Landgrabbing i Hågelby * 2017-10-04

        Skanskas förberedelser för ny väg vid Botkyrkabacken in mot Skrefsta

 

 

År 2007 påbörjades den för skattebetalarna så kostsamma detaljplaneprocessen om Hågelby Nöjespark.
Emellertid, det ”bidde inte ens tumme” nu när Markanvisningens vinnare Ekotopia inte heller lyckats etablera sig i Hågelby. Ekotopia och Skanska, som tydligen också var inblandad, har lagt ned planerna på en dinosauriepark i sept. 2017.
Kommunen beklagar att den svenska marknaden inte är mogen för ett så spännande koncept som Ekotopias.

Skanska Sverige AB, som satt sina klor i Botkyrka kommun hör väl i högsta grad till den Svenska marknaden?

Sanningen är nog snarare att ”marknaden” och Botkyrka kommun tillsammans inväntar Vägverkets stöd att bygga en ny infart från E4-an vid Botkyrka kyrka in i Eriksberg till den Nya Hågelbyleden.

Då kan Skanska bygga den nya tillfartsvägen över Botkyrkabacken in i Hågelby -Skrefstas jungfruliga marker vid tävlingsvallen.

Då är det fritt fram för marknaden (läs Skanska) att roffa åt sig det anrika herrgårdslandskapets jordbruksmark för ”nya spännande koncept”!

Landgrabbing kallas det!


Misstagen i Botkyrkas nöjesparksarbete * 2017-04-11

 
 
 
 
Här följer fortsättning på föregående blogg:

 

En motion från MP om att bevara den gröna Bornsjökilen (i vilken Hågelby ingår som en del) i samarbete med Salem och Huddinge kommuner från år 2009 låg i malpåse trots att den antagits av kommunen år 2012. De två kommunerna har ej kontaktats vid vår förfrågan hösten 2013.

 

Den 6/9 2013 lämnar Regeringen besked att upphävandet av strandskyddet, som kommunen begärt, ej går igenom. Kommunfullmäktige lyfter återigen ur detaljplanen för Hågelby från ärendelistan. Den kan ej gå till beslut utan att omarbetas ännu en gång! Dåvarande kommunstyrelsens ordförande, Katarina Berggren, framförde upprört i lokalpressen –”Jag är så arg på Regeringen”.

 

Hösten 2013 blev kommunen inblandad i ett ”yxbråk” med projektledaren Staffan Holm. Holm hotade kommunen med orden ”Jag kommer att med en välslipad yxa hugga av all livsuppehållande verksamhet på patienten.” Detta ledde till skräck inom kommunförvaltningen, -alla var rädda för yxan och Staffan Holm.

 

I december 2013 presenterar samhällsbyggnadsnämnden den nygamla detaljplanen för 4:e gången för utställning. Utställningsperioden sker under jul och nyårshelger med många röda dagar och klämdagar vilket försvårar för många medborgare att hinna med.

 

Kommunen kallar en nordlig planerad väg som en tillfällig väg till Eriksbergs industriområde, när en medborgare ställer frågor. En obekväm fråga besvarades alltså med en ren lögn.

 

Svårigheter att skicka yttranden till Kommunen i januari 2014, spamfilter hade installerats så att försändelser blockerades.

 

Den 11 mars 2014 meddelar kommunen att de väljer att avbryta samarbetet med JJ Lindgren. Eller mer korrekt, JJ Lindgren ville inte längre vara med eftersom kommunen beslutat att ändra i exploateringsavtalet till en högre arrendekostnad. Anledningen till det var en insänd EU-anmälan från Naturskyddsföreningen Botkyrka-Salem om ”Gynnande av enskild företagare”.

 

Katarina Berggren meddelar att de får ta med sig erfarenheten och lärdomar i framtida samarbeten och projekt.

 

År 2015 utlyste kommunen en markanvisningstävling om hur Hågelbys marker bäst kunde exploateras. Det blev en långdragen och kostsam historia. Skattebetalarna var ej heller denna gång tillfrågade

 

Mellan 20 och 30 miljoner kronor har ”erfarenheter och lärdomar” kostat skattebetalarna under de 10 år projektet pågått.

