för sjukvård, patienthotell, fastigheter och oljeindustri. Bröderna Adolfsen leder företag med 6000 anställda och med värden för flera miljarder kronor. LÄNK

 

Det framstår som helt uppenbart att FLAB har fått en mycket stark ordförande med ett mycket kapitalstarkt och utvecklingsintensivt företag i ryggen. Det är inte heller svårt att nu förstå hur förhandlingarna med Botkyrka kommun blev en sådan svår och komplicerad nöt, att kommunen (utan upphandling) i all hast måste vända sig till jurist-firman i Malmö. Resultatet av detta har blivit det stark kritiserade exploaterings-avtalet mellan kommunen och FLAB, i vilket det senare får arrendera resp. köpa hela Hågelby för extremt låg kostnad.
I motiveringarna för de låga priserna anges bl.a. upprustningsbehov av byggnaderna, åtaganden i form av omvårdnad, upprustning av det kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna, kommunens fullständiga ansvars-fri-skriv-ning enligt tomträttsavtalet.

 

Den otillbörliga utförsäljningen av Hågelby måste ses i perspektivet av att det nu finns miljarder norska kronor att satsa, från bl.a. oljepengar. Vidare, i ljuset av denne nye store aktören i Hågelby-affären, inses lätt att den lilla ”mysiga familjeparken” kommer att expandera till svindlande höjder och lägga under sig hela kultur-landskapet i Hågelby – Skrefsta.

 

Var det denna utveckling som kommunen såg framför sig vid tecknandet av det första ramavtalet?


Ekotjänster i Hågelby * 2012-12-09

 

Öppna vidder, stillhet och ro, en änglamark i ett jungfruligt landskap, det är en av Hågelby – Skrefsta´s synliga ekotjänster – i dag.

 

Det är allas vårt absoluta ansvar att bevara.

 

Men kommunen Botkyrka anser att det är ”väsentligt samhällsnyttigt” att utsläcka dessa marker för evigt på tillväxtens heliga offerbord och det för nöjes skull.


Det stora klimatsveket i Botkyrka * 2012-12-02

 

                      Hågelby Nöjespark – någon avstigning?

 

Riksdag o regering har konstaterat att klimatförändringar utgör ett av de allvarligaste hoten mot människans säkerhet och grundläggande levnadsvillkor (Brännpunkt SvD 2012-11-24 ”Sverige bryter sina klimatlöften”)

 

Detta bekymrar inte alls politikerna i Botkyrka!

 

Tvärtom här satsat friskt på en ”samhällsnyttig” verksamhet, en gigantisk nöjespark, som beräknas kosta 1.8 miljarder kronor (1 800 000 000) och enligt planerna ta emot en miljon (1 000 000) besökare per år. De flesta kommer naturligtvis per bil, det är mer än dumt att tro något annat.
Farligt ohälsosamma partiklar från bilismen finns redan i överskott i kommundelen närmast E 4:an (Alby). Så även koldioxid (CO2).
Och än mer blir det!

 

Ett utvecklat jordbruk och nya gröna tekniker skapar arbeten och framtidstro. En storsatsning på hållbara arbetstillfällen ligger dock långt bort i kommunen Botkyrka.
Nej, i Botkyrka blir det på sin höjd några gröna sedumtak och några dagvattendammar, som får stå för innovativa gröna lösningar i den miljöförstörande storsatsningen HÅGELBY NÖJESPARK.

 

Vad är det om inte miljösvek?


RSS 2.0