 


Botkyrka kommun har haft en plågsam tid, sviterna efter sjukdomen resulterar i att dörren till sjukrummet gläntas och Hågelbyplanerna läggs upp på ritbordet igen för nya visioner och ny detaljplan för nya friska medborgarmiljoner.

Varje krona som missbrukas är en stöld från skattebetalarna.

 

 

 


Sammanställning av händelser – misstag i Botkyrkas nöjesparksarbete, del 1 * 2017-04-08

          De spektakulära nöjesattributen kollapsar
 
 

I lokalpressen denna vecka (w 14) läser vi att alla planer, utom förslaget med Ekotopia, nu är förpassade tillbaka till ritbordet.
Vi har gjort en historisk blick tillbaka från 2008 och noterar hur inkompetent hela Hågelby Nöjesparkprojektet har hanterats av Botkyrka kommun.


Historielektionen i korthet:

 

Ramavtalet 2008 överklagades bl.a. av Botkyrka Ridsällskap (BRS) som avvisades, med motivet att ”föreningen tillhör ej Botkyrka” enligt kommunens uppgift. Trots det, är faktiskt BRS en remissinstans! Gjorde inte Kommunen ett fel här?

 

År 2008 utfördes en enkätundersökning om inställningen till en Familjepark och som kommunen lutade sig emot. Fel frågor ställdes och inga negativa konsekvenser med en nöjespark redovisades.

 

Någon gång år 2009 missade kommunen att utlysa ett samråd i Hallunda Folkets Hus för allmänheten. Nytt samråd utlystes därför i X-center och det samrådet blev uruselt och en demokratisk katastrof.

 

Kommunen beställde en Hästutredning inför detaljplanearbetet 2009. Denna utmärkta utredning för att vägleda kommunen saknades i litteraturlistan i både WSP;s MKB och även i Swecos MKB 2010, som ingår i handlingarna.

 

Januari 2010 upptäcktes att Naturskyddsföreningens yttrande hade ”glömts bort” i utställningshandlingarna. Det glömda dokumentet hängdes upp i utställningslokalen 2 dagar innan sista utställningsdagen. En anmärkningsvärt tendentiös hantering.

 

Kommunen missade att säga upp Hågelby Stall i tid, hyresperioden förlängdes automatiskt. (Bra i och för sig men visar hur dåligt allting sköttes.)

 

I början av planprocessen planerades för hästflytt till Lindhov. Det var mycket dåligt underbyggt. Där råder nämligen ”förbud för ny bebyggelse” enl. Länsstyrelsen.
Svårt att hitta annan mark och dyrt skulle det bli att bygga nytt någon annanstans. Så det blev en kovändning från kommunen.
”Hästhållningen utgör ett mervärde, ett trivsamt inslag i den lantliga miljön ur rekreationssynpunkt” sade nu kommunen i ett samråd 23/12 2011.

 

BRS arrenderar mark till bete fram till år 2023. På den marken detaljplanerade kommunen helt sonika för campingområde, trots Länsstyrelsens påpekande om olämpligheten.
BRS hävdade sin rätt till arrendemarken i ett yttrande.

 

Kommunen tvingades lyfta bort BRS arrendemark från detaljplanen och en ny utställning med förenklat planförfarande ägde därför rum i maj 2012.

 

Det förenklade planförfarandet överklagades av Hågelby stallförening som varande formaliafel. Länsstyrelsen upphävde därför antagandebeslutet i mars 2013. Kommunen måste således göra om utställningen med ett fullständigt planförfarande.

 

Den nya kommundirektören, Åsa Ratcovitch, tvingades lämna sin tjänst efter bara 2 år. Med politikers goda minne utförde Åsa Ratkovitch en brådskande upphandling gällande Hågelby utan gängse upphandlingsrutiner. För att slippa besvärande polisanmälan gjorde parterna en överenskommelse. För 1,2 miljoner (plus munkavle) i avgångsvederlag måste Åsa R sluta. med omedelbar verkan p.g.a. ”samarbetssvårigheter”.

 

Våren 2013 ställdes detaljplanen ut igen, nu med fullständigt planförfarande.

 

Utställningen var undermåligt genomförd med handlingar som fattades på många utställningslokaler. Kommunen JO-anmäldes den 29/5 2013 för brott mot tillgängligheten.

Av någon dunkel anledning förlängdes plötsligt utställningen med 2 månader.

 

Fortsättning följer i kommande blogg


Botkyrka utvecklas – men inte till det bättre! * 2016-08-18

          Botkyrka Kyrka bakom porten                 Fotomontage:  C-H Ramsay

 

 

”Bygget kan starta år 2019” läser vi i Mitt I 28/6 2016.
Det handlar om ”Södra porten till Stockholm” tänkt att ligga på bägge sidor om E 4:an vid Eriksberg och omedelbart granne med 1100-talskyrkan Botkyrka kyrka.

 

Ja, nu har Botkyrka kommun satt ned foten rejält i sina idoga ansträngningar att förstöra mjuka värden i kommunen.
Man förskräcks!

 

Runt om i Botkyrka utarmas nu med rasande fart riksintressant mark, anrik kultur, samhällsnära skogar (rekreationsområden) och högvärdig jordbruksmark.
Hela Botkyrka håller på att utvecklas till ett ekonomiskt och kommersiellt centrum där en god levnadsmiljö måste stå tillbaka. Hågelby, Tumba skog, Hammersta och Eriksberg för att nämna några exempel.

 

Den vackra kyrkan, som faktiskt skänker en slags inre frid när man passerar på den brusande motorvägen, kommer inte längre att synas när planerarna gjort sitt. Det anrika landmärket som stått där sedan 1100-talet byggs bort i ett virrvarr av trafikplatser, höga byggnader, nya industriområden och ett nytt bostadsområde ivrigt påhejade av kommunens förtroendevalda.

 

Betongpoitik är inte vad som behövs för att få ordning på Botkyrkas sociala problem.

 

Man kan inte annat än förskräckas!


Vart är klimatet på väg? * 2016-08-11

     Även Hågelby´s bördiga jordbruksmark behövs i framtiden.        
     Foto: Chr Lagersson

 

 

Denna sommar har i Sverige varit extremt varm och torr. Speciellt utmed östkusten har grundvattennivån sjunkit så lågt att vattningsförbud utfärdats. Brandrisken har varit exceptionellt hög.
På många andra platser eller länder har dessa drabbats av stormar och skyfall med total markförödelse som följd.

 

Vi har alltså nåtts av de väderextremer som klimatförändringen medför. Vad är det då som driver dessa onaturliga väderfenomen. Jo, nu har väl även de mest ivriga klimatförnekarna insett att det är koldioxiden i atmosfären som är orsaken. Koldioxid som härrör från den alltmer accelererande förbränningen av olja och kol från jordklotets gömda arkiv.

 

Att idag ersätta all den energi som erhålls från fossila bränslen med förnyelsebara energier skulle medföra ett behov av mångdubbling av den åkerareal som f.n. finns tillgänglig.

 

Politikerna hävdar i sina miljömål att inom några decennier skall Sverige vara helt fossilfritt.
Så lever även Botkyrkapolitikerna i en egen trång såpbubbla. De talar om miljömål, hållbarhet och energieffektivisering. Men det räcker inte!

 

Till råga på allt elände har Hågelbys jordbruksmark utaktionerats till allehanda nöjesaktiviteter eller med ett annat uttryck ”till förödelse av odlingsmark”.

 

Det är nu tyst i kommunen hur det ligger till med intresset från exploatörerna. Det gäller Ekotopia med sitt förslag  tillika med den andra exploatören, det s.k. Holdinbolaget, som föreslagit ett förverkligande av den underkända detaljplanen för Hågelby. Det råder en samstämmig tystnad.

 

Låt inte kortsiktighet och dumhet råda genom att radera livsviktig åkermark i en bristsituation när klimathotet fortlöpande stärks!


Klimatförändring så även i Botkyrka * 2016-06-30

        Interiör från nyöppnade Exploria i Fittja                           Foto: C-H Ramsay

 

 

Ja, sommaren fortskrider. Ännu har inte det i april utlovade beskedet från Botkyrka kommun kommit om vad som kommer att hända med Hågelby- Skrefsta tänkta nöjespark.

 

I dessa tider uppstår alltfler väderextremer världen över. Översvämningar, torka, temperaturrekord, bränder, stormar, hungersnöd hemsöker vår Moder Jord.

 

Innebörden av ”hållbarhet” börjar dock sakta gå in hos allt fler. Förhoppningsvis även hos politiker och samhällsbyggare i Botkyrka kommun, även om det knappast märks.

 

Johan Kuylenstierna, vd vid Enviroment Institute menar att ”om inte näringsliv, politik, vetenskap och konsumenter börjar samarbeta finns ingen hållbar lösning för vårt klimat i sikte”.

 

Inte heller i Botkyrka!

 

Parisavtalet skall träda i kraft senast 2020, således inte mycket tid kvar att visa att man förstått allvaret.
Ett strålande tillfälle för Botkyrka är att nu göra ett hållbart val på riktigt genom att definitivt skrota alla planer på en förödande exploatering i Hågelby – Skrefstas unika och natursköna jordbrukslandskap.

 

Nu finns nämligen redan ett nöjesetablissemang i Botkyrka, -Exploria i Fittja.
På sedan länge ianspråktagen mark (f.d. Coops lokaler i Fittja) har ett nöjescentrum växt fram under våren och är redan invigd. Arbetsplatser har skapats, variationen av aktiviteter för ung och gammal är stor. Exploria ser ut att bli en stor succé.

 

Hågelby Nöjespark behövs inte längre. Botkyrka kommun har fått sin nöjespark i kommunen. Ett hållbart val är nu att Hågelby – Skrefstas öppna jordbrukslandskap kan finnas kvar och ”betjäna” dem som istället vill ha rekreation på naturens egna villkor i det anrika landskapet.
Det är i sanning en hållbar utveckling på riktigt, och en utmärkt reklam för en kommun som vill arbeta miljösmart.

 

Märkligt och besynnerligt är att Botkyrka kommun startade en markanvisningstävlan för Hågelby – Skrefsta samtidigt som planerna på Exploria växte fram. Vinnaren av tävlingen, dvs Ekotopia har i vissa delar samma koncept som det nyöppnade Exploria.Hur tänkte Botkyrka kommun där?

 


Exploria satsar fullt ut i Botkyrka – Fittja * 2016-06-01

        En förhandstitt i Explorias interiör                                   Foto:  C-H Ramsay

 

 

Explorias satsning på ett nöjespalats i COOP´s f.d. lokaler i Fittja blir troligen en succé.
Som tidigare utlovats, ”Det blir något alldeles extra”, det kan vi nu konstatera.

 

Det blir en PR-mässig katastrof för Botkyrkas styrande att fortsätta planerna på ett gigantiskt nöjesetablissemang i Hågelby bara några ”stenkast” ifrån Explorias storsatsning.

 

Vår uppmaning är: Utplåna inte en av Botkyrkas sista spillror av kulturarv i Hågelby – Skrefsta.

 

Ett nöjescentrum finns ju nu snart i Botkyrka på redan ianspråktagen mark. Redan 20-e juli 2016 öppnas portarna till den spännande jättesatsningen för både ung och gammal.

 

Det är faktiskt inte någon annan som skall ta rätt beslut att värna om kulturarv och miljö i Hågelby. Det är Botkyrkas förtroendevalda, som nu har det ansvaret.


Trevlig sommar önskar bloggarna Gunilla Nuse och C-H Ramsay. Kanske vi ses på Exploria.


Hågelby Nöjespark får en konkurrent * 2016-05-18

                                              Kometen i Botkyrka

 

 

Snart blir det premiär i Coop:s gamla lokaler i Fittja. Den 1/6 är det sagt att det blir premiär för Nöjespalatset Exploria.
Så äntligen får Botkyrka kommun sitt hett efterlängtade och åtrådda nöjes-etablissemang med inslag av dinosaurier.

 

Det var snabbt marscherat den här gången.

 

Vi får hoppas att palatset i Fittja blir så lyckat och populärt att de 9 år gamla planerna på en nöjespark med liknande innehåll i Hågelby-Skrefsta har spelat ut sin roll.
Ty två nöjesparker inom en radie av 6 km från varandra är inte vidare smart.
Kulturmarkerna i Hågelby-Skrefsta bevaras som de nu står, kommunen får sin ”nöjespark” och arbetsplatser i Fittja och hästverksamheten kan vara kvar i Hågelby.
Ett verkligt win-win koncept.

 

Så arbetar en kommun som vill sätta sig på kartan både som nöjeskommun och bästa miljökommun samt månar om en redan befintlig ungdomsverksamhet.

 

Ty det finns inget liknande samhällsnära kultur- och naturområde som Hågelby i hela Botkyrka. Inte heller finns det en så väl fungerande och sedan länge inarbetad hästverksamhet för ungdom i hela Botkyrka som den i Skrefsta.


Naturen i Hågelby - Skrefsta är en turistmagnet * 2016-05-11

       Myllrande liv i Hågelbys våtmark                  Foto och montage:  C-H Ramsay

 

 

Undvik ett historiskt misstag. Se till helheten i det unika Hågelbylandskapet. Det duger inte att säga ”ja men naturen finns ju kvar runt omkring”. (Sagt av den förre exploatören JJ Lindgren).
Självklart skall vårt kulturarv i Botkyrka bevaras nu och in i framtiden som det står nu.

 

”Giganternas kamp om ditt nöjesliv” som lokaltidningen Mitt I skrev om 26/4 2016, det är en kamp som Botkyrkas styrande gladeligen ägnar sig åt medan skattemiljonerna rullar i projekt Nöjespark.
Istället borde kampen i den "miljövänliga kommunen Botkyrka" handla om att på allvar bevara viktiga naturområden.
De plågsamma nöjesparksförsöken borde upphöra – nu och för all framtid.

 

Består Botkyrkas gröna hus av en samling ekologiska analfabeter -kan man undra.
Nu är det dags att inse och förstå att det viktiga ekosystemet som faktiskt finns även i Botkyrka är som ett Naturens BNP, som ger oss gratis råvaror och även ger oss gratis tjänster.
Ett hållbart samhälle betyder bl.a. bördiga jordar, ren luft, rent vatten, pollinerade grödor, skogar som buffrar stormar och tjänar som kolsänkor, kort sagt ekotjänster, som naturen skänker till oss helt gratis.

 

Naturen och biosfären är en grundförutsättning för att vi skall kunna leva på vår jord. Så detta populära uttryck ”Hållbar utveckling” handlar om hur vi och även politikerna i Botkyrka Kommun skall förvalta vår biosfär och vår Moder Jord på ett klokt sätt.

 

Ett hållbart utvecklat Botkyrka är ett Botkyrka utan Hågelby Nöjespark. Ansvaret vilar på politiker och tjänstemän.


Politiker är kulturvandaler i Stockholm och i Botkyrka * 2016-04-24

         Blasieholmen idag.   Bilden från: http://www.bevarablasieholmen.se/
 
 

Vilket fantastiskt engagemang mot vansinnet att riva det anrika tullhuset på Blasieholmen i Stockholm och istället bygga en Nobelkoloss på den trånga marken.
Heder åt alla dem som visar sitt missnöje mot politikernas beslut genom att gå ut i aprilblåst och kyla för att deltaga i de omfattande demonstrationerna!
Det är väl knappast troligt att alla dessa tusentals människor som ger sig ut i snålblåsten har fel?

 

En eloge till alla dem som arbetar i nätverket för att rädda Blasieholmen!

 

Ett sådant engagemang skulle också behövas när nu Botkyrkas politiker åter snart drar igång den från år 2014 kvaddade detaljplanen för ”Hågelby Nöjespark”.
Denna omfattande exploatering syftar till att ”riva ned” en anrik kulturbygd med högvärdig jordbruksmark och fylla den med nöjesparksattribut.

 

Var är alla kulturpersoner och engagerade i Botkyrka, som förstår och inser vikten av att ha kvar sitt kulturarv? Finns de inte i Botkyrka?

 

Är Botkyrka en alltmer kulturfattig kommun, där politiker kan härja fritt utan medborgarnas protester. Ser så ut.

 

I Stockholm borde politikerna från S, C och M skämmas över vandalprojektet på Blasieholmen, i Botkyrka är det alla partier utom TUP som står vid skampålen för Hågelby nöjespark.

 

Måndag 25 april kl 16.30 blir det en ny demonstration utanför Stadshuset mot Nobelbygget. Kom dit!


Botkyrkas kläckningsmaskin för dinosaurier * 2016-04-15

   Dinosauriebarnen vädrar morgonluft            Foto från Riksmuseet:  C-H Ramsay

 

 

Idéer om en invasion av skräcködlor i Botkyrka har kläckts på löpande band i det smartgröna kommunhuset.

Först ut blir Exploria i gamla Coop´s lokaler, som även beskrivs i lokalpressen.

 

 

Plastdinosaurier i Fittja (foto: C-H Ramsay) ägnar sig åt ”smalltalk” utanfös Coop´s gamla lokaler i väntan på att bli inburna till Europas största nöjesetablissemang.

 

Ekotopia, den verkliga vinnaren av Hågelby´s markanvisningstävlan, som också har dinosaurier i bagaget kan få vänta flera år innan ny detaljplan med misstag och eventuella överklaganden är klar. Sådant tar ju bra med tid, som vi vet.
Så har vi ju även Staffan Holm, ägaren till Skrefsta gård. Han lär väl inte vara lika tillmötesgående som tidigare under J.J. Lindgrens ledning.

Vem var det nu som blev den verkliga vinnaren i Botkyrka, kan man undra.


Exploria, Subtopia, Ekotopia - Överetablering i den röda clownnäsans kommun *2016-04-10

 
                                                 Lagom är bäst

 


Europas största nöjespalats kan mycket snart öppna i Fittja enligt företaget Äventyrslandet i Stockholm AB.
Gokart, lekland med temavärldar, lasergame, bowling, restauranger m.m. allt på 20.000 m2 i Coops gamla lokaler i Fittja. Och kanske t.o.m. några skräcködlor kan få plats.
Namnet är Exploria!
Ekotopia, vinnaren i markanvisningstävlingen får konkurrens! Ja, hela nöjesparks-projektet i Hågelby, så hett efterlängtat av Botkyrkas politiker, ser ut att bli tvunget att konkurrera med Exploria i Fittja.
Visst väcks nu en stilla undran. Hur planerar de styrande i Gröna huset? Två stycken ”störst i Europanöjesetablissemang” inom 5-6 km från varandra i Botkyrka, kan det vara ett lyckosamt koncept.

 

En mycket god idé är väl nu att lägga hela nöjesparkskonceptet i Hågelby i en väl tillsluten sopsäck och aldrig mer öppna den säcken!

 

Fördelarna att skrota exploateringen i Hågelby synes vara många. Ekosystemet i Hågelby-Skrefsta bevaras, den väl inarbetade men sedan länge hotade ridverksamheten i Skrefsta får äntligen arbetsro och mer betes- och odlingsmark och slipper dessutom en kostsam flytt, trafiksystemet blir inte så belastat, Gröna kilen skyddas och medborgares skattekronor räddas.

 

En nöjesparksetablering i Hågelby – Skrefstas historiska jordbrukslandskap är så långt ifrån hållbart en miljökommun kan komma.
Däremot, en nöjespalatsetablering på redan exploaterad mark i Fittja är en mycket god idé, kanske till och med både klimatsmart och hållbart.


Nya Riksintresset i Hågelby-Skrefsta * 2016-03-30

                                         Änglamark eller nöjespark
 

 

 

Den snart återuppståndna nöjesparken blir ett cementerat monument och en svidande kritisk påminnelse över vår tids nya kultur och över vår tids inkompetenta styrande.

 

De betydelsefulla ekosystemtjänsterna i Hågelby-Skrefsta kommer inom kort att utplånas och en stor del av Botkyrkas historia försvinner för alltid.

 

Botkyrkaborna är de minst nöjda i Södertörns kommuner enligt Statistiska Centralbyrån.
Det är svårt att påverka politiska beslut, förtroendet för politiker är lågt samt bristande trygghet är några av orsakerna till missnöjet i Botkyrka.

 

Vill verkligen Botkyrkaborna få sitt omtyckta Hågelby förstört för en nöjespark, det är en relevant fråga, som politikerna borde ha ställt till innevånarna.
Istället kördes kommuninnevånarnas vilja helt sonika över med en undermålig och luddigt formulerad enkät år 2007-2008.

 

En plats på ”kartan” genom att förverkliga en icke behövd nöjespark på jungfrulig historisk mark , tillika högvärdig jordbruksmark, det är det som gäller i Gröna huset!

 


Hur skall det otrygga komplexfyllda Botkyrkasamhället någonsin kunna resa sig och bli ett bra och tryggt samhälle, när politiker och tjänstemän med några pennstreck river sin egen kultur, sin egen historia?


Hågelby´s nöjespark i grumligt vatten * 2016-03-17

                 Allianser skapas i Hågelby                               Foto: C-H Ramsay

 

 

I Hågelby Holdings AB tävlingsbidrag föreslår de att BRS ridverksamhet skall flyttas.Ordagrant citerat under punkten ”Ridverksamhet” i Holdingbolagets tävlingsbidrag:
Vi är övertygade om att det finns goda möjligheter till inte bara samexistens utan även samverkan mellan Botkyrka Ridsällskap och familjeparken som tillgodoser båda parters berättigade intressen. Vår bedömning är dock att det inom en inte särskilt avlägsen framtid krävs en ny ridanläggning som är utvecklingsbar över tid.
Vi föreslår en ny anläggning i omedelbar närhet till familjeparken. I bilaga 2 har vi angett en yta som vi bedömer som lämplig för en nyetablering - en plats där det finns möjlighet till expansion, som har två anslutningsvägar (med framtida möjlighet till tre) och som ligger närmare kollektivtrafik. Marken ägs av Botkyrka kommun och Svenska kyrkan - Prästlönetillgångar i Stockholms stift.
Vi är beredda att medverka i en förnyad förstudie och bidra till framtagande av konkreta rambeskrivningar för totalentreprenad och motsvarande underlag för att inom överskådlig tid åstadkomma en ny ändamålsenlig och större ridanläggning i närområdet.
Slut citat.

 

Vem skall bekosta flytten? Holdingbolaget? Knappast!

 

Som vi nu vet är Holdingbolaget fortfarande med i spelet, trots att en vinnare (Ekotopia) av markanvisningstävlan faktiskt är utsedd.

 

År 2012 tecknades ett avtal mellan Botkyrka och Holdingbolaget med en handpenning på dryga 5,7 miljoner kronor för bolagets köp av fastighet i kommunen (läs Hågelby). Holdingbolagets krav på kommunen kvarstår.
Man kan tolka det som att Holdingbolaget har en option att få bygga nöjesparken.

 

Vi upprepar, det är ett flagrant orent spel och det var aldrig en tävlan på lika villkor. Glad påsk!


Hågelby- Änglamark eller nöjespark * 2016-03-11

            Naturskyddsföreningen Botkyrka-Salem´s film om nöjesparken

 

 

Botkyrka kommun har aldrig släppt tanken på en nöjespark mitt i det historiska Hågelbylandskapet. Den verkliga och inofficiella vinnaren i markanvisningstävlan utses snart. Den största delen av Hågelby-Skrefstas kulturmarker är faktiskt lediga för Hågelby Holding AB (Adolfsen Group As).


Ekotopias vd (den officiela vinnaren av markanvisningstävlan) har uttryckt en förhoppning att Hågelbyområdet förblir öppet, ett slags Hagaparken söder om staden.
Men nej, så kommer det inte att bli! Holdingbolaget kommer nämligen att bebygga landskapet med en fullskalig nöjespark i enligt med det tidigare förslaget

(detaljplan 1).

 

Botkyrkabornas öppna landskap i Hågelby – Skrefsta är dömt att försvinna.
Dessutom, i holdingbolagets förslag framförs önskemål om en flytt av Botkyrka Ridsällskap.

 

Utdrag ur kommunens hemsida: ”Hågelbyområdet är stort och konceptet Ekotopia har ett begränsat behov av markområde (del av område B). Detta gör att det går att kombinera med andra aktörer för att hitta en helhetslösning för hela Hågelbyområdet. De tre andra tävlingsbidragen som vi nu inleder dialog med har fått höga poäng i utvärderingen. För att förverkliga någon eller några av dessa idéer krävs ett samarbete med Ekotopia.​

 

Naturskyddsföreningens film från 2012 ”Hågelby- Änglamark eller Nöjespark” är ytterst aktuell igen. Ge dig tid att se den! Länk till filmen.

 


RSS 2.